X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24030
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego na podstawie powinności i wymagań wynikających z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RZEPINIE

Imię i nazwisko: mgr Michał Żydek
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2014
Posiadane kwalifikacje:
1) tytuł magistra fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze;
2) studia podyplomowe z informatyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu;
3) stopień nauczyciela mianowanego.
Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

Wstępna analiza własnych umiejętności
Autorefleksja
VIII 2011

Poznanie procedury awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
2. Bieżące śledzenie przepisów i opracowań dotyczących zasad związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
VIII 2011
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego

Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
1. Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych przez WOM i inne instytucje.
2. Studiowanie literatury fachowej.
Okres stażu
Świadectwa ukończenia, dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych, notatki

Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
1. Prowadzenie fakultetu i konsultacji.
2. Opracowanie programu dotyczącego przygotowania uczniów do matury.
3. Analiza wyników i opracowanie programów naprawczych.
Okres stażu
Plan działań, tematyka zajęć

Tworzenie lub współtworzenie dokumentów regulujących prawne podstawy funkcjonowania szkoły
Bieżące prace zgodnie z potrzebami szkoły.
Okres stażu
Opis działań


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Stosowanie Internetu w życiu zawodowym
1. Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych (eduQrsor, eFizyka, symulacje zjawisk fizycznych).
2. Stosowanie Internetu na lekcjach i w życiu codziennym.
3. Tworzenie szkolnej strony www.
4. Administrowanie serwerem szkoły
Okres stażu
Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
1. Wykorzystanie edytora tekstu do pisania planów wynikowych, scenariuszy lekcji, itp.
2. Prowadzenie lekcji fizyki w sali komputerowej z wykorzystaniem materiałów wydawnictwa Nowa Era.
Okres stażu
Zaświadczenia, pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, testy.

Opracowanie prezentacji komputerowych
Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach fizyki.
Okres stażu
Prezentacje, potwierdzenie wykorzystania


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Bezpłatny kurs komputerowy dla nauczycieli
Zorganizowanie miesięcznego kursu w zakresie obsługi edytora tekstu i programu wypisywania świadectw Librus.
Okres stażu
Zaświadczenie sprawozdanie, scenariusze i arkusze

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
1. Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów:
• Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
• Obliczenia zadań z fizyki za pomocą arkusza kalkulacyjnego
2. Wspólne opracowanie scenariusza Dnia Bezpiecznego Internetu i innych uroczystości wg. potrzeb szkoły
Okres stażu
Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, projekty. Sprawozdanie i analiza wspólnych działań
Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, testów i kart pracy.
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej
Okres stażu
Scenariusze, karty pracy, testy

Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
1. Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego.
2. Prowadzenie lekcji koleżeńskich.
Okres stażu
Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego, scenariusze zajęć
Publikacje artykułów
1. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami edukacyjnymi.
2. Artykuły, scenariusze lekcji, plany, itp.
Okres stażu
Potwierdzenie zamieszczenia tekstów artykułów prasie i w Internecie

Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
Współpraca z WOM, konsultacje z innymi nauczycielami, wymiana poglądów
Okres stażu
Notatki, opis działań


§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Współpraca z rodzicami uczniów
1. Sporządzenie planu współpracy i spotkań z rodzicami.
2. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców, angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej – udział w imprezach klasowych i szkolnych.
3. Wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy z pedagogiem szkolnym.
Okres stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, lista obecności

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów i ich problemów i współpraca z tym środowiskiem
Rozmowy indywidualne z rodzicami i młodzieżą, aktywna współpraca rodziców, wychowawcy i pedagoga szkolnego, lekcje otwarte z udziałem rodziców
Okres stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie pedagoga

Praca z uczniem zdolnym i słabym
1. Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji i zajęć wyrównawczych.
2. Prowadzenie konsultacji dla uczniów klas maturalnych.
Okres stażu
Opis działań

Program koła fizycznego
Opracowanie i realizacja programu koła fizycznego
Okres stażu
Program, sprawozdanie, zapis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych


§ 8 ust.2 pkt.4 b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z fizyki
Udział w pracach OKE Poznań
Okres stażu
Karta powołania, kopia umowy zlecenia


§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach
Opracowanie planu przygotowań i prowadzenie dodatkowych zajęć rozszerzających wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie nauk przyrodniczych
Okres stażu
Zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań

Organizowanie wycieczek szkolnych
Opracowanie i realizacja planów wycieczek klasowych i przedmiotowych
Okres stażu
Karty wycieczek, karty pracy, sprawozdania i regulaminy

Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych
Organizowanie i udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach fizycznych
Zgodnie z harmonogramami konkursów
Potwierdzenia udziału, sprawozdania

Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy pomocy dydaktycznych
1. Systematyczne doposażenie pracowni fizycznej (plakaty, plansze, tablice poglądowe, i inne), bezpłatne książki, płyty CD i kasety jako wynik współpracy z wydawnictwami.
2. Przekazywanie części materiałów dydaktycznych bibliotece szkolnej
Okres stażu
Spis książek kaset i plansz

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Ukończenie kursu egzaminatora OKE.
Okres stażu
Zaświadczenie OKE

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną
Skierowania na badania, opinie, konsultacje
Okres stażu
Zaświadczenia

Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami
Współpraca z UMiG w Rzepinie w celu wdrożenia programu zbiórki elektrośmieci na terenie gminy
Okres stażu
Wpisy do dziennika, karty wyjść, karty pracy

Współpraca z pedagogiem szkolnym
Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy
Okres stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki

Współpraca z biblioteką szkolną
Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji bibliotecznych i wychowawczych
Okres stażu
Zapisy w dzienniku, zagadnienia realizowane na godzinach wychowawczych

Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Pomoc w organizowaniu dyskotek szkolnych i innych imprez okolicznościowych
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy

Współpraca z OPS
Rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków
Okres stażu
Opis działań

Starania o pomoc w doposażeniu szkoły w pomoce naukowe
Zdobycie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły poprzez współpracę z firmą Serwisownia
Okres stażu
Korespondencja i spis otrzymanych pomocy

Praca nad promocją szkoły w środowisku lokalnym
Współorganizowanie Dni Otwartych Szkoły, promowanie szkoły w Internecie na szkolnej stronie www
Co roku wiosną
Potwierdzenie Dyrekcji


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły

Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych i dydaktycznych
Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych i dydaktycznych.
Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.