X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23514
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Wiesława Kobrzyńska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zespół Szkół w Łomazach - Szkoła Filialna w Studziance

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Zagadnienia organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego.

- Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczących awansu zawodowego.
- Uzyskanie informacji na temat awansu
za pomocą Internetu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Przygotowanie projektu planu rozwoju
zawodowego.

IX 2013
IX 2013
IX 2013
IX 2013

Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Projekt planu rozwoju zawodowego

2. Przypomnienie zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły.
- Analiza dokumentacji szkoły: Statut, Wewnątrzszkolny
System Oceniania, Program Profilaktyki,
Program Wychowawczy...

Okres stażu

Dokumentacja szkoły
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

3. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego.

- Założenie teczki „Awans zawodowy”.
- Gromadzenie dokumentacji.
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

IX 2013
Okres stażu
V- VI 2016

Teczka „Awans zawodowy”
Zaświadczenia, potwierdzenia
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły


4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Przygotowanie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju.

V-VI 2016

Sprawozdanie z odbytego stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki,
psychologii oraz dydaktyki.
- Studiowanie fachowej literatury i czasopism
dotyczących pracy z uczniem trudnym i zdolnym,
metod i form pracy itp.
- Poszukiwanie nowości wydawniczych
związanych z edukacją wczesnoszkolną.
- Zapoznawanie się z publikacjami
zamieszczonymi w Internecie i wykorzystanie
ich w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Okres stażu

Opracowane materiały własne
Zestawienie bibliograficzne analizowanej literatury


2. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.

- Gromadzenie różnych materiałów i tworzenie
pomocy dydaktycznych.
- Wzbogacanie metod i form pracy.
- Udział w zajęciach prowadzonych przez
innych nauczycieli.
- Opracowywanie scenariuszy zajęć.

Na bieżąco
Okres stażu

Materiały, pomoce edukacyjne
Potwierdzenia
Scenariusze zajęć


3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

- Aktywne uczestnictwo w różnorodnych
formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych
i szkoły(konferencje metodyczne, seminaria, granty, kursy doskonalące,warsztaty).
- Udział w szkoleniowych Radach
Pedagogicznych.
- Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika.

Okres stażu

Zaświadczenia
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego

4. Opracowanie narzędzi badawczych
do diagnozy edukacyjnej.
- Aktywny udział w realizacji zadań
związanych z ewaluacją szkoły.
- Konstruowanie testów diagnostycznych
dla klas I – III edukacji wczesnoszkolnej.
- Realizacja wniosków wypływających
z analizy wyników diagnozy wstępnej i końcowej.

Okres stażu
Według potrzeb

Druki testów diagnoz
Materiały i pomoce dydaktyczne


5. Organizowanie konkursów.
- Opracowanie regulaminów konkursów.
- Przeprowadzenie konkursów klasowych
i szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej.
- Zorganizowanie gminnego konkursu plastycznego.

Zgodnie z harmonogramem konkursów na dany rok szkolny
Okres stażu

Dokumentacja konkursów(regulaminy, harmonogramy)
Prace plastyczne, dyplomy
Potwierdzenia
Sprawozdania


6. Przygotowanie uczniów do różnych konkursów.

- Przygotowanie (próby, ćwiczenia) i udział
uczniów w rozmaitych konkursach klasowych,
szkolnych i pozaszkolnych.
- Włączenie do pomocy rodziców.

Okres stażu

Potwierdzenia
Dyplomy
Zgłoszenia uczniów


7. Współpraca z rodzicami.

- Angażowanie rodziców do współpracy
w organizowaniu klasowych lub szkolnych
imprez i uroczystości oraz wycieczek
turystyczno – krajoznawczych.
- Wykonywanie przez rodziców różnych prac
społecznych na rzecz klasy szkoły.
- Pedagogizacja rodziców – opracowanie
i wygłoszenie referatów.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami na temat
problemów wychowawczych, specyficznych
trudności w uczeniu się, rozwijania zdolności,
zainteresowań itp.
- Organizowanie imprez i uroczystości
integrujących rodziców.

W miarę potrzeb w trakcie stażu
Zebrania z rodzicami
W miarę potrzeb
Okres stażu

Protokoły zebrań z rodzicami
Referaty
Notatki ze spotkań
Sprawozdania
Potwierdzenia


8. Realizacja innych zadań służących doskonaleniu pracy własnej i podwyższaniu jakości pracy szkoły.

- Współtworzenie dokumentacji szkoły
(m.in.: plan pracy zespołu przedmiotowego, wymagania
edukacyjne, kryteria oceniania plan
wychowawczy, regulaminy, kalendarz imprez).
- Udział w pracach zespołu przedmiotowego
klas I – III oraz zespołów problemowych
(przydzielonych według planu pracy szkoły
w danym roku szkolnym).
- Sprawdzanie efektów nauczania.
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających
wiedzę polonistyczną i matematyczną uczniów kl.I – III.
- Uwzględnianie zaleceń poradni w pracy
z uczniami posiadającymi opinie lub orzeczenia.
- Przeprowadzenie dla nauczyciela i dzieci
z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas
I – III warsztatów z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej –
„Uczymy się ratować życie”.

Okres stażu
W miarę potrzeb
XI-XII 2013
2014
2015

Sporządzone plany,
Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
Sprawozdania
Wypracowane dokumenty, materiały
Zestawienia statystyczne
Dzienniki zajęć
Sprawozdania


9. Promowanie szkoły w środowisku.

- Zamieszczanie na stronie internetowej
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości
Studzianka wydarzeń z życia klasy i szkoły.
- Przygotowanie i publikowanie w lokalnej
prasie artykułów zawierających informacje
dotyczące klasy lub całej szkoły.
- Organizowanie imprez i uroczystości
integrujących lokalną społeczność.

Okres stażu

Zdjęcia, krótkie opisy
Artykuły, wzmianki w lokalnej prasie


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- Korzystanie z encyklopedii multimedialnych,
Internetu i programów edukacyjnych.
- Przygotowywanie różnych pomocy i narzędzi
pomiaru dydaktycznego.
- Praca na zajęciach edukacyjnych
i pozalekcyjnych z zastosowaniem
nowatorskich metod aktywizujących
wykorzystujących technologię komputerową
i informacyjną.
- Redagowanie semestralnych
i końcoworocznych ocen opisowych.
- Pisanie świadectw w formie elektronicznej.
- Systematyczne śledzenie aktualności na portalach
internetowych, wyszukiwanie i wykorzystywanie
informacji przydatnych w pracy zawodowej.

Okres stażu
W miarę możliwości
I, II semestr każdego roku stażu

Przykładowe materiały i pomoce dydaktyczne
Druki testów
Oceny opisowe uczniów
Zaświadczenia
Świadectwa
Dokumenty


2. Komputerowe opracowywanie materiałów i dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły.

- Sporządzanie dokumentacji własnej i szkolnej
zgodnie z bieżącymi potrzebami (np. planów,
sprawozdań, zestawień itp.)
- Opracowywanie harmonogramów uroczystości,
konkursów, notatek ze spotkań z ciekawymi
ludźmi itp.
- Tworzenie dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
ogłoszeń oraz różnych innych materiałów.
- Przygotowywanie elementów wystroju klasy
a także dekoracji na uroczystości szkolne.

Okres stażu
IX każdego roku

Dokumentacja stażu
Plany, sprawozdania...
Harmonogramy
Notatki
Przykładowe materiały - dyplomy, zaproszenia...
Scenariusze uroczystości
Gazetki klasowe i szkolne


3. Komunikowanie się i wymiana poglądów oraz doświadczeń za pomocą Internetu.

- Korzystanie z poczty elektronicznej i forum
dyskusyjnego - wymiana opinii lub informacji.
- Opublikowanie projektu planu rozwoju
zawodowego i innych opracowanych
materiałów(np. referatów, scenariuszy zajęć
i uroczystości)na stronie internetowej.

W miarę potrzeb
Potwierdzenia innych nauczycieli
Okres stażu

Publikacje


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Praca w zespole przedmiotowym edukacji wczesnoszkolnej.

- Aktywny udział w tworzeniu lub modyfikowaniu
różnych dokumentów (plany pracy, oceny opisowe....
- Opracowywanie narzędzi pomiaru
dydaktycznego, np. testy, diagnozy.

Okres stażu

Zgromadzone dokumenty, materiały


2. Współpraca i dzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami.

- Wygłoszenie referatów
szkoleniowych.
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
- Wymiana poglądów i doświadczeń z innymi
nauczycielami.
- Opracowywanie i udostępnianie własnych
materiałów dydaktycznych (testy, scenariusze
zajęć, pomoce edukacyjne itp.)
- Uczestnictwo w wewnętrznych radach
szkoleniowych i szkoleniach (rozmowy, dyskusje)
organizowanych przez LSCDN.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla
zainteresowanych nauczycieli zespołu
przedmiotowego klas I – III.
- Udostępnienie niektórych opracowanych
materiałów dydaktycznych w bibliotece szkolnej.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
- Publikacje innych materiałów w portalu
internetowym.

Według harmonogramu szkoleń w danym roku
Okres stażu
2 razy w okresie stażu

2013/2014
Okres stażu Referaty
Potwierdzenia Dyrektora Szkoły

Przykładowe materiały
Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
Potwierdzenia nauczycieli obserwujących
Potwierdzenia
Publikacje

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie innowacji programowo - metodycznej.

- Przygotowanie, wdrożenie i ewaluacja innowacji
programowo – metodycznej „Radosny świat
ortografii” dla uczniów klasy III szkoły
podstawowej.

2013/2014

Innowacja programowo - metodyczna
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Potwierdzenia


2. Opracowanie i wdrożenie programów autorskich.

- Opracowanie i realizacja autorskich programów
rozwijających wiedzę uczniów klas I – II edukacji
wczesnoszkolnej:
• „Matematyczne łamanie głowy”,
• „Mali przyrodnicy”.
- Sporządzenie i wdrożenie autorskiego programu
„Nasza mała Ojczyzna” realizowanego w ramach
edukacji społecznej, przyrodniczej,
polonistycznej oraz podczas zajęć
pozalekcyjnych w klasach II – III.

2014/2015
2015/2016

Programy autorskie
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
Potwierdzenia


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

1. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów. - Organizowanie spotkań z uczniami celem
uzupełniania i wyrównywania ich wiadomości
i umiejętności.
- Indywidualna praca z uczniami
przygotowującymi się do konkursów
(np. recytatorskiego).

2013/2014
Okres stażu

Notatki
Dyplomy


2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

- Realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających
wiedzę polonistyczno – matematyczną
uczniów klasy I.

2013/2014

Plan zajęć
Sprawozdanie
Dziennik zajęć


3. Organizowanie wyjazdów
oraz wycieczek edukacyjnych i turystyczno – krajoznawczych.

- Organizowanie wyjazdów i wycieczek klasowych
a także szkolnych.
- Przygotowanie dokumentacji wycieczkowej.
- Pełnienie funkcji kierownika wycieczek.
- Angażowanie rodziców w pomoc przy organizacji
wyjazdów i wycieczek.

Okres stażu

Dokumentacja wycieczek

4. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.

- Udział i współuczestnictwo w akcjach:
• „Sprzątamy świat”,
• „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”,
• „Góra grosza”,
• „Zbieramy nakrętki”
bądź w innych akcjach wynikających z określonych
lub bieżących potrzeb.

Okres stażu
IX, IV
XII - II
W miarę potrzeb

Notatki
Potwierdzenia


5. Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych i środowiskowych.

- Organizowanie dla uczniów oraz rodziców
imprez i uroczystości szkolnych.
- Włączanie rodziców do współpracy.
- Współorganizowanie imprez środowiskowych
w naszej miejscowości.
- Cykliczne urządzanie imprez klasowych:
Dzień Chłopca, Święto Kobiet.
- Współpraca z nauczycielami organizującymi
uroczystości szkolne.
- Przygotowywanie uczniów do występów.

Według harmonogramu uroczystości na dany rok szkolny
Okres stażu

Zdjęcia na stronie internetowej
Scenariusze
Potwierdzenia
Potwierdzenia o współpracy


6. Przeprowadzenie konkursów klasowych i szkolnych oraz tworzenie wystaw szkolnych.

- Opracowanie regulaminów konkursów.
- Zachęcanie i przygotowywanie uczniów
do udziału w konkursach wewnętrznych
i zewnętrznych.
- Tworzenie wystaw wytworów artystycznych
uczniów i innych. Według harmonogramu konkursów
na dany rok szkolny

Okres stażu

Regulaminy
Dyplomy
Potwierdzenia
Zdjęcia

7. Społeczne prowadzenie biblioteki szkolnej.

- Rozwijanie zainteresowań i umiejętności
czytelniczych uczniów poprzez systematyczność
wypożyczania książek.
- Zachęcanie rodziców do wspólnego czytania
z dziećmi.
- Prowadzenie klasowych konkursów
na najlepszego czytelnika.

Na bieżąco
VI każdego roku

Zestawienia czytelnictwa uczniów


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Pogłębianie wiedzy dotyczącej uczniów.
Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem uczniów w szkole.

- Rozmowy z rodzicami na temat problemów
uczniów, ich sytuacji rodzinnej i materialnej.
- Integracja społeczności klasowej i szkolnej
( wycieczki, imprezy, zabawy integracyjne...).
- Rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej uczniów
(kontakty z pielęgniarką szkolną i rodzicami).

Według potrzeb
Okres stażu

Potwierdzenia
Notatki


2. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat funkcjonowania struktur samorządowych w naszej gminie.

- Współpraca z Wójtem Gminy Łomazy.
- Spotkania z Sołtysem i Radnym naszej
miejscowości.
- Wsparcie finansowe i rzeczowe uczniów
oraz szkoły ze strony władz lokalnych.

Okres stażu
W miarę potrzeb

Potwierdzenia
Podziękowania


3. Troska o zdrowie uczniów.

- Współdziałanie ze służbą zdrowia:
• Pielęgniarka szkolna – pogadanki, badanie
wzroku i wad postawy, fluoryzacja, bilanse.
• Stomatolog – profilaktyka próchnicy zębów.
• Lekarz z Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – bilanse uczniów.

Okres stażu

Potwierdzenia
Opis współpracy


4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

- Organizowanie spotkań uczniów z policjantem
- pogadanki: bezpieczeństwo, praca
policjanta.
- Kontrole autokarów przed wycieczkami.
- Zorganizowanie spotkania ze strażakiem –
pogadanka.
- Obserwacja sprzętu gaśniczego w remizie
strażackiej.

IX – X lub VI każdego roku
Według potrzeb
Okres stażu

Potwierdzenia
Notatki w dzienniku
Zapisy w dzienniku


5. Wspieranie rodzin potrzebujących pomocy finansowej bądź materialnej.

- Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.
- Współdziałanie z GOPS w Łomazach –
udzielanie wsparcia rzeczowego lub finansowego
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej.

Okres stażu

Notatki
Sprawozdania wychowawcze


6. Zapewnienie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i umysłowego uczniów.

- Konsultacje dotyczące uczniów z Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną.
- Diagnozowanie uczniów pod względem
pedagogicznym, psychologicznym i logopedycznym.
- Wykorzystywanie wskazówek i zaleceń
pracowników PPP w pracy z uczniami.

Według potrzeb

Opinie uczniów
Sprawozdania wychowawcy


7. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów a także promocja szkoły na forum gminy.

- Udział uczniów w konkursach
przeprowadzonych przez GOK w Łomazach.
- Wspólna organizacja konkursu plastycznego.
- Współorganizowanie imprez - Stowarzyszenie
Rozwoju Miejscowości Studzianka, GOK,
szkoła.

Okres stażu

Dyplomy
Regulaminy konkursów
Potwierdzenia
Wzmianki na stronie internetowej

8. Pogłębianie własnej wiedzy oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy.

- Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach.
- Konsultacje dotyczące pracy dydaktycznej,
różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych itp.
z pracownikami LSCDN w Białej Podlaskiej.

Okres stażu

Zaświadczenia
Potwierdzenia


9. Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.

- Uczestnictwo uczniów w ewentualnych
konkursach, prelekcjach, zajęciach
organizowanych przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Łomazach.
- Korzystanie z księgozbioru biblioteki.

Okres stażu

Potwierdzenia o współpracy


10. Śledzenie nowości wydawniczych.

- Udział w szkoleniach i seminariach
organizowanych przez wydawnictwa
– szczególnie WSiP.
- Utrzymywanie stałego systematycznego
kontaktu z przedstawicielem WSiP.

Okres stażu
Zaświadczenia ze szkoleń
Potwierdzenia


11. Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego i tradycji w naszej miejscowości.

- Zaangażowanie w działania związane
z imprezami kulturalno – sportowymi
organizowanymi i współorganizowanymi przez
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Studzianka.
- Zachęcanie i przygotowanie uczniów
do występów podczas imprez bądź ich udziału
w konkursach.
- Zamieszczanie informacji dotyczących szkoły
na stronie internetowej stowarzyszenia.

Okres stażu

Potwierdzenia o współpracy

12. Podejmowanie działań
związanych z zachowaniem bezpieczeństwa przez uczniów w gospodarstwach rolnych.

- Zorganizowanie spotkania z pracownikiem
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie –
pogadanka i film na temat zachowania
bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym.
- Udział uczniów w ewentualnych konkursach.

Okres stażu

Potwierdzenia
Zapisy w dzienniku

13. Angażowanie rodziców
do różnych przedsięwzięć na rzecz szkoły.

- Podejmowanie wspólnych działań z rodzicami
dotyczących uczniów oraz szkoły (akcje, prace
społeczne, uroczystości i inne przedsięwzięcia).

Okres stażu

Opis współpracy
Sprawozdania z zebrań
Notatki


14. Realizacja zadań z oświaty zdrowotnej wytyczonych przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białej Podlaskiej.

- Realizacja zadań wynikających z programów
edukacyjnych:
• „Nie pal przy mnie, proszę” – kl. I-III i rodzice,
• „Moje dziecko idzie do szkoły” – kl. I, rodzice.
- Włączenie się w akcje:
• „Bezpieczny i Zdrowy Wypoczynek Letni i Zimowy”,
• „Światowy Dzień Zdrowia”.
- Prowadzenie pogadanek na temat: higieny
osobistej, profilaktyki grypy, salmonellozy.
- Promowanie zdrowego żywienia.

Okres stażu
2013/2014
ew. następne
I, VI 2014
7 IV 2014
W każdym roku stażu

Programy edukacyjne
Sprawozdania
Potwierdzenia
Materiały graficzne


15. Organizowanie pomocy uczniom z rodzin o niskim statusie materialnym.

- Rozpoznawanie sytuacji materialnej uczniów
i ich rodzin.
- Przekazywanie darów rzeczowych rodzinom.

Według potrzeb
Potwierdzenia


16. Realizacja działań we współpracy z innymi osobami, instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi.

- Zwiedzanie różnych zakładów pracy i instytucji
(sklep, piekarnia, muzeum...).
- Pozyskiwanie sponsorów i „Przyjaciół szkoły”.
- Zbieranie funduszy na zakup nagród (konkursy),
pomocy dydaktycznych itp.

Okres stażu

Potwierdzenia
Podziękowania


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

- Poznanie środowiska rodzinnego uczniów.
- Współpraca z rodzicami i nauczycielami
uczącymi (zebrania, rozmowy indywidualne,
konsultacje).
- Diagnozowanie problemów.
- Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych
lub wychowawczych.

Okres stażu
Notatki w dzienniku
Opis i analiza przypadków.

Plan rozwoju zawodowego ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zakresie podejmowanych zadań, form ich realizacji bądź też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb własnych oraz szkoły, przydzielonych czynności lub zadań dodatkowych itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.