X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 225
Przesłano:

Program przygotowujący do usamodzielnienia "Wkrótce będę dorosły"

1.Nazwa programu:
Wkrótce będę dorosły

2.Proszę podkreślić numer zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , w ramach którego placówka ubiega się o dofinansowanie w/w programu:

A.
Zad. II.3 „Dofinansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w tym współpraca z rodzicami osób objętych pomocą oraz superwizje realizatorów.”

Lub

Zad III.5 „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym (w tym kluby profilaktyczne), w szczególności sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gdańska.”

B.
III.6 „Dożywianie dzieci i młodzieży (zgodnie z Gminnym Programem Dożywiania Dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych) uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.”

3.Czy program stanowi nową propozycję, czy jest kontynuacją działań z poprzednich lat:

Nowa propozycja

4.Osoba odpowiedzialna za realizację programu:

Małgorzata Balbusa - pedagog

dni i godziny pracy: plan jest zmienny, zależny od aktualnych potrzeb i organizacji placówki. Pensum tygodniowe godzin wynosi 24 godzin.

telefon kontaktowy: 058 520 11 27

Realizatorzy programu:
Imię i nazwisko
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć*: należy podać wymiar godzinowy szkoleń:
Wykształcenie kierunkowe:
Studia podyplomowe:
Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:
Mniejsze formy szkoleniowe:

Czy jest pracownikiem placówki
Czy w ramach zatrudnienia przy realizacji projektu będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu:

Dni i godziny pracy etatowej
Dni i godziny realizacji programu
Małgorzata Balbusa
Pedagogika resocjalizacyjna – studia magisterskie.
Świadectwo ukończenia doskonalenia zawodowego nauczycieli – kurs superwizji w zakresie pomocy psychologicznej
Warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wych-prof. „Spójrz inaczej”
tak
tak
Grafik wg ustaleń koordynatora
MORS
3 poniedziałki stycznia oraz 2 poniedziałki w mies. Luty-czerwiec i wrzesień-grudzień. W dwóch grupach : 1-godz.15.00-16.00 i 18.00-19.00
Urszula Kiblicka
Psychologia ogólna
Kurs pomocy psychologicznej
tak
tak
Pon – 13.00-21.00
Środa-12.00-20.00
Wt, czw., p-t, -8.00-16.00
j.w.

* W załączeniu kserokopie dokumentów potwierdzone przez placówkę- w przypadku kontynuacji dotyczy potwierdzeń kwalifikacji uzyskanych w 2005r.

5.Spójność programu ze szkolnym programem profilaktyki: Należy opisać, w jakim stopniu proponowany program profilaktyczny wynika z diagnozy oraz jak wiąże się z innymi działaniami profilaktycznymi podejmowanymi na terenie placówki:

Młodzież, przebywająca w MORS (Młodzieżowy Ośrodek Readaptacji Społecznej - dop. red.) jest przez placówkę przygotowywana do usamodzielnienia. Większość wychowanków wywodzi się z rodzin dysfunkcyjnych – bezrobocie, alkoholizm, bezdomność, niezaradność życiowa, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza. Wychowankowie, którzy trafiają do naszej placówki nie posiadają pozytywnych wzorców radzenia sobie w życiu codziennym. Mają zaniżoną samoocenę i wysoki poziom leku przed wejściem w samodzielne życie oraz brak konkretnych umiejętności planowania przyszłości.
Program ‘Wkrótce będę dorosły” jest naturalnym rozszerzeniem i uzupełnieniem dotychczasowej pracy z wychowankiem w placówce. Wszystkie oddziaływania o charakterze profilaktycznym i socjoterapeutycznym, prowadzone w placówce mają na celu przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia.
Program „Wkrótce będę dorosły” wynika z diagnozy potrzeb wychowanków, analizy ich środowisk rodzinnych oraz z obserwacji deficytów wychowanków już usamodzielnionych.
W placówce realizowane są w ramach programu profilaktyki następujące zajęcia:

Kulinarne
Filmowe
Plastyczne
Modelarskie
Komputerowe
„Morsik w wodzie”
„Sportowa Arena”
„Kaowiec”
Wakacyjne wyjazdy na obozy
Biwaki

6.Termin realizacji programu:

3 poniedziałki stycznia oraz 2 poniedziałki w mies. luty-czerwiec i wrzesień-grudzień 2006 r.
W dwóch grupach : 1-godz.15.00-16.00 i 18.00-19.00

7.Krótki opis programu (w przypadku programów sportowych/kulturalnych opisać
w szczególności działania profilaktyczne podejmowane w trakcie realizacji programu)”

Program „Wkrótce będę dorosły” będzie realizowany zgodnie z niżej przedstawionym planem tematycznym:

1.Styczeń 2006 r. - Kształtowanie umiejętności gospodarowania pieniędzmi – 3 zajęcia

2.Luty 2006 r.
– Uzależnienia a finanse
- Praca nad celem programu usamodzielnienia

3.Marzec 2006 r.
Badanie predyspozycji zawodowych przy pomocy narzędzi psychologicznych lub warsztat
Wizyta w OHP – zarejestrowanie się

4.Kwiecień 2006 r.
Planujemy drogę do wykształcenia i kwalifikacji
Nabywamy wiedzy nt. uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego

5. Maj
Sposoby uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych przez wychowanków placówki – co to oznacza w praktyce
Bezrobocie – co mogę z tym zrobić
Indywidualne wizyty w OHP w sprawie ofert pracy letniej

6.Czerwiec
- Powtórna wizyta w OHP – podejmowanie decyzji o podjęciu konkretnej pracy sezonowej jako sposób na nabywanie umiejętności pracy, zdobycie dodatkowych finansów oraz odczucie satysfakcji z własnych działań (podnoszenie samooceny)
- Podsumowanie półrocznych zajęć - wręczenie nagród – w czasie wspólnego wyjścia do restauracji
- Pomoc wychowankom w sprawach podejmowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych

7.Wrzesień 2006
-podsumowanie pracy wakacyjnej – wnioski na przyszłość – w czasie wspólnego wyjścia do kawiarni – wręczenie nagród
-udział wychowanków w planowaniu budżetu placówki w zakresie wydatków na odzież wychowanków, środki czystości, przybory szkolne, na udział w zajęciach kulturalnych

8.Październik
- Październik miesiącem oszczędzania – uczymy się zakładać konto bankowe i o różnych sposobach korzystania z oferty bankowej – 2 zajęcia

9.Listopad
- Nauka autoprezentacji- jak się dobrze zaprezentować u potencjalnego pracodawcy – 2 zajęcia

10.Grudzień
- Jak założyć własną działalność gospodarczą
- Podsumowanie – czego nauczyłem się przez ten rok, plany na rok następny – w czasie wyjścia do cukierni – wręczenie nagród

8.Charakterystyka grupy odbiorców:

Wychowankowie przebywający w MORS znajdują się w trudnej, a czasem wręcz dramatycznej sytuacji życiowej. Mają znaczne opóźnienie szkolne, nie radzą sobie w sytuacjach życia codziennego. Jest to grupa o licznych deficytach edukacyjnych i emocjonalnych, pozbawiona prawidłowych wzorców rodzinnych, zagrożona niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym. Jednym z jego przejawów jest sięganie po środki psychoaktywne, jako sposobu szybkiego, doraźnego radzenia sobie ze stresem. Wśród podstawowych zadań i celów placówki jest doprowadzenie do rezygnacji z zachowań niepożądanych oraz przygotowania do samodzielnego życia wychowanków. W tym celu należy przede wszystkim dostarczyć młodzieży możliwości nabywania konkretnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do przyszłego samodzielnego życia.

A.sposób i kryteria doboru uczestników wynikające z diagnozy środowiska placówki: uczestnikami są wszyscy wychowankowie MORS
B.liczba uczestników: 26
C.liczba grup: 2
D.przedział wiekowy uczestników: 14 - 18

9.Cel główny programu:

Wynika z programu wychowawczego MORS, zawarty jest w obszarze strategii profilaktyki, w działaniach podstawowych. Obejmuje organizację zajęć dotyczących przygotowania do usamodzielnienia..

10.Cele szczegółowe programu:
Przygotowanie do samodzielnego życia poprzez:
Nabywanie konkretnej wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarowania pieniędzmi, poruszania się na rynku pracy, korzystania z oferty bankowej, podejmowania pracy
Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
Poszerzanie samowiedzy wychowanków
Zmiana negatywnych sądów o sobie, wzbudzanie satysfakcji z osiągniętych celów
Wyrabianie umiejętności załatwiania spraw urzędowych
Niwelowanie strachu i leku przed samodzielnym życiem

11.Określenie miejsca realizacji programu:
A. adres i telefon: 80-432 Gdańsk, ul Leczkowa 1A, 058 520 11 27
B. dni i godziny realizacji programu z podziałem na grupy:
3 poniedziałki stycznia oraz 2 poniedziałki w mies. luty-czerwiec i wrzesień-grudzień.
W dwóch grupach : 1-godz.15.00-16.00, 2- 18.00-19.00

C. Opis pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji programu (ilość pomieszczeń , wyposażenie, średnie wymiary, czy wyłącznie przeznaczone do realizacji programu?):
Jedno, świetlica grupy III, stół, krzesła, stolik, szafa, kanapa narożna, ok. 18 m2
12.Formy oraz tematyka zajęć:

Praca w dwóch grupach – plan tematyczny zajęć jak w pkt. 7
Przygotowanie do usamodzielnienia

13.Metody pracy:

Praca z grupą: – rozmowy, warsztaty, działania praktyczne

14.Zakładane rezultaty programu:

Nabycie konkretnych umiejętności i wiedzy, niezbędnej do samodzielnego życia
Ograniczenie napięcia i lęku, związanego z usamodzielnieniem
Podwyższenie samooceny, zwiększenie wiary we własne siły
Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego
Zmniejszanie ryzyka sięgania po środki prowadzące do uzależnienia
Pozytywne ukierunkowanie i rozwój zainteresowań

15.Sposób dokumentacji prowadzonych zajęć:
Dziennik zajęć
Wytwory pracy wychowanków, powstałe w czasie zajęć

16.Metody ewaluacji: (należy załączyć wzór narzędzia ewaluacji)
Wspólne podsumowanie wyników pracy, wyciagnięcie wniosków, podczas wspólnych wyjść wychowanków i prowadzących – czerwiec, wrzesień i grudzień 2006 r.
Obserwacja zachowań wychowanków podczas zajęć
Ankiety

17. Przewidywane formy kontynuacji:

Planujemy kontynuować program „Wkrótce będę dorosły w następnych latach, modyfikując jego konkretny plan w zależności od zgłoszonych przez wychowanków potrzeb, wyników obserwacji oraz wyników ankiet ewaluacyjnych.

18.Kalkulacja kosztów programu:

Stawka za godzinę (60 min.) programu: zgodnie z taryfikatorem

Koszt realizacji programu wynosi :

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków GPPiRPA: 1.456 zł

Wkład własny placówki: wynagrodzenie prowadzących – zespół pedagogiczno-socjalny realizuje zajęcia w ramach obowiązkowego pensum godzin, sprzęt komputerowy, drukarka.

Szczegółowe zestawienie kosztów :

Materiały niezbędne do realizacji programu
Materiały zakupione w ramach dofinansowania w 2005 r.
Tusz do drukarki, papier, długopisy, mazaki,
Bilety na przejazdy do OHP i lokali
Nagrody,
Wyjścia do lokali

Kategorie kosztów
(np. wynagrodzenia, usługi niematerialne, materiałyitp.)
Kalkulacja
Kwota
WYNAGRODZENIA

Zasoby własne placówki, wychowawcy realizują zajęcia w ramach pensum godzin

ZUS

FUNDUSZ PRACY

MATERIAŁY –
tusz do drukarki,
papier
długopisy
mazaki
nagrody,
wyjścia do lokali

100 zł
18 zł
26 zł
32 zł
500 zł
780 zł

PODWIECZORKI

Razem:

1.456 zł

19.Inne źródła finansowania:

Zasoby własne placówki, wychowawcy realizują zajęcia w ramach pensum godzin, użytkowanie komputera i drukarki

20.Dodatkowe informacje i uwagi:

Podpis osoby odpowiedzialnej

Program opracował zespól:
1.mgr Małgorzata Balbusa
2.mgr Urszula Kiblicka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.