X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23602
Przesłano:

Program przygotowania do egzaminu maturalnego z biologii

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
Nr 13 w Toruniu

Program wspierający proces
przygotowania uczniów do matury

z BIOLOGII

ROK SZKOLNY 2013/2014

Termin realizacji
12 wrzesień 2013 -23 kwiecień 2014

Opracowała
mgr Anna Karczewska

Program został opracowany w oparciu o podstawę programową oraz programy nauczania biologii dla klas I - III szkół ponadgimnazjalnych - DKOS 4015-5/02 (zgodnie z założeniami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników). Program pod względem tematyki zgodny jest także z treściami ujętymi w standardach maturalnych z biologii w zakresie rozszerzony rozszerzonym i adresowany jest do uczniów klas maturalnych.

Głównym celem programu jest pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Cele programu – przewidywane osiągnięcia uczniów:

• Poznanie struktury i formy egzaminu maturalnego.
• Poznanie standardów wymagań egzaminacyjnych.
• Nabycie umiejętności zdobywania wiedzy zgodnie ze standardami wymagań.
• Zapoznanie z różnorodną literaturą biologiczną oraz informacyjną.
• Nabycie umiejętności pracy z „Informatorem maturalnym”.
• Zdobycie jak najszerszej wiedzy biologicznej
• Umiejętność rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności.
• Umiejętność rozwiązywania problemów.
• Wdrożenie do samodzielnej pracy.

Termin i sposób realizacji programu

Realizacja tego programu przewidziana jest na rok szkolny 2012/2013.

Program będzie realizowany
• w trakcie lekcji ujętych w planie nauczania szkoły – od 2 godz. tygodniowo
• w formie zajęć pozalekcyjnych przy jednej godzinie tygodniowo dla zdających w zakresie podstawowymi 2 godziny w tygodniu dla zdających w zakresie rozszerzonym.
• w formie pracy indywidualnej z uczniem w razie wystąpienia takich potrzeb.

Wykaz zadań do realizacji

I. OBSZAR INFORMACYJNY

Zadania do realizacji:

1. Zapoznać uczniów ze strukturą i formą egzaminu maturalnego.
2. Zapoznać uczniów z „Informatorem maturalnym”
3. Przedstawić i przeanalizować standardy wymagań egzaminacyjnych
4. Zapoznać z wymaganiami egzaminacyjnymi

Metody nauczania:
- wykład informacyjny, opis, opowiadanie, pogadanka,
- praca z materiałem źródłowym, praca z arkuszem maturalnym
- wykład, prezentacja, metoda problemowa, pokaz

Oczekiwane osiągnięcia uczniów:
• Zna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.
• Zna obowiązujące terminy dotyczące egzaminu maturalnego.
• Wie, z jakich przedmiotów musi zdawać egzaminy i jakie przedmioty może zdawać dodatkowo.
• Zna i rozumie wybór poziomów, na których będzie zdawał poszczególne przedmioty.
• Zna organizację i warunki przeprowadzania egzaminu.
• Zna zawartość „Informatora maturalnego”
• Potrafi korzystać z informatora w toku przygotowań do egzaminu maturalnego
• Potrafi wymienić standardy wymagań egzaminacyjnych w obszarach: wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji tworzenie informacji
• Analizuje opisy wymagań egzaminacyjnych i wyciąga wnioski do dalszej własnej pracy

II. OBSZAR ORGANIZACYJNY
Zadania do realizacji:
1. Omówienie zasad pracy z arkuszem maturalnym
Analiza instrukcji dla zdającego
Rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych
z poziomu podstawowego i rozszerzonego
Analiza modeli odpowiedzi i schematów oceniania.
Omówienie przykładowych zadań otwartych i zamkniętych.
Omówienie błędów popełnianych przez maturzystów
Oczekiwane osiągnięcia uczniów:
• Zna strukturę arkusza egzaminacyjnego.
• Pamięta o zapoznaniu się z instrukcją i załączonymi materiałami.
• Zna zasady oceniania arkusza egzaminacyjnego.
• Potrafi właściwie rozplanować czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
• Potrafi precyzyjnie udzielać odpowiedzi.
• Nie udziela kilku sprzecznych odpowiedzi.
2. Zapoznanie uczniów z pozycjami literaturowymi, opracowanymi pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego oraz wdrożyć do pracy z nimi.
Metody nauczania: pokaz, burza mózgów, wykład, metoda problemowa
Oczekiwane osiągnięcia uczniów:
• Rozwiązuje zadania z różnych zbiorów zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.
• Swobodnie rozwiązuje testy dotyczące różnych działów biologii
• Samodzielnie kontroluje swoją pracę.
• Korzysta z publikacji dostępnych w zbiorach bibliotecznych szkoły.
3. Systematyczne ocenianie testów wg kryteriów stosowanych na egzaminie maturalnym
Oczekiwane osiągnięcia uczniów
• Zna kryteria oceniania prac egzaminacyjnych.
• potrafi ocenić swoje odpowiedzi wg kryteriów egzaminacyjnych.

III. OBSZAR TEORETYCZNY
Zadania do realizacji:

1. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu:
- budowy komórki pro i eukariotycznej, funkcji poszczególnych organelli komórkowych, procesów które zachodzą na poziomie komórkowym,
- budowy i funkcji tkanek zwierzęcych
- odżywiania, oddychania, krążenia, wydalania i rozmnażania człowieka
- koordynacji nerwowo hormonalnej procesów życiowych człowieka
- mechanizmów termoregulacji, budowy i funkcji skóry
- chorób człowieka
- mechanizmów dziedziczenia
- ewolucji
2. Utrwalenie wiadomości z następujących zagadnień.
- mechanizm działania enzymów
- autotroficzne odżywianie organizmów- fotosynteza, chemosynteza
- uzyskiwanie energii użytecznej biologicznie- oddychanie tlenowe i beztlenowe
- odżywianie mineralne i gospodarka wodna roślin
- procesy wzrostu i rozwoju roślin
- regulacja procesów życiowych roślin – hormony roślinne
- ruchy roślin
- tkanki roślinne
- wirusy i priony
- biologia bezkręgowców
-funkcje życiowe i ekologia bakterii
- przegląd systematyczny kręgowców.
- wybrane zagadnienia z fizjologii zwierząt

Metody nauczania: analiza, metoda problemowa, konsultacje

Oczekiwane osiągnięcia uczniów
• Opanuje cały zakres materiału obowiązujący w nauczaniu biologii
w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.
• Łączy wiedzę z różnych działów biologii w całość.
• Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy.
• Samodzielnie decyduje się na rozwiązywanie zadań i konsultacje się z nauczycielem lub z koleżankami
3. Rozwijanie umiejętności odczytywania, analizowania, selekcjonowania i przetwarzania informacji podanych w formie: tekstów, tabeli, wykresów, schematów oraz umiejętności ich konstruowania

Metody nauczania: analiza, metoda problemowa
Oczekiwane osiągnięcia uczniów
• Doskonali umiejętność poprawnego konstruowania tabeli, schematu, narysowania wykresu
• Rozumie potrzebę staranności i dokładności w skalowaniu osi i nanoszeniu jednostek

4. Rozwijanie umiejętności projektowania doświadczeń biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę teoretyczną oraz rozwijanie umiejętność przewidywania obserwacji i wyciągania właściwych wniosków ( tylko zakres rozszerzony)
Metody nauczania: metoda problemowa opis, pokaz, zajęcia praktyczne, analiza materiałów źródłowych
Oczekiwane osiągnięcia uczniów
• Potrafi zaprojektować doświadczenie z uwzględnieniem próby badawczej i kontrolnej
• Formułuje właściwie hipotezę badawczą, problem badawczy, wnioski z doświadczeń, obserwowanych zjawisk łącząc teorię z praktyką.

IV. OBSZAR SPRAWDZAJĄCY
Zadania do realizacji:
1. Przeprowadzić testy sprawdzające z realizowanej tematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym
Metody nauczania: test, dyskusja, ocena i analiza wyników
Oczekiwane osiągnięcia uczniów

• Łączy wiedzę z kilku działów w celu rozwiązania problemu.
• Właściwie dysponuje czasem pracy
• Wyciąga wnioski z uzyskanych wyników do dalszej pracy.
• Analizuje poprawne odpowiedzi i rozwiązania w celu zrozumienia popełnionych błędów.

2. Przeprowadzić badanie diagnostyczne z BIOLOGII – PRÓBNA MATURA

• Swobodnie rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte w arkuszach egzaminacyjnych z poziomu podstawowego
• Analizuje uzyskane wyniki
• Samodzielnie lub we współpracy z kolegami i nauczycielem rozwiązuje zadania, z którymi miał problemy na egzaminie.

3. Egzamin maturalny z BIOLOGII
Oczekiwane osiągnięcia uczniów

• rozwiązywanie arkusza egzaminacyjnego
• Zdaje egzamin z uzyskaniem zadowalającego wyniku

4. Środki dydaktyczne:

Zbiory zadań dla maturzystów
Zbiory testów dla maturzystów
Inne pozycje literaturowe
Informator maturalny

POŻĄDANE EFEKTY PO REALIZACJI PROGRAMU
- Znajomość podstawowych pojęć,
- Umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy do rozwiązywania różnych zadań problemowych
- Umiejętność stosowania hipotez i problemów badawczych, planowania doświadczeń do ich weryfikacji.
- Samodzielne formułowanie i uzasadnianie opinii na podstawie posiadanych i przekazanych informacji.
- Umiejętność korzystania z różnorodnych informacji w celu poszerzania swojej wiedzy.
- Zdanie egzaminu maturalnego z biologii i uzyskanie dobrych wyników.

EWALUACJA

Uzasadnienie ewaluacji:

Zadaniem ewaluacji jest zbieranie i analiza danych w celu oceny programu pod względem skuteczności w zdobywaniu wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich postaw.

Metody ewaluacji:
o obserwacja pracy ucznia
o osobiste notatki dotyczące realizacji programu
o komentarze uczniów
o porównanie wyników w toku bieżącej kontroli wiedzy uczniów
o badanie diagnostyczne z biologii (próbna matura)
o egzamin maturalny
o ankiety

Ankieta ewaluacyjna dla maturzysty

1.Oceń znajomość struktury, formy i organizacji egzaminu
maturalnego (w skali od 0 do 5)

2. Oceń swoją znajomość wymagań egzaminacyjnych ( w skali od 0 do 5)

3. Oceń poziom opanowania przez Ciebie wiedzy teoretycznej określonej wymaganiami egzaminacyjnymi (w skali od 0 do 5)

4. Oceń umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych ( w skali od 0 do 5 )

5. Czy praca z arkuszami egzaminacyjnymi była dla Ciebie pomocna? Odpowiedz „tak” lub „nie”

6. Które zagadnienia sprawiły Ci najmniej problemów?

7. Jaka jest Twoja opinia o zajęciach?


Dziękuję za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.