X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23636
Przesłano:
Dział: Świetlica

Program koła plastycznego "Kolorowa świetlica" dla uczniów szkoły podstawowej

AUTORSKI PROGRAM
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
KOŁA PLASTYCZNEGO
„KOLOROWA ŚWIETLICA”
DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Opracowała:
mgr Izabela Ćwik


Rok szkolny 2012/ 2013


SPIS TREŚCI:

I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
II CELE PROGRAMU
III PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
IV ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
V METODY, FORMY, ŚRODKI, TECHNIKI PLASTYCZNE
VI TREŚCI PROGRAMOWE
VII TEMATYKA ZAJĘĆ KOŁA PLASTYCZNEGO
VIII EWALUACJA
IX BIBLIOGRAFIA


„Twórczość plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć.
Jest także źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej,
realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu
i szczęścia dzieciom,
a także licznym rzeszom miłośników tej twórczości.
Jest to język łączący uczuciami przyjaźń dzieci
i dorosłych całego świata.”

Stanisław Popek


I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Kształcenie przez działalność plastyczną jest bardzo istotnym czynnikiem dla rozwoju i edukacji każdego dziecka.
Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać marzenia i pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole. Praca w świetlicy szkolnej stwarza wiele możliwości by rozwijać te cenne wartości.
Założeniem programu jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności, samodzielności, zachęcanie do podejmowania inicjatywy oraz twórcze, konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Zajęcia służą wprowadzaniu nowych form i metod pracy i jednocześnie doskonalą dotychczasowe umiejętności.
• Program kółka plastycznego "Kolorowa świetlica" jest adresowany do dzieci ze szkoły podstawowej, które uczestniczą w zajęciach świetlicy szkolnej przed lub po zajęciach lekcyjnych, szczególnie do uczniów z klas I-III.
• Realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013
• Tematyka zajęć uwzględnia przeżycia dzieci, ich wyobraźnię i obserwacje z natury, jak również kalendarz świąt i pór roku.
• Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze- 1 godzina zegarowa ( 60 min) w świetlicy
• Odbędzie się 36godzin zajęć plastycznych
• Pierwsze zajęcia odbędą się w drugim tygodniu września.
• Materiały, narzędzia i pomoce będą pochodziły z zasobów dzieci.
• Program zajęć kółka plastycznego ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosowywać do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

II CELE PROGRAMU

Głównym celem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie:
• jego wrodzonych możliwości twórczych,
• poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej,
• kształtowania twórczej postawy.
Realizacji celu głównego służyć mają cele szczegółowe:
• Poznanie różnorodnych technik plastycznych, umiejętność łączenia ich w swojej pracy.
• Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i ekspresji twórczej,
• Wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej,
• Nazywanie podstawowych materiałów plastycznych,
• Rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów,
• Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej,
• Czerpanie radości z własnej twórczości,
• Kształtowanie umiejętności współdziałanie w grupie
• Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych.
• Wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów.
• Wzbogacanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych.
• Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze.
• Rozbudzanie naturalnej wrażliwości na piękno otaczającego świata
• Umacnianie w dziecku poczucia życzliwości i akceptacji.
• Rozwijanie empatii.
• Kształtowanie odpowiedzialności za działania własne i zespołowe.
• Rozwijanie umiejętności planowania działań.
• Kształtowanie umiejętności samooceny.


III PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

• Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.
• Przygotowywanie upominków na rożne okazje.
• Wykonywanie dekoracji sal oraz na uroczystości świetlicowe
• Motywowanie uczniów do podejmowania zadań
• Stwarzanie miłej i twórczej atmosfery
• Stosowanie ciekawych metod pracy
• Inspirowanie działań muzyką, wierszem
• Proponowanie ciekawych tematów prac
• Zachęcanie do obserwacji przyrody, najbliższego otoczenia
• Gromadzenie potrzebnych materiałów
• Dostosowywanie swoich działań do potrzeb dzieci
• Zachęcanie do brania udziału w konkursach plastycznych
• Systematyczna prezentacja prac dzieci na gazetce szkolnej
• Wdrażanie dzieci do dobrego planowania prac, do właściwej organizacji stanowiska pracy, zgodnej współpracy w grupie
• Oglądanie reprodukcji dzieł plastycznych.
• Zabawy z kolorem – mieszanie kolorów.
• Projektowanie i wykonywanie płaskich i przestrzennych form użytkowych.
• Wypowiedzi na temat własnych prac, samoocena.


IV ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:
- posługuje się różnorodnymi technikami plastycznymi;
- planuje pracę, właściwie stosuje i oszczędnie gospodaruje narzędziami i materiałami;
- potrafi wyrazić w różnych formach plastycznych swoje przeżycia, obserwacje, nastroje, marzenia, zjawiska otaczającego świata, przyrody
- potrafi określić cechy przedmiotu, nazywa kształty, barwę, proporcje,
- potrafi posłużyć się linią i plamą jako środkami wypowiedzi plastycznej,
- zna kolory podstawowe i pochodne, barwy ciepłe i zimne,
- przejawia wrażliwość estetyczną i potrzebę plastycznego kształtowania swego otoczenia,
- samodzielnie poszukuje nowych rozwiązań plastycznych, wykazuje otwartość na pomysły.
- starannie wykonuje pracę, troszczy się o jej jakość.
- koncentruje uwagę na określonym temacie, zadaniu w konkursach.
- opracowuje i dąży do pomyślnego ukończenia własnego projektu.
- określa wartość swojej pracy, umie ją zaprezentować.
- preferuje zajęcia plastyczne jako formę spędzania czasu wolnego,


V METODY, FORMY, ŚRODKI, TECHNIKI PLASTYCZNE

METODY :
- oglądowe- pokaz, obserwacja
- słowne- pogadanka, instrukcje, rozmowa, dyskusja, opis, praca z tekstem, opowiadanie
- praktycznego działania- ćwiczenia praktyczne, metoda badawcza
- problemowe ( poszukiwanie drogi rozwiązania problemu)
- warsztaty plastyczne - praca twórcza
- zabawy dydaktyczne
- konkursy

FORMY
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- kredki ołówkowe, kredki świecowe, ołówek, farby plakatowe, akwarele, plastelina, kartki białe i kolorowe A4- blok rys., blok techn., arkusze szarego papieru, wycinanki, papier samoprzylepny kolorowa bibuła, , papierowe ręczniki, tektura, szablony, tekturowe talerze, materiały różne- gazety, kolorowe czasopisma, ścinki tekstylne, gaza, koronki, sznurek, włóczka, nitka, pasta do zębów, suszone rośliny i liście z drzew, naturalny materiał przyrodniczy: szyszki, kasztany, żołędzie, jarzębina, piasek, ziemniak, ziarna fasoli, lakier do włosów, folia aluminiowa, wata, pasta do - pocztówki, zdjęcia, wycinki z gazet, zabawki, maskotki, reprodukcja obrazu Martwa natura z ananasem J. Pankiewicza „ Jesień w parku”- ilustracje, zdjęcia, ilustracje zwierząt, wiersz T. Kubiaka „Pożeganie wakacji”, wiersz „Mamo”D. Gellnerowej, płyta CD z piosenką „Już owoców pełen kosz”, nożyce, pędzle, patyczki, klej roślinny, klej Wikol, woda


TECHNIKI PLASTYCZNE.

• rysowanie (ołówkiem miękkim, kredkami, pastelami olejnymi, suchymi, patykiem, węglem i czarnym tuszem),
• malowanie (farby plakatowe , akwarelowe, witrażowe, pastele olejne, malowanie tuszem,)
• malowanie palcami
• modelowanie (plastelina, modelina),
• tworzenie płaskich i przestrzennych form technikami mieszanymi
• wyszywanki na kartce
• wycinanie, wydzieranie
• wyklejanki z materiałów, sznurka, wełny, waty
• malowanie nitką
• collage
• prace z papieru, origami płaskie i przestrzenne
• kompozycje z wykorzystaniem naturalnych materiałów: suszonych , liści, kwiatów, ziaren, makaronów itp.


VI TREŚCI PROGRAMOWE

1. Działania plastyczne w różnych materiałach i technikach
2. Zapoznanie z różnymi środkami wyrazu plastycznego:
- barwa,
- linia,
- plama,
- faktura,
- przestrzeń
3. Poznawanie i rozumienie pojęć plastycznych:
- malarstwo, malarz, obraz, reprodukcja, dzieło sztuki, portret, krajobraz, martwa natura, rzeźba, rzeźbiarz,
4. Wyrażanie swoich przeżyć i wiedzy o świecie w pracach inspirowanych literaturą, muzyką.
5. Kształtowanie otoczenia i oprawa plastyczna uroczystości świetlicowych:
- wykonywanie dekoracji związanych ze świętami, porami roku i imprezami w świetlicy
- wystawy prac uczniów na gazetce
6. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i regionu:
- udział w konkursach plastycznych,

VII TEMATYKA ZAJĘĆ KOŁA PLASTYCZNEGO

WRZESIEŃ (3 GODZ)

Lp. /Temat zajęć /Zadania /Techniki plastyczne /Środki dydaktyczne
1. „Wakacyjne wspomnienia”– ilustracja plastyczna
wakacyjnych wspomnień na podstawie wiersza T. Kubiaka „Pożegnanie wakacji”, własnych przeżyć, zdjęć oraz
gromadzonych pamiątek -odwoływanie się do przeżyć i doświadczeń dzieci;
-utrwalenie miejsc wakacyjnego pobytu: morze, góry, jeziora, miasto, wieś.
- rysunek dziedziną sztuk plastycznych
- posługiwanie się kreską
- określanie kształtu i proporcji postaci ludzkiej
- przedstawienie postaci w określonej sytuacji i otoczeniu
- rysowanie kredkami ołówkowymi
domalowywanie farbami tła i poszerzanie krajobrazu z widokówki naklejonej na kartkę(collage)
- kredki ołówkowe
- kartka A4
- pocztówki -zdjęcia z wakacji
- wiersz T. Kubiaka „Pożeganie wakacji”
2. „Mam na imię...”- prezentacja imienia techniką collage
- utrwalenie kształtów liter
- wykorzystanie różnych materiałów przy tworzeniu pracy plastycznej
- wzajemne poznanie się dzieci
- kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami.
- collage- imiona (litery imienia przyklejane na kwadratach wyciętych z różnych materiałów) - tektura, tapety, gazety, płótna, bandaż, koronki, sznurki, zapałki, liście,
ścinki tekstylne, liście, tektura
- nożyce
- klej
- kartka A4
3. „Paleta barw jesieni” – malowanie farbami. - malarstwo dziedziną sztuk plastycznych - używanie ciepłych barw, łączenie kolorów, tworzenie i nazywanie kolorów pochodnych
- kształtowanie poszanowania dla przyrody i uwrażliwianie na jej piękno - malowanie farbami - farby plakatowe lub akwarelowe
- kartka A4
- pedzel


PAŹDZIERNIK (5 GODZ)

1. Przedstawienie za pomocą środków plastycznych kompozycji „Jesienne owoce” -wyróżnienie takich cech przedmiotu jak: kształt (kulisty, owalny, wydłużony, okrągły), barwa (czerwona, zielona, żółta, fioletowa).
- kształcenie wrażliwości uczniów na piękno dzieł plastycznych.
- utrwalenie pojęć: dzieło sztuki, reprodukcja, oryginał, kopia - wycinanka lub wydzieranka z papieru kolorowego lub bibuły
- malowanie farbami kolorowa bibuła, wycinanka, klej, kartka z bliku technicznego A4
płyta CD z piosenką „Już owoców pełen kosz”
- reprodukcja obrazu Martwa natura z ananasem J. Pankiewicza, , farby plakatowe, pędzle.
2. „Jesienne liście”– różne formy plastyczne
- ukazanie możliwości - wykorzystania różnych technik plastycznych
-określanie kolorów i faktury liści.
-stosowanie bogatej gamy kolorów - zachęcanie do eksperymentowania kolorem, łączenie barw - ekspresja plastyczna - dekorowanie sali wykonanymi listkami - stemplowanie liśćmi - malowanie farbą plakatową powierzchni zasuszonych liści i odbijanie ich
- witrażowe listki z wydzieranki bibułowej naklejonej na szablon w konturze liścia klonu
- wycinanie liści z brystolu i malowanie ich farbami zasuszone liście, blok techniczny, farby plakatowe, pędzel, gazeta, kolorowa bibuła, klej, nożyczki
3. Kompozycja z suszonych liści- „Zwierzęta” - określanie wielkości i proporcji np.: duży i mały, większy od...
- określanie części ciała zwierzęcia
- możliwości wyrazowe poprzez technikę i fakturę.
- collage z liści suszone liście drzew, klej, nożyczki, kartka A4
4. Zabawy konstrukcyjne materiałem przyrodniczym:
a) „Korale jarzębinowe”- wykonanie jarzębinowych korali -
b) „Kasztaniaki" - zabawki z kasztanów i żołędzi -porównywanie długości sznurków korali
- bezpieczne posługiwanie się narzędziami pracy.
-wykonywanie z tworzywa przyrodniczego różnych postaci: ludzików, zwierzątek, - konstrukcje z materiału przyrodniczego kasztany, żołędzie, patyczki, plastelina, jarzębina
5. „Halloween”
• czarodziejskie duszki, dynie, nietoperze, czarne koty
- przypomnienie symboli związanych ze świętem „Halloween”
- dbanie o estetyczny wygląd i wystrój sal świetlicy – dekoracja pomieszczeń
- rozwijanie wyobraźni plastycznej i zdolności przedstawiania swoich wyobrażeń.
- wycinanie, tworzenie płaskich i przestrzennych form z papieru i materiału kolorowy blok techniczny, mazaki, biały materiał, nitka, nożyczki, czarny marker


LISTOPAD (4 GODZ)

1. „Święto Niepodległości” – wykonanie polskich symboli narodowych (biało-czerwone chorągiewki, Orzeł biały) wybraną techniką
- budzenie uczuć patriotycznych
- estetyczne wykonanie pracy,
- udekorowanie pomieszczeń świetlicy
-wypełnianie konturu kredkami, -wyklejanie plasteliną
-wypełnianie konturu bibułą
-wydzieranka
-tworzenie płaskich i przestrzennych form technikami mieszanymi kolorowy blok techniczny, plastelina, kolorowa bibuła, patyczki, klej
2.
„Mój ulubiony owoc” – wyszywanka na papierze.
- umiejętność posługiwania się igłą, bezpieczeństwo pracy wyszywanka na papierze - kolorowy blok techniczny, igła, kolorowe kordonki, nożyczki
3. „Światowy Dzień Pluszowego Misia” -wykonanie misia z kolorowych pasków papieru.
- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej - papieroplastyka – forma przestrzenna Kolorowy blok techniczny, linijka, nożyczki, klej, sznurek
4. „Drzewo owocowe”- plakat (praca grupowa) - sposoby wyrażania ekspresji
- współdziałanie w zespole -malowanie palcami
- wyklejanka -farby, duże arkusze papieru, pędzel, plastelina, kolorowy papier


GRUDZIEŃ (3 GODZ.)

Lp. Temat zajęć Zadania Techniki Środki dydaktyczne
1. Ozdoby świąteczne -
„Ażurowa gwiazda”
-japońska sztuka składania papieru
- skupienie, uwaga i cierpliwość przy wykonywaniu pracy
- orgiami przestrzenne- ozdoba na choinkę -6 kwadratowych karteczek o boku ok. 9cm,
- nożyczki,
- klej,
- zszywacz do papieru,
- ekierka,
- ołówek
- spinacze do papieru.
2. Ozdoby świąteczne – „Harmonijkowy aniołek z papieru”
- dokładność, estetyka pracy - papieroplastyka – forma przestrzenna - biała kartka formatu A4
- różowe papierowe kółeczko na buźkę aniołka
- dwa żółte nieco większe na aureolę
- długa linijka
- ołówek
- nożyczki
- klej
- grubsza nitka

3. Ozdoby świąteczne -
„Bibułkowa choinka”– - rozwijanie sprawności manualnej
-wykonanie przestrzennej formy użytkowej - orgiami przestrzenne- ozdoba na choinkę -zielona bibuła karbowana w dwóch odcieniach, -patyczki do szaszłyków,
-klej wikol, - nożyczki


STYCZEŃ (3 GODZ.)

1. „Noc sylwestrowa”– wydrapywanka na podkładzie świecówek
-swobodne doświadczanie faktury wgłębnej tworzonej przez rycie w materiale -rysowanie kredkami świecowymi
-wydrapywanie na podkładzie świecówek
-malowanie akwarelą lub tuszem
kredki świecowe, patyczek, czarna akwarela lub tusz, pędzel
2. „Kolorowy karnawał”- wykonywanie masek karnawałowych
- projektowanie i wykonanie przestrzennej formy użytkowej
- wykorzystanie różnych materiałów - wycinanie
- wyklejanie
techniki łączone kolorowy blok techniczny, klej, nożyczki, brokat, cekiny, wycinanki i inne materiały
3. Bałwanek z waty lub płatków kosmetycznych ( forma płaska)
-zaprojektowanie pracy
-określanie wielkości i proporcji. - wyklejanka z materiałów wata, płatki kosmetyczne, klej, kartka tech. A4, klej, wycinanki, nożyczkiLUTY (4 GODZ.)

1. ,,Zimowy krajobraz ”- malowanie pastą do zębów na ciemnym tle.
- światło-cień, wpływ jasności światła na widoczność przedmiotów.
-wyróżnianie i nazywanie barw zimnych.
-odwoływanie się do zaobserwowanych zmian w krajobrazie i przyrodzie zimowej
- utrwalenie wiadomości o krajobrazie.
-malowanie pastą do zębów - ciemna kartka A4, pasta do zębów
2. „Walentynkowe serca” – wykonanie z modeliny lub papieru
- modelowanie kształtów i wielkości
- kształcenie wyobraźni i wrażliwości twórczej. - lepienie z modeliny
- papieroplastyka -kolorowa modelina, bibuła, karton patyczki, nożyczki
3. „Zima biała” – posypywany obrazek.
- zaprojektowanie obrazka – szkic
- przetwarzanie obrazu pamięciowego na obraz graficzny.
- rozróżnianie faktury: szorstka, gładka, chropowata. - posypywane obrazki -kartka z bloku technicznego A4
- klej
- kasza manna lub jęczmienna
4. „Wyczarowane z papierowej tacki”- kompozycja z naturalnych materiałów - ziarna - swobodne doświadczanie faktury wypukłej tworzonej poprzez nanoszenie drobnej masy – materiały naturalne
- tworzenie różnych wzorów
-wyklejanie powierzchni płaskiej
- mozaika – kompozycja z naturalnych materiałów - papierowa, plastikowa tacka lub talerz, klej, ziarna fasoli, grochu, herbaty, itp.


MARZEC (4 GODZ)

1. „Biedronka lub żabka” – orgiami płaskie z koła.

-umiejętność posługiwania się nożycami
-tworzenie papierowych postaci zwierząt na podstawie instrukcji i rysunków.
- origami -kolorowy papier, nożyczki,klej, książka Doroty Dziamskiej „Magiczne kółeczka czyli origami płaskie z koła”
2. „Wiosenna łąka”- stemple z ziemniaka
-bezpieczeństwo pracy przy posługiwaniu się nożykiem
- rytm i symetria jako sposób porządkowania określonego układu
- wyróżnianie i nazywanie kształtów
- kształcenie wrażliwości na piękno przyrody oraz postawy twórczej.
- stemplowanie ziemniak
- farby plakatowe
- nożyk
- kartka A4
3. „Kartka świąteczna”- konkurs- wykonanie techniką collage
- projektowanie kompozycji, treści i rodzaju wykorzystanych materiałów
- rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej. - collage - włóczki
- cekiny, piórka
- skorupki jajek
- pocztówki
- kolorowe papiery
- ścinki tekstylne
- nożyce
- klej
- kartka A4
4. Ozdoby wielkanocne z wydmuszek - określanie cech przedmiotów: kształt okrągły, kulisty, wydłużony, podłużny; duży, mniejszy.
- utrwalenie pojęć: pisanki, kraszanki, naklejanki, rysowanki, skrobanki, drapanki
- ozdobienie wydmuszek w wybrany sposób przez dzieci -wyklejanka, techniki łączone – forma przestrzenna - wydmuszki, resztki włóczki,
kolorowy papier
samoprzylepny,
nożyczki, klej, farby, mazaki, marker, brokat, wstążki, piórka, drucik


KWIECIEŃ (4 GODZ.)

1. ,,Wiosenna łączka”- wykonywanie pracy metodą collage
-pokazanie możliwości wyrazowych uzyskiwanych w dziełach sztuki poprzez kształt, fakturę, tworzywo. - collage
malowanie tła farbą akwarelową, wycinanie z gazet, reklam, papieru, bibuły kwiatów i naklejanie na pomalowaną łąkę. -kolorowy papier, gazety, bibuła, sztuczne kwiaty, farby, pędzel, klej
2. „Pierwsze kwiaty”
– rysunek kredką na papierze ściernym. - wyróżnianie cech przedmiotów: kształt, barwa, położenie, usytuowanie przestrzenne -rysunek kredką na papierze ściernym - ilustracje wiosennych kwiatów
-kredki ołówkowe
- pastele
drobnoziarnisty papier ścierny
- lakier do włosów lub lakier samochodowy
3. ,,Ziemia najpiękniejsza planeta”- malowanie plakatu na temat ochrony przyrody- praca grupowa na dużych arkuszach papieru. - zapoznanie z symboliką kolorów: zielony= nadzieja, czarny= śmierć, zniszczenie;
- wykorzystanie plam jako środka wypowiedzi plastycznej różnej pod względem jasności i odcieni.
-ochrona środowiska naturalnego, dostrzeganie piękna przyrody.
- współdziałanie w zespole
- odpowiedzialność za działania własne i grupy - malowanie farbami -arkusze szarego lub białego papieru, farby plakatowe
4. „To, co lubię”- ilustracja plastyczna upodobań i zainteresowań dzieci, słowna prezentacja. - wykorzystanie różnych materiałów
- wyróżnianie barw
-określanie układu przedmiotów- skupione, rozproszone - collage - kolorowe czasopisma
- nożyce, klej, kartka A4, kredki, zabawki, maskotki
książeczki


MAJ (3 GODZ.)

1. „Ryn- moje miasto” – wykonanie makiety miasta z pudełek i innych materiałów, forma przestrzenna, praca grupowa
-próba zagospodarowania określonej przestrzeni różnymi elementami w układzie składającym się z elementów pionowych i poziomych.
- kształtowanie wrażliwości zmysłowej poprzez kierowaną obserwację: określanie kształtów, proporcji i wielkości w stosunku do dwóch przedmiotów,
- utrwalenie pojęć: architekt, architektura.
- łączenie materiałów różnych: papierowe opakowania, tworzywa sztuczne, karton, patyczki. -widokówki, fotografie przedstawiające Ryn , pudełka różnej wielkości, kolorowe papiery, kolorowe gazety, klej, nożyczki, farby plakatowe, pędzle, sznurek, karton
2. „Wesołe zwierzaki”– rzeźba z plasteliny lub masy solnej -rzeźba jako dziedzina sztuki, sposoby jej wykonania- lepienie, wykuwanie, konstruowanie
-modelowanie, rzeźba w plastelinie, w masie solnej
-plastelina
- lakier do włosów
- tekturka
- sól, mąka, woda
3. „Kredowy kwiatek” – laurka na Dzień Matki
- projektowanie kompozycji na katrce - collage ze strużyn kredek
strużyny kredek, kolorowy papier, klej, bibuła, nożyczki, wiersz „Mamo”
D. Gellnerowej,


CZERWIEC (3GODZ.)

1. "Dzieci świata" - wykonywanie portretów dzieci: Murzynka, Chińczyka i Europejczyka
- zapoznanie z przedstawicielami różnych narodowości
- kształtowanie postawy tolerancji wobec wszystkich mieszkańców Ziemi - wydzieranka
- wyklejanie plasteliną - kontur twarzy lub postaci Murzynka, Chińczyka i Europejczyka, wycinanki, plastelina, klej, nożyczki
2. ,,Malowanki piaskiem"- posypywanie piaskiem kartki z rysunkiem klejowym
- rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej
- malowanie piaskiem
-kolorowy blok techniczny, klej, pędzelek, drobnoziarnisty piasek
3. Wykonanie zakładki do książki – upominek z okazji Dnia Ojca
- doskonalenie techniki wycinania i sklejania, zwrócenie uwagi na posiadanie i korzystanie z niej w celu poszanowania książek; techniki łączone: - kolorowy papier, sztywna folia (np. okładka od skoroszytu), kolorowe kordonki, igła, dziurkacz, papier
samoprzylepny


VIII EWALUACJA

Ewaluacja to ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służącą doskonaleniu tych działań.

Ewaluacja działań koła plastycznego będzie przeprowadzana za pomocą:
• bieżącej analizy frekwencji
• bieżącej obserwacji dzieci pod względem aktywności podczas zajęć, ich zainteresowania tematyką zajęć, samodzielności, umiejętności pracy w grupie
• obserwacji dotyczącej nabytych przez dzieci wiadomości i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych
• rozmów z dziećmi nie uczestniczącymi na zajęcia, na temat prac dzieci z kółka prezentowanych na gazetce świetlicowej na korytarzu
• wymiany spostrzeżeń z nauczycielami, dziećmi i rodzicami na temat działalności koła oraz jego wpływu na rozwój wrażliwości i umiejętności plastycznych dzieci;
• wspólnej z Kierownikiem świetlicy analizy wpływu zajęć na podniesienie poziomu i jakości pracy w świetlicy
• przyznaniu dyplomów na koniec roku szkolnego
• ankiety dla uczniów oceniającej zajęcia na kółku plastycznym (zał. nr 1)


IX BIBLIOGRAFIA
1. Anna Jabłońska - „Techniki plastyczne dla dzieci”.
2. Dorota Krysakowska - „Maluję, rysuję, wycinam...”.
3. red. Stanisław Popek „ Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży”,
4. Paulo Mulatinho „ Zabawne orgiami, czyli papierowe cuda”.
5. Ursula Barff „ Każde dziecko to potrafi”.
6. Maria Piszczek, „Terapia zabawą. Terapia przez sztukę.”
7. Dorota Dziamska „Magiczne kółeczka czyli origami płaskie z koła”
8. Dorota Dziamska „Magiczne kwadraty czyli origami płaskie z kwadratu”
9. Strony internetowe:
http://zabawyplastyczne.blox.pl/html
http://www.kuradomowa.com/
http://www.swietlicowykramik.republika.pl/
http://www.zspigp.neostrada.pl/publikacje/techniki_plastyczne.htm
http://www.spryciarze.pl/
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony
http://www.qlturka.plZał. nr 1

Ankieta

DRODZY UCZNIOWIE !

Celem ankiety jest poznanie Waszej opinii na temat prowadzonych przeze mnie zajęć na kole plastycznym.
Na podstawie Waszych odpowiedzi będę mogła ocenić, czy zajęcia spełniają Wasze oczekiwania.
Wybraną odpowiedź zaznacz znakiem X.

1. Czy lubisz zajęcia prowadzone na kółku plastycznym?

 Zdecydowanie nie
 Raczej nie
 Raczej tak
 Zdecydowanie tak

2. Czy na zajęciach panowała miła, życzliwa atmosfera sprzyjająca wspólnej nauce i zabawie?

 Zdecydowanie nie
 Raczej nie
 Raczej tak
 Zdecydowanie tak

3. Napisz, które zajęcia były dla ciebie najciekawsze? Dlaczego?
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ...............

4. Napisz, co Ci się nie podobało na zajęciach? Dlaczego?
........................................ ........................................ .. ........................................ ........................................ ................Dziękuję za wypełnienie ankiety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.