X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23516
Przesłano:

Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
MGR DOROTY WNUK-LIPINSKIEJ
NAUCZYCIELKI ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPNICY
POSIADAJĄCEJ KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA CHEMII, BIOLOGII I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, wychowanie komunikacyjne
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2014r.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Organizacyjna strefa rozwoju zawodowego
Lp. /Cele, zadania/ Formy realizacji/ Termin/ Dowody realizacji, uwagi, wskazówki

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie). Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
VIII-IX 2011
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego.
Zaświadczenia z odbytych szkoleń.

2. Przypomnienie podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania i organizacji zadań Zespołu Szkół w Lipnicy Analiza dokumentacji: Statutu Szkoły, protokołów Rad Pedagogicznych, regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Planu Dydaktyczno-Wychowawczego, Programu Rozwoju Szkoły
IX-X 2011
Poświadczenia Dyrektora Szkoły

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań Współpraca z Samorządem Szkolnym.
Współpraca z biblioteką szkolną.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z rodzicami, współudział rodziców w organizacji wycieczek, imprez szkolnych.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej.
Wdrażanie wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Cały okres stażu
Poświadczenia, dołączone materiały.

4. Organizacja warsztatu pracy. Opracowanie scenariuszy lekcji, konspektów, ankiet, materiałów pomocniczych. Opracowanie kryteriów oceniania z wychowania fizycznego i wychowania komunikacyjnego.
Gromadzenie materiałów przydatnych w pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
Systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą.
Cały okres stażu
Dołączone materiały.

5.Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami środowiskowymi.
Współpraca z Posterunkiem Policji w Lipnicy.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy i powiatu.
Cały okres stażu.
Poświadczenia.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, programów, konspektów, scenariuszy, regulaminów.
Cały okres stażu.
Dołączone materiały.

7. Rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowych, reformy oświaty. Systematyczne analizowanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty.
Przypomnienie przepisów zasad BHP właściwych dla szkoły.
Cały okres stażu.
Poświadczenia.

8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autoanaliza, opis realizacji planu.
IV-V 2014

9. Przygotowanie wniosku o zakończenie stażu. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
VI 2014
Dołączone materiały.


Osobista strefa rozwoju zawodowego

1. Wstępna ocena własnych umiejętności. Skompletowanie dokumentów oceniających pracę. Określenie formuły oceny, autorefleksja.
IX 2011
Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających ukończone studia, studia podyplomowe, ukończone formy doskonalenia zawodowego.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Udział w pracach zespołu samokształceniowego.
Cały okres stażu.
Poświadczenia.

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej (zagadnień psychologicznych wieku dojrzewania) pomocnej w pracy nauczyciela wychowawcy, literatury dydaktycznej, poszukiwanie rozwiązań.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej. Przeglądanie stron internetowych.
Samodzielne studiowanie nowości wydawniczych.
Cały okres stażu.
Wykaz literatury.

4. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Publikacje.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć.

5. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zajęć. Współpraca z wychowawcami klas. Pomoc w organizacji imprez sportowych na terenie szkoły i poza nią. Wyjazdy na zawody, opieka nad uczniami, organizacja zajęć pozalekcyjnych SKS.
Cały okres stażu.
Dokumentacja pracy.

6. Określenie dalszej drogi rozwoju. Wnioski do dalszej pracy. Określenie stopnia realizacji podjętych zadań.
VI 2014
Sprawozdanie.


Dydaktyczna strefa rozwoju zawodowego

1. Korzystanie z dorobku innych nauczycieli. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Cały okres stażu
Dołączone materiały.

2. Dzielenie się własnym doświadczeniem. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Omówienie prowadzonych zajęć i przygotowanych pomocy.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć.

3. Uzyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności zawodowych, które pozwolą na poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Kursy doskonalenia zawodowego. Wewnątrzszkolne doskonalenie na Radach Pedagogicznych. Samokształcenie – zapoznanie się na bieżąco z ukazującą się literaturą metodyczną i przedmiotową.
Cały okres stażu.
Potwierdzenia uczestnictwa w kursach.
Wykaz Literatury.

4. Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody. Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Scenariusze zajęć.

5. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu. Korzystanie z komputera w opracowaniu dokumentów, scenariuszy.
Cały okres stażu.
Dołączone materiały.

6. Dostosowanie i realizacja programu wychowania fizycznego zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami uczniów (wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania uprawianiem sportu.
Organizowanie dodatkowych zajęć sportowych, udział uczniów w zawodach. Organizacja turniejów międzyszkolnych (współpraca z innymi szkołami).
Cały okres stażu.
Dołączone materiały.

7. Udoskonalenie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego
Udoskonalenie warsztatu pracy, upowszechnianie wśród uczniów wypracowanego systemu oceniania.
Cały okres stażu.
Opracowany przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

8. Obserwacja i analiza możliwości motorycznych uczniów.

Obserwacja postępów uczniów na podstawie Karty Sprawności Ucznia, przeprowadzanie testów.
Dwa razy do roku przez okres stażu
Opracowana Karta Sprawności Ucznia.

9.Opieka nad pomieszczeniem przedmiotowym. Gazetka ścienna, dbanie o wygląd sali gimnastycznej, regulamin sali gimnastycznej.
Cały okres stażu.
Dokumentacja.


Wychowawczo-opiekuńcza strefa rozwoju zawodowego

1. Organizacja pracy w nowym roku szkolnym w sferze wychowawczej Uaktualnienie wiedzy na temat funkcjonowania i organizacji szkoły dzięki analizie Planu Wychowawczego i planu rozwoju oraz innych regulaminów dotyczących placówki.
Opracowanie klasowych planów wychowawczych. Stałe wdrażanie planu wychowawczego w trakcie pracy zawodowej.
Cały okres stażu.
Plany wychowawcze, załączone materiały.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy. Dyskusje z uczniami na nurtujące tematy. Opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych. Realizacja klasowych imprez: wieczorki, wycieczki klasowe. Stały kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Cały okres stażu.
Załączone materiały.

3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb wychowawczych. Indywidualne rozmowy z uczniami. Zapoznanie się z fachową literaturą. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu.
Wykaz literatury.

4. Systematyczna współpraca z rodzicami w ramach wychowawstwa.
Spotkania i pedagogizacja rodziców. Udział rodziców w imprezach klasowych – wycieczki.
Cały okres stażu.
Potwierdzenia dyrektora.


Lipnica, 31.08. 2011r. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.