X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 226
Przesłano:

Morsik w wodzie - aktywne formy spędzania czasu wolnego

1.Nazwa programu:
MORSIK W WODZIE

2.Proszę podkreślić numer zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , w ramach którego placówka ubiega się o dofinansowanie w/w programu:

A.
Zad. II.3 „Dofinansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w tym współpraca
z rodzicami osób objętych pomocą oraz superwizje realizatorów.”

Lub

Zad III.5 „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym (w tym kluby profilaktyczne), w szczególności sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gdańska.”

B.
III.6 „Dożywianie dzieci i młodzieży (zgodnie z Gminnym Programem Dożywiania Dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych) uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.”

3.Czy program stanowi nową propozycję, czy jest kontynuacją działań z poprzednich lat:

Kontynuacja programu MORSIK W WODZIE.

4.Osoba odpowiedzialna za realizację programu:

KRZYSZTOF SALAMON – wychowawca

dni i godziny pracy: plan jest zmienny, zależny od aktualnych potrzeb i organizacji placówki. Pensum tygodniowe godzin wynosi 26 godzin.

telefon kontaktowy: 058 520 11 27

Realizatorzy programu:
Imię i nazwisko
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć*: należy podać wymiar godzinowy szkoleń:
Wykształcenie kierunkowe:
Studia podyplomowe:
Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:
Mniejsze formy szkoleniowe:

Czy jest pracownikiem placówki
Czy w ramach zatrudnienia przy realizacji projektu będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu:

Dni i godziny pracy etatowej
Dni i godziny realizacji programu
Krzysztof Salamon
Studia magisterskie-wydział prawa i administracji. Podyplomowe studia-pedagogika ogólna.Podyplomowe studia-pedagogika specjalna.Kurs ratownika WOPR
tak
tak
Grafik wg ustaleń koordynatora
MORS
Poniedziałki godz.16.30-18.30

* W załączeniu kserokopie dokumentów potwierdzone przez placówkę- w przypadku kontynuacji dotyczy potwierdzeń kwalifikacji uzyskanych w 2005r.

5.Spójność programu ze szkolnym programem profilaktyki: Należy opisać w jakim stopniu proponowany program profilaktyczny wynika z diagnozy oraz jak wiąże się z innymi działaniami profilaktycznymi podejmowanymi na terenie placówki:

Środowisko wychowanków zarówno rówieśnicze jak i rodzinne nie stymuluje ich do prawidłowych, społecznie pożądanych zachowań. Rodziny na ogół są niewydolne wychowawczo, niezaradne życiowo, nie umiejące często odnaleźć się w otaczającej ich rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Stąd częstym problemem jest utrata i brak pracy, ubóstwo, a nawet bezdomność, choroba alkoholowa, konflikty z prawem. W wychowaniu często rodzice albo wykazują obojętność na sprawy i rozwój dziecka albo stosują przemoc.
Grupy rówieśnicze również nie są dla naszych wychowanków odpowiednim wzorcem zachowań. Powielają bezkrytycznie zachowania znanych sobie dorosłych, stosują przemoc, sięgają po środki psychoaktywne, popadają w konflikt z prawem.
Szansą na pełną socjalizację jest m.in. umieszczenie w placówce gdzie można zdiagnozować deficyty i potrzeby dziecka oraz je zaspokoić. Do tego celu oprócz realizacji potrzeb socjalno-bytowych i opieki specjalistycznej kadry, niezbędne jest wyposażenie wychowanka w chociażby podstawowe umiejętności oraz rozwój jego zainteresowań.
W placówce realizowane ą w ramach programu profilaktyki następujące zajęcia:

Kulinarne
Filmowe
Plastyczne
Modelarskie
komputerowe
„Morsik w wodzie”
„Sportowa Arena”
„Kaowiec”
Wakacyjne wyjazdy na obozy
Biwaki

6.Termin realizacji programu:

Jeden raz w tygodniu –2 godziny przez 36 tygodni.

7.Krótki opis programu (w przypadku programów sportowych/kulturalnych opisać
w szczególności działania profilaktyczne podejmowane w trakcie realizacji programu)”
Program’ Morsik w wodzie ‘ wiąże się z działaniami profilaktycznymi prowadzonymi w placówce , jest alternatywą spędzania czasu wolnego oraz treningiem zdrowej rywalizacji poprzez zajęcia sportowe na basenie chcemy wpłynąć także na poprawę stanu zdrowia naszych wychowanków.
8.Charakterystyka grupy odbiorców:

Wychowankowie przebywający w MORS znajdują się w trudnej, a czasem wręcz dramatycznej sytuacji życiowej. Mają znaczne opóźnienie szkolne. Jest to grupa o licznych deficytach edukacyjnych i emocjonalnych, pozbawiona prawidłowych wzorców rodzinnych, zagrożona niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym. Jednym z jego przejawów jest sięganie po środki psychoaktywne, jako sposobu szybkiego, doraźnego radzenia sobie ze stresem. Wśród podstawowych zadań i celów placówki jest doprowadzenie do rezygnacji z zachowań niepożądanych przez naszych wychowanków. W tym celu należy m. in. wskazywać im pozytywne przykłady spędzania czasu wolnego, modelować właściwe postawy, pomagać rozwijać i realizować zainteresowania.

A.sposób i kryteria doboru uczestników wynikające z diagnozy środowiska placówki: uczestnikami są wszyscy wychowankowie MORS
B.liczba uczestników: 26
C.liczba grup: 1
D.przedział wiekowy uczestników: 14 - 18

9.Cel główny programu:

Wynika z programu wychowawczego MORS, zawarty jest w obszarze strategii profilaktyki, w działaniach alternatywnych. Obejmuje organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych.

10.Cele szczegółowe programu
Kształtowanie postaw społecznie akceptowanych, postawy sportowca , pływaka, osoby wolnej od nałogów.
Rozładowywanie niepożądanych napięć emocjonalnych
Korekcja skrzywień kręgosłupa i wad postawy.

11.Określenie miejsca realizacji programu:
A. adres i telefon: Przedsiębiorstwo Turystyczno-Rehabilitacyjne „Milo” – spółka .z o.o. Kompleks basenów „Milo”, ul. Wajdeloty 12/13, 80-437 Gdańsk

B. dni i godziny realizacji programu z podziałem na grupy:
Dwie godz. 1 raz w tygodniu, bez podziału na grupy

C. Opis pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji programu (ilość pomieszczeń , wyposażenie, średnie wymiary, czy wyłącznie przeznaczone do realizacji programu?):
Profesjonalny basen, który w czasie realizacji programu w całości będzie użytkowany tylko przez młodzież objętą programem .

12.Formy oraz tematyka zajęć:

Zajęcia grupowe. Jednocześnie na basenie mogłoby przebywać 10-15 wychowanków, którzy pod okiem ratownika uczyliby się pływać
Tematyka zajęć to: nauka odpowiedzialnego zachowania sie na akwenie wodnym, ustalenie norm i zasad obowiązujących w czasie zajęć.
Każde zajęcia na basenie będą podzielone na trzy 15-minutowe zadania”
1.nauka pływania
2.zajęcia korekcyjne
3.pływanie i rekreacja

13.Metody pracy:

Praca z grupą: zajęcia praktyczne

14.Zakładane rezultaty programu:

Rezygnacja z zachowań niepożądanych (oddalenia, przemoc, kontakt ze środkami psychoaktywnymi)
Przeciwdziałanie nudzie i apatii oraz problemowi odrzucenia prze rówieśników
Pozytywne ukierunkowanie i rozwój zainteresowań
Wzrost samooceny
Integracja wychowanków
Nabycie umiejętności pływania i udoskonalanie już posiadanych
Korekta wad postaw

15.Sposób dokumentacji prowadzonych zajęć:
Dzienniki zajęć
Zdjęcia

16.Metody ewaluacji: (należy załączyć wzór narzędzia ewaluacji)
Ankieta

17. Przewidywane formy kontynuacji:

Planujemy, że program będzie kontynuowany w przyszłych latach w MORS

18.Kalkulacja kosztów programu:

Stawka za godzinę (60 min.) programu: zgodnie z taryfikatorem

Koszt realizacji programu wynosi:

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków GPPiRPA: 7218 zł.
Wkład własny placówki: wynagrodzenie prowadzących – praca ratownika wodnego jest sponsorowana przez wychowawcę placówki, posiadającego takie uprawnienia, cena za wynajęcie basenu została obniżona w wyniku negocjacji z właścicielem firmy.

Szczegółowe zestawienie kosztów:

Materiały niezbędne do realizacji programu
Materiały zakupione w ramach dofinansowania w 2005 r.
Wynajęcie basenu
Czepki pływackie
Klapki basenowe
Kąpielówki

Kategorie kosztów
(np. wynagrodzenia, usługi niematerialne, materiały itp.)
Kalkulacja
Kwota
WYNAGRODZENIA

36 tygodni x 1 wychowawca x 2 h x 30 zł
2160 zł
ZUS

383 zł
FUNDUSZ PRACY

53 zł
MATERIAŁY –
Wynajęcie basenu
Czepki pływackie
Klapki basenowe
Kąpielówki

- 36 x 80 zł =
-26 x 25 zł =
-26 x 12 zł =
- 26 x 30 zł =

2880 zł
650 zł
312 zł
780 zł
PODWIECZORKI

Razem:
7218 zł

19.Inne źródła finansowania:

20. Dodatkowe informacje i uwagi:

Podpis osoby odpowiedzialnej za program: mgr K. Salamon.

Program opracował zespół: - mgr M. Balbusa
- mgr K. Salamon

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.