X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22785
Przesłano:

Plan wychowawczy - klasa II ZSZ

PLAN WYCHOWAWCZY - KLASA II ZSZ

opracowała: A. Guziel
Cele wychowania :
•przygotowanie do pełnienia roli społecznej pracownika, członka rodziny i lokalnej społeczności
•formowanie prawidłowych postaw etycznych
•kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych
•kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój, przyszłość osobistą i perspektywy zawodowe.

Założone efekty działań wychowawczych:
Uczeń :
•zna i respektuje swoje prawa i obowiązki jako człowieka, obywatela, pracownika, członka rodziny
•ma świadomość pełnienia różnych ról społecznych i przestrzega zasad i norm etycznych
•zna podstawowe zasady zdrowego trybu życia, jest świadom zagrożeń płynących z uzależnień
•jest odpowiedzialny za kreowanie własnego rozwoju i świadomy wpływu na własne życie
•potrafi aktywnie poszukiwać pracy, korzystać z różnorodnych źródeł informacji
•rozumie, że przygotowanie zawodowe to tylko etap w dalszym samodoskonaleniu siebie, jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje dotyczące przyszłości osobistej i zawodowej.

BLOK TEMATYCZNY
POJĘCIA, TERMINY, ZAGADNIENIA REALIZOWANE W RAMACH BLOKU TEMATYCZNEGO

1. Wszechstronny rozwój własnej osobowości
Cechy osobowości, poczucie własnej wartości, pokonywanie słabości, poznanie siebie, tolerancja, empatia, ciekawość świata, szacunek dla innych, asertywność, wyrażanie własnych poglądów, umiejętność słuchania innych, prawdomówność, agresja, moralność, hierarchizacja wartości, odporność na stres,
2. Postawa patriotyczna i obywatelska, poszanowanie wartości uniwersalnych, narodowych, lokalnych
Tożsamość narodowa i lokalna, święta państwowe i rocznice historyczne, symbole narodowe, miejsca pamięci, tradycje świąt w Polsce, dbanie o dobre imię szkoły i poszanowanie jej mienia, prawa człowieka,
3. Pożądane wzorce zachowań , kultura osobista
Kultura osobista człowieka, umiejętność zachowania w określonych miejscach i sytuacjach, zasady etyki, skutki nieprzestrzegania norm, kultura języka, odpowiedzialność za słowa, efekty swojego postępowania wobec innych, estetyka wyglądu, zachowania patologiczne, odpowiednie zachowanie w chwili porażki i zwycięstwa,

4. Przygotowanie do dojrzałego funkcjonowania:
- w grupie
- w miejscu pracy
- w społeczeństwie
Tworzenie i poszanowanie środowiska szkolnego, przemoc w szkole, samorząd klasowy, tworzenie życia klasy, znajomość podstawowych dokumentów prawnych szkoły-statut, program wychowawczy i profilaktyczny, WSO, prawa i obowiązki ucznia, zasady BHP w szkole i na zajęciach praktycznych, analiza wyników nauczania i frekwencji, zachowanie ucznia w ocenie nauczycieli i w samoocenie, określenie i osiąganie celów życiowych, znaczenie wykształcenia w życiu człowieka, odpowiedzialność za własną naukę, egzamin zawodowy, ciąg dalszy edukacji, samokształcenie, odpowiedzialność za swoją przyszłość, rozwijanie własnych zainteresowań, sposób wypoczynku, hobby, postawa prospołeczna, przyjaźń, umiejętność dialogu, wywiązywanie się z powierzonych funkcji i zadań, negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów, wizja własnej kariery, dokumenty wymagane w poszukiwaniu pracy, rozmowa kwalifikacyjna, szukanie pracy na rynku, gospodarowanie czasem wolnym,
5. Przygotowanie do życia w rodzinie
Szacunek do własnej rodziny i ludzi starszych, rola rodziny w życiu człowieka, świadome macierzyństwo i ojcostwo, problemy okresu dojrzewania i inicjacji seksualnej, obrona własnej intymności, etapowość dojrzewania, choroby przenoszone drogą płciową,
6. Zdrowy styl życia- działania profilaktyczne Odpowiedzialność za własne zdrowie, choroby XXI wieku, aktywny wypoczynek, papierosy, alkohol, narkotyki i przyczyny ich używania, walka z nałogami walką o zdrowie, znaczenie diety w życiu człowieka.

Blok L. p. Temat zajęć

4 1 Plan pracy w roku szkolnym .
4 2 Wybór samorządu klasowego, kalendarz szkolny i klasowy.
1, 4 3 Dlaczego tak lubimy piątkowe popołudnia czyli sztuce właściwego wypoczynku.
1 4 Asertywność - sztuka mówienia „nie”.
4 5 Źródła i formy przemocy w szkole i w środowisku
1 6 Tolerancja i jej granice.
4 7 Co chciałbym robić w moim życiu- perspektywa przyszłego zawodu
4 8 Orientacja w krajowym i lokalnym rynku pracy
2 9 W kręgu tradycji polskich świąt – przed Świętem Zmarłych.
3 10 Przygotowujemy uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
2 11 Być czy mieć- dokonywanie wyborów moralnych.
1 12 Wzór osobowości współczesnego człowieka.
5 13 Konflikt pokoleń - problem czy fikcja?

4 14 Moje miejsce w grupie rówieśniczej.
5 15 O odpowiedzialności czyli o skutkach rozpoczęcia życia seksualnego.
4 16 Oceny z zachowania za I semestr. Samoocena.
5 17,18 Świadome rodzicielstwo.
5 19 Moja wizja rodziny.
6 20 Uwarunkowania i skutki uzależnień.
6 21 Nałogi - sposób oderwania się od rzeczywistości ?
4 22 Szanse i wyzwania dla młodzieży związane z obecnością w Unii.
3 23 Ważne, co i jak mówimy.
1,3 24 Jak radzić sobie ze stresem?
3 25 „Nie szata zdobi człowieka”, ale.... . Jak ubrać się na różne okazje?
4 26 Jak i gdzie szukać pracy?
4 27 O dokumentach niezbędnych w staraniach o pracę raz jeszcze.
4 28 Rozmowa kwalifikacyjna w sprawie pracy.
4 29 Podsumowanie wyników nauki i frekwencji w II semestrze. Samoocena.
3 30 Niełatwe są pożegnania ... .


* Ewentualne pozostałe 4 h lekcyjne przeznaczono na omówienie bieżących spraw i problemów wynikłych w trakcie roku szkolnego


Pozytywna opinia
Pozytywna opinia
samorządu klasowego
rodziców:

............................ .............................
............................ .............................
............................ .............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.