X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22725
Przesłano:

Ocena opisowa dla kl. III

SEMESTRALNA OCENA OPISOWA
ROK SZKOLNY ......., klasa III
Imię i nazwisko ucznia........................................
ZACHOWANIE
Stosunek do obowiązków szkolnych: przychodzi przygotowany, bywa nieprzygotowany, zwykle nieprzygotowany
Obowiązki i zadania podejmuje: chętnie, niezbyt chętnie, niechętnie
Zadania i polecenia wykonuje: dokładnie, niedokładnie, samodzielnie, niesamodzielnie, oczekuje pomocy, pracuje w dobrym tempie, pracuje wolno, szybko kończy pracę, nie kończy podjętej pracy, nie podejmuje żadnej pracy bez pomocy nauczyciela
Praca na lekcji: jest zawsze aktywny, czasami jest aktywny, jest bierny, skoncentrowany, ma problemy z koncentracją, nie może się skoncentrować, czasem jest rozkojarzony, utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, ma trudności z utrzymywaniem porządku w miejscu pracy
Stosunek do kolegów: łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, ma trudności z nawiązywaniem kontaktów, jest wyobcowany ze środowiska szkolnego, zgodnie pracuje w grupie, pomaga innym, koleżeński, serdeczny, uczynny, nieśmiały, lękliwy, zamknięty w sobie, niekoleżeński, zaczepny, agresywny, bywa złośliwy, bywa uparty

EDUKACJA POLONISTYCZNA
Wypowiada się: chętnie, niechętnie, spójnie, wypowiedzi wielozdaniowe spójne, wypowiedzi jednozdaniowe, odpowiedzi jednowyrazowe, nie wypowiada się
Słownictwo: bogate, utrzymujące się w normie, ubogie

Czytanie: czyta płynnie, czyta wyrazami po płynnej syntezie sylab, głoskuje z syntezą, głoskuje bez syntezy, myli litery, nie zna liter
Rozumienie tekstu: rozumie w pełni przeczytany tekst, pamięta tekst wyrywkowo, nie rozumie czytanego tekstu
Odwzorowywanie tekstu: bezbłędnie, często bezbłędnie, popełnia błędy, opuszcza litery, opuszcza wyrazy

Pisanie: prawidłowo odtwarza kształt liter i ich połączenia w wyrazach, myli litery, gubi, przestawia, mieści się w liniaturze, nie mieści się w liniaturze, pisze po śladzie, nie pisze

Rozpoznawanie i wydzielanie zdań w mowie i piśmie: samodzielnie rozpoznaje zdania i wyróżnia wyrazy w zdaniu, rozpoznaje i wyróżnia zdania z pomocą nauczyciela, nie rozpoznaje zdań i nie wyróżnia wyrazów w zdaniu

Wskazywanie rzeczowników i czasowników w zdaniach: potrafi samodzielnie, wskazuje z pomocą nauczyciela, nie potrafi wskazywać

EDUKACJA MATEMATYCZNA
Określanie wzajemnego położenia przedmiotów w przestrzeni: określa, popełnia błędy, nie określa
Określanie wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie: określa, popełnia błędy, nie określa

Nazywanie i rozpoznawanie figur geometrycznych: rozróżnia, nie rozróżnia, nazywa je, myli nazwy, nie nazywa

Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w praktyce: posługuje się, popełnia błędy, wymaga pomocy n-la, nie posługuje się

Cyfry w zakresie 100: zapisuje, myli cyfry, nie zapisuje
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20: potrafi, nie potrafi, wykonuje z pomocą nauczyciela, popełnia błędy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100: potrafi, nie potrafi, wykonuje z pomocą nauczyciela, popełnia błędy

Treść prostych zadań tekstowych: rozumie, nie rozumie, zadania rozwiązuje samodzielnie, rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, nie rozwiązuje

Znajomość dni tygodnia i nazw miesięcy: zna i wymienia w odpowiedniej kolejności, zna ale myli kolejność, nie zna, wymienia z pomocą nauczyciela

Odczytywanie wskazań termometru: odczytuje samodzielnie, odczytuje z pomocą nauczyciela, nie odczytuje

Odczytywanie pełnych godzin na zegarze: odczytuje samodzielnie, odczytuje z pomocą nauczyciela, nie odczytuje

Rozpoznawanie wartości monet i banknotów: rozpoznaje i wykonuje obliczenia pieniężne, rozpoznaje i wykonuje obliczenia z pomocą nauczyciela, nie rozpoznaje i nie wykonuje obliczeń pieniężnych

EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA
Pory roku: wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie późną jesienią i zimą, opowiada o zmianach w przyrodzie z pomocą nauczyciela, nie wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie

Rośliny i zwierzęta z najbliższego otoczenia: rozpoznaje i nazywa, myli się, wymaga pomocy n-la, nie nazywa

Owoce i warzywa: rozpoznaje i nazywa, myli się, wymaga pomocy n-la, nie rozpoznaje

Rodzina: zna podstawową strukturę rodziny, nazywa jej członków, nie zna struktury rodziny i nazw jej członków, myli się, zna imiona członków rodziny, myli imiona członków rodziny, nie zna imion członków rodziny

Adres zamieszkania: zna adres, myli się podając adres, nie zna adresu

Zasady ruchu drogowego: zna i stosuje podstawowe zasady ruchu drogowego, nie zna zasad ruchu drogowego, zna kilka podstawowych znaków drogowych, myli znaki drogowe, nie zna znaków

EDUKACJA PLASTYCZNO- TECZNICZNA
Sprawność manualna: bardzo dobra, słaba, przeciętna

Posługiwanie się przyborami i narzędziami: sprawnie, przeciętnie, słabo

Estetyka prac: starannie, czasami niestarannie, niestarannie, wykonuje do końca rozplanowanie rysunku: poprawnie, na całej stronie, niepoprawnie
Gama kolorystyczna: pełna, uboga

Planowanie i organizowanie warsztatu pracy: potrafi przygotować miejsce pracy, przygotowuje z pomocą, nie potrafi przygotować miejsca pracy

Pomysłowość, oryginalność: poszukuje nowych rozwiązań, prace samodzielne, kopiowanie od rówieśników, odwzorowywanie, wykonywanie niesamodzielne

EDUKACJA MUZYCZNA
Śpiew: umie zaśpiewać poznane piosenki, myli słowa, myli melodię, śpiewa z pomocą nauczyciela, nie śpiewa
Poczucie rytmu: doskonałe, prawidłowe, słabe, nierozwinięte
Gra na instrumentach: samodzielnie, z pomocą, nie gra

EDUKACJA RUCHOWA
Przestrzeganie reguł gier i zabaw ruchowych: przestrzega ustalonych reguł, ma trudności z przestrzeganiem reguł, nie przestrzega
Uczestnictwo w grach i zabawach: uczestniczy chętnie, uczestniczy sporadycznie, nie uczestniczy

Sprawność w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych: dobra, przeciętna, słaba

Przygotowanie do zajęć: zawsze posiada strój gimnastyczny, zdarza mu się być nieprzygotowanym, nie przygotowuje się do zajęć

EDUKACJA KOMPUTEROWA
Umiejętność pracy w programie graficznym Paint: wykonuje samodzielnie przewidywane czynności, wykonuje czynności z pomocą nauczyciela, często popełnia błędy, nie wykonuje przewidzianych czynności
Znajomość edytora tekstu Word Pad: zna zasady wprowadzania tekstu, wprowadza tekst z pomocą nauczyciela, często popełnia błędy, nie wykonuje ćwiczeń w edytorze tekstów

JĘZYK ANGIELSKI
Rozumienie prostych poleceń: najczęściej rozumie, wymaga pomocy n-la, zwykle nie rozumie

Imitowanie poprawnej wymowy słów i zwrotów: chętnie, najczęściej poprawnie, korzysta z pomocy n-la, nie podejmuje prób
Podstawowe słownictwo: systematycznie poszerza zasób słownictwa, rozpoznaje słowa, piosenki, rymowanki, ma mały zasób słów

RELIGIA........................................

........................................
(podpis wychowawcy)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.