X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23874
Przesłano:

Konkurs wiedzy ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ

1. Analiza SWOT
a) analiza mocnych i słabych stron
b) analiza szans i zagrożeń
c) analiza mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń
d) prezentacja wyników prac zespołów i dyskusja plenarna

2. Dane dotyczące produktu, ceny, konkurentów, odbiorców w biznesplanie umieszczamy w:
a) planie działalności operacyjnej
b) planie organizacji i zarządzania
c) analizie SWOT
d) planie marketingowym

3. Dane dotyczące technologii, nakładów inwestycyjnych, zaopatrzenia, źródłach zaopatrzenia w biznesplanie umieszczamy w:
a) planie działalności operacyjnej
b) planie finansowym
c) planie marketingowym
d) planie organizacji i zarządzania

4.Które pojęcie najlepiej odzwierciedla pojęcie biznesplanu:
a) fragmentaryczny plan przedsiębiorstwa
b) krótkoterminowy plan przedsięwzięcia biznesowego
c) zestaw dokumentów w których zawarta jest długofalowa projekcja celów firmy i sposobów ich osiągnięcia., przy uwzględnieniu sytuacji finansowej, rynkowej ‚marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej
d) plan marketingowy

5. Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów składają w Urzędzie Skarbowym deklarację:
a)miesięczną PIT i roczna PIT 36
b)miesięczną PIT i roczną PIT 28
c)miesięczną PIT i roczną PIT 28
d)miesięczną PIT i roczną PIT 36

6. Czas pracy pracownika w ciągu 1 dnia może być wydłużony do:
a) 4 godz.
b) 14 godz.
c) 8 godz.
d 12 godz.

7. Pracownik przepracował 100 godz. nadliczbowych w ciągu roku. Ile może jeszcze godz. przepracować do końca roku zgodnie z kodeksem pracy:
a) 20 godz.
b) 50 godz.
c) 60 godz.
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa


8. Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest:
a)od wieku pracownika
b)od długości stażu pracy
c)od formy organizacyjno — prawnej przedsiębiorstwa
d) żadna z powyższych odpowiedzi

9.Pracownik został zatrudniony I września na 3 — miesięczny okres próbny. 31 października pracodawca postanowił zwolnić pracownika. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy?:
a) 5 dni
b) 1 tydzień
c) 2 tygodnie
d) 1 m-c

10. „ Majątek czysty” firmy to majątek:
a) własny
b) trwały
c) obcy
d) obrotowy

11. Ogół czynności zmierzających do określenia faktycznego stanu poszczególnych
składników aktywów i pasywów jednostki gospodarczej to:
a) spis z natury
b) inwentarz
c) inwentaryzacja
d) uzgodnienie sald

12. Osobowość prawną ma:
a) spółka cywilna
b) spółdzielnia
c) spółka partnerska
d) spółka komandytowa

13. W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na:
a) początek roku obrotowego
b) początek i koniec roku obrotowego
c) koniec roku obrotowego
d) inny okres

14. Wzrost ceny rynkowej produktu, przy założeniu że inne czynniki się nie zmienią,
prowadzi do wzrostu liczby oferowanych produktów. Zależność tę nazywamy:
a) prawem popytu
b) prawem podaży
c) elastycznością popytu
d) elastycznością podaży

15 .Rządową organizacją która chroni prawa dużej grupy konsumentów jest:
a) Federacja Konsumentów
b) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
c) Powiatowy Rzecznik Konsumentów
d) Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
16.Ubezpieczenia zabezpieczające na wypadek chorób, inwalidztwa czy starości to
ubezpieczenia:
a) osobowe
b) majątkowe
c) społeczne
d) zdrowotne

17.Do technik negocjacyjnych zaliczamy:
a) balon próbny
b) salami
c) darmowe przysługi
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.