X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22712
Przesłano:
Dział: Języki obce

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w kl.IV-VI

Przedmiotowy system oceniania
z języka angielskiego
w klasach IV-VI

Nauczanie języka angielskiego w klasach IV-VI
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Wiktora w Radomyślu nad Sanem odbywa się na podstawie programu: DKW-4014-43/00

1.Ogólne cele nauczania.

-rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe;
-przygotowanie do komunikacji w naturalnych warunkach przez zapewnienie maksimum kontaktu z językiem obcym;
-rozwijanie w uczniach tolerancji, otwartości i ciekawości wobec innych kultur;
-przygotowanie do samodzielności w procesie uczenia się poprzez wdrażanie samooceny oraz korzystanie z materiałów do pracy indywidualnej;
-przyzwyczajenie uczniów do pracy w grupie .

2.Szczegółowe cele nauczania.

a) rozwijanie sprawności mówienia
-prowadzenie i podtrzymywanie prostej rozmowy dotyczącej prostych sytuacji dnia codziennego;
-zadawanie pytań oraz udzielanie odpowiedzi;
-formułowanie wypowiedzi o sobie, rodzinie i najbliższym otoczeniu;
-poprawna wymowa w zakresie poznanego materiału językowego;

b) rozwijanie sprawności rozumienia tekstu słyszanego
-rozumienie poleceń nauczyciela;
-rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi;
-umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w prostych tekstach, dialogach;

c) rozwijanie sprawności czytania
-rozumienie prostych komunikatów ( np. ogłoszenia, listy );
-rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów;
-umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w prostych tekstach;

d) rozwijanie sprawności pisania
-dostrzeganie różnicy między fonetyczną a graficzną formą wyrazu;
-umiejętność zapisania większości słów znanych ze słuchu;
-umiejętność formułowania krótkich wypowiedzi pisemnych (np. list);

e) posługiwanie się słownikiem dwujęzycznym.

3.Zasady oceniania.

a) o wymaganiach edukacyjnych oraz zasadach oceniania uczeń zostaje poinformowany na początku września;
b) zgodnie z SSO uczeń może otrzymać ocenę w skali 1-6:
1- niedostateczny
2- dopuszczający
3- dostateczny
4- dobry
5- bardzo dobry
6- celujący
skala ta została wzbogacona w plusy (+) i minusy (-).

Bieżąca ocena osiągnięć uczniów obejmuje:
a) ocenę sprawności mówienia ,
b) ocenę rozumienia tekstu słyszanego ,
c) ocenę rozumienia tekstu pisanego ,
d) ocenę sprawności pisania ,
e) zaangażowanie na lekcji,
f) ocenę kompetencji gramatyczno – leksykalnych.

Czytanie
Ocena niedostateczna

• nie potrafi wyłowić żadnych potrzebnych informacji z fragmentów tekstu
• nie rozumie sensu prostych tekstów nawet przy pomocy nauczyciela
• nie potrafi uzupełnić luk zdaniowych potrzebnymi wyrazami w prostej formie
• nie potrafi wykonać prostych zadań z „Zeszytu ćwiczeń” na rozumienie tekstu czytanego

Ocena dopuszczająca.
• uczeń potrafi przeczytać fragment tekstu w zadowalającym tempie
• z trudnością rozumie fragmenty z życia codziennego
• przy pomocy nauczyciela potrafi odnaleźć w tekście fragmenty stanowiące odpowiedź na pytanie i przeczytać je
• częściowo rozumie sens prostych tekstów, podstawowe napisy i ogłoszenia ułatwiające orientację w środowisku
• umie znaleźć tytuł ilustracji i uzupełnić luki zdaniowe podawanymi wyrazami (w prostej formie)
Ocena dostateczna.
• uczeń rozumie łatwiejsze fragmenty tekstów z życia codziennego
• nie w pełni rozumie ogólny sens obszerniejszego tekstu przy pobieżnym czytaniu
Ocena dobra.
• uczeń rozumie fragmenty tekstów dotyczących życia codziennego i wydobywa z niego najważniejsze informacje
• przy pobieżnym czytaniu rozumie sens tekstu obszerniejszego
• rozumie globalnie krótkie teksty z prasy młodzieżowej
Ocena bardzo dobra.
• uczeń potrafi z łatwością zrozumieć dłuższe fragmenty tekstu z życia codziennego
• umie wydobywać z niego najważniejsze informacje
• rozumie globalnie krótkie teksty z prasy młodzieżowej
• rozumie ogólny sens obszerniejszego tekstu pisanego przy pobieżnym czytaniu

Słuchanie
Ocena niedostateczna

• nie rozumie poleceń nauczyciela
• nie rozumie ogólnego sensu rozmów i wypowiedzi
• nie rozróżnia dźwięków
Ocena dopuszczająca
• uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens i kilka kluczowych informacji różnorodnych tekstów i rozmów
• potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
• potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• potrafi rozróżnić niektóre dźwięki
• potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi
Ocena dostateczna
• uczeń potrafi czasem zrozumieć ogólny sens i część kluczowych informacji różnorodnych tekstów i rozmów
• potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
• potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• potrafi rozróżnić większość dźwięków
• potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela

Ocena dobra.
• uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens i większość kluczowych informacji różnorodnych tekstów i rozmów
• potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
• potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• potrafi rozróżnić dźwięki
• potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela

Ocena bardzo dobra.
• uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych tekstów i rozmów
• potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną
• potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki
• potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela

Mówienie
Ocena niedostateczna

• nie potrafi przekazać wiadomości
• nie dysponuje potrzebnym słownictwem
• nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytania
• nie zabiera głosu na lekcjach
Ocena dopuszczająca
• uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami
• potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem
• posługuje się czasami poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów
• dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
• potrafi omawiać tematy codzienne, ale rzadko podejmuje tematy o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym
• rzadko próbuje w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
• można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością
Ocena dostateczna
• uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość
• potrafi mówić spójnie z wyraźnym wahaniem
• posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów
• dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
• potrafi omawiać tematy codzienne, ale niewiele tematów o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym
• potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
• można go zazwyczaj zrozumieć
Ocena dobra
• uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość
• potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem
• posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy
• dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
• potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym
• potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
• można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności
Ocena bardzo dobra
• uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość
• potrafi mówić spójnie bez wahań
• posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów
• dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
• potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym
• potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
• można go z łatwością zrozumieć

Pisanie
Ocena niedostateczna

• nie zna zasad ortografii, struktur gramatycznych i leksykalnych
• nie potrafi formułować komunikatów, prostych ogłoszeń
• nie prowadzi notatek w zeszycie przedmiotowym
• nie uzupełnia zeszytu ćwiczeń
Ocena dopuszczająca
• uczeń próbuje pisać zadania zawierająca proste struktury i słownictwo
• tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji
• w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty
• może pisać teksty zdecydowanie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości
• używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji
Ocena dostateczna
• uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne proste struktury i słownictwo
• potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny
• w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów
• może pisać teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości
• używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji
Ocena dobra
• uczeń próbuje pisać zadania zawierająca zazwyczaj poprawne złożone struktury i słownictwo
• zazwyczaj potrafi w spójny sposób zorganizować tekst
• w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca
• pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości
• używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji
Ocena bardzo dobra
• uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne złożone struktury i słownictwo
• potrafi w spójny sposób zorganizować tekst
• w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty
• pisze teksty odpowiedniej długości
• używa prawidłowej pisowni i interpunkcji
Ocena celująca
Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości dodatkowe języka angielskiego znacznie wykraczające poza programem nauczania lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym.
• uczeń opanował 100% wiadomości i umiejętności podstawowych oraz ponadpodstawowych określonych programem nauczania w danej klasie
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy
• dysponuje wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania przedmiotu
• osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych
• celująco opanował wiadomości i umiejętności w zakresie czterech sprawności językowych ujętych w programie nauczania
• wykonuje wiele zadań dodatkowych zaproponowanych przez nauczyciela
• potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł wiedzy i w oparciu o nie rozszerzyć swoje wiadomości i umiejętności
• potrafi na forum klasy lub szkoły zaprezentować wyniki swojej pracy dodatkowej np. w postaci projektu „Moja gazeta”
• wykazuje się sukcesami w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Ocena niedostateczna:
• uczeń nie opanował nawet 25% wiadomości i umiejętności podstawowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy
• nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela

3.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

a) prace pisemne:
-sprawdziany –obejmujące większy zakres przerabianego materiału, czas trwania :45 minut.

Zasady poprawiania sprawdzianów zgodnie z SSO:

0-29% - 1
30-49% - 2
50-69% - 3
70-89% - 4
90-97% - 5
98-100% - 6

- kartkówki-obejmujące materiał od 1 do 3 ostatnich lekcji, czas trwania 15-20 minut;
c) wypowiedź ustna-obejmująca od 1 do 3 ostatnich lekcji;
d) recytacja wierszy, rymowanek;
e) aktywność na lekcji;
f) prace domowe- są kontrolowane przy okazji sprawdzania zeszytów ( przedmiotowych i ćwiczeń ) lub w czasie wypowiedzi ustnej;
g) zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia

4. Kontrakt (umowa) między nauczycielem a uczniem.
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocena końcowa nie jest średnią ocen zawartych w dzienniku; przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej brane jest pod uwagę przybywanie wiedzy ucznia.
3. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń.
4. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
5. O każdej otrzymanej ocenie uczeń informowany jest na bieżąco;
6. Prace klasowe są obowiązkowe.
7. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
8. Krótkie sprawdziany nie muszą być zapowiadane.
9. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach. W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.
10. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
11. Po trzykrotnym zgłoszeniu nieprzygotowania do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
12. Aktywność werbalna ucznia na lekcji (udział w dyskusji, poprawne reagowanie na polecenia, szybkie i poprawne wykonywanie zadań), może być premiowane „plusem” (+). Otrzymanie trzech plusów równe jest ocenie bardzo dobrej z odpowiedzi ustnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.