X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2403
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program własny lekcji języka niemieckiego jako drugiego języka dla klasy sportowej

Klasy IV-VI
----------------------

I. Temat: Fußball ist mein Leben (Piłka nożna to moje życie)

II. Idea wiodąca:
Znajomość języków obcych to we współczesnym świecie już nie potrzeba a konieczność. To szansa na lepszy start i możliwość rozwijania własnych zainteresowań w Europie bez barier językowych. W tej zjednoczonej Europie, gdzie w wielu krajach używa się języka niemieckiego, a naszym najbliższym zachodnim sąsiadem są Niemcy, umiejętność komunikowania się jest ściśle związana ze zrozumieniem innych ludzi i ich kultury. Zgodnie z najnowszymi tendencjami w metodyce nauczania języków obcych nauczanie języka obcego to nie tylko uczenie owego języka, lecz także pomoc uczniom w rozwijaniu ich osobowości i wrażliwości na otaczający ich świat. Program ten jest przeznaczony dla uczniów klasy sportowej piłkarskiej, gdzie język niemiecki jest językiem dodatkowym.
Trudno jest określić z góry rezultaty niektórych kroków podjętych w czasie realizacji programu. Może on być modyfikowany i dostosowywany do głównych założeń nauczyciela, który zdecyduje, na co połozy większy nacisk, kiedy zastosuje daną metodę czy technikę nauczania.

III. Adresaci programu: uczniowie klasy 6 o profilu sportowym.

IV. Cele ogólne:
Rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów;
Rozwijanie umiejętności uczenia się, działania i samooceny;
Rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole;
Umacnianie w uczniach motywacji do nauki języków obcych;
Kształtowanie w uczniach otwartości i ciekawości wobec innych kultur.

V. Szczegółowe cele edukacyjne:
Utrwalenie poznanych oraz zaznajomienie się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi;
Podniesienie poziomu kompetencji językowych;
Zwiększenie zasobu słownictwa tematycznie związanego ze sportem a w szczególności z piłką nożną;
Wskazanie źródeł poszukiwania informacji językowych i kulturoznawczych;
Przygotowanie uczniów do wykorzystania języka niemieckiego w sytuacjach życiowych.

VI. Szczegółowe cele wychowawcze:
Kształtowanie postaw tolerancji ucznia wobec otaczającego go świata oraz otwartości wobec innych kultur;
Motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozbudzanie jego ciekawości;
Uczenie systematyczności i umiejętności współpracy z innymi.

VII. Efekty działań edukacyjnych i wychowawczych:
Po zrealizowaniu programu uczeń:
• jest otwarty i tolerancyjny wobec innych kultur,
• ma rozwiniętą umiejętność samodzielnego uczenia się, a także współpracy w grupie i zespole.
• potrafi samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy,
• potrafi samodzielnie ocenić swoje postępy w nauce,
• zna informacje o krajach niemieckiego obszaru językowego,
• wie, w jakich krajach używany jest język niemiecki,
• zna różnice kulturowe pomiędzy Niemcami, Austrią, Szwajcarią, ich symbole, flagi, sławnych sportowców itp.,
• potrafi wskazać na mapie poszczególne kraje, ich stolice i ważniejsze obiekty geograficzne,
• rozumie prosty tekst czytany,
• rozumie prosty tekst słuchany,
• zna różne typy zadań leksykalno-gramatycznych,
• ma doskonalszą wymowę.

VIII. Ewaluacja celów:
Ewaluacja odbywać się będzie przez:
• bieżące i okresowe ocenianie osiągnięć uczniów (testowanie, wypowiedzi ustne, prace domowe) – analiza wyników,
• obserwację pracy uczniów,
• analizę prac i plakatów – prezentacja prac na forum szkoły – gazetka ścienna.

IX. Metody i formy pracy
Ze względu na wiek i cele nauczania wybraną metodą jest metoda komunikacyjna, dająca podstawę do umiejętności porozumiewania się w sytuacjach codziennych. Kreatywne posługiwanie się językiem obcym wymaga stosowania różnorodnych form pracy ucznia:
• praca indywidualna,
• praca w parach,
• praca w małych grupach,
• praca z cała klasą.
Formy pracy i techniki nauczania stosowane na lekcji przez nauczyciela to wizualizacja, różnorodne teksty (czytane, do słuchania – rozumienie globalne i selektywne), różnorodne typy ćwiczeń, asocjogramy, antycypacja, tworzenie krótkich dialogów/scenek, technika łańcuszka.

X. Źródła:
Portale internetowe o profilu sportowym;
Ćwiczenia, teksty i nagrania zgromadzone przez nauczyciela.

XI. Czas realizacji: rok szkolny, zajęcia 1x45 minut tygodniowo

XII. Zakres, tematy i treści nauczania:

Die deutschsprachigen Länder (kraje niemieckojęzyczne)

Komunikacja:
• rozwinięcie form powitania i pożegnania o specyfikę różnych krajów niemieckojęzycznych;
• przedstawianie informacji o sobie (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, kraj pochodzenia, język) oraz uzyskiwanie wiadomości o danych personalnych innych osób;
• opisywanie przebiegu dnia powszedniego na bazie informacji o sobie – hobby i zajęcia w czasie wolnym;
• określanie czasu, pór dnia, dni, miesięcy;
• opisywanie warunków atmosferycznych.

Gramatyka i leksyka:
• formy powitania i pożegnania, zwroty grzecznościowe;
• odmiana czasowników (powtórzenie dotychczas poznanych oraz fahren, skaten, reiten, spielen;
• odmiana czasownika nieregularnego sprechen (zmiana spółgłoski rdzennej e => i);
• rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku;
• zaimek dzierżawczy mein, dein w mianowniku;
• zdania oznajmujące proste;
• zdania pytające z wie, wie alt, wo, woher oraz pytanie przez inwersję;
• przeczenie nicht i kein(e), miejsce przeczenia w zdaniu;
• nazwy państw i języków;
• przyimki określające czas: nach, vor, um, im, am;
• godziny zegarowe;
• dni tygodnia, pory dnia, miesiące;
• czasownik modalny müssen, können;
• nazwy krajów i krain geograficznych;
• nazwy stanów pogody.

Sport ist gesund(Sport to zdrowie)
Komunikacja:
• określanie położenia przedmiotów;
• nazywanie dyscyplin sportowych;
• nazywanie drużyn piłkarskich Niemiec i umiejscawianie położenia regionów ich pochodzenia;
• opisywanie reguł gry w piłkę nożną;
• wyrażanie uczucia głodu i pragnienia;
• wyrażanie życzeń związanych z jedzeniem i piciem;
• opisywanie zdrowego i niezdrowego sposobu odżywiania;
• nazywanie części ciała.

Gramatyka i leksyka:
• niemieckie landy;
• przyimki: an, auf, in, unter, über, vor, hinter z biernikiem;
• rodzajniki określone i nieokreslone w bierniku;
• czasownik spielen;
• nazwy dyscyplin sportowych;
• słownictwo związane z piłką nożną, sukcesem i porażką;
• kolory;
• nazwy napojów i produktów;
• nazwy części ciała;
• przymiotniki: gesund, ungesund, krank;
• odmiana czasowników trinken, möchte, turnen, trainieren;
• odmiana czasownika nieregularnego essen (zmiana spółgłoski rdzennej e => i);
• czasownik modalny mögen;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.