X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22825
Przesłano:
Dział: Języki obce

Progrogram do zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi wspomagany metodą Sita

PROGRAM
DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIA
ZE
SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI
WSPOMAGANY
METODĄ SITA

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
1.1 Specyfika nauki metodą Sita
1.2 Procedura prowadzenia zajęć
2. CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE
2.1. Znajomość środków językowych
2.2 Rozumienie wypowiedzi
2.3 Tworzenie wypowiedzi
2.4 Reagowanie na wypowiedzi
2.5 Przetwarzanie wypowiedzi
3. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
4.1 Metody pracy
4.2 Techniki pracy
4.3. Formy pracy
4.4 Materiały dydaktyczne:
4.5 Uwagi metodyczne na temat realizacji programu.
5. EWALUACJA CELÓW

1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
Program powstał w oparciu o metodę SITA i jest skierowany do uczniów mających trudności w przyswajaniu języka angielskiego a przede wszystkim dla uczniów posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Program ma na celu wspomóc w/w uczniów w nauce języka angielskiego. Program jest realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze około jednej godziny tygodniowo. Zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 10 osób. Zakres materiału obejmuje 10 jednostek tematycznych, z których każda jest realizowana na kilku spotkaniach. Uczniowie są wyposażeni w materiał do pracy, są to książki lub ich kserokopie, w których jest zgromadzony materiał z nagrań jak również ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, oraz materiał do dodatkowej pracy dla ucznia.

Program realizuje najbardziej istotne zagadnienia z podstawy programowej potrzebne do sprawnego komunikowania się w języku angielskim. Program ten nie tylko wzbogaca ofertę programową szkoły, lecz również skutecznie promuje poszerzanie wiedzy z języka angielskiego wśród uczniów oraz łączy różne techniki zdobywania wiedzy -tradycyjne z nowoczesnymi.

1.1 Specyfika nauki metodą SITA

Nauka w systemie SITA przebiega czterofazowo zgodnie z procedurą nauki IZAP.
Faza I – Inicjacja trwa ok. 20min
Faza II – Zapamiętywanie trwa ok. 40 min
Faza III – Aktywizacja trwa 30 min
Faza IV – Powtórzenie trwa ok. 40 min
W fazie I celem nadrzędnym jest zapoznanie się z materiałem bieżącej lekcji. W fazie II materiał lekcyjny zostaje odsłuchany z włączonym urządzeniem SITA. Następnie w fazie III następuje aktywizacja, czyli wypowiedzenie na głos słów i zwrotów w nowo poznanym języku. Ostatnią fazą jest Powtarzanie, gdzie przy pomocy urządzenia SITA powtarzamy nagranie z lekcji poprzedniej. Przerobienie jednej jednostki tematycznej zajmuje ok. 2 godzin 10 min.

1.2 Sita a niniejszy program

Autor niniejszego programu do potrzeb szkolnych dla uczniów z orzeczeniem z PP zmodyfikował procedurę nauki języka angielskiego metodą SITA poszerzając ją o dodatkowe elementy oraz rozplanował naukę na cały rok szkolny. Zgodnie z założeniami autora praca z uczniami będzie przebiegała zgodnie z następującym rozkładem:

Numer zajęć Faza nauki Dział Czas nauki

1 Inicjacja 1 1 30
2 Zapamiętywanie 1 1 40
3 Aktywizacja 1 1 45
4 Inicjacja 2 2 30
5 Zapamiętywanie 2 2 40
6 Aktywizacja 2 2 45
7 Aktywizacja 1(powtórka) 1 45
8 Inicjacja 3 3 30
9 Zapamiętywanie 3 3 40
10 Aktywizacja 3 3 45
11 Aktywizacja 2 (powtórka) 2 45
12 Inicjacja 4 4 30
13 Zapamiętywanie 4 4 40
14 Aktywizacja 4 4 45
15 Aktywizacja 3 (powtórka) 3 45
16 Inicjacja 5 5 30
17 Zapamiętywanie 5 5 40
18 Aktywizacja 5 5 45
19 Aktywizacja 4 (powtórka) 4 45
20 Inicjacja 6 6 30
21 Zapamiętywanie 6 6 40
22 Aktywizacja 6 6 45
23 Aktywizacja 5 (powtórka) 5 45
24 Inicjacja 7 7 30
25 Zapamiętywanie 7 7 40
26 Aktywizacja 7 7 45
27 Aktywizacja 6 (powtórka) 6 45
28 Inicjacja 8 8 30
29 Zapamiętywanie 8 8 40
30 Aktywizacja 8 8 45
31 Aktywizacja 7 (powtórka) 7 45
32 Inicjacja 9 9 30
33 Zapamiętywanie 9 9 40
34 Aktywizacja 9 9 45
35 Aktywizacja 8 (powtórka) 8 45
36 Inicjacja 10 10 30
37 Zapamiętywanie 10 10 40
38 Aktywizacja 10 10 45
39 Aktywizacja 9 (powtórka) 9 45

Niniejszy program zachowuje czterofazowość nauki języka, proponując zmiany w zawartości niektórych faz jak również ich długości. Autor programu kładzie nacisk na aktywne zapamiętywanie słów i wyrażeń z poszczególnych działów wydłużając Aktywizację do 45 minut jak również zamieniając fazę powtórzeniową (z urządzeniem Sita) na dodatkową powtórkę z Aktywizacji gdzie uczniowie mogą po raz kolejny aktywnie przypomnieć i utrwalić wcześniej wprowadzone słownictwo oraz porozumiewać się praktycznie językiem angielskim. Jednakowoż czas potrzebny do realizacji jednego rozdziału tematycznego wydłużył się ze 130 min (metoda SITA) do 160 minut (proponowany program). Nauczyciel uznał za zasadne wydłużenie czasu na inicjację i aktywizację, gdzie uczniowie mają okazję ćwiczyć język praktycznie.

Niniejszy program, jak również i metoda SITA kładzie nacisk na umiejętność słuchania i mówienia, dlatego zajęcia będą odbywały się w niewielkich, od 5 do maksimum 10 osobowych grupach tak, aby uczniowie mieli możliwość swobodnej konwersacji a prowadzący miał możliwość porozmawiania z każdym uczniem.
Objaśnienia zagadnień gramatycznych będą zredukowane do niezbędnego minimum a większość czasu zostanie wykorzystana na ćwiczenia leksykalne oraz odgrywanie dialogów. To uczeń, a nie lektor będzie elementem dominującym na zajęciach. Rolą lektora będzie dyskretne wspomaganie ucznia w nauce i wskazanie właściwych kierunków.

1.3 Spis treści podręcznika

Unit 1 How are you?
Unit 2 Hello...
Unit 3 Telephone Calls
Unit 4 A Letter to Nelly
Unit 5 At the Station
Unit 6 Shopping
Unit 7 The New Home
Unit 8 Holidays
Unit 9 A Lesson at the Evening School
Unit 10 At the Travel Agent’s


2. CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE
o Rozwój umiejętności językowych wymaganych do matury podstawowej
o Rozwój kompetencji językowych umożliwiających komunikację w języku obcym językowych szkole i poza nią
o Rozwój analitycznego, logicznego i twórczego myślenia
o Rozwój osobowości ucznia
o Uzupełnianie wiadomości oraz umiejętności komunikacyjno leksykalnych zdobytych na lekcjach języka angielskiego
o Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, poprzez przybliżanie im tematyki kulturoznawczej krajów anglojęzycznych


2.1. Znajomość środków językowych
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

2.2 Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

2.3 Tworzenie wypowiedzi
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

2.4 Reagowanie na wypowiedzi
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych

2.5 Przetwarzanie wypowiedzi
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.


3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
w zakresie słuchania uczeń:
o rozumie sens prostych autentycznych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru
o potrafi wyszukać informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach
o potrafi wyselekcjonować informacje oraz sprawdzić ich prawdziwość
o reaguje na polecenia
o rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia
o rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie)
o rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole)
w zakresie mówienia uczeń potrafi:
o uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących życia codziennego
o relacjonować wydarzenia oraz wypowiedzi innych osób
o prowadzić proste negocjacje w sytuacjach codziennych
o zastosować odpowiednie środki językowe dla wyrażania intencji, uczuć, emocji
o wysławiać się z zastosowaniem reguł poprawnej wymowy
o wyrazić swą opinię na różne tematy w formie zwięzłej
o przedstawić siebie i członków swojej rodziny
o podać swój wiek i miejsce zamieszkania
o podać swoje upodobania
o mówić co posiada i co potrafi robić
o prosić o informację
o wyrazić swoje emocje
o wyrazić prośby i podziękowania
w zakresie czytania uczeń:
o płynnie czyta teksty
o rozumie ogólny sens prostego tekstu przy czytaniu pobieżnym
o rozumie sens tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe

o potrafi wyszukać i wyselekcjonować informacje z częściowo niezrozumiałego tekstu
o potrafi sprawdzić prawdziwość informacji na podstawie przeczytanego tekstu

4. TREŚCI NAUCZANIA

a) tematyka wprowadzanego słownictwa

Tematyka programu obejmuje zagadnienia związane z sytuacjami dnia codziennego, oraz zachowaniem w różnych sytuacjach za granicą. Wszystkie te sytuacje pozwalają ćwiczyć funkcje językowe, jak np. udzielanie informacji, wskazówek, pytanie o drogę, kupno biletu na dworcu. Niektóre tematy zawarte w programie pokrywają się z treściami omawianymi na lekcjach, co umożliwia uczniom powtórzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
Ujęte w programie treści pozwalają na przeprowadzenie około 39 różnych zajęć po 45 minut każde. Istnieje możliwość kompilacji poszczególnych zagadnień bądź rozciągnięcia ich na więcej jednostek lekcyjnych, np. poprzez urozmaicenie zajęć filmem tematycznym lub samodzielnie przygotowanych materiałów.

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań w zakresie następujących tematów:

- człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania)
- dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia)
- praca (popularne zawody)
- życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego)
- żywienie (artykuły spożywcze, posiłki)
- zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie)
- podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata, kupowanie biletu, dworzec)
- wakacje – miejsca i sposoby spędzania wakacji,
- zwiedzanie, mapy i plany, zabytki, hotele, pensjonaty, schroniska, informacja turystyczna,
-zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna)
- świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz)
- kolory
- zwroty: OK., Bye, Thank you, Goodbye
- zwroty: How are you?,.How do you do, I don’t know
- brytyjskie pieniądze
- nazwy posiłków
- wyrazy pytające: Who, Where, What, Whose, Why?
- krótkie pytania i odpowiedzi
- zwroty: Excuse me, Thanks
- alfabet angielski
- literowanie swojego imienia
- kierunki świata
- kraje i narodowości
- pogoda
- dni tygodnia, miesiące, pory roku
- miejsca w mieście
- przedmioty szkolne
- wygląd zewnętrzny
- opisywanie ludzi
- nazwy posiłków

b) funkcje i sytuacje językowe (wyrażenia)

-witanie i żegnanie się: Hello., How are you?, Goodbye.
- przedstawianie się: I’m John. This is Martha. Nice to meet you.How do you do?
- opisywanie osób: She is tall and slim. She’s got long, fair hair.
- wyrażanie uczuć i emocji: He loves me. I’m so happy! He loves me
- podawanie danych osobistych (wieku, pochodzenia, miejsca zamieszkania)
- rozmowy telefoniczne
- rozmawianie o wakacjach
- opowiadanie o swoim domu
- w biurze podróży
- na dworcu: at the information desk, at the ticket office, at the stadion restaurant
- robienie zakupów
- pytanie o godzinę
- udzielanie informacji, która jest godzina
- zakazy i nakazy
- pytanie o drogę
- udzielanie wskazówek, jak dotrzeć do danego miejsca
- wyrażanie preferencji: I prefer...
- pytanie o cenę, podawanie ceny: How much ...?
- środki transportu
- sposoby spędzania wolnego czasu
- czynności codzienne: make brekfast, go to school, wash up, make the bed, clean the room etc
-rozmawianie o pogodzie
- wyrażenie: Let’s... oraz proponowanie: What about...? Why don’t we..?
- grzeczne pytanie: What would you like?I’d like ...
- zwroty: Can I help you?, Yes, please, Sure, What a surprise!
- pytania What’s that...?, Is it a ...?
- konstrukcje: I like...,I don’t like..., Do you like...?
- pytanie o pozwolenie, pytanie: Can we ...?May I ...?
- kolory, dni tygodnia, miesiące, pory roku

c) zakres gramatyczny

CZASOWNIK
- czasownik to be, to have
- czasowniki modalne can, can’t, will, must, mustn’t, should, shouldn’t
- czasowniki nieregularne i regularne
- czasowniki: love, like, have + czasownik z końcówką –ing
- tryb rozkazujący
- czasy gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple)

RZECZOWNIK
- liczba mnoga rzeczowników (regularna i nieregularna)
- przedimki (a, an, the)
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

LICZEBNIK
- liczebniki główne
- liczebniki porządkowe

ZAIMEK
-zaimki osobowe (I, you)
- zaimki dzierżawcze my, your, his, her)
- zaimki wskazujące (this, that, these, those)
-zaimki nieokreślone (something, someone)

PRZYIMKI
- przyimki miejsco (on, in, at, next to..)
- przyimki czasu (in, at)
- przyimki ruchu (through, across)

PRZYMIOTNIK
- stopniowanie przymiotników
- przymiotniki nieregularne

5. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
5.1 Metody pracy i techniki pracy
- czytanie i słuchanie:
- ćwiczenia typu prawda-fałsz
- uzupełnianie luk
- test wielokrotnego wyboru
- uzupełnianie tabelek
- odpowiadanie na pytania
- układanie fragmentów tekstu we właściwej kolejności
- układanie dialogów na przykładzie wzorca
- brainstorming
- mapowanie pojęć

5.2 Formy pracy:
- praca z cała grupą,
- praca w parach,
- praca indywidualna.

5.3 Materiały dydaktyczne:
- urządzenia SITA
- odtwarzacz CD/MP3, I-Pod
- laptop, rzutnik
- materiały do aktywizacji (mapy, plansze, zdjęcia etc)
- nagrania z dialogami
- nagrania z muzyka relaksacyjna
- karty ze słownictwem
- teksty(dialogi)z nagraniami

5.4 Uwagi metodyczne na temat realizacji programu.

 Realizacja programu wymaga od realizatora dużego zaangażowania oraz przygotowania:
o miejsca do odsłuchów (wygodne fotele odpowiednich zagłówkami odpowiednich podłokietnikami),
o urządzeń SITA (naładowanie urządzeń, właściwe podłączenie, odpowiednia głośność „dźwięku bio” oraz czyszczenie i konserwacja),
o opieka nad uczestnikami w trakcie trwania odsłuchu(dbanie o komfort uczestników, pilnowanie poprawności działania urządzeń, dbanie aby nikt z uczestników nie zasnął)

 Warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów jest zadbanie o pełen zaufania klimat w grupie, zapewnienie powyższych warunków jest niezwykle istotne, jako, że warunkiem poprawnego przebiegu procesu nauczania jest osiągniecie przez ucznia stanu relaksu oraz wytrwanie w tym stanie na czas odsłuchu lekcji w urządzeniu SITA.
- Należy także przestrzegać pewnych zasad: dobrowolności udziału w zajęciach oraz nie oceniania.
 Nie należy bagatelizować spóźnień, zwłaszcza na odsłuchy gdyż takie sytuacje dekoncentrują resztę grupy
 Należy zadbać o miłą atmosferę, zachęcając do aktywności i dzielenia się swoimi pomysłami, stworzyć klimat badania i poszukiwania.
6. PRZEWIDYWANE FORMY EWALUACJI
Celem ewaluacji programu będzie sprawdzenie skuteczności programu i jego wpływu na rozwój umiejętności i wiadomości uczniów z opinią z poradni PP oraz tego czy zajęcia były dostosowane do ich zainteresowań i faktycznych potrzeb. Wyniki ewaluacji służą również do ewentualnych zmian w programie. Ewaluacja oparta będzie na bieżącej obserwacji osiągnięć uczniów w sprawdzianach oraz w formie ustnej. Istotne informacje na temat programu przekazują również uczniowie wypełniając ankietę


KARTA EWALUACYJNA

Ankieta jest anonimowa. Należy zaznaczyć prawdziwą, szczerą wypowiedź na temat prowadzonych zajęć. W tym celu należy wstawić znak „X” w odpowiednich miejscach.

1. Czy zajęcia były dla Ciebie interesujące?
1 2 3 4 5 6
2. Jaka była Twoja aktywność w grupie?
1 2 3 4 5 6
3. Oceń atmosferę na zajęciach
1 2 3 4 5 6
4. Oceń, w jakim stopniu wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach możesz wykorzystać w przyszłości
1 2 3 4 5 6
5 Jak oceniasz przygotowanie nauczyciela prowadzącego zajęcia?
1 2 3 4 5 6
7. Co Ci dało najwięcej korzyści na zajęciach?
........................................
8 Czy metody prowadzenie zajęć uważa Pani/Pan za efektywne?
Tak częściowo nie nie mam zdania
9. Czy chciałbyś w przyszłości uczestniczyć w podobnych zajęciach?
Tak Nie
10. Co najbardziej podobało Ci się w zajęciach
konwersacje
czytanie tekstów
słuchanie
wykonywanie ćwiczeń gramatycznych / leksykalnych
praca w parach/grupach
inne ........................................
11. Twoja ocena zajęć
celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny
12. Wpisz swoje uwagi, spostrzeżenia, propozycje.
........................................
Sporządziła Iwona Dróżdż

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.