X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22719
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program pracy z uczniem zdolnym - j.niemiecki

Program kółka języka niemieckiego

„Ich mag Deutsch - lubię niemiecki””

w roku szkolnym 2012/2013

Placówka .............
Autor ........................
Tytuł „Ich mag Deutsch - lubię niemiecki”
Adresaci programu Gimnazjum klasy II-III, 1 godzina tygodniowo
Termin realizacji IX.2012/VI .2013
Data zatwierdzenia i wpisania programu do szkolnego zestawu programów 30.08.2012

1.WSTĘP
Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Gimnazjum, którzy osiągają zarówno dobre i słabsze wyniki w nauczaniu, wykazują zainteresowania językiem niemieckim i którzy pragną poszerzyć swoją znajomość języka niemieckiego, przygotować się do egzaminu gimnazjalnego oraz lepiej poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z obszarem życia codziennego: dom, rodzina, życie rodzinne i towarzyskie, praca hobby, szkoła, miłość, kraje niemieckojęzyczne. Zawarłam również wiele zagadnień gramatycznych oraz leksykalnych potrzebnych do swobodnego posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym.
Program ten ma umożliwić kształtowanie wszystkich sprawności językowych. Ponadto urozmaiciłam formy pracy: praca w plenum, w grupach, doskonale wpływająca na motywację ucznia, praca indywidualna. Na zajęciach tworzonych jest wiele sytuacji do porozumiewania się, tak by uczeń był aktywny. Cele kształcące obejmują także rozwijanie umiejętności wykorzystania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji, a także efektywne samodzielne uczenie się poprzez zastosowanie różnorodnych technik, techniki posługiwania się słownikiem. Tworząc ten program starałam się, by elementy w nim zawarte działały na uczniów motywująco i zachęcały do dalszej pracy nad językiem niemieckim. Chciałabym wskazać uczniom jak uczyć się, by rozumieć coraz więcej i umiejętnie korzystać ze zdobytej wiedzy, chcę by zrozumieli i zobaczyli jaką przyjemność sprawia komunikowanie się w obcym języku. Program jest zgodny z Podstawą Programową zawartą w rozporządzeniu MENiS oraz z Programem Wychowawczym Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnymi. Program odbywać się będą w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w tygodniu, w roku szkolnym 2012/2013.

2.CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

„Ich mag Deutsch - lubię niemiecki” to program zajęć dodatkowych z języka niemieckiego przewidziany na jedną godzinę tygodniowo. Przeznaczony jest dla uczniów klas II-III Gimnazjum.Niniejszy program ma też na celu wzbudzić zainteresowanie uczniów nauką języka niemieckiego, pokazać, że tego języka można się również nauczyć. Chciałabym, aby moi uczniowie umieli porozumieć się w sytuacjach komunikacyjnych w nauczanym przeze mnie języku. Stąd też program, którego jestem autorką będzie się koncentrował głównie na rozwijaniu sprawności mówienia ze szczególnym naciskiem na poprawność językową, da on uczniom możliwość przećwiczenia nabytych umiejętności, ugruntowanie wiedzy i przede wszystkim zniweluje ewentualne braki.
Założeniem priorytetowym tego programu jest zachęcenie uczniów do nauki, przede wszystkim wdrożenie do poprawnej komunikacji w języku niemieckim.
Różnorodność ćwiczeń wykorzystywanych na zajęciach, karty pracy, wykorzystanie nieskomplikowanych autentycznych tekstów pisanych i słuchanych sprawi, że uczniowie nie będą się nudzić i łatwiej przyswoją wiadomości. I wreszcie, mam nadzieję, że zwiększy się motywacja uczniów do nauki języka sąsiadów zza zachodniej granicy. Oprócz przygotowania ich do tego egzaminu ma również na celu ukierunkować uczniów do brania udziału w różnego rodzaju konkursach językowych, olimpiadach czy teatrzykach. Z myślą o tym została dobrana odpowiednia tematyka zajęć oraz sposoby jej realizacji. Ważne jest by uczeń pogłębił swoje zainteresowania, by chętnie brał udział w zajęciach oraz porozumiewał się swobodnie w języku obcym. Zagwarantować mu to mają ciekawe tematy zajęć. Program ten wpływa zatem również w pewnym stopniu na podniesienie jakości pracy szkoły.

2.1 Warunki realizacji programu.
- Odbiorca programu.
Program przewidziany jest do pracy z uczniami klas pierwszych drugich i trzecich Gimnazjum.
- Organizacja nauczania.
Realizacja programu obejmuje jeden rok szkolny 2012/2013, w trakcie którego zaplanowano przeprowadzenie cyklu zajęć dowolnie rozmieszczonych w czasie roku szkolnego.
W realizacji tego programu niezbędne jest korzystanie z różnych podręczników i repetytoriów, słowników, sprzętu multimedialnego, encyklopedii oraz leksykonów.
3. CEL GŁÓWNY
Doskonalenie wiadomości i umiejętności uczniów
3.1 Program „Ich mag Deutsch - lubię niemiecki” ”.. zakłada realizację ogólno wychowawczych celów nauczania zgodnych z założeniami podstawy programowej w ciągu jednego roku szkolnego.
CELE OGÓLNE

- Wzmocnienie motywacji w nauce języka niemieckiego
- Rozwijanie sprawności komunikacji
- Ugruntowanie znajomości zagadnień gramatycznych
- -rozwijanie dociekliwości poznawczej,
- kształcenie umiejętności pracy w zespole,
- rozwijanie własnych zainteresowań,
- poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
- rozwijanie uzdolnień.
- doskonalenie znajomości języka niemieckiego zapewniające sprawną komunikację językową,
- lepsze poznanie kultury, geografii, historii niemieckojęzycznych,
- podniesienie jakości pracy szkoły
CELE SZCZEGÓŁOWE
- rozwijanie wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych,
- uzupełnienie i poszerzenie słownictwa kursu podstawowego,
- ćwiczenie wszystkich sprawności językowych,
- przygotowanie uczniów do konkursów,
- rozwijanie umiejętności korzystania przez uczniów z różnych źródeł informacji (słowniki, repetytoria, leksykony, multimedia),
- kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych poprzez poznanie kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych
- kształcenie postawy tolerancji wobec innych narodów i kultur,
- poznanie nazw krajów niemieckojęzycznych i położenie w Europie,
- poznanie nazw wybranych miast: Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz ich najważniejszych zabytków,
- rozumienie prostych wypowiedzi wypowiadanych językiem standardowym przez rodzimych użytkowników języka, dotyczących przede wszystkim sytuacji życia codziennego
- globalnie rozumienie dłuższych wypowiedzi w języku niemieckim
- umiejętność odpowiedzi na zadawane mu pytania
- formułowanie wypowiedzi o sobie i o swojej rodzinie, e-mail, list
- znajomość zasad gramatycznych i umiejętność ich stosowania w zdaniu
W zakresie rozumienia ze słuchu
Uczeń:
- lepiej rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego, dotyczące kultury i spraw życia codziennego,
- rozumie sens wypowiedzi w różnych warunkach odbioru,
- potrafi domyślać się znaczenia wypowiedzi z kontekstu zdania,
- potrafi wyselekcjonować informacje oraz sprawdzić ich prawdziwość.

W zakresie mówienia
Uczeń:
- formułuje płynne wypowiedzi na określone tematy,
- efektywnie używa języka niemieckiego w sytuacjach życia codziennego,
- wzbogaca wiadomości na temat historii, geografii, zwyczajów w Niemczech i potrafi o nich opowiedzieć,
- zna zasady gramatyczne w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi,
- potrafi inicjować i podtrzymywać rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z rozmówcą,
- stosuje odpowiednie środki językowe dla wyrażenia intencji, uczuć, emocji.

W zakresie rozumienia tekstu pisanego
Uczeń:
- potrafi wykorzystywać materiały źródłowe,
- rozumie ogólny sens tekstu,
- umie wyszukać w tekście o przewidywalnej treści interesujące go informacje,
- potrafi sprawdzić prawdziwość informacji na podstawie przeczytanego tekstu.

W zakresie pisania
Uczeń:
- prawidłowo stosuje zasady ortografii ,
- potrafi w formie pisemnej odpowiedzieć na zawarte w ćwiczeniach polecenia,
- potrafi formułować zróżnicowane wypowiedzi pisemne.
4. TREŚCI NAUCZANIA
Realizacja programu będzie przebiegać w oparciu o wybrane treści nauczania przewidziane dla Gimnazjum. Obejmuje wszystkie sprawności językowe, ze szczególnym naciskiem na sprawność mówienia i kształcenie poprawności językowej. umiejętność samodzielnego uczenia się i samooceny. Chciałabym ćwiczyć z uczniami kompetencje kluczowe takie jak
- umiejętność pracy w zespole
- posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
- posługiwanie się strategiami komunikacyjnymi
- świadomość społeczna i obywatelska

Zagadnienia gramatyczne:
-czas przeszły złożony Perfekt
-szyk wyrazów w zdaniu
-deklinacja rzeczownika
- koniugacja czasowników mocnych, regularnych, nieregularnych
- liczebniki główne i porządkowe
- przyimki z III i IV przypadkiem
- zaimek osobowy w III i IV przypadku
- czas przeszły prosty Imperfekt
- rzeczowniki odczasownikowe
- bezokoliczniki z zu i ohne zu
- odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika
- stopniowanie przymiotnika
- czas przyszły Futur

Zagadnienia tematyczne:

-Landeskunde ,położenie Niemiec, Austrii, Lichtensteinu i Szwajcarii w Europie
-Jugend ,codzienne życie dzieci i młodzieży w Niemczech
-tradycje związane z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą i Zielonymi Świątkami
-miejsca w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, które są najchętniej odwiedzanie przez dzieci
-Mein Haus-opis pomieszczeń
-Hobby zainteresowania, wykonywane zawody
-Szchule ,szkoła w Polsce i Niemczech
-Kochen ,ulubione potrawy współczesnej młodzieży
-Sport,dyscypliny
- na dworcu, w pociągu, informacji
- Urlaub, plany wakacyjne
- Kleidung, ubrania
- Unterwegs,ś rodki lokomocji,

5. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW NAUCZANIA
Jako nauczyciel bardzo często stosuję przeróżne metody aktywizujące na moich lekcjach. Aby osiągnąć zamierzone cele, należy odpowiednio dobrać metody i formy pracy do możliwości uczniów. Metody aktywizujące są bardzo ważnym elementem w nauczaniu języków obcych. Kształtują one wiele umiejętności poznawczych i społecznych, niezbędnych w nauczaniu modułowym. Wielokrotne powtarzanie i powracanie do wcześniej poruszanych zagadnień sprzyja rozwojowi umiejętności zapamiętywania i przechowywania zdobytych wiadomości.
Zróżnicowane formy pracy urozmaicą zajęcia i pomogą uczniom przyswoić wiedzy.
Stosowanie pomocy naukowych jest także niezbędne. Rozbudzają one zainteresowanie uczniów przedmiotem, pobudzając ich aktywność, inicjatywę i samodzielność myślenia, wpływają pozytywnie na podniesienie wyników nauczania. Wykorzystanie różnorodnych pomocy oraz ćwiczeń ułatwi i przyspieszy proces uczenia się.
Należy także odpowiednio dawkować ilość ćwiczeń na zajęciach, aby była ona optymalna i nie przeciążała uczących się.

6. METODY PRACY

Na zajęciach dodatkowych, które objęte zostaną w/w programem, uczniowie korzystać będą z następujących metod:
• Metoda ćwiczeniowa
• Burza mózgów
• Wykład
• Symulacja sytuacji codziennych
• Prezentacja
7. FORMY PRACY
Podczas zajęć proponowane będą następujące formy pracy:
- praca w grupach
- praca zbiorowa
- praca w parach
- praca indywidualna
- praca z tekstem,
- odgrywanie ról,
- metoda ćwiczeń,
- metody aktywizujące,
8. TECHNIKI PRACY
Podczas zajęć proponowane będą następujące techniki nauczania:
•rozsypanki wyrazowe
• uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej
• podanie synonimu czy antonimu danego wyrazu
• układanie ilustracji według kolejności
• wypełnianie kart pracy
• ćwiczenia typu prawda / fałsz
• wykonywanie czynności zgodnie z usłyszanym poleceniem
• kształcenie poprawnej wymowy poprzez powtarzanie
• układanie i odgrywanie dialogów
• udzielanie odpowiedzi
• uzupełnianie luk w tekstach
• uporządkowanie fragmentów tekstów czytanie dłuższych tekstów
9. POMOCE NAUKOWE
W realizacji programu będę korzystać z materiałów dodatkowych proponowanych przez różne wydawnictwa WSIP ,PWN ,Langenscheidt , Zaproponowane w tej pozycji ćwiczenia gramatyczne pozwolą na utrwalenie poznanych struktur. Ponadto będę korzystać z pomocy naukowych samodzielnie przygotowanych przez siebie w postaci kart pracy, adekwatnych do realizowanych treści. Podręczniki do nauki języka niemieckiego oraz gramatyki czy repetytoria dla gimnazjum, jak na przykład: „Magnet” ,”Grammatik –Kein Problem,” Deutsch - Kommunikative Übungsgrammatik” , „Grammatik für dich” będą także stanowić materiał uzupełniający.
Bardzo pomocne będą tu również materiały internetowe, prezentacje Power Point a niezbędne magnetofon i płyty z nagraniami. - inne pomoce dydaktyczne, znajdujące się w klasopracowni języka niemieckiego (mapy, plansze)

10. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Przewiduje się, iż po wdrożeniu programu uczniowie będą znali reguły gramatyczne
i potrafili poprawnie je stosować. Uczniowie utrwalą i rozbudują także słownictwo z zakresu omówionych tematów. Będą potrafili przeprowadzić dłuższy dialog. Będą umieli budować zdania pytające, twierdzące oraz przeczące, a także konstruować wypowiedzi na swój temat, jak i dotyczący innych osób. W zakresie rozumienia ze słuchu uczniowie będą rozumieć pytania, kierowane bezpośrednio do nich, jak i pojedyncze zdania wypowiadane pod adresem innych. Będą też rozumieć kontekst dłuższych tekstów. Na III etapie edukacyjnym, tj. w gimnazjum, głównym celem kształcenia w zakresie języka obcego jest osiągnięcie poziomu opanowania języka obcego zapewniającego w miarę sprawną komunikację językową oraz lepsze poznanie kultury i spraw życia codziennego krajów, w których używa się nauczanego języka i to chciałabym osiągnąć. Zakładam również, iż wdrożenie w/w programu pobudzi zainteresowanie uczniów nauką języka niemieckiego. Spowoduje, że uczniowie z większą ochotą będą przyswajać wiedzę i udowodni im, że wiele można się nauczyć.

11. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Gdy pracuję z uczniem zdolnym systematycznie i na bieżąco kontroluję wzrost jego umiejętności językowych.. Do kontroli wyników nauczania będę stosować gotowe materiały testujące jak też testy przygotowane samodzielnie . Dzięki temu mogę oszacować wyniki stosowanych strategii, a uczeń otrzymuje informację o swoich mocnych i słabych stronach. Będę również oceniać ustnie na bieżąco na każdych zajęcia. Szansę na zdobycie dobrej oceny i jednocześnie podniesienie motywacji uczniów, będzie możliwość przygotowania prezentacji dla pozostałych uczniów z klasy na dowolny temat dotyczący krajów niemieckojęzycznych lub z zakresu danego słownictwa. Uczniowie z pewnością będą dumni, że mogą przygotować lekcję dla swoich kolegów. Chętni wezmą udział w quizie językowym podsumowującym roczną naukę oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy
Uczniowie za uczestnictwo w zajęciach otrzymają punkty z zachowania.

12. EWALUACJA PROGRAMU

Przeprowadzenie ewaluacji ma na celu określenie wartości i przydatności programu nauczania przez jego odbiorców: uczniów, nauczycieli, rodziców w celu podejmowania decyzji o modyfikacji, kontynuacji lub zmian w programie. Program kółka z języka niemieckiego przeznaczony jest do realizacji, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Nie przewiduje się sprawdzania umiejętności uczniów poprzez stawianie ocen. Źródłem informacji o programie będą uczestnicy zajęć. Cenne będą opinie formułowane przez nich, a dotyczące skuteczności, użyteczności i atrakcyjności ze względu na zawartość tematyczną. Pod uwagę będą również brane fakty przejawiające się w osiągnięciach uczniów, czynionych przez nich postępach oraz jakości wykonywanych prac. W tym celu posłużę się badaniem ankietowym i jako narzędzie wykorzystam przygotowaną przeze mnie ankietę dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych oraz ich rodziców. Sugestie i wnioski płynące z analizy wyników ankiet wykorzystam w toku dalszej pracy dydaktycznej. Do ewaluacji mogę również zaliczyć udział oraz wyniki osiągane przez moich uczniów w wybranych konkursach językowych.
Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie stopnia opanowanego materiału odbędzie się za pomocą metody projektu Prace projektowe uczniowie wykonają w małych grupach. Wykorzystując zdobytą wiedzę zaprezentują wybrany temat wykorzystując różne techniki plastyczne lub prezentacje Power Point. Po zakończeniu realizacji programu przeprowadzony zostanie również konkurs/quiz, który obejmie wiadomości zdobyte w trakcie jego realizacji .
ARKUSZ EWALUACYJNY

Arkusz ewaluacyjny zajęć dodatkowych z języka niemieckiego
Drogi Uczniu!
Przeczytaj uważnie pytania niniejszej ankiety i szczerze na nie odpowiedz. Ma ona na celu sprawdzenie, czy zajęcia dodatkowe spełniają swoją funkcję i zostanie wykorzystana do ewentualnego udoskonalenia zajęć. Ankieta jest anonimowa.

Zaznacz wybraną odpowiedź, podkreślając ją lub zaznaczając kółkiem.

ANKIETA DLA UCZNIÓW
Ankieta jest anonimowa. Należy zaznaczyć prawdziwą odpowiedź.
1. Czy chętnie uczestniczyłeś w zajęciach?
o Tak Nie
2. Czy zajęcia prowadzone były w sposób jasny i przejrzysty?
o Tak Nie
3. Czy spodziewane efekty były przez Ciebie osiągnięte?
o Tak Nie
4. Czy chciałbyś brać udział częściej w takich zajęciach?
o Tak Nie
5. Co sprawiło Ci największe trudności?
........................................
6. Oceń zajęcia w skali od 1 do 6
1 2 3 4 5 6
Dziękuję za wypełnienie ankiety.


13. PLAN PRACY
W roku szkolnym 2012/2013-1 godzina tygodniowo.
TREŚCI NAUCZANIA
L.p. Temat Treści szczegółowe Oczekiwane osiągnięcia uczniów
1. Das bin ich... • nauka przedstawiania się,
• nawiązywanie kontaktów,
• stosowanie formy grzecznościowej,
• poznawanie niemieckich imion i nazwisk
-cechy charakteru emocje, uczucia • znajomość różnego rodzaju form pozdrowień,
• umiejętność odpowiedniego zwracania się do rówieśników i osoby dorosłej, wyrażania uczuć i emocji
• umiejętność wymowy niemieckich imion
i nazwisk.
2. Niemieckie nazwy geograficzne • poznanie niemieckich nazw geograficznych najważniejszych państw Europy i świata oraz ich stolic,
• praca z niemiecką mapą. • zapamiętanie nazw najważniejszych państw i ich stolic,
• umiejętność wymowy niemieckojęzycznych nazw,
• rozszyfrowywanie symboli danych państw.
3. Schule in Deutschland • poznanie typów szkół w Niemczech,
• szkoła w Polsce i w Niemczech,
• zwyczaje i realia szkolne,
• skala ocen w Niemczech, Austrii i Szwajcarii,
• niemieckie świadectwo szkolne. • znajomość niemieckich nazw poszczególnych typów szkół, nazw niemieckich ocen.
4. Deutsche Städte • poznanie historii, zabytków, znaczenia, kultury, przemysłu najważniejszych miast niemieckich (np. Berlin, Hamburg, Bonn, Monachium, itp.). • znajomość największych miast niemieckich,
• umiejętność rozpoznania ich charakterystycznych budowli,
• umiejętność wyliczenia cech charakterystycznych danego miasta.
5. Mein Lieblingstier und bedrohte Tiere • opisujemy swoje ulubione zwierzę,
• poznajemy zagrożone gatunki i zagrożenia, jakie na nie czyhają. • umiejętność opisu swojego ulubionego zwierzęcia,
• znajomość nazw zagrożonych zwierząt.
6. Die besten Sportarten • najpopularniejsze dyscypliny sportowe w Niemczech i w Polsce, moja ulubiona dyscyplina
sportowa. • znajomość niemieckich nazw dyscyplin sportowych,
• umiejętność opisu swojej ulubionej dyscypliny sportowej.
7. Weihnachten in Deutschland • święta Bożego Narodzenia w Niemczech,
• rozszerzenie i utrwalenie słownictwa związanego ze świętami,
• poznanie niemieckich zwyczajów,
• przygotowanie przepisów niemieckich potraw świątecznych,
• śpiewanie kolęd. • znajomość słownictwa, zwyczajów, potraw i kolęd.
8. Der Karneval in Deutschland • karnawał w Niemczech,
• poznanie zwyczajów karnawałowych, • znajomość słownictwa i zwyczajów,
• umiejętność zrobienia maski na bal według poleceń po niemiecku.
9. Deutsche Verben • poznajemy niemieckie czasowniki najczęściej używane w mowie potocznej. • zapamiętanie nazw i odmiany,
• umiejętność zastosowanie czasowników: (budowanie dialogów),
10. Mein Hobby • poznajemy niemieckie nazwy hobby,
• czytanie tekstu o hobby młodzieży niemieckiej,
• opisujemy swoje hobby. • znajomość nazw hobby,
• umiejętność opisu swojego hobby,
11. Jugendsprache • poznajemy słownictwo z języka młodzieżowego na podstawie autentycznej rozmowy,
• uświadomienie wpływu języka angielskiego na język młodzieżowy w Niemczech i w Polsce. • umiejętność adekwatnego użycia wyrażeń z języka młodzieżowego,

• umiejętność wskazania w języku mówionym wyrażeń pochodzenia obcego.
12. Kochen • słownictwo związane z gotowaniem, nazwy potraw i artykułów spożywczych. • poszerzenie słownictwa,
• umiejętność sformułowania opisu swojej ulubionej potrawy.
13. Mein Haus • układ pomieszczeń w domu,
• nazwy sprzętów domowych. • zastosowanie słownictwa w codziennych sytuacjach,
• opis miejsca położenia pomieszczenia lub rzeczy.
14. Deutsche Literatur • prezentacja najwybitniejszych niemieckich pisarzy i poetów, tj. Goethe, Schiller, Mann, Grass,
• zapoznanie z ich utworami. • zapamiętanie nazwisk niemieckich twórców oraz ich dzieł.
15. Unterwegs • w drodze,
• poznanie słów i zwrotów przydatnych podczas podróży środkami komunikacji miejskiej, samochodem, statkiem oraz samolotem. • umiejętność zastosowania zwrotów w konkretnych sytuacjach.
16. Ostern • poznanie słownictwa i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi. • zapamiętanie słówek i zwyczajów wielkanocnych.
17. Berufe • poznajemy niemieckie nazwy zawodów czynności i miejsce pracy • zadawanie pytań o zawód,
• znajomość nazw zawodów, miejsc pracy i ważnych czynności
18. Internet • lekcja z internetem, wykorzystanie niemieckojęzycznych stron internetowych,
• praca z oryginalnymi tekstami niemieckimi na dowolnie wybrany temat. • poznanie niemieckich nazw oznaczeń w internecie, umiejętność wykorzystania internetu w nauce języka obcego.
19. Meine Urlaubs- pläne • poznajemy słownictwo dotyczące wakacji letnich, nazwy miejsc, w których najchętniej spędza się wakacje,
• przypomnienie wyrażeń potrzebnych w czasie wakacji w Niemczech. • przedstawienie planów dotyczących spędzenia wakacji letnich, środki transportu i orientacja w terenie
20. Deutsch-sprachige Länder • poznanie geografii, historii i kultury krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein). • zapamiętanie nazw krajów niemieckojęzycznych, ich stolic, najważniejszych miast, zabytków, itp. ,integracja europejska
21. Kleidung • poznanie nazw ubrań,
• zwroty w sklepie z odzieżą,
• kolory, opis ubrań i wyglądu zewnętrznego • znajomość nazw ubrań,
• umiejętność przeprowadzenia rozmowy ze sprzedawcą.
22. Wendungen • poznanie zwrotów używanych w sytuacjach z życia codziennego. • umiejętność zastosowania zwrotów w konkretnych sytuacjach.
23. Deutsche Musik • poznanie najważniejszych zespołów niemieckiej sceny muzycznej,
• omówienie utworów grupy rockowej Rammstein, piosenkarki Neny i innych
• zrozumienie treści wybranych utworów
-zaśpiewanie piosenki, ćwiczenia richtig/ falsch
24. Grammatik -ćwiczenia gramatyczne związane z odmianą czasownika, rzeczownika, czasem Perfekt i Imperfekt. -utrwalenie zagadnień gramatycznych.
Ok.8
lekcji Tests
-lekcje poświęcone rozwiązywaniu testów i arkuszy egzaminu gimnazjalnego -ćwiczeni wszystkich sprawności językowych
-poszerzenie słownictwa,
-utrwalenie zagadnień gramatycznych.
UWAGI
Projekt w czasie realizacji może być modyfikowany i uzupełniany w zależności od potrzeb i umiejętności uczniów


14. BIBLIOGRAFIA

1. Allan C. Ornstein., Frankins P. Hunkins– Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka: Warszawa, WSiP, 1998M. Szczepańska, Program autorski – warto spróbować. Słupsk 2000/2001,
2.Dylak S., Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania, Warszawa 2000,
3. M. Szczepańska, Program autorski – jak go napisać?, Słupsk 1999,
4. U. Boszulak, E. Ciemnicka, Porgram nauczania języka niemieckiego do gimnazjum. Zakres podstawowy,
5. Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730).
6. H. Komorowska, O programach prawie wszystko. Biblioteka nauczyciela: Warszawa, WSiP, 1999
7. http://www.profesor.pl/
8.http://www.edukacja.edux.pl
9.http://przyjazna-szkola.pl/pliki/Program.ko.a.jezyka.niemieckiego.dla.klas.IV.-.VI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.