X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23033
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

........................................
,,pieczęć placówki”

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

Nauczyciel stażysta - xxxxxxx xxxxxxxx
Czas trwania stażu - 1.09.2011 r. – 31.05.2014 r. (2 lata i 9 miesięcy)
Opiekun stażu – xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Lp. Działalność, Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Uczestniczenie
w pracach różnych organów szkoły. - Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
- Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim: współorganizowanie zabaw (dyskotek) dla dzieci.
- Współpraca podczas organizacji aka¬demii szkolnych i różnorodnych imprez.
- Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Według terminarza

W okresie trwania stażu Potwierdzenie obecności

Potwierdzenie współpracy

§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Diagnoza własnych umiejętności. - Autorefleksja IX 2011r. Ustalenie zadań ujętych w planie rozwoju.
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym. doskonaleniu.
- Udział w szkoleniach i konferencjach nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
- Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach dosko¬nalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
W okresie trwania stażu Potwierdzenie obecności

3. Uzyskanie dodatkowych
kwalifikacji zawodowych. - Kontynuacja studiów podyplomowych z zakresu logopedii szkolnej. W okresie trwania stażu Świadectwo ukończenia
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy. - Budowanie bazy materiałów dydaktycznych. W okresie trwania stażu Potwierdzenie opiekuna stażu
§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1. 1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ZCDN, publikacje w prasie oświatowej, Internet). W okresie trwania stażu Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
- Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej. W okresie trwania stażu Potwierdzenie opiekuna stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. 1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - Zapoznanie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
IX 2011 r.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego.

2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu. Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

IX 2011 r.

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Wpis w dzienniku

Konspekty

3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp. W okresie trwania stażu. Dokumentacja procedury awansu zawodowego
4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Opis realizacji zadań ujętych w planie VI 2014 r. Sprawozdanie ze stażu
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
- Stosowanie aktywnych metod nauczania.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych.
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
- Przygotowanie scenariuszy lekcji, testów.
- Stworzenie planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły.
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy.
W okresie trwania stażu

Notatka w dzienniku

Scenariusze lekcji, testy

Plan pracy wychowawcy klasy

Tematy w dzienniku lekcyjnym, dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
arkusze.
6. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie: www.publikacje.edu.pl
- Publikacja sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na stronie: www.publikacje.edu.pl

IV 2014 r.

VI 2014 r.
Publikacje w Internecie

Publikacje w Internecie

7. Ewaluacja metod pracy. - Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy. W okresie trwania stażu Korekty w planach i metodach
§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie problemów
środowiska uczniów
i współczesnych problemów
społeczno – cywilizacyjnych - Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców ).
- Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
- Konsultacje z innymi nauczycielami.

- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
- Indywidualne rozmowy z uczniem.
W okresie trwania stażu Adnotacje w dzienniku lekcyjnym
2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy. - Organizowanie wycieczek szkolnych.
- Konsultacje dla wszystkich uczniów.
- Przygotowywanie uczniów i współprowadzenie konkursu recytatorskiego pt. ,,Wierszowisko”.
- Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjazdy do kina i teatru. W okresie trwania stażu Karty wycieczek;
Dokumentacja fotograficzna;

3. Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, festynów.
Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych:
- Święto Niepodległości,
- Andrzejki,
- Mikołajki,
- Spotkania wigilijne,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Dziecka.
Współpraca podczas organizacji Festynu Rodzinnego ,,Mama, tata i ja”
W okresie trwania stażu Karty imprez szkolnych

4. Współorganizowanie
akcji charytatywnych. Współpraca w akcji:
- Rozkręcamy zakrętki.
- Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” W okresie trwania stażu
Podziękowania; Dokumentacja fotograficzna;
Publikacje w Internecie
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i regionie. - Opracowanie treści artykułów dotyczących organizowanych przeze mnie uroczystości – prezentowanie ich w gazecie ,,Dziennik Stargardzki”
- Publikacja sprawozdania z realizacji organizowanych uroczystości i imprez szkolnych na stronie: www.gmina.stargard.pl
W okresie trwania stażu Dokumentacja fotograficzna;
Publikacje w Internecie

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela. - Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów itd.
- Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
- Przygotowywanie wystroju sali lekcyjnej.
- Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw oraz nauczycielami. W okresie trwania stażu Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego;
Wykaz adresów portali edukacyjnych

2. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej. - Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy).
- Opracowanie dokumentów szkolnych (plany dydaktyczno – wychowawcze, scenariusze zajęć i uroczystości itp.)
- Dokumentowanie przebiegu stażu.
- Przygotowanie oceny opisowej dla rodziców. W okresie trwania stażu Pomoce i dokumenty przygotowane przy pomocy technologii komputerowej

3. Publikacje w Internecie. - Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej.

W okresie trwania stażu Publikacje w Internecie

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie własnych kompetencji
Pedagogicznych. - Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
- Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin. W okresie trwania stażu Zaświadczenia
2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym - Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom.
- Objęcie szczególną troską uczniów słabych.
- Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań.
- Przeciwdziałanie konfliktom w klasie.
- Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
- Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
- Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na godzinach do dyspozycji wychowawcy i pogadanki. Spotkania z pielęgniarką szkolną.

- Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
W okresie trwania stażu Zapisy tematów w dzienniku

3. Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim. - Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów.
- Zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami.
- Rozmowy wychowawcze z uczniami.
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
- Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
- Organizowanie klasowych i szkolnych imprez kulturalnych.
W okresie trwania stażu Adnotacje w dzienniku lekcyjnym

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu
prawa wewnątrzszkolnego - Udział w radach pedagogicznych.
- Dostosowanie systemu oceniania do WSO.
- Prawidłowa organizacja wycieczek i imprez szkolnych. W okresie trwania stażu Zapisy w protokołach

Programy wycieczek oraz imprez szkolnych
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
- Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych. W okresie trwania stażu Zaświadczenie pedagoga szkolnego
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. - Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań w sprawach dydaktycznych i wychowawczych. W okresie trwania stażu Potwierdzenie opiekuna stażu

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zmianą w 2007r. nr 214, poz. 1580).

Przekładam do zatwierdzenia : Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
(podpis nauczyciela) (Data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.