X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22168
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Wójcik
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu:
Szkoła:
Dyrektor Szkoły:

CEL GŁÓWNY:
• UZYSKANIE STOPNIA ZAWODOWEGO – NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Rozwijanie umiejętności organizacji i doskonalenie warsztatu pracy.
• Podnoszenie jakości pracy szkoły.
• Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Posługiwanie się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną.
• Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty.

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2.Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania (ocenianie wg kryteriów).
3.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
4.Opieka nad Samorządem Uczniowskim.
5.Współpraca z praktykantem odbywającym praktyki studenckie.

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.Podjęcie studiów na kierunku Filologia angielska- specjalność nauczycielska.
2.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
3.Aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych– zespół wczesnoszkolny i przedszkolny.
4.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – rady szkoleniowe.
5.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
•konferencje szkoleniowe
•warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języków obcych w szkole.
6.Współpraca z wydawnictwem Oxford z zakresu konsultacji
nowych podręczników szkolnych.

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

1.Analiza dokumentacji:
•Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
•Karta Nauczyciela.
•Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
•Ustawa o systemie oświaty.
•Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
( publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Współpraca z opiekunem stażu:
•Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
•Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
•Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
•Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
•Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
•Opracowanie projektu sprawozdania.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
•Analiza i wybór programów nauczania w oparciu
o jego merytoryczne wartości.
•Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języków obcych dla klas 1-3 SP.
•Stosowanie aktywnych metod nauczania.
•Opracowanie pomocy dydaktycznych – karty pracy, sprawdziany, testy .
•Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dziennik zajęć pozalekcyjnych.

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2.Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla najmłodszych.
3.Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
4.Rozmowy z rodzicami – w ramach „dni otwartych szkoły”, na wywiadówkach szkolnych oraz podczas rozmów indywidualnych.
5.Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
6.Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów- praca z uczniem zdolnym.
7.Przygotowanie gazetek ściennych o różnorodnej tematyce w zakresie j. angielskiego oraz gazetek SU.
8.Praca z uczniami mającymi specyficzne problemy edukacyjne- praca z uczniem słabym.
9.Poznanie środowiska rodzinnego uczniów
poprzez obserwacje, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania i potrzeb rodziców.
10.Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i opiekuńczych z wychowawcami oraz innymi zaangażowanymi w to osobami.
11.Uwzględnienie indywidualnych możliwości dydaktyczno -wychowawczych uczniów.
12.Przygotowanie pomocy dydaktycznych pomocnych w prowadzeniu zajęć.
13.Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych i klasowych- wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych, czuwanie nad pracą uczniów.

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii informatycznej:
•Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.
•Publikacja planu rozwoju zawodowego.
•Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
•Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku i nie tylko.
2.Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW.
3.Wykonywanie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera.
4.Przygotowanie prezentacji multimedialnej w ramach WDN.

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

1.Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej.
2.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
3.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
4.Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
5.Aktywna praca nad samokształceniem.
6. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
7.Udział w radach pedagogicznych.
8.Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej.
9.Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych.
10.Dostosowywanie wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami PPP.

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Analiza przepisów prawa oświatowego- stosowanie aktów prawa oświatowego w procesie pisania planu zawodowego, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego.
2.Organizowanie i współorganizowanie wyjść klasowych.
3.Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.
4.Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
5.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
- Statutu szkoły
- Planów
- Regulaminów
- Programów.


................
Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.