X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23031
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Katarzyna Pruszkowska
Nauczyciel języka niemieckiego
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Data zakończenia stażu: 31.05.2014

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
§8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. Uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej .
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli .
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły Cały okres stażu

Dwa razy w semestrze

Cały okres stażu Lista obecności

Scenariusze lekcji

zaświadczenia
2. Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań . Praca w zespołach wychowawczych, zadaniowych .
Pełnienie funkcji lidera zespołu języków obcych, koordynowanie pracy zespołu. Spotkania w zespole
Współpraca z Samorządem Uczniowskim W miarę potrzeb

Raz w miesiącu plany pracy zespołów oraz sprawozdania z ich realizacji
3. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów celem podwyższenia jakości pracy szkoły. Prowadzenie koła języka niemieckiego dla uczniów uzdolnionych i przygotowywanie ich do udziału w konkursach językowych.
Zorganizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego
Pomoc uczniom słabym-prowadzenie cotygodniowych konsultacji dla uczniów mających kłopoty w nauce języka niemieckiego.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod aktywnych oraz wdrażanie uczniów do pracy metodą projektu. Od września do czerwca każdego roku
Od września do czerwca każdego roku

Cały okres stażu

Program koła

Dziennik prowadzonych zajęć
Dziennik prowadzonych zajęć

Przykładowe konspekty, prace uczniów

4. Doskonalenie metod pracy. Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć Stosowanie na lekcjach języka niemieckiego zasad korelacji między przedmiotowej (geografia, matematyka, historia, WOS, język polski ).
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Cały okres stażu Scenariusze zajęć
5. Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych. Zapewnienie uczniom w razie potrzeby pomocy psychologiczno - pedagogicznej Rozmowy indywidualne .
Pogadanki podczas godzin wychowawczych
Systematyczny kontakt z rodzicami (zebrania, konsultacje w pierwsze czwartki miesiąca, kontakt telefoniczni i mailowy) i specjalistami (pedagog i psycholog szkolny).

Pedagogizacja rodziców . Cały okres stażu

Każdy pierwszy czwartek miesiąca, spotkania na miesiąc przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami Rady Pedagogicznej
Podczas spotkań z rodzicami Poświadczenie w teczce wychowawcy. Zapisy w dziennikach.

6. Samodzielne studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełniania i pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności .
Zapoznanie z nowymi podręcznikami, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami .
Systematyczne śledzenie fachowej literatury, prasy . Cały okres stażu

Raz w miesiącu Baza materiałów

7. Sprawowanie opieki nad salą lekcyjną. Troska o estetykę oraz wyposażenie sali.
Wdrażanie uczniów do opieki nad klasą ( prace porządkowe, estetyczny wygląd, gazetki ) .
Wykonywanie pomocy dydaktycznych : plansze gramatyczno– tematyczne do nauczania języka niemieckiego, Cały okres stażu

Zmiana gazetki raz w miesiącu

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej i wychowawczej
Opracowanie dokumentacji nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasy Opracowywanie testów, sprawdzianów
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych
Tworzenie prezentacji PowerPoint Wrzesień każdego roku
Cały okres stażu Rozkłady materiału, plan pracy wychowawcy, testy, sprawdziany, scenariusze zajęć, prezentacje
2. Przeprowadzenie w pracowni komputerowej zajęć z języka niemieckiego oraz wykorzystywanie urządzeń multimedialnych na lekcjach. Opracowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz ćwiczeń interaktywnych w Internecie i ich przeprowadzenie.
Analiza zajęć . Dwa razy w każdym semestrze Scenariusze lekcji
3. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu w codziennej pracy . Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego .
Korzystanie ze stron MEN .
Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i scenariuszy zajęć w Internecie .
Komunikowanie z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej. Cały okres stażu .

Październik 2011
4. Wykorzystywanie szkolnej strony internetowej .
Umieszczenie informacji o konkursach i ich wynikach, sprawozdań z organizowanego w szkole Dnia Języków Obcych. Cały okres stażu . Zapisy na stronie internetowej szkoły
5. Praca z dziennikiem elektronicznym Wprowadzanie do dziennika elektronicznego tematów lekcji, ocen, sprawdzanie frekwencji. Na bieżąco Zapisy w dzienniku elektronicznym

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

Podejmowanie działań interdyscyplinarnych, opracowywanie scenariuszy, uroczystości szkolnych i konkursów .

Bieżąca wymiana uwag na temat postępów w nauce wychowanków . Wrzesień, październik 2011, marzec 2012- zgodnie z Kalendarzem wydarzeń szkolnych
W miarę potrzeb Plany, scenariusze .
2. Upowszechnianie własnych doświadczeń i metod pracy. Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Publikacja przygotowanych testów, sprawdzianów itp.
Udostępnianie zainteresowanym nauczycielom opracowanych scenariuszy zajęć Październik 2011

Po zakończeniu każdego semestru
Publikacja w Internecie
3. Kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Prowadzenie zajęć otwartych
Konsultacje z innymi nauczycielami
Przeprowadzenie szkolenia w zespole przedmiotowym lub dla całej rady pedagogicznej Według ustalonych wcześniej terminów

Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach

Sprawozdanie z przeprowadzonego szkolenia.
§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Pomoc uczniom z deficytami rozwojowymi oraz uczniom mającym trudności w nauce języka niemieckiego. Opracowanie planu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego (pomoc uczniom słabym) .
Realizacja planu zajęć wyrównawczych .
Analiza wyników osiąganych przez uczniów
wrzesień każdego roku
cały rok szkolny
raz w miesiącu plan zajęć wyrównawczych ,zapisy w dziennikach
2. Dostosowywanie programu nauczania do indywidualnych możliwości uczniów i warunków nauczania. Kontakt z pedagogiem szkolnym, wyłonienie uczniów posiadających orzeczenia PPP, dostosowanie wymagań. Cały okres stażu potwierdzenie
3. Opracowanie programu wychowawczego dla klasy1 Opracowanie programu wychowawczego.
Wdrażanie programu. Wrzesień 2011 Program wychowawczy
4. Opracowywanie w zespole uczącym w klasie Indywidualnych Programów Edukacyjno– Terapeutycznych (IPET) dla uczniów
Analiza orzeczenia z PPP, zaleceń do dalszej pracy z uczniem, analiza sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia .
Przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno– Terapeutycznego .
Ewaluacja programów podczas spotkań zespołu wychowawczego . Cały okres stażu

Wrzesień 2011 Indywidualny Program Edukacyjno– Wychowawczy.

§ 8 ust.2 pkt.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Zdobycie kwalifikacji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej . Udział w szkoleniu kandydatów na egzaminatorów OKE .
Zdanie egzaminu .
Udział w szkoleniach egzaminatorów .
Praca w OKE– sprawdzanie egzaminów .
Podczas stażu . Zaświadczenie, potwierdzenie wykonywania pracy egzaminatora .

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Organizacja konkursu języka niemieckiego w szkole podstawowej Opracowanie regulaminu konkursu języka niemieckiego.
Przygotowanie testów konkursowych .
Przeprowadzenie konkursu języka niemieckiego.
Podsumowanie konkursu– sprawozdanie. marzec 2012 Test konkursowy, regulamin konkursu, sprawozdanie z przebiegu konkursu .
2. Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów Pokazanie możliwości oraz zachęcanie uczniów do korespondowania w języku niemieckim z uczniami z innych krajów.
Prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie zainteresowanych językiem niemieckim. Październik każdego roku

Cały okres stażu
Korespondencja

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca z innymi nauczycielami języków obcych Pełnienie funkcji lidera zespołu przedmiotowego, organizowanie spotkań zespołu.

Wspólne przygotowywanie dnia języków Wspólne przygotowanie Dnia języków Obcych.

Przygotowanie próbnego egzaminu z języka niemieckiego.
Analiza wyników egzaminu i opracowanie wniosków.

Opracowanie i przeprowadzenie testu języka niemieckiego badającego kompetencje językowe uczniów podejmujących naukę w gimnazjum

Analiza wyników i podział uczniów na klasy ze względu na stopień zaawansowania.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, opracowanie wniosków. Cały okres stażu

Luty 2012 oraz Wg planu pracy szkoły
Styczeń każdego roku

Wrzesień każdego roku

Czerwiec każdego roku Plan pracy zespołu, sprawozdanie z realizacji

Scenariusz

Zestawienie wyników i wnioski po przeprowadzonym egzaminie.

Test, analiza i wnioski

Opracowane wnioski
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Monitorowanie bieżących problemów
Kierowanie uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce na badania do PPP .
Wspólne przeprowadzanie wywiadów środowiskowych .
Przeprowadzanie ankiet diagnozujących różne problemy szkolne .
Realizacja Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki Cały okres stażu . Poświadczenie pedagoga
3. Współpraca z biblioteką szkolną. Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji wychowawczych.
Zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki.
Konsultowanie z nauczycielem bibliotekarzem wyboru pozycji książkowych z zakresu j. niemieckiego zakupowanych celem wzbogacania księgozbioru. Cały okres stażu
Wrzesień 2011
potwierdzenie
4. Współpraca z rodzicami Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami poprzez zebrania, konsultacje, wizyty domowe, rozmowy telefoniczne.
Zachęcanie do pomocy w organizacji uroczystości klasowych i pomocy szkole. Cały okres stażu Sprawozdanie

5. Podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności szkolnej Organizowanie uroczystości szkolnych, akademii

Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska Wg kalendarza uroczystości szkolnych
Czas pełnienia funkcji wychowawcy Scenariusz imprez

Scenariusz imprez, opis działań
6. Współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi działalność szkoły Współpraca z Poradnią Psychologiczno — Pedagogiczną
Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Kuratorem Sądowym
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Cały okres stażu Opis działań, sprawozdania ze spotkań

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów uczniów Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi
Wg potrzeb

Cały okres stażu
Cały okres stażu Opis przypadku

Potwierdzenia
Notatki w teczce wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.