X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2365
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego wychowawcy internatu ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Edyta Berbecka - nauczyciel wychowawca internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2008r.
Czas trwania stażu : 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2011r.

Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, których w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

§ 7 ust. 1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego


ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
*współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez

*Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza SOSW w Damnicy
*Współtworzenie Programu wychowawczego SOSW w Damnicy
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Wg terminarza
W okresie trwania stażu
IX 2008r.
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady
Potwierdzenia
Potwierdzenia
Program wychowawczy SOSW w Damnicy


§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności

- Uczestnictwo w różnych kursach, między innymi:

* „Budowanie pozytywnych relacji i osiąganie sukcesów w komunikacji interpersonalnej”

*„Zachowania samobójcze młodzieży - diagnoza i pomoc psychologiczna”

*„Wykorzystanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem”

*„Promocja zdrowego stylu życia - profilaktyka uzależnień”

*„Pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia”

*„Praca z grupą i w grupie”

*„Współczesne tendencje i techniki wychowawcze”

*„Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych”

*„Metody aktywne i aktywizujące w nauczaniu”

Cały staż
IX 2008r.
IX 2008r.
Wg harmonogramu
Zaświadczenia
Potwierdzenia
Poznanie i rozpoczęcie procedur awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu i złożenie go w dyrekcji
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrekcji do zatwierdzenia
VIII / IX 2008r.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora
Systematyczna współpraca z opiekunem stażu
- Ustny kontakt – rozmowa z opiekunem stażu
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
Wrzesień 2008r.
Na bieżąco
Scenariusze zajęć

Aktywne uczestnictwo w WDN zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego SOSW w Damnicy na rok szkolny 2008/2009
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych i innych formach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli
- Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego Wychowawców
Wg harmonogramu
Protokoły
Potwierdzenia
Lista obecności
Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej
- Opracowanie i modyfikacja planów pracy opiekuńczo-wychowawczej
Na bieżąco
Plany pracy
Adnotacje w dzienniku

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
-Stosowanie aktywnych metod nauczania ( m.in. burza mózgów, scenki dramowe, gry dydaktyczne-symulacje, debata –analiza argumentów „za” i „przeciw”)
- Tworzenie własnego warsztatu pracy:
*gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy dydaktycznych, gazetki tematyczne
Cały okres stażu
Potwierdzenia opiekuna stażu, prace dzieci, imprezy
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć i imprez

Dokumentowanie własnych działań
- Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, planów, scenariuszy zajęć i imprez
Na bieżąco
Zaświadczenia
Scenariusze zajęć i imprez
Napisanie sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego
- Autorefleksja
31.05.2011r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów cywilizacyjnych
- Poznanie i analizowanie
* opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej wychowanek

- Nawiązanie współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym,

- Bieżące kontakty z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków (wynika z planu nadzoru pedagogicznego SOSW w Damnicy na rok szkolny 2008/2009 Ad.1.pkt.3):
* rozmowy indywidualne, telefoniczne,
* wizyty domowe,
* organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

- Rozmowy z rodzicami w ramach „ dni otwartych szkoły”
- Obserwowanie uczniów w internacie, sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery),
- Indywidualne kontakty z dzieckiem
Na bieżąco
Cały staż
Wg harmonogramu
Dokumenty dostępne w sekretariacie Ośrodka
Zapis w dzienniku
Zapis w zeszycie spotkań z rodzicami
Zapis w dzienniku
Notatki w zeszycie obserwacji wychowanków

Rozpoznawanie problematyki środowiska lokalnego

- Zorganizowanie pomocy dla środowiska lokalnego (uczniów pochodzących z uboższych rodzin) w postaci odzieży używanej
-Pomoc starszej mieszkance Damnicy
*wychowanki grupy I wraz z wychowawcą co dwa tygodnie pomagają starszej pani w sprzątaniu mieszkania, dokonywaniu zakupów, porządkowaniu terenu wokół domu
Wg potrzeb
Okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
Podziękowania

Analiza możliwości uczniów
- Zbieranie informacji na temat uczniów
Adnotacje w dzienniku
Zeszyt obserwacji
Zeszyt uwag

Opracowanie i realizacja wg. własnego scenariusza, zajęć: integrujących grupę, przeciwdziałający uzależnieniom, promujących zdrowy styl życia,
- Integrowanie grupy, (w czasie organizowania urodzin, wspólnych wyjść, wycieczek)

-Przeciwdziałanie uzależnieniom – zajęcia profilaktyczne
- kształtowanie pożądanych postawy uczniów – przeciwdziałanie agresji i przemocy (wynika z planu nadzoru pedagogicznego SOSW w Damnicy na rok szkolny 2008/2009 Ad.1.pkt.2)
Cały staż
Plany pracy wychowawczej
Adnotacje w dziennikach
Scenariusze zajęć
Karty wycieczek
Scenariusz zajęć

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania wychowanków
do życia w rodzinie i społeczeństwie.

- Kontakty z v-c dyrektorem internatu, pedagogiem szkolnym, psychologiem, pielęgniarką i rodzicami, korespondencja,
- Prowadzenie zajęć z gospodarstwa domowego przygotowujących wychowanków do życia w rodzinie i społeczeństwie.
Na bieżąco
Wg planu
Wpisy w dziennikach zajęć
Zeszyt obserwacji
Scenariusze zajęć

Opracowanie planu pomocy uczniom z trudnościami w nauce
- Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wyrównawczych dla słabszych uczniów
- Współpraca z nauczycielami
Cały staż
Adnotacje w dzienniku
Potwierdzenia
Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora

- Praca w komisji egzaminacyjnej, konkursowej
Cały staż
Protokoły, sprawozdanie

Organizacja i przygotowanie imprez ośrodkowych
- Opracowywanie scenariuszy, dekoracji, praca z wychowankami
Cały staż
Scenariusze, adnotacje w dziennikach, zdjęcia

Uwrażliwienie wychowanków na problemy społeczne i cywilizacyjne
- Zorganizowanie wycieczki do oczyszczalni ścieków
- Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem w dymnicy pod hasłem „Poznajemy las”:
* dożywianie zwierząt w okresie zimy
* udział w raz z wychowankami w prelekcjach organizowanych przez Nadleśnictwo Damnica
Rok szkolny 2008/2009
W trakcie stażu
Karta wycieczki
Adnotacje w dzienniku zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Podziękowania
Zaświadczenia

Włączanie wychowanków w życie internatu i szkoły
- Zaangażowanie wychowanków w przygotowywaniu uroczystości internackich i szkolnych
Wg harmonogramu kalendarza imprez i konkursów
Zdjęcia
Organizacja różnorodnych konkursów

- Ogłoszenie konkursów oraz zakresu wiadomości:
„Kto najlepiej czyta bajki?”
„Najpiękniejszy stroik wielkanocny”
„Najładniejszy niezapominajkowy wisiorek”
„Bezpieczne wakacje”
I semestr roku szkolnego 2008/2009
II semestr roku szkolnego 2008/2009
II semestr roku szkolnego 2008/2009
Potwierdzenie opiekuna stażu


§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
- Uczestnictwo w kursach
Na bieżąco
Zaświadczenie

Korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce szkolnej
- Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy)
- Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji szkolnej (miesięczne plany pracy, indywidualne programy pracy opiekuńczo-wychowawczej)
- Dokumentowanie przebiegu stażu
- Przeprowadzenie zajęć w grupie internackiej z użyciem komputera - wdrażanie uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera
i zasobów sieci Internet.
- Przygotowanie scenariuszy zajęć, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
- korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video
Na bieżąco
cały staż
Wg. potrzeb
Na bieżąco
Cały staż
II semestr roku szkolnego 2008/2009
Na bieżąco cały staż
Wg potrzeb
Załączniki wykonane techniką komputerową (dyplomy, podziękowania, zaproszenia)
Miesięczne plany pracy, indywidualne programy pracy opiekuńczo-wychowawczej
Zaświadczenia i inne materiały
Potwierdzenie opiekuna stażu
Scenariusze zajęć

Publikowanie własnych prac Internecie
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.edux.pl
- Publikacja scenariuszy zajęć
Wrzesień 2008r.
W trakcie stażu
Potwierdzenia
Adresy stron


§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
- Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i oligofrenopedagogiki
- Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu:
*korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
-„Szkoła Specjalna”
-„Życie Szkoły”
-„Problemy opiekuńczo-
wychowawcze”
*zapoznanie się z nowościami literatury pedagogicznej
W okres stażu
Potwierdzenia udziału
Notatki, wykaz lektur

Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych
- Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego
Cały staż
Cały rok szkolny
W okresie stażu
Potwierdzenia, wpisy w dziennikach zajęć
Opis rozwiązanych problemów w zeszycie obserwacji

Indywidualny program pracy opiekuńczo-wychowawczej
Zeszyt obserwacji
Zeszyt spotkań grupowych


§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Dogłębna analiza dokumentacji Ośrodka
- Analizowanie dokumentacji SOSW w Damnicy:
* Programu profilaktycznego SOSW w Damnicy
* Programu wychowawczego SOSW w Damnicy
*Planu nadzoru pedagogicznego SOSW w Damnicy
* Rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej
*Statutu SOSW w Damnicy
* Planu dydaktyczno-opiekuńczego Ośrodka,
*Regulaminu Ośrodka,
*Regulaminu stołówki,
*Praw i obowiązków wychowanka
Cały staż
Własna biblioteczka

Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
- Analizowanie Karty Nauczyciela,
-Ustawy o systemie oświaty,
- Poznawanie procedury awansu zawodowego
-Rozporządzenie MENiS z o1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli,
-Rozporządzenie MENiS z 07.01.2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
-Rozporządzenie MENiS z 18.01.2005r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach
-Rozporządzenie MENiS z 29.01.2003r., w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
-Rozporządzenie MENiS z 31.12.2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
-Rozporządzenie MENiS z 12.02.2001 r., w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
-Rozporządzenie MENiS z 19.02.2002r., w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
-Rozporządzenie MENiS z 07.01.2005r., w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
-Rozporządzenie MENiS z 30.01.1997r., w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
-Rozporządzenie MENiS z 30.04.2007 r., w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
-Rozporządzenie MENiS z 07.05.2005r., w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

- Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej
Cały staż
Wrzesień 2008
Cały staż
Wypisy z obowiązujących aktów prawnych
Sprawozdania, złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
Kartoteka
Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach
- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek i wyjść
Wg. harmonogramu
Karty wycieczek
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa
- Samodzielna lektura przepisów
Na bieżąco
Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.