X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21978
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Dane personalne:
1. Imię i nazwisko – Paweł Fischer
2. Miejsce zatrudnienia – Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu
3. Stanowisko – nauczyciel w świetlicy
4. Stopień zawodowy – nauczyciel kontraktowy
5. Data rozpoczęcia stażu – 1 września 2013 r.
6. Data zakończenia stażu – 31 maja 2016 r.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2013 r. nr 0; poz. 393

§ 7. ust. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
pkt 1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Zadania do wykonania i formy realizacji
Udział w pracach organów szkoły.
- udział w pracach Zespołu Nauczycieli Świetlicy i Biblioteki,
- praca w różnych komisjach powoływanych w szkole ,
- udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych (np. Program Wychowawczy)
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - protokoły z posiedzeń zespołu wychowawczego, protokoły z pracy różnych komisji.

§ 7. ust. 1.
pkt 2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,

Zadania do wykonania i formy realizacji
Szkolenia:
- kursy zewnętrzne prowadzone przez ODN,
- warsztaty metodyczne prowadzone przez ODN, w szczególności przez doradców metodycznych,
- kursy i warsztaty prowadzone przez firmy prywatne,
- szkolenia wewnątrzszkolne.
Termin : cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

§ 7. ust. 1.
pkt 3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zadania do wykonania i formy realizacji
Analiza najważniejszych przepisów oświatowych z:
- Ustawy o Systemie Oświaty,
- Karty Nauczyciela,
oraz rozporządzeń opierających się na wyżej wymienionych ustawach.
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - notatki własne.

§ 7 ust. 2.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania i formy realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r.)
-korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania i prezentacji dorobku
- napisanie planu rozwoju zawodowego oraz wniosku o rozpoczęcie stażu i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Termin : IX 2013 r.
Sposób dokumentowania: - przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju dyrektorowi szkoły.

Zadania do wykonania i formy realizacji
2. Współpraca z opiekunem stażu.
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- opracowanie harmonogramu spotkań
Termin : IX 2013r.
Sposób dokumentowania: - kontrakt i zasady współpracy, harmonogram spotkań.

Zadania do wykonania i formy realizacji
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli,
- omówienie obserwowanych zajęć.
Termin : według potrzeb
Sposób dokumentowania: - harmonogram obserwacji, karty obserwacji zajęć

Zadania do wykonania i formy realizacji
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły.
- przeprowadzenie i omówienie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora (konsultacje, analiza i ewaluacja)
Termin: według harmonogramu hospitacji
Sposób dokumentowania: - harmonogram hospitacji, scenariusze zajęć, wnioski z przeprowadzonych zajęć.

Zadania do wykonania i formy realizacji
5. Organizacja oraz udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.
- organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach szkolnych,
- organizacja festynu szkolnego oraz konkursów i imprez świetlicowych,
Termin: -cały okres stażu - wg harmonogramu imprez
Sposób dokumentowania: - notatki, zdjęcia.

Zadania do wykonania i formy realizacji
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- konstruowanie planu pracy świetlicy,
- poszukiwanie ciekawych rodzajów zajęć w świetlicy,
- opieka nad zapleczem świetlicy, uzupełnianie go w niezbędne materiały do pracy z wychowankami oraz przygotowywanie własnych materiałów.
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - plan pracy świetlicy, wykonane przez uczniów prace – zdjęcia.

Zadania do wykonania i formy realizacji
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
- gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
Termin: cały okres stażu oraz terminy wynikające z rozporządzenia
Sposób dokumentowania:
- wpisy w dokumentacji przebiegu stażu,
- potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji,
- treść sprawozdania,
- wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

Zadania do wykonania i formy realizacji
8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- prowadzenie dzienników świetlicowych, księgi przyjść i wyjść uczniów, bazy kart uczniów zapisanych do świetlicy oraz dzienników godzin wynikających z art. 42 KN.
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - zapisy w dokumentacji szkolnej.

Zadania do wykonania i formy realizacji
9. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami.
- relacjonowanie odbytych warsztatów i szkoleń w czasie posiedzenia Zespołu Nauczycieli Świetlicy i Biblioteki
- publikowanie własnych prac – publikacja planu awansu zawodowego na stronach www,
-publikacja zdjęć z konkursów na stronie internetowej szkoły.
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - spis relacji z odbytych szkoleń, strony www – wydruki.

§ 7 ust. 2
pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania i formy realizacji
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów,
- obserwacja i analiza możliwości uczniów,
- konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
- rozmowy i współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas w kwestiach wychowawczych,
- analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - notatki, potwierdzenia od pedagoga i psychologa

Zadania do wykonania i formy realizacji
2. Aktywne pełnienie funkcji wychowawczych.
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności wychowawcze,
- współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym,
- analiza efektów pracy wychowawczej ,ustalenie przyczyn ewentualnych niepowodzeń i określenie metod ich wyeliminowania.
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - karty miesięcznej analizy sytuacji wychowawczej, wnioski do dalszej pracy.

Zadania do wykonania i formy realizacji
3. Współpraca z rodzicami.
- spotkania i konsultacje indywidualne z rodzicami (poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków)
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: notatki ze spotkań z rodzicami.

Zadania do wykonania i formy realizacji
4. Modyfikowanie warsztatu pracy i metod pracy w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb uczniów.
- diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia (samodzielna obserwacja lub zapoznanie się z opinią Poradni)
- analiza zapotrzebowania na określony sposób spędzania wolnego czasu w zależności od osobowości, czy też problemów psychologicznych ucznia (samodzielna obserwacja lub zapoznanie się z opinią Poradni)
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - notatki, opracowane plany pracy z różnymi uczniami, wpisy w dziennikach.

Zadania do wykonania i formy realizacji
5. Realizowanie zagadnień z zakresu współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych: niezdrowy tryb życia, odżywiania się:
-opracowanie i realizowanie w czasie zajęć świetlicowych tematów z tego zakresu,
- przygotowanie gazetek ściennych.
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - konspekty zajęć, zdjęcia gazetek.

Zadania do wykonania i formy realizacji
6. Poszerzanie umiejętności interpersonalnych uczniów.
- integracja dzieci z grupą i środowiskiem szkolnym poprzez konkursy i imprezy szkolne,
- organizacja konkursów szkolnych i udział w konkursach międzyszkolnych,
- angażowanie uczniów w tworzenie gazetek.
Termin: cały okres stażu wg harmonogramu imprez, konkursów
Sposób dokumentowania: - notatki, zdjęcia

§ 7 ust. 2
pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania i formy realizacji
1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
- opracowanie różnych dokumentów i dyplomów przy użyciu technik komputerowych,
- przygotowanie scenariuszy zajęć, konspektów przy użyciu komputera i Internetu,
- wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową,
- wykorzystywanie w czasie zajęć tablicy interaktywnej,
- wykorzystywanie w czasie zajęć programów edukacyjno - zabawowych z płyt CD, a także programów i gier edukacyjnych z Internetu,
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - konspekty z zajęć, zdjęcia z komputerowych programów edukacyjno - zabawowych.

Zadania do wykonania i formy realizacji
2. Publikacje w Internecie.
- publikacja planu awansu zawodowego na stronach www.
Termin: X 2013
Sposób dokumentowania: - strona www (wydruk)

Zadania do wykonania i formy realizacji
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i komunikacyjnej do czynności związanych z awansem zawodowym:
- wykorzystanie komputera i Internetu - przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku,
- wykorzystywanie Internetu do samodoskonalenia i zdobywania informacji.
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - spis stron www, wydruki.

§ 7 ust. 2
pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania i formy realizacji
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych,
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - zaświadczenia.

Zadania do wykonania i formy realizacji
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej oraz studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: - bibliografia, notatki z przeczytanych pozycji.

§ 7 ust. 2
pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
- analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego,
- gromadzenie w podręcznej bibliotece aktów prawnych obowiązujących w szkole,
- analiza dokumentacji szkolnej (statut, WSO, program wychowawczy, program profilaktyczny)
Termin: systematycznie
Sposób dokumentowania: notatki, kserokopie

Poznań, 11.09.2013

Podpis nauczyciela

Paweł Fischer,
nauczyciel świetlicy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.