X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22138
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Elżbieta Iwanicka

Gminne Przedszkole w Siedlisku

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2014r.
Posiadane kwalifikacje:
1. Studium Wychowania Przedszkolnego.
2. Tytuł licencjata z Pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej.
3. Tytuł magistra Pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.
§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA LUB REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego, dotycząca awansu zawodowego nauczycieli.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
• Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. IX 2011r.

IX 2011r.

IX 2011r.

V 2014r.

VI 2014r. Analiza Karty Nauczyciela oraz Dziennika Ustaw.

Wniosek.

Plan Rozwoju Zawodowego.

Sprawozdanie.

Wniosek.
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• Kursy.
• Szkolenia.
• Warsztaty. IX 2011r.-
VI 2014r. Zaświadczenia.
3. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola. Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola.
• Roczny Plan Pracy.
• Program Wychowawczy.
• Program Profilaktyki. IX 2011r.-
VI 2014r. Uwzględnienie potrzeb przedszkola w Planie Rozwoju Zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA LUB REALIZACJI
1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy zawodowej. 1. Komputerowe opracowanie:
• Miesięczne plany pracy.
• Arkusze obserwacyjne.
• Arkusze diagnozy.
• Sprawozdania.
• Zaproszenia.
• Podziękowania i dyplomy.
• Pomoce dydaktyczne.
• Informacje dla rodziców.
2. Szukanie materiałów dydaktycznych.
3. Bieżący przegląd zmian w prawie oświatowym.
4. Zgłaszanie udziału w szkoleniach, konkursach za pomocą Internetu.
5. Korzystanie z poczty elektronicznej. IX 2011r.-
VI 2014r.

IX 2011r.-
VI 2014r.

IX 2011r.-
VI 2014r.
IX 2011r.-
VI 2014r.
IX 2011r.-
VI 2014r.
Przykładowe dokumenty.
Scenariusze.

Wydrukowane materiały.

Wydruki.

Wydruk ze strony internetowej.
Potwierdzenie dyrektora.
2. Korzystanie z drukarki, skanera, laminarki i aparatu cyfrowego. • Skanowanie dyplomów, pomocy dydaktycznych, zdjęć na gazetkę osiągnięć przedszkolnych.
• Kserowanie pomocy dydaktycznych do zajęć.
• Wykonywanie zdjęć z uroczystości przedszkolnych i wstawianie na stronę internetową przedszkola. IX 2011r.-
VI 2014r.

IX 2011r.-
VI 2014r.
IX 2011r.-
VI 2014r.
Gazetka przedszkolna.

Ksero pomocy.

Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.
3. Udział w kursie komputerowym Uczestnictwo w kursie komputerowym. 2011r./2012r. Zaświadczenie z kursu.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA LUB REALIZACJI
1. Publikacje uroczystości przedszkolnych w Internecie. • Opracowanie scenariuszy zajęć i uroczystości przedszkolnych.
• Zamieszczanie ich na edukacyjnych stronach internetowych. IX 2011r.-
VI 2014r.
Adresy stron internetowych.
2. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. IX 2011r.-
VI 2014r.
Podpisy w Protokolarzu.
3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. • Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli przedszkola.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem.
• Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć. IX 2011r.-
VI 2014r.

IX 2011r.-
VI 2014r.
IX 2011r.-
VI 2014r.
Scenariusze zajęć.

Notatki z obserwacji zajęć.

Scenariusze zajęć.
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. Organizowanie sytuacji edukacyjnych, sprzyjających rozwojowi zawodowemu stażysty. Rok przed rozpoczęciem stażu. Kontrakt i potwierdzenie dyrektora.
5. Praca w zespołach pomocowych. • Opracowanie arkuszy obserwacji i diagnozy dzieci.
• Udział w zespole KIP i IPET. IX 2011r.-
VI 2014r.
Arkusze obserwacji i diagnozy.

Karta KIP i IPET.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA LUB REALIZACJI
1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu ukierunkowanego na promocję zdrowia. • Gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu.
• Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów.

• Wdrożenie programu do realizacji. 2011/2012r.


2012/2013r.

IX 2013r. Materiały.

Program zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Wpisy w dzienniku zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA LUB REALIZACJI
1. Organizowanie spotkań i szkoleń dla rodziców. Pogadanki skierowane do rodziców. IX 2011r.-
VI 2014r.
Zeszyt zebrań z rodzicami, referaty.
2. Promocja przedszkola. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych dla przedszkolaków. IX 2011r.-
VI 2014r.
Zaświadczenia, podziękowania.
3. Współorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci oraz ich rodzin. Udział rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych. Według harmonogramu imprez przedszkolnych. Scenariusze, zdjęcia.
4. Włączenie się w ogólnopolskie akcje. • Sprzątanie Świata.
• Zbiórka zużytych baterii.
• Góra Grosza.
• WOŚP.

IX 2011r- VI 2014r.
XI/XII co rok
I co rok Wpis w dzienniku zajęć.

Podziękowanie.
Podziękowanie.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA LUB REALIZACJI
1. Współpraca z innymi podmiotami. Spotkania z przedstawicielami:
• Policji.
• PPP.
• Biblioteki Publicznej.
• Muzeum. IX 2011r.-
VI 2014r.
Wpisy w dzienniku zajęć, zdjęcia.
2. Działania na rzecz pomocy społecznej. • Udział w posiedzeniach Rady Oświatowej.
• Udział w posiedzeniach Komisji Socjalnej. Według potrzeb.
Dwa razy w roku. Potwierdzenia.

Potwierdzenia.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA LUB REALIZACJI
1. Dostrzeżenie istotnych trudności w pracy z dziećmi 5-6 letnimi. • Zdiagnozowanie dwóch przypadków.
• Ustalenie metod pracy z dziećmi.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. IX 2011r.-
VI 2014r.
Opis i analiza dwóch przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.