X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22816
Przesłano:

Konspekt zajęć: Sporządzanie inwentaryzacyjnego szkicu rzutu poziomego pomieszczenia z zachowaniem obowiązujących zasad wymiarowania

KONSPEKT ZAJĘĆ
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 4

Przedmiot: Nauka zawodu w kształceniu modułowym
Zawód: technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Klasa III

Moduł: 713(06)B1. Techniczne podstawy budownictwa
Nazwa jednostek modułowych: jednostka modułowa 713(06)B1.04

• Posługiwanie się dokumentacją techniczną

Temat lekcji: „Sporządzanie inwentaryzacyjnego szkicu rzutu poziomego pomieszczenia z zachowaniem obowiązujących zasad wymiarowania”


Struktura grupy: uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, grupa druga


Uczeń przystępując do zajęć potrafi zdefiniować znaczenie rysunku technicznego, posłużyć się skalą, zwymiarować i opisać rysunki oraz rozróżniać oznaczenia graficzne stosowane w dokumentacji technicznej

Cel ogólny: opanowanie zasad sporządzania inwentaryzacyjnych szkiców rzutów poziomych budowli i obiektów

Cele operacyjne – po zajęciach uczniowie powinni umieć:
• posługiwać się skalą,
• wymiarować i opisywać rysunki,
• rozróżniać oznaczenia graficzne zastosowane w dokumentacji,
• odczytywać rzuty poziome,
• wykonywać szkice elementów budowlanych,
• przeprowadzać pomiary,
• sporządzać rysunki inwentaryzacyjne,
• wykonywać szkice elementów budowlanych,
• pracować w zespole

Cel wychowawczy:
• umiejętność pracowania w zespole,
• współdziałanie przy realizacji zadania,
• umiejętność oceny swoich możliwości

Metody/formy przeprowadzenia zajęć:
• metoda sytuacyjna,
• ćwiczenie praktyczne,
• instruktaż (przypomnienie najważniejszych informacji),
• ćwiczenie z przedmiarowania - sprawdzenie poziomu wiedzy
• obserwacja czynności ucznia,
• pytania i odpowiedzi,
• rozmowa kierowana,
• indywidualna,
• praca samodzielna w zespołach

Środki dydaktyczne:
• rysunki techniczne, szkice, karty pracy, arkusze papieru A4, ołówki, taśma miernicza 20m, przymiar stalowy zwijany, linijka, ekierka, cyrkiel

Czas trwania lekcji: 3 x 45 minutPRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Cześć wstępna

Sprawy organizacyjno porządkowe

2. Część główna

Zadanie 1
Po powtórzeniu/przypomnieniu podstawowych wiadomości z rysunku technicznego na zasadzie pytanie – odpowiedź:
a) Jakie jest znaczenie rysunku technicznego w budownictwie?
b) Jakie rysunki wchodzą w skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej?
c) Co to jest skala?
d) Z jakich linii składa się wymiarowanie rysunku i w jaki sposób należy wymiarować
i opisywać rysunki techniczne (kontury przedmiotów, wymiarowanie szczegółów, elementów itp.)?
e) Co to jest punkt, odcinek, linia, płaszczyzna?

uczniowie otrzymują do wykonania ćwiczenia na KARCIE PRACY NR 1

Ćwiczenie 1
- należy oznaczyć i zwymiarować arkusze papieru podane na rysunku.

Ćwiczenie 2
- należy zwymiarować podany element z wyznaczeniem przecięcia linii wymiarowych z liniami wymiarowymi pomocniczymi skośnymi kreskami pod kątem 450.

Ćwiczenie 3
- należy zwymiarować w podanej skali rzut fundamentu pod słup betonowy.

Zadanie 2

Polega na wykonaniu rysunku graniastosłupa o wymiarach: 3cm x 3cm x 3cm w skali 1:1 w trzech rzutach na KARCIE PRACY NR 2

Zadanie 3

Polega na sporządzeniu szkicu rzutu poziomego pracowni w skali 1:50 z uwzględnieniem wymiarowania oraz oznaczeń graficznych materiałów budowlanych i oznaczeń elementów budowlanych wg zał. Nr 1

3. Część końcowa

Podsumowanie pracy:
Ocena wykonanej pracy przez uczniów


Lekcję przygotowała i prowadziła
Renata Solonek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.