X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23011
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Justyna Czachorowska
Placówka, w której nauczyciel odbywa staż: Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Bydgoszczy
Czas trwania stażu: 01.09.2011r. - 31.05.2014r. (2 lata i 9 miesięcy)

Paragraf 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i dokumentowania własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także
oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
3. Uczestniczenie w pracach placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
4. Doskonalenie wiedzy i umiejętności.
5. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
6. Udział w pracach mających na celu podniesienia estetyki wystroju przedszkola.
7. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
8. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ:
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj.
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
2. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli z placówki. Omówienie hospitowanych zajęć – ich celowości, doboru środków i metod.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli lub dyrektora według wcześniej przygotowanego scenariusza. Wspólna analiza przeprowadzonych zajęć.
3. Współpraca z członkami Rady Pedagogicznej:
- aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- współudział w realizowaniu przedszkolnych programów i projektów.
4. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i przedszkola (wewnątrz-przedszkolne doskonalenie nauczycieli,
kursy doskonalące, konferencje metodyczne, spotkania).
Analiza literatury dydaktycznej.
Gromadzenie literatury przedmiotu.
5. Wnikliwa analiza czasopism , poradników metodycznych, śledzenie stron internetowych.
Stosowanie aktywnych oraz nowatorskich metod nauczania, np. D. Dziamska, B. Strauss, metoda projektów.
Tworzenie i korzystanie z różnorodnych pomocy dydaktycznych, gromadzenie i stała aktualizacja materiałów.
6. Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci.
Wspólne z dziećmi organizowanie sezonowych wystaw prac plastycznych.
Współorganizowanie w holu przedszkola gazetki dla rodziców „Migawki z życia przedszkola”.
Dekorowanie holu przedszkola.
7. Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej.
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Założenie i prowadzenie zeszytu współpracy z rodzicami.
Założenie i prowadzenie ankiet obserwacji dziecka.
8. Systematyczne gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych.
Doskonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Paragraf 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Rozpoznanie problemów środowiska dzieci.
2. Współpraca z rodzicami.
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
4. Zapoznanie dzieci z problemami cywilizacyjnymi.
5. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ:
1. Analiza dokumentów placówki – zapoznanie się z Programem Edukacji Przedszkolnej obowiązującym w przedszkolu, wywiady środowiskowe, karty zgłoszeniowe dzieci.
Obserwowanie i opieka nad dziećmi w sytuacjach przedszkolnych i poza-przedszkolnych (wycieczki itp.). Praca z dziećmi z trudnościami oraz opieka nad dziećmi zdolnymi.
2. Organizowanie uroczystości i imprez o charakterze rodzinnym.
Indywidualne rozmowy z rodzicami.
Ankiety dla rodziców.
Organizowanie drzwi otwartych, zajęć otwartych dla rodziców oraz zebrań grupowych z rodzicami.
Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
Włączenie rodziców do działań
dydaktycznych.
3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.
W Współpraca z logopedą,
psychologiem oraz poradniami specjalistycznymi.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym:
-Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, festynów, drzwi otwartych.
- Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach wewnętrznych i międzyprzedszkolnych.
Współpraca z placówkami przedszkolnymi oraz szkolnymi:
a) Zaznajomienie dzieci ze środowiskiem szkolnym poprzez zorganizowanie wycieczki do szkoły oraz udział w zajęciach dla dzieci 5- i 6-letnich, a także wymianę upominków z okazji świąt.
b) Nawiązanie współpracy z klasą anglojęzyczną w kraju i za granicą.
4. Włączenie dzieci w akcję „Sprzątanie świata”.
Organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.
5. Udział w szkoleniach.
Studiowanie literatury pedagogicznej.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Prowadzenie arkuszy obserwacji wychowanków.

Paragraf 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ:
Komputerowe wykonywanie pomocy dydaktycznych.
Wykorzystanie technologii komputerowej do sporządzania wszelkiej dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
Wykorzystanie technologii komputerowej do zdobywania informacji dydaktycznych oraz
gromadzenia niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu, w tym pogłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych (w tym do nauki języka angielskiego dla dzieci), encyklopedii multimedialnych, słowników i Internetu.

Paragraf 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
2. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
4. Dzielenie się zdobytą wiedzą z rodzicami.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ:
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
Samokształcenie się - zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
2. Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do (5) 6 lat.
3. Wdrażanie własnej wiedzy do działań w zakresie diagnozy i rozwiązywania zaistniałych problemów wychowawczych i dydaktycznych.
4. Opracowanie jednolitej strategii działań, pogadanki na zebraniach, dostarczenie ciekawej literatury.

Paragraf 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej łub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki, dokumentacja placówki.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ:
1. Analiza i aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego, w tym przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami,
- Karta Nauczyciela- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz.674, z późn.zm.),
- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami
oraz śledzenie zmian zachodzących w przepisach prawnych.
2. Analiza dokumentacji placówki:
- statut przedszkola
- program rozwoju na na rok szkolny 2011/12, 2012/13, 2013/14
- regulaminy: Rady Pedagogicznej, wynagrodzenia, premiowania pracy, zakres obowiązków nauczyciela, ocena pracy nauczyciela, przedszkolny system hospitacji.
Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji niezbędnej w pracy nauczyciela: dziennik, plany wielotygodniowe, programy wychowania przedszkolnego, arkusze obserwacyjne dziecka, scenariusze zajęć.
Analiza i przyswojenie przedszkolnych przepisów BHP i Ppoż., regulaminu wycieczek, procedur:
- bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko”
- realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci (pięcioletnich) sześcioletnich w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko”
- systemu obiegu informacji w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko”
- postępowania w razie skaleczenia
- dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujące w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.