X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23964
Przesłano:

Plan pracy pedagoga szkolnego

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych w tym analiza poziomu jego wiadomości, umiejętności i funkcjonowania.

Zadanie pedagoga szkolnego:
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego:
• prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;
• opracowanie lub pomoc w opracowaniu narzędzi diagnozowania sytuacji szkolnej (postępy w nauce, zachowanie) i rodzinnej uczniów;
• prowadzenie badań socjometrycznych i innych badań w tym w oparciu o autorskie narzędzia diagnostyczne;
• przekazywanie informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów - aktualizacja wiedzy w tym zakresie;
• pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu właściwości intelektualnych uczniów, wskazywanie na charakterystyczne cechy poszczególnych grup wiekowych;
• pomoc członkom zespołu w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz analizie dokumentacji ucznia;
• konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych,
• postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczno-wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy);
• prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów.

Zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, w tym wynikających z jego szczególnych uzdolnień na podstawie opracowanego dla niego planu oddziaływań edukacyjnych lub terapeutycznych.

Zadanie pedagoga szkolnego:
Wspieranie mocnych stron uczniów, realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i uczniów, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania,

Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego:
• udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia;
• wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;
• postulowanie (prowadzenie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami) zajęć specjalistycznych w tym: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,
• udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi;
• przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze;
• projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakt)
• pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dziecka działań;
• konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych,
• planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu;
• postulowanie (prowadzenie) zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia ucznia (np. w zakresie rozwijania wielorakich inteligencji, twórczego myślenia itp.);
• występowanie z propozycją udzielania uczniowi pomocy w formie indywidualnego programu lub toku nauczania.
Wspieranie mocnych stron uczniów, realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego:
• współpraca w określaniu zdolności i predyspozycji ucznia (obserwacja, rozmowa, testy, ankiety);
• przekazywanie informacji o warunkach kształcenia w różnych zawodach i wymogach psychofizycznych, jakie stawia się kandydatom do określonej szkoły i zawodu;
• zapoznanie uczniów z ofertą szkół w regionie.
Okresowa ocena skuteczności zaplanowanych wobec ucznia działań.
Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego:
• udział w analizie wyników nauczania;
• badania sondażowe wśród nauczycieli dotyczące zachowania ucznia – (stworzenie autorskich narzędzi badawczych).
Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego:
• pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej);
• opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich;
• objęcie opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach patologicznych;
Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Udzielanie uczniom porad i konsultacji.
Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego;
• rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie;
• pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
• porady dotyczące rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
• porady i pomoc w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, presją negatywnych wzorców;
• porady na temat sposobów efektywnego uczenia się;
Pomoc materialna
Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego;
• działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez dotarcie do wszystkich rodziców z informacją o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy;
• współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. MOPS)
• dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów;
• dotarcie do wszystkich rodziców z informacją o zasadach i formach uzyskiwania zasiłku, stypendium, i wyprawki szkolnej;
• pomoc rodzicom w przygotowaniu odpowiednich wniosków;
• pomoc w kompletowaniu dokumentów potwierdzających uzyskane przez rodzinę dochody;
• weryfikacja tych dokumentów;
• analiza (w aspekcie zgodności wydatkowanych kwot z ich przeznaczeniem) i opisanie wszystkich rachunków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.