X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23659
Przesłano:

Cechy podzielności liczb - konspekt lekcji w klasie V

Konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie 5

EDUKACJA MEDIALNA

Hasło programowe: Własności liczb naturalnych
Temat lekcji: Cechy podzielności liczb.
Czas: 45 minut

Cel główny: Rozwijanie zainteresowań technologiami informacyjnymi i edukacją multimedialną w praktyce szkolnej.

Cele operacyjne:
a) uczeń umie:
-podać dzielniki liczb naturalnych
-wskazać wspólne dzielniki liczb naturalnych
-stosować cechy podzielności liczb w zadaniach
-wyodrębnić z danego zbioru liczby podzielne przez: 2, 5, 4, 10, 25, 100 a
także 3 i 9;
-budować liczby naturalne o podanej własności

b) uczeń rozumie:
-pojęcie dzielnika liczby naturalnej
-definicję cech podzielności liczb przez 2, 3, 4, 5, 10, 25, 100
-definicję cech podzielności liczb przez 6,7,13,12

c) uczeń stosuje:
-pojęcie dzielnika liczby naturalnej
-cechy podzielności liczb przez 2, 3, 4, 5, 10, 25, 100 a także przez 6, 7, 12,13
Cele wychowawcze:
-rozwijanie zainteresowań technologiami informacyjnymi i edukacją multimedialną
-rozwijanie spostrzegawczość i zdolność kojarzenia
-umiejętność współpracy grupie
-dbanie o czystość zapisów
-wykorzystanie wiedzy w praktyce

Metody:
-prezentacja multimedialna
-pogadanka
-burza mózgów
-gry edukacyjne
Formy pracy:
-grupowa
-zbiorowa
-indywidualna
Zasady nauczania:
-wiązania teorii z praktyką

Pomoce dydaktyczne: prezentacja multimedialna, projektor, laptop, karta pracy ucznia, plansze do zadań, karteczki samoprzylepne, magnesy, zachętki, podręcznik „Matematyka z plusem”, zeszyt ćwiczeń „Matematyka z plusem”

Przebieg lekcji
1. Faza wprowadzająca
-czynności organizacyjno – porządkowe
-podział klasy na grupy i wybór lidera
Na stolikach leżą karty pracy na których grupy będą wykonywały swoje zadania.
2. Faza realizacyjna:
-przypomnienie ostatnio poznanych wiadomości tkj. NWD
-zapisanie tematu lekcji
-wyświetlenie i omówienie prezentacji multimedialnej

Uczniowie wklejają do zeszytu karteczki z definicjami cech podzielności liczb przez 2, 3,9, 4,5, 10, 25, 100 a także 6, 7, 13

Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli w rzędzie jedności ma cyfrę:0, 2, 4, 6, lub 8.

Liczba jest podzielna przez 4 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4..

Liczba jest podzielna przez 5 jeżeli w rzędzie jedności ma cyfrę 0 lub 5..

Liczba jest podzielna przez 25, jeśli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 25, 50, 75 lub obie są zerami.

Liczba jest podzielna przez 100, jeśli jej dwie ostatnie cyfry są zerami.
Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3.

Liczba jest podzielna przez 9 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9.

Liczba jest podzielna przez 6, gdy równocześnie dzieli się przez 2 i przez 3 c
Przykłady:
138 - ostatnia cyfra świadczy o podzielności przez 2,a suma cyfr 1+3+8=12 jest podzielna przez 3

Aby dowiedzieć się czy dana liczba dzieli się przez 7, skreślamy jej ostatnie trzy cyfry, a od tak powstałej liczby odejmujemy liczbę skreśloną, jeśli ta różnica dzieli się przez siedem to i liczba jest podzielna przez 7

Aby dowiedzieć się czy dana liczba dzieli się przez 13, skreślamy jej ostatnie trzy cyfry, a od tak powstałej liczby odejmujemy liczbę skreśloną, jeśli ta różnica dzieli się przez 13 to i liczba jest podzielna przez 13.

-praca w grupach
Grupy dostają koperty z grą domino. Wygrywa ta grupa, która ułoży pierwsza. Lider grupy przedstawia rozwiązanie na tablicy. Załącznik

Karta pracy
Zad.1.(podręcznik)
Spośród podanych liczb 10, 67, 48, 95, 3008, 112, 620, 678, 956, 2328, 3580, 7604, 934564, 1050000 wypisz liczby podzielne:
a) przez 2 grupa I
........................................

b) przez 5 grupa II
........................................


c) przez 10 grupa III
........................................

d) przez 100 grupa IV
........................................
Zapisane na karteczkach liczby proszę przykleić na tablicy a następnie powstałe rozwiązanie wpisać w miejsce kropek.
Zad.2.(podręcznik)
Wśród podanych liczb 125, 1234, 10011, 9124, 36054, 1001001, 12033, 123456 odszukaj liczby podzielne:
a) przez 3 grupa I i II
........................................
b) przez 9 grupa III i IV
........................................
Zad 3.
Uzupełnij
1. Liczba 824 jest podzielna przez...........
2. Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnia cyfra to ..........................
3. Czy każda liczba podzielna przez 3 jest podzielna przez 9?
4. NWD (4,12) to ..............................
5. Cechy ....................liczb
6. NWD to największy wspólny............
7. Liczba dzieli się przez ..............gdy cyfrą jedności jest zero
8. Ma wszystkie boki równe...
Zad 4.
Wpiszcie liczby zgodnie z podana własnością.
Liczby: 30, 36, 40, 41, 42, 105, 132, 164, 200, 888, 1250, 1600, 2070, 2625, 2586.

Grupa „I”
Liczby podzielne przez 2 i niepodzielne przez 4

Grupa „II”
Liczby podzielne przez 2 i podzielne przez 25

Grupa „III”
Liczby podzielne przez 5 i niepodzielne przez 10.

Grupa „IV”
Liczby niepodzielne przez 4 i niepodzielne przez 5

III. Faza podsumowująca:
-podsumowanie wiadomości
-uzupełnienie braków w karcie pracy
-wklejenie do zeszytu karty pracy
Ocena pracy na lekcji.
Zadanie i omówienie pracy domowej.
Praca – domowa
Ćw.5.s.37
Podaj po pięć przykładów liczb:
a) podzielnych przez 2, które są większe od 100 i mniejsze od 150:
b) podzielnych przez 10, które są większe od 3456 i mniejsze od 3999:
c) większych od 2000 i mniejszych od 2600, niepodzielnych przez 5:

Ćw.6.s.37
Wypisz kilka liczb podzielnych przez 100:........................................
Zapisz największą liczbę pięciocyfrową podzielną przez 100:.....................

Ćw.7.s.37
Wypisz kilka liczb podzielnych przez 1000:........................................
Uzupełnij: Liczba jest podzielna przez 1000,
gdy......................................

Chętni (2 tygodnie)
Prezentacja multimedialna na temat: „Cechy podzielności liczb”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.