X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22988
Przesłano:

Ile prawdy jest w legendzie o Juracie, królowej Bałtyku? Konspekt lekcji dla klas 4

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV c
PRZEPROWADZONEJ DNIA 19 LUTEGO 2008 ROKU

prowadzący: mgr Agnieszka Michalska

TEMAT : Ile prawdy jest w legendzie o Juracie, królowej Bałtyku?

czas :45 minut

Cele lekcji:

a) wiadomości ucznia:
• poznanie treści legendy o Juracie
• utrwalenie znajomości pojęć: legenda, świat przedstawiony w utworze literackim, bohater literacki, fantastyka, fakt
• poznaje historię bursztynu
• wie, gdzie rozgrywa się akcja legendy

b) umiejętności ucznia:
• czyta ze zrozumieniem
• czyta głośno z właściwym tempem i intonacją
• odszukuje informacje w tekście literackim
• opowiada treść legendy
• dobiera przymiotniki charakteryzujące bohatera tekstu
• posługuje się prawidłową i logiczną konstrukcją zdania podczas wypowiadania się w mowie i piśmie
• umiejętnie wnioskuje i argumentuje swoje zdanie
• wskazuje położenie Morza Bałtyckiego na mapie Polski

c) postawy ucznia:
• pracuje w zespole
• dba o kulturę i poprawność języka podczas budowania wypowiedzi ustnej i pisemnej
• chętnie i otwarcie wyraża własne sądy , opinie
• aktywnie i świadomie uczestniczy w toku lekcji
• rozwija wrażliwość słuchową

Metody pracy:
• praca z tekstem literackim
• układanie rozsypanki
• praca z mapą Polski
• rozmowa kierowana
• słuchanie muzyki
• metoda aktywizująca – tworzenie notatki w formie plakatu

Formy pracy:
• indywidualna
• praca asystenta nauczyciela ( praca z uczniem zdolnym )
• grupowa
• zbiorowa

Środki dydaktyczne
• podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego” Słowa na start 4” strony 141-142
• duży arkusz papieru i klej
• kolorowe kartki
• utwór muzyczny „ Syrenka „
• mapa Polski
• rozsypanki
• wyroby z bursztynu

Realizacja standardów wymagań edukacyjnych
• 1.1 – odczytywanie tekstu
• 1.2 – określanie funkcji elementów charakterystycznych dla legendy
• 2.1 – pisanie na temat i zgodnie z celem
• 2.2 – formułowanie wypowiedzi ze świadomością , intencją
• 2.5 – dbanie o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu
• 3.4 – wyrażanie opinii, uzasadnianie jej
• 4.1 – wskazanie źródła informacji


Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca
• czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie i zapis tematu w dzienniku lekcyjnym
• sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy wybranego ucznia / uczniów : przypomnienie , czym charakteryzuje się legenda , przypomnienie poznanych dotąd legend i charakterystycznych dla nich postaci oraz wykonanie zadania sprawdzającego:

polecenie: połącz linią odpowiednie postacie z miejscami
Lech księżyc
Twardowski Warszawa
Wars Tatry
śpiący rycerze Kraków
Sawa Gniezno
orzeł

• ocena wypowiedzi ustnej ucznia / uczniów pod względem merytorycznym, poprawności językowej , wyczerpania tematu, bogactwa języka zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania, tj.

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe ocena
100 % 100 % celujący
75 % 75 % bardzo dobry
75 % 50 % bobry
75 % dostateczny
50 % dopuszczający

Faza realizacyjna:
• uczniowie słuchają fragmentu muzyki
• rozmowa kierowana, odpowiedzi uczniów na pytanie nauczyciela „ Jaki dźwięk mogliście usłyszeć w utworze muzycznym ? ( woda, morze )
• zapisanie w zeszytach skojarzeń z motywem morza ( słońce, plaża, muszelki, fale, wakacje, spacery, bursztyn itp. )
• Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że tematem zajęć będzie bursztyn; podaje i zapisuje na tablicy temat lekcji
• Prezentacja „ Historii bursztynu” przygotowana przez asystenta nauczyciela
• Prezentacja przyniesionych przez uczniów przedmiotów wykonanych z bursztynu
• Odczytanie treści legendy : Jurata, królowa Bałtyku” przez uczniów ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawne tempo i intonację
• Utrwalenie treści legendy poprzez wskazanie elementów świata przedstawionego tj.
miejsce rozgrywanych wydarzeń- Morze Bałtyckie ( wskazanie morza na mapie Polski; zwrócenie uwagi na pisownię nazw geograficznych wielką literą )
czas prezentowanych wydarzeń ( odnalezienie przez uczniów właściwego fragmentu tekstu tj. przed wiekami...)
bohaterowie legendy ( Jurata *, rybak, syreny *, Perkun *– władca burz)
* - postacie fantastyczne
• wykonanie przez uczniów kolejnego zadania: ustalenie cech Juraty na podstawie tekstu (uczniowie przyklejają hasła na dużym kawałku papieru we właściwym miejscu tj. w kategorii prawdy lub fałszu )

CECHY JURATY

PRAWDA FAŁSZ

opiekuńcza nieuczciwa
piękna arogancka
dobra mściwa
gniewna oziębła
troskliwa brzydka
mądra niemiłosierna
sprawiedliwa

• zapisanie notatki w zeszycie
• uczniowie utworzyli 5-6 grup, każda otrzymuje kartkę papieru i klej. Nauczyciel podaje polecenie: każda grupa układa i przykleja na kartce elementy tak, by utworzyły logiczne i poprawnie zbudowane zdanie związane z treścią legendy ( 5 minut ).
• Omówienie pracy grupowej uczniów – poprawa ewentualnych błędów
• Pytanie do uczniów: czy wymienione przez nich wydarzenia legendy są prawdziwe ? ( wypowiedź pełnym zdaniem)
• Nawiązanie do tematu lekcji i zapisanie wniosków w zeszycie ucznia: Prezentowane w legendzie o Juracie wydarzenia są fantastyczne. Są wymyślone i w żaden sposób nie łączą się z prawdą o bursztynie, dlatego ten utwór jest legendą.
• Układanie 2-wersowych rymowanek tematycznie związanych z treścią utworu ( Jurata, syreny, zamek, fale, rybak, sieci, morze, ...)

Faza podsumowująca:
• Uczniowie odczytują rymowanki
• Podsumowanie tematu: czego dowiedzieliśmy się z dzisiejszej lekcji ?
• Podanie polecenia zadania domowego: wykonaj w zeszycie metodą rysunku i wyrazów rebus związany z poznana dziś legendą o Juracie
• Ocena pracy uczniów na zajęciach: zaangażowanie w wykonywanie zadań, aktywność lub jej brak, kreatywność, oryginalność wypowiedzi ustnych i ich poprawność językowa, dobór słownictwa i świadomość jego zastosowania.
• Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.