X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2366
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego - nauczanie zintegrowane

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 rok.
Przewidywana data zakończenia stażu: 30.05.2011 rok.
Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy.

Niniejszy plan rozwoju zawodowego opracowany został z uwzględnieniem zakresu wymagań egzaminacyjnych dla uzyskania stopnia awansu zawodowego zawartego w Rozporządzeniu MENiS
z dnia 1.12.2004 roku.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Wymagania
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9 e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją (§ 8 ust. 2 pkt. 1)

· Obserwacja oraz analiza zadań i potrzeb szkoły.
· Analiza dokumentacji szkolnej: -Statutu Szkoły;-Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; -Planu Pracy Szkoły;-Programu wychowawczego. Okres stażu.
· Rozwój twórczego potencjału dzieci w sferze werbalnej.
· Cykl zajęć ukierunkowanych na rozwój słownej i muzycznej twórczości dziecięcej. Okres stażu.
· Regularne pogłębianie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.
· Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, zgodny z potrzebami nauczyciela i szkoły.
· Bieżące obserwowanie rynku wydawnictw pedagogiczno-psychologicznych i studiowanie literatury fachowej, korzystanie z publikacji zawartych w Internecie.
· Pogłębianie wiadomości z przepisów prawa oświatowego, a zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego.
· Rozwijanie umiejętności z zakresu pracy z uczniami zdolnymi oraz tymi, którzy mają problemy w nauce. Okres stażu wg potrzeb szkoły oraz zainteresowań nauczyciela.Okres stażu.Okres stażu.Okres stażu.
· Obserwacja i analiza umiejętności ucznia.
· Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi (np. karty obserwacji uczniów). Okres stażu.
· Zbilansowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacją planu rozwoju.
· Analiza rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej, samoocena i autorefleksja. IV 2009 r.IV 2010 r.

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt. 2)

· Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
· Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z nauczaniem zintegrowanym.
· Wykorzystywanie programu do wypisywania świadectw
· Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
· Używanie komputera w pracy z dzieckiem - korzystanie z programów edukacyjnych, prowadzenie zajęć dla dzieci w zakresie doskonalenie ich umiejętności w zakresie korzystania z komputera. Okres stażu. Okres stażu.Okres stażu.Okres stażu.
· Korzystanie z Internetu.
· Stosowanie komputerowych programów edukacyjnych i internetu na lekcjach i zajęciach dodatkowych.
· Wymiana opinii dotyczących wykorzystywania w zajęciach edukacyjnych technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla nauczycieli.
· Śledzenie aktualności na stronach internetowych. Okres stażu.Okres stażu.Okres stażu.
· Kolekcjonowanie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu.
· Regularne gromadzenie kaset audio i video, płyt CD, słowników multimedialnych, edukacyjnych programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć. Okres stażu.
· Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
· Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami (scenariusze, testy, sprawdziany, konkursy).
· Przygotowywanie testów w formie elektronicznej. Okres stażu.Okres stażu.

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć (§ 8 ust.2 pkt. 3)
· Przekazywanie wiedzy i doświadczenia.
· Prowadzenie zajęć otwartych dla praktykantów, nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.
· Konsultacje z nauczycielami nauczania zintegrowanego z mojej szkoły i innych szkół. Przygotowanie materiałów edukacyjnych.
· Organizowanie zajęć warsztatowych z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej dla chętnych nauczycieli i rodziców. Okres stażu.Okres stażu.Okres stażu.
· Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
· Publikacja w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
X-XI 2008
· Publikacja opracowań w zakresie doświadczeń z pracy na łamach Internetu i czasopism pedagogiczno-psychologicznych. Okres stażu.
· Dzielenie się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami z innymi nauczycielami uczącymi w nauczaniu zintegrowanym (katecheta, anglista, nauczyciel gier i zabaw), wymiana poglądów. Okres stażu.

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8ust. 2pkt. 4a)

· Opracowanie autorskiego programu zajęć teatralno-wokalnych „Dziecięcy teatr muzyczny”.
· Modernizacja sali teatralnej.
· Opracowanie programu autorskiego.
· Realizacja programu.· Ewaluacja.
· Unowocześnianie sali, wzbogacanie wyposażenia w kolejne rekwizyty. Okres stażu.
· Opracowanie planu zajęć dla szkolnego koła recytatorskiego.
· Opracowanie planu zajęć.
· Realizacja zajęć programowych.
· Ewaluacja. Okres stażu.

5. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4 c)
· Organizacja spotkań w ramach programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresję”.
· Prowadzenie zajęć wg programu „Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresję”. Okres stażu.
· Promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
· Organizowanie wycieczek dydaktyczno- krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu.
· Zachęta do udziału i przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich i piosenki dziecięcej. Okres stażu.Wg terminu konkursu.
· Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i dydaktyczną: Radą Osiedla, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach, Klubem Turystycznym „Sami Swoi” w Policach, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Teatrem Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.
· Współpraca z osobami społecznie działającymi na rzecz środowiska lokalnego.
· Udział w projekcie „Przegląd kolęd”w MOK w Policach.
· Uczestnictwo w pieszych rajdach turystyczno-krajoznawczych.
· Zwiedzanie wystaw i korzystanie z lekcji muzealnych.
· Oglądanie przedstawień teatralnych oraz korzystanie z lekcji teatralnych. Okres stażu.XII, I 2008 XII, I 2009 XII, I 2010Wg planu rajdów.
Wg indywidualnych ustaleń.

6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt. 4 e)

· Współpraca z Maltańską Służbą Medyczną.
· Zorganizowanie szkolenia na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
. Wg uzgodnień z Komendan-tem Maltańskiej Służby Medycznej.
· Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
· Skierowania na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów mających trudności w nauce szkolnej oraz uczniów szczególnie uzdolnionych. Wg potrzeb.
· Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach.
· Ustalenie planu współpracy.
· Wystawienie „Jasełek” w okresie świąt Bożego Narodzenia.
· Współpraca w organizacji imprez. Okres stażu.XII 2008Okres stażu.
· Organizowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych.
· Współorganizacja akcji „Serce na dłoni”.
· Czynne uczestnictwo w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”. Wg szkolnego planu pracy. Wg szkolnego planu pracy.

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt. 5)

· Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
· Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.
· Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
· Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Okres stażu.Wg potrzeb.Okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.