X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23018
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 7 ust. 2,pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
Poznanie procedury awansu zawodowego. - Analiza Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
- Analiza Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Systematyczna współpraca z opiekunem stażu. wniosek o rozpoczęcie stażu Plan Rozwoju Zawodowego sprawozdanie z realizacji stażu

notatki
wrzesień 2011r

cały okres stażu
Podejmowanie działań mających na celu samokształcenie.
- Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć.
- Samodzielne opracowanie planów pracy opiekuńczo–wychowawczej i innych dokumentów.
- Poszerzanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych wychowawców a także przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

scenariusze,

plan pracy cały okres stażu
Ewaluacja własnych umiejętności i określenie kierunku dalszego rozwoju. -Przygotowanie projektu sprawozdania.
-Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację Planu Rozwoju Zawodowego.
-Złożenie wniosku i dokumentacji o podjęcie postępowania egzaminacyjnego projekt sprawozdania

zaświadczenia, potwierdzenia

wniosek, teczka maj 2014

cały okres stażu

czerwiec 2014

§7, ust.2,pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
Uwzględnianie potrzeb uczniów oraz problemów środowiska lokalnego. - Działania mające na celu realizację założeń z zakresu Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego.
- Zbieranie informacji dotyczących wychowanków oraz rozpoznawanie indywidualnych potrzeb poprzez rozmowy i obserwację zachowań.
- Rozpoznanie środowiska rodzinnego wychowanków oraz współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi.
- Współpraca z psychologiem, szkołami /pedagogami szkolnymi/, ośrodkami pomocy społecznej, policją, kuratorami i innymi instytucjami. wpisy w dzienniku cały okres stażu
Opracowanie i wdrożenie różnego rodzaju możliwości organizowania czasu wolnego młodzieży – zaangażowanie wychowanków w podejmowane działania. - Organizowanie i przygotowywanie wychowanków do udziału w konkursach międzyinternackich,
- Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach, kultywowanie tradycji Internatu, poprzez udział i zaangażowanie wychowanków w organizację życia kulturalnego np. andrzejki, Wigilia, oraz propagowanie pamięci o ważnych datach w dziejach kraju ( 11 listopad, 3 maja ), patriotyzm wśród młodych ludzi,
- Podnoszenie świadomości istotnej roli zaangażowania wychowanków w pracę MRI (Młodzieżowa Rada Internatu), inspirowanie działań na rzecz Internatu.
- Promowanie, nagradzanie wychowanków aktywnych
wytwory pracy młodzieży

finały konkursów

zdjęcia

cały okres stażu
Promocja Szkoły i Internatu. Promocja placówki poprzez zaangażowanie w:
Dni otwarte szkoły,
Giełda Szkół zgodnie z harmonogramem imprez cały okres stażu
§ 7, ust.2,pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
- Udział w specjalistycznych kursach informatycznych, szkoleniach, seminariach.
zaświadczenia
o ukończeniu kursów, szkoleń cały okres stażu

Wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu w pracy pedagogicznej.
- Prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej oraz dekoracje i materiały na potrzeby wychowawcze.
- Przygotowanie indywidualnych informacji dla rodziców.
- Dzielenie się wiedzą z zakresu obsługi komputera z innymi nauczycielami i wychowankami.

dokumenty

dokumenty, pisma cały okres stażu

Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych
z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego - Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
- Znajomość programów multimedialnych wspierających pracę nauczyciela i ucznia / wychowanka w zakresie prowadzonej pracy opiekuńczo – wychowawczej.
bibliografia

zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia
cały okres stażu

Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
- Przygotowywanie własnego pakietu zajęć wychowawczych do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych
strony www.edux.pl cały okres stażu

§ 7, ust.2,pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
- Korzystanie ze zbiorów bibliotek miejskich i biblioteki pedagogicznej /książki, czasopisma/.
- Korzystanie ze zbiorów internetowych /portale edukacyjne, publikacje, artykuły/.
- Uczestniczenie w radach szkoleniowych, kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach itp.
Bibliografia

www.stron internetowych

notatki, zaświadczenia cały okres stażu
Wdrażanie zdobytej wiedzy do pracy wychowawczo-opiekuńczej.
- Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów wychowawczych wśród wychowanków, przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom i zachowaniom demoralizującym itd.
wpisy w dzienniku cały okres stażu
Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych przy wykorzystaniu zdobytych umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii.
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami, prowadzenie dokumentacji grupy /dziennik, karty wychowanków itd./.
wpisy w dzienniku cały okres stażu

§ 7 ust.2, pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
Zapoznanie z przepisami prawnymi związanymi z oświatą, opieką społeczną i postępowaniem w sprawach nieletnich. - Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS i umiejętne korzystanie z nich.,
- Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej, elektronicznej.
- Śledzenie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich. biblioteczka
strony www. cały okres stażu
Realizacja zadań wynikających z dokumentów regulujących pracę Internatu. - Analiza statutu Internatu, regulaminów, planu wychowawczego, planu profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych itp. notatki w okresie stażu
Udział w pracach zespołów opracowujących dokumenty regulujące pracę Szkoły i Internatu. - Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty obowiązujące w Internacie.
- Współudział w opracowywaniu Planu
Rozwoju Internatu dokumenty
cały okres stażu
Praca w zespole wychowawczym. Uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze specyfiki, typu i rodzaju placówki. - Aktywny udział w organizacji pracy zespołu wychowawczego do opracowywania i uaktualniania podstawowej dokumentacji.
- Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań w sprawach dydaktycznych i wychowawczych opracowane dokumenty

opis konkretnego przypadku

cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.