X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23213
Przesłano:

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

I. Informacje o uczniu


1. Imię i nazwisko dziecka........................................
2. Data urodzenia........................................
3. Adres zamieszkania:........................................
........................................
4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną........................................
5. Klasa........................................
6. IPET sporządzony na czas szkoły........................................
7. Orzeczenie numer........................................ o potrzebie kształcenia specjalnego wydane w dniu ........................................przez (nazwa poradni) ........................................
8. Nazwa szkoły........................................

II. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia- analiza możliwości i potrzeby ucznia
(na podstawie posiadanej dokumentacji: orzeczenie, opinia medyczna, i innej; obserwacja pedagogiczna i specjalistyczna)
1. Możliwości/ mocne strony ucznia
........................................
2. Informacje o trudnościach ucznia
........................................

3. Informacje o funkcjonowaniu ucznia w szkole, klasie
........................................
4. Funkcjonowanie ucznia w domu rodzinnym
........................................

III. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem

1. Cele edukacyjne główny wynikający z niepełnosprawności
........................................
2. Cele edukacyjne szczegółowe
........................................
3. Cele terapeutyczne (rewalidacyjne)
........................................
IV. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
1. Formy i metody pracy z uczniem
........................................
2. Zasady i metody pracy z uczniem upośledzonym
........................................
3. Rodzaj zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów
........................................
4. Rodzaj i zakres współdziałania z poradnią psychologiczno- pedagogiczną
........................................

V. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi

1. Tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych
(wynikający z realizacji podstawy programowej, plan lekcji)

Rozkład zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0
1
2
3
4
5
6
7
8

2.Tygodniowy wykaz zajęć specjalistycznych realizowanych na terenie szkoły (zajęcia nadobowiązkowe)

Rozkład zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
2 logopeda
3
4 logopeda
5
6
7
8

3. Inne formy wsparcia ucznia na terenie szkoły

Rodzaj pomocy Czas trwania danej pomocy Uwagi
Konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi Cały rok 2013/2014 Zgodnie z potrzebami uczennicy
Zajęcia z doradcą zawodowym Cały rok 2013/2014 Według ustaleń ze szkolnym doradcą zawodowym

VI. Działania wspierające rodziców/ opiekunów ucznia

• indywidualne konsultacje rodziców ze szkolnym pedagogiem
• indywidualne konsultacje z nauczycielami pracującymi z uczennicą w szkole
• określenie zakresu współpracy i pomocy rodziców podczas odrabiania lekcji, przygotowywania do zajęć – bieżące zapisywanie prac domowych, korzystanie z kart pracy

VII. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji programu

• konsultacja założeń IPET
• monitorowanie postępów uczennicy w trakcie realizacji programu, dokonywanie korekt i modyfikacji
• bieżące przekazywanie informacji o postępach uczennicy i jej szkolnej sytuacji
• systematyczne udzielanie wskazówek celem utrwalenia w domu materiału dydaktycznego przerabianego w szkole
• umożliwienie udziału w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych prowadzonych z uczennicą, instruktaż do kontynuowania ćwiczeń w domu

VIII. Procedury realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego

1. Zatwierdzenie Indywidualnego Programu
Edukacyjno -Terapeutycznego przez Dyrektora szkoły w dniu .............................

2. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego

L.P. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot/ funkcja Podpis nauczyciela
1 Pedagog szkolny
2 Język polski/Wychowawca
3 Nauczyciel wspomagający
4 Doradca zawodowy
5 Nauczyciel wspomagający
6 Matematyka

........................................
(podpis Dyrektora)
Zapoznałem się z Indywidualnym Programem
Edukacyjno – Terapeutycznym dla mojego dziecka

........................................
(Imię i nazwisko Rodzica)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.