X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22555
Przesłano:

"Czechowice - Dziedzice historia i współczesność". Scenariusz szkolnej imprezy propagującej edukację regionalną

OGÓLNOSZKOLNA IMPREZA
PROPAGUJĄCA EDUKACJĘ REGIONALNĄ:
„CZECHOWICE – DZIEDZICE HISTORIA
I WSPÓŁCZESNOŚĆ”
marzec 2014r.
Szkolne Koło Przyrodnicze

WSTĘP
Plan imprezy stworzony został z uwagi na zainteresowanie uczniów najbliższym regionem oraz ich niewielką wiedzą z zakresu historii powstania miasta w którym w większości przypadków zamieszkują oraz kształcą się.
W procesie edukacji ogromną rolę do spełnienia ma nauczyciel. To on kształci odpowiednie postawy patriotyczne, rozwija procesy poznawcze i kompetencje społeczne oraz wpływa na prawidłowy rozwój emocjonalny. Winien on kłaść nacisk na:
• budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
• kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

Zwłaszcza ostatnie dwa zadania mają na celu rozwijać odpowiednie kompetencje społeczno-emocjonalne. Realizować je należy w sytuacjach życia codziennego grupy klasowej, w różnorodnych formach pracy: grach, zabawach, aktywnych metodach pracy, doświadczeniach, wycieczkach, obserwacjach, pracach twórczych.
Aktywny udział dzieci i młodzieży pozwoli im na głębokie przeżywanie i oswajanie się z emocjami, rozwiązywanie problemów, nabieranie zaufania do siebie i wiary we własne siły, a zdobyte tą droga umiejętności oraz wiedza będą bardziej zrozumiałe i trwałe.

Nadrzędnym celem szkoły staje się więc prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży, zwłaszcza szkoły specjalnej w której często z powodu zaniedbań środowiskowych lub ograniczeń psychosomatycznych jest on zaburzony. Szkoła specjalna ma zatem dopomóc w kształtowaniu odpowiednich postaw prospołecznych, ma przyswajać normy kulturowe, ma rozbudzać patriotyzm środowiskowy i jednocześnie kształcić tożsamość obywatelską.
Program edukacji regionalnej został opracowany z myślą o młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do: szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.
Proponowane zajęcia realizowane będą na lekcjach funkcjonowania osobistego i społecznego, plastyce, technice i przysposobieniu do pracy w roku szkolnym 2013/2014.

Program opracowany został zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego:
1. dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjum,
2. dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
oraz dostosowany został do indywidualnych możliwości i potrzeb młodzieży.

1. ZAŁOŻENIA
Głównym założeniem imprezy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest ich stopniowe zapoznanie z historią kulturą dawną i współczesną miejscowości Czechowice – Dziedzice. Dodatkowo podsumowaniem wszystkich działań stworzona zostanie jednodniowa wystawa prac i zebranego materiału. Efektem końcowym będzie archiwizacja materiału w formie prezentacji multimedialnej i opracowanie przewodnika po mieście na nośniku CD.

2. Cele edukacyjne
Najważniejszym celem w nauczaniu i wychowaniu dzieci upośledzonych umysłowo jest zapewnienie im optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju oraz uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Edukacja regionalna powinna być szczególnie szeroko wykorzystywana. Stwarzanie możliwości poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kultury, przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowanie postawy otwartości wobec świata ,wspiera wszechstronny rozwój osobowości dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
Cele szczegółowe to:
1) Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu.
2) Rozwijanie zainteresowania historią, tradycjami i kulturą rodzinnej miejscowości i regionu.
3) Kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością i kulturą regionalną.
4) Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w życiu wspólnot: rodzinnej, szkolnej i lokalnej.
5) Budzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym poprzez kontakt ze zbiorami wytworów kultury materialnej, sztuką regionalną oraz zabytkami architektury.
6) Kształtowanie szacunku dla wytworów pracy ludzkiej i kulturowego dorobku przeszłych pokoleń.
7) Kształtowanie postawy tolerancji wobec różnorodności i odmienności kulturowych.
8) Rozwój wyobraźni ,fantazji ,ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach (teatr ,muzyka, plastyka ,taniec)

Harmonogram imprezy oparty jest na obowiązujących podstawach programowych kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i obejmuje trzy szczeble edukacji: szkołę podstawową, gimnazjum oraz szkołą specjalną przysposabiającą do pracy.
Ogólne cele edukcjii wynikające z w/w podstaw dla:
• uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej i gimnazjum to: rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go - stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz, aby mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znać i przestrzegać ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności.
• uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy to: utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształtowanie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie tych uczniów przez:
1. wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia;
2. rozbudzenie motywacji i rozwijanie zdolności dostrzegania związków funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych oraz ich praktycznego wykorzystania;
3. rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;
4. dostrzeganie oraz formułowanie różnic pomiędzy zjawiskami, czynnościami, (...), rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
5. poznanie różnorodności świata przyrody, poznanie i rozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów, kształcenie zachowań ukierunkowanie na ochronę środowiska;
6. umożliwienie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i rozumienia przynależności człowieka do tego środowiska;
7. osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów;
8. przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia;

3. Zadania szkoły

Edukacja regionalna to szeroko pojęty proces, którego podmiotami są w równej mierze nauczyciele, dzieci, rodzice oraz ci wszyscy, którzy chcą rozwijać własną osobowość we wspólnocie regionalnej, a którym leży na sercu także wszechstronny rozwój kultury regionalnej.
Jest to zarazem nabywanie kompetencji w zakresie kultury i języka własnej grupy. Najważniejszym bowiem celem edukacji regionalnej jest kształtowanie szacunku do dziedzictwa kulturowego, systemu wartości, języka, do tradycji i obyczajów.
Regionalizacja to „odwoływanie się w różnych dziedzinach działalności do regionalnej specyfiki w zakresie treści form, tradycji i zwyczajów”, a w pracy przedszkola „szkoły i nauczyciela oznacza nasycenie procesu nauczania i wychowania treściami regionalnymi”. (Stech K. 1985, s.144).
Regionalizacja oddziałuje na sferę emocjonalno - wolicjonalną osobowości uczniów, kształtuje postawy, rozwija uczucia i motywację poprzez wykorzystanie wartości ideowo – moralnych tkwiących w regionie, jego historii i tradycjach. Ukazuje i propaguje sylwetki ludzi wybitnych, związanych z regionem lub zasłużonych dla jego rozwoju w przeszłości i teraźniejszości, przybliża walory regionu, piękno krajobrazu i przyrody. Zarazem regionalizacja podkreśla osiągnięcia regionu w różnych dziedzinach życia społecznego.

Do ważnych zadań edukacji projektu w pracy wychowawczo – dydaktycznej zaliczymy:
* dostarczenie podstawowej wiedzy o regionie
* rozwinięcie zainteresowań dzieci problematyką regionalną
* kształtowanie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za sprawy własnego środowiska, uczuć miłości i przywiązania do stron ojczystych
* wyrabianie gotowości do działania na rzecz ich rozwoju
* kształtowanie więzi emocjonalnej ze szkołą i „ojczyzną prywatną”
* rozbudzenie zainteresowań sztuką ludową jako elementem kultury narodowej
* budzenie przywiązania do elementów folkloru
* zapoznanie dzieci ze sztuką regionalną – legendy, podania, opowiadania
wspomnienia ludzi związanych z regionem; doprowadzenie dzieci do utożsamiania się z regionem własnym
* udostępnianie dzieciom wytworów sztuki ludowej – nauka wyliczanek,
wierszyków, wyrażeń gwarowych, budzenia zainteresowań mową tworzoną przez przodków
* kultywowanie tradycyjnych wartości polskiej kultury ludowej
* przybliżenie dzieciom kultury ludowej poprzez radosne przeżycie
i wzruszenie w czasie nauki poznawania tańcy regionalnych
* zapoznawanie z wyglądem i sposobem wykorzystania stroju ludowego
* organizowanie spotkań, uczestniczenie w przeglądach i festiwalach
Zespołów Regionalnych, Zespołów Teatralnych i in.
* organizowanie wycieczek i spacerów , wzmacnianie więzi emocjonalnej ze środowiskiem lokalnym (muzeum regionalne, zabytkowe tablice, budowle)
* wyrabianie poczucia przynależności do rodzinnej miejscowości poprzez
naukę piosenek i przyśpiewek regionalnych
* przybliżanie dzieciom regionalnych zwyczajów i obrzędów.

Ogólne zadania szkoły wynikające z obowiązujących podstaw programowych w kształceniu młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi dotyczą:
1. Przygotowania ucznia do odróżniania fikcji od rzeczywistości i przekazywanej za pomocą środków masowego przekazu.
2. Umożliwienie prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych i prowadzenia ćwiczeń kształtujących umiejętności orientowania się w terenie.
3. Tworzenie warunków do poznawania przyrody, wychowania do życia w harmonii z przyrodą, kształtowania postaw proekologicznych.
4. Ukazywanie znaczenia zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka, kształtowania się relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Uczenie rozumienia swoich postaw i umiejętności ich egzekwowania.
5. Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji.
6. Umożliwienie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturowych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne). Rozwijanie zainteresowań i kreatywności ucznia.
7. Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju.
8.umożliwienie poznania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą.

4. Formy i metody pracy dotyczące edukacji regionalnej

Ze względu na cechy i możliwości psychofizyczne uczniów szkoły zakładam realizację treści regionalnych poprzez bezpośredni kontakt z materiałem poglądowym, poprzez odkrywanie, przeżywanie i działanie, zachowując zasadę od bliskiego do dalszego;
od tego co dzieciom bliskie i znane, do tego co dalsze i trudniejsze do wyobrażenia.
Program zakłada, wykorzystanie różnorodnych metod dydaktycznych:
- praktycznego działania: ćwiczenia praktyczne,
- aktywizujące: gry dydaktyczne,
- poglądowe: pokaz, demonstracja, obserwacja,
- słowne: rozmowa, dyskusja, wykład, pogadanka.

Aby aktywizować i pobudzać zainteresowania uczniów problematyką dziedzictwa kulturowego będą stosowane:
• spacery , wycieczki w celu poznania zabytków miasta (historii) i najbliższej okolicy,
• kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych,
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• wykorzystywanie twórczości poetów i pisarzy w zajęciach i lekcjach,
• urządzanie kącików regionalnych z wykorzystaniem gromadzonych eksponatów i pamiątek,
• prac o tematyce regionalnej,
• gromadzenie materiałów źródłowych i literatury dotyczącej poznawania historii i tradycji
opracowanie ulotek i prezentacji multimedialnych.

Z uwagi na dużą liczbę uczniów zaangażowanych w poszczególne działania, należy wyróżnić następujące formy pracy:
- prace indywidualną,
- prace grupową (zespołową),
- prace zbiorową.

Program edukacyjny realizowany będzie min. we współpracy z:
• Urzędem Miasta,
• Parafią NMW-3W,
• Klasztorem OJ,
• indywidualnymi osobami, twórcami, reprezentantami folkloru,
• biblioteką miejską,
• wybranym zakładem pracy,

5. Treści nauczania projektu dotyczą:
- historii powstania,
- położenia geograficznego,
- węzła komunikacyjnego,
- legend i podań,
- charakterystyki poszczególnych części miasta;
- znaczenia rzeki jako granicy,
- położenia rzek Wisły i Białej;
- postaci historycznych odwiedzających miasto,
- sławnych postaci urodzonych w mieście,
- zasłużonych dla miasta
- obiektów historycznych,
- miejsc i pomników pamięci,
- ważnych zabytków,
- przydrożnych figurek, kapliczek i krzyży,
- obiektów sakralnych;
- ważnych instytucji użyteczności publicznej,
- zakładów przemysłowych,
- ochrony środowiska naturalnego;
- Ośrodków kultury,
- Galerii,
- Izby Regionalnej,
- Imprez Cyklicznych organizowanych w mieście,
- szkolnictwa;
- prasy regionalnej,
- miejskich stron internetowych,
- miasta okiem –„PAP”;
- zróżnicowanego środowiska przyrodniczego: flora i fauna,
- pomników przyrody,
- „Doliny Wisły”,
- okolicznych stawów,
- kompleksów leśnych,
- zieleni miejskiej, parków i plac zabaw,
- tras sakralnych,
- ścieżki rowerowej „Wzdłuż rzeki Białej”,
- trasy pieszej po centrum Czechowic-Dziedzic,
- trasy przyrodniczej „Żabi kraj”

6. Oczekiwane osiągnięcia
Z uwagi na specyficzny charakter edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także indywidualne tempo pracy i zakres nauki każdego ucznia, osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych są planowane indywidualnie.
Dostosowana okresowo przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego i dostosowanie do poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości.

Planując osiągnięcia w zakresie edukacji regionalnej należy brać pod uwagę w szczególności: uczeń – wie, rozumie, potrafi:
- określić i wskazać na mapie położenie regionu i naszej miejscowości;
- opowiedzieć historię powstania miejscowości,
- opisać herb, flagę i patrona miasta,
- rozumie znaczenie węzła komunikacyjnego dla rozwoju miasta i podaje jego krótką definicję;
- podzielić miasto na dzielnice,
- opowiedzieć legendy związane z najbliższą okolicą;
- wymienić obiekty zabytkowe, miejsca i pomniki pamięci;
- potrafi wymienić kilka postaci historycznych odwiedzających miasto,
- zna osoby zasłużone dla Czechowic,
- nazywa wybrane obiekty sakralne,
- wskazać i omówić miejsca użyteczności publicznej w naszej miejscowości,
wymienia ośrodki kultury i galerie działające na terenie miasta,
- wie jakie zasoby posiada Izba Regionalna,
- wymienia największe imprezy cykliczne organizowane w mieście,
- wymienia tytuły prasy regionalnej,
- zna adresy miejskich stron internetowych,
- potrafi wyszukać ważne informacje dotyczące miasta;
- zna rodzaje szkół i szczeble edukacji dostępnej na terenie gminy;
- zna zakłady przemysłowe funkcjonujące na terenie miasta,
- wymienia zawody ludzi pracujących w poszczególnych zakładach,
- rozróżnia i nazywa obiekty przydrożne,
- ocenić walory przyrodnicze i turystyczne okolicy,
- określa cele ochrony przyrody,
- zna instytucje działające na rzecz ochrony środowiska,
- dba o środowisko naturalne swojego najbliższego otoczenia,
- bierze czynny udział w działaniach ekologicznych organizowanych na terenie szkoły
- wie gdzie spędzać czas wolny i rozróżnia różne formy aktywnego spędzania czasu,
- rozróżnia różne formy aktywnego spędzania czasu,
- potrafi wytyczyć wybraną trasę na mapie,
- rozumie naturalny podział graniczny wytyczony przez rzeki,
- wskazać bieg rzek Wisły i Białej,
- potrafi wymienić z jakimi państwami graniczyły Czechowice-Dziedzice w dziejach historii;
- potrafi wytyczyć wybraną trasę na mapie,
- bierze aktywny udział w zajęciach,
- przestrzega zasad BHP i właściwie zachowuje się podczas wycieczek,
- współpracuje w grupie oraz aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i wspólnoty lokalnej;
- samodzielnie zaprojektować i wykonać pracę plastyczna na konkurs;
- utrwala w pracach plastycznych, pisemnych, na fotografiach ciekawe miejsca, ludzi, florę i faunę miasta i okolic;
- zna wzorce właściwego zachowania w miejscach publicznych;
- efektywnie korzysta z zasobów biblioteki;
- poszukuje i korzysta z różnych źródeł informacji;
- ma poczucie przywiązania lokalnego oraz poczucie wspólnoty narodowej;
- rozwija własny system wartości związany z rodziną, wspólnotą regionalną, miejscem zamieszkania i krajem;

7. Tematyka

Tematyka:
Klasa Forma realizacji
1. Historia powstania Czechowic-Dziedzic
- praca plastyczna - kolorowanie konturów flagi i herbu miasta,
- wizyta w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli przy klasztorze Ojców Jezuitów w Czechowicach -Dziedzicach – wysłuchanie historii losów patrona,
- praca plastyczna – konkurs pt.: „PATRON MIASTA”,
- praca z atlasem geograficznymi i mapą Polski,
- wycieczka na dworzec PKP , znaczenie kolei dla transportu i handlu;

2. Podział na „dzielnice”

- wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej – zapoznanie z wydawnictwami dotyczącymi historii miasta, jego podziału i legend,
- czytanie wybranych legend,
- praca plastyczna konkurs: ilustracja do „ PODANIA O POCZĄTKACH DZIEDZIC”
- praca z mapą miasta i jej podział na dzielnice z dopasowaniem nazw,
- grupowa praca plastyczno-techniczna „MAPA DZIELNIC

3. Rzeki graniczne - praca z mapą i atlasem geograficznym wyszukiwanie biegu rzeki Wisły i Białej,
- analiza historycznej literatury tematycznej,
- wycieczka nad Wisłę i Białą zapoznanie z korytem rzek, ocena nabrzeża, opis najbliższego otoczenia rzek – KARTA OBSERWACJI;

4. Wybitne postacie związane z miastem
- analiza literatury tematycznej,
- wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej – odszukiwanie notek biograficznych o ludziach zasłużonych dla Czechowic – Dziedzic,
- wizyta w Urzędzie Miejskim,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- stworzenie prezentacji multimedialnej pt.: „WIELCY DLA MIASTA”

5. Miejsca pamięci i zbytki
- wędrówki po mieście,
- stworzenie „ALBUMU”o zabytkach Czechowic-Dziedzic,
- wycieczka do Kościoła Najświętszej Marii Wspomożenia Wiernych,
- redagowanie artykułu do gazetki szkolnej pt.: „HISTORII POWSTANIA PARAFII”

6. Instytucje użyteczności publicznej i przemysł
- wycieczka do Urzędu Skarbowego,
- praca z komputerem – opracowanie broszury informacyjnej nr 1 pt.: „WAŻNE INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE”,
- wycieczka do wybranego zakładu pracy,
- wycieczka do oczyszczalni ścieków,
- aktywny udział w działaniach Szkolnego Koła Przyrodniczego zgodny z planem pracy na dany rok szkolny;

7. Życie kulturalne i szkolnictwo
- wycieczka do Izby Regionalnej,
- stworzenie wystawy tematycznej pt.: „SZKOLNA IZBA HISTORYCZNA”,
- praca z komputerem – opracowanie broszury informacyjnej nr 2 pt.: „OŚRODKI KULTURY I WAŻNE IMPREZY CYKLICZNE”,
- spotkanie integracyjne z młodzieżą wybranej szkoły;

8. Czechowice-Dziedzice okiem prasy
- zakup prasy i pozyskanie biuletynów,
- odwiedzanie miejskich stron internetowych,
- praca z komputerem – opracowanie broszury informacyjnej nr 3 pt.:
„WIRTUALNE MIASTO”,
- odwiedziny Miejskiej Biblioteki Publicznej – odszukiwanie artykułów prasowych znaczących dla miasta,
- praca z Internetem,

9. Walory krajobrazowo-przyrodnicze miasta i gminy
- praca z literaturą tematyczną – oglądanie zdjęć,
- wycieczka do poszczególnych ekosystemów,
- odwiedziny placu zabaw przy ulicy Michałowicza – aktywne spędzanie czasu wolnego;

10. Trasy turystyczne. - praca z literaturą przedmiotu,
- praca z mapą,
- wycieczki poszczególnymi trasami turystycznymi,
- archiwizacja przebiegu wycieczek,
- opracowanie „MULTIMEDIALNEJ PREZENTACJI”;

8. Przebieg i realizacja
Wychowawca klas wybiera dogodny do realizacji przez swój zespół klasowy temat z pośród 10 proponowanych. Następnie dokonuje się wstępnego rozeznania zakresu tematycznego i dopasowuje formy realizacji.
Podczas realizacji tematów należy wykorzystać nośniki elektroniczne (komputer, aparat, prezentacje, muzykę, itp.) dokumentujące przebieg wydarzeń.
Gromadzimy eksponaty cały tydzień (od 17 marca 2014r. do 21 marca 2014r.) i tworzymy w każdej zaangażowanej klasie wystawę prac i zebranego materiału w formie „Kącika Pamięci”.
Efektem końcowym imprezy będzie archiwizacja materiału przez organizatorów i opracowanie przewodnika po mieście na nośniku CD.

Od 24 marca zachęcamy całą społeczność szkolną do odwiedzin poszczególnych pomieszczeń w których zorganizowano „Kąciki Pamięci”. Informacje o zrealizowanej tematyce zostaną wywieszone na drzwiach danych klas.


Bibliografia
• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjum;
• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
• Stech K. "Rola szkoły i nauczyciela w integracji społeczeństwa Ziemi Lubuskiej", Zielona Góra 1985;
• J.Gorczyca, A. Hreczek, A. Rostański, B. Tokarska Guzik: „ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA W DOLINIE WISŁY”, WOŚ UW w Katowicach, 1998r.;
• J.Gorczyca, A. Hreczek, A. Rostański, B. Tokarska Guzik: „Przewodnik Przyrodniczy Czechowice-Dziedzice”,1998r.;
• Czechowice-Dziedzice- Przewodnik po mieście i sołectwach, TPCZ-DZ, 2009r.;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.