X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24002
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7. ust. 2, pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

Współpraca z opiekunem stażu
Ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu

Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu planu rozwoju zawodowego
Konsultacje z opiekunem w problematycznych sytuacjach
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
IX. 2011 r.
IX. 2011 r.
cały okres stażu
VI. 2014 r
.
kontrakt, harmonogram współpracy
plan rozwoju zawodowego
wnioski
sprawozdanie

Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
Autorefleksja, samoocena,
podsumowanie dotychczasowej drogi zawodowej z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
IX. 2011 r.
własne wnioski,
arkusz samooceny nauczyciela

Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna

Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych działań

1 raz w miesiącu
1 raz w miesiącu
cały okres stażu
arkusze obserwacji,
scenariusze lekcji
wnioski

Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
Doskonalenie zawodowe przez udział w wewnętrznych szkoleniach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach Zespołu Przedmiotowego
Udział w szkoleniach zewnętrznych, warsztatach, konferencjach itp.
Ukończenie studiów II stopnia filologii angielskiej, specjalizacji nauczyciel
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i publikacji prasowych
Korzystanie z zasobów internetowych portali edukacyjnych

cały okres stażu
według ofert
2012 r.
cały okres stażu
cały okres stażu

zaświadczenia, notatki, materiały ze szkoleń
zaświadczenia
dyplom
wykaz lektur
wykaz adresów portali edukacyjnych

Modyfikowanie warsztatu pracy
Stosowanie ewaluacji swych działań

Wyciąganie wniosków na podstawie autoanalizy i informacji zwrotnych od uczniów

Monitorowanie postępów, obserwowanie umiejętności oraz indywidualnych możliwości uczniów

Opieka nad salą przedmiotową, gromadzenie i wystawianie prac uczniów, wykonywanie gazetek tematycznych itp.

cały okres stażu
po każdym semestrze
cały okres stażu
cały okres stażu

autoanaliza, wnioski
ankiety
narzędzia pomiarowe,
analizy testów
i sprawdzianów
wystawy prac, gazetki i dekoracje w sali 27

Podejmowanie dodatkowych wewnątrz- szkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
Uczestnictwo w pracy Zespołu Przedmiotowego, konsultacje z innymi nauczycielami

Organizowanie konkursów językowych

Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym w celu lepszego poznania sytuacji rodzinnej uczniów

cały okres stażu
na bieżąco
cały okres stażu
notatki, wnioski, sprawozdania z pracy
sprawozdania
potwierdzenie pedagoga o współpracy

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Zastosowanie autorefleksji i autoanalizy przy sporządzaniu opisu realizacji zadań wynikających z planu
Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące przygotowania sprawozdania

VI. 2014 r.
VI. 20014 r.

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
harmonogram spotkań i konsultacji z opiekunem stażu


§ 7. ust. 2, pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Rozpoznanie problemów środowiska uczniów z uwzględnieniem specyfiki współczesnych problemów społeczno - cywilizacyjnych
Rozmowy i konsultacje z pedagogiem szkolnym

Rozmowy z wychowawcami klas

Udział w zebraniach z rodzicami

cały okres stażu
na bieżąco
według kalendarza szkoły

notatki, wnioski
potwierdzenia wychowawców
sprawozdania ze spotkań

Doskonalenie umiejętności uwzględniania i rozwiązywania problemów środowiska oraz współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych
Pogłębianie wiedzy na temat problemów cywilizacyjnych i społecznych przez samodzielną lekturę i śledzenie aktualnych wydarzeń

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pajęcznie

cały okres stażu
według potrzeb

notatki, wnioski, spostrzeżenia
potwierdzenie poradni o nawiązanej współpracy


§ 7. ust. 2, pkt 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Ocena własnych umiejętności dotyczących technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem
Dokonanie bilansu własnej wiedzy i umiejętności

Samodzielne rozwijanie umiejętności pracy z komputerem poprzez studiowanie fachowych publikacji i prasy

X. 2011 r.
cały okres stażu

autorefleksja
notatki
wyniki pracy,
wykaz publikacji
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy i samodoskonaleniu
Przygotowanie nowych narzędzi i pomocy dydaktycznych (ankiety, karty pracy, testy, sprawdziany, wordcard, flashcard)

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera

Pozyskiwanie z Internetu informacji, szukanie inspiracji i pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć

cały okres stażu
według możliwości
cały okres stażu

materiały i pomoce dydaktyczne
scenariusze zajęć
notatki, wykaz adresów stron internetowych

Publikacje własnych materiałów
Udostępnianie opracowanych pomocy współpracownikom

Opublikowanie na wybranej stronie internetowej planu rozwoju zawodowego

cały okres stażu
XI. 2011 r.

pomoce dydaktyczne
wydruk i adres strony internetowej


§ 7. ust. 2, pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Realizowanie zadań nauczyciela jako wychowawcy
Aktywne poznawanie specyfiki trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów przez analizę środowiska rodzinnego, konsultacje ze środowiskiem szkolnym, obserwację, rozmowę, konsultacje z pedagogiem szkolnym

cały okres stażu

wnioski, notatki ze spotkań

Współpraca z placówkami zajmującymi się pomocą uczniom i ich rodzinom
Wykorzystanie w pracy informacji uzyskanych przez współpracę z placówkami oświatowymi i poza oświatowymi, tj.: Komenda Policji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Zakład Opieki Zdrowotnej, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w zależności od zaistniałych sytuacji
cały okres stażu
wnioski, notatki własne, zaświadczenia o współpracy


§ 7. ust. 2, pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli i zastosowanie wiedzy w praktyce
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli: Rozporządzenie MENiS z dnia 1.12.2004 r. ( wraz z późniejszymi zmianami), Karta Nauczyciela – rozdział 3a w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Gromadzenie na własny użytek tekstów aktów prawnych dotyczących awansu

Napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu

Uaktualnianie wiedzy na temat procedury awansu (portale internetowe itp.)

IX. 2011 r.
cały okres stażu
zgodnie z rozporządzeniem MENiS
cały okres stażu

zbiór dokumentacji
biblioteka własna
wniosek, plan rozwoju,
sprawozdanie
biblioteka własna

Aktualizacja i poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Analiza przepisów zawartych w takich aktach prawnych jak Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN, Konstytucja RP
Gromadzenie własnych zasobów w/w tekstów w formie elektronicznej lub wydruków

X. 2011 r.
cały okres stażu

zbiór dokumentacji
biblioteka własna
wydruki

Aktualizacja wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły
Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły, tj. Programu Wychowawczego Szkoły, Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
XI. 2011 r.
cały okres stażu

zbiór dokumentacji
zapisy w protokołach, notatki własne, zaświadczenia


Realizacja zdań określonych w planie rozwoju zawodowego będzie przedstawiona w postaci pisemnej oraz w formie zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających podejmowanie określonych działań i udział w doskonaleniu zawodowym. Po zakończeniu stażu dokonam analizy i samooceny zrealizowanego planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zgromadzonej dokumentacji. Sporządzę sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedstawię opiekunowi stażu oraz Dyrektorowi Szkoły.


..................................
Podpis nauczyciela kontraktowego
odbywającego staż


Zatwierdzam do realizacji:


..................................
Podpis Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.