X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2187
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski: The UK in zoom

Klasy IV-VI
----------------------

Program autorski
„Zjednoczone Królestwo w zbliżeniu”

WSTĘP

Realizacja programu obejmuje czas od II.2007 do X.2007r.

W trakcie tego okresu zaplanowano przeprowadzenie cyklu
20 zajęć dydaktycznych , 2 konkursów , przygotowanie 2 inscenizacji oraz zorganizowanie 2 wyjazdów do Wielkiej Brytanii.

Będą w nich uczestniczyli chętni uczniowie przejawiający szczególne zdolności językowe oraz zainteresowanie językiem angielskim i Wielką Brytanią.

CELE:

Ogólne:
• Głównym zadaniem programu jest zaznajomienie uczniów
z elementami kulturowo-cywilizacyjnymi Wielkiej Brytanii .
• Celem jest też popularyzacja nauki języka angielskiego poprzez jego praktyczne użycie.
• Naszym priorytetem jest stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy .
• Uczniowie udoskonalą umiejętność posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.

Szczegółowe:
- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
- zapewnienie uczniom kontaktu z językiem obcym
- poszerzenie doświadczeń poprzez kontakt z kulturą innych krajów
- kształcenie tolerancji dla innych ludzi i kultur
- rozbudzane wśród uczniów zainteresowania kulturą, historią
i literaturą Zjednoczonego Królestwa
- zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych typu prasa angielska
- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe

TECHNIKI PRACY :

W celu uzyskania założonych osiągnięć przewiduje się zastosowanie poniższych technik pracy:

- Projekt - pozwoli uczniom na swobodny wybór zarówno treści jak
i formy nauki. Uczniowie sami rozdzielą pomiędzy sobą zadania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.

- Techniki teatralne- odgrywanie ról, scenki , inscenizacje

- Techniki multimedialne –
• Internet –docieranie do materiałów autentycznych
- korespondencja elektroniczna
- „wirtualna podróż” po Zjednoczonym Królestwie
• Programy komputerowe
- programy w języku angielskim
- tworzenie prezentacji Power Point

• Video- prezentowanie materiałów kulturowych
- oglądanie filmów i programów w języku angielskim

• Wyszukiwanie informacji w publikacjach i prasie anglojęzycznej.

- Obóz językowy - stworzy wspaniałe warunki pogłębienia umiejętności językowych , jak również uwrażliwienia na kulturowe bogactwo świata.

- Wyjazd językowo-krajoznawczy do Walii

TREŚCI

Obejmują poznawanie tradycji, zwyczajów, instytucji, społeczeństwa Zjednoczonego Królestwa , a także norm zachowania w kontaktach
z Brytyjczykami.

DZIAŁANIA:

- zajęcia dydaktyczne:

Temat
działanie
Ilość jednostek lekcyjnych

1. Zjednoczone Królestwo – szkic ogólny , charakterystyka poszczególnych krain
- Anglia
- Szkocja
- Irlandia Północna
- Walia
Wykonanie folderów reklamujących poszczególne krainy.
4

2. Tradycje i święta brytyjskie:
-Christmas , Halloween
- Walentynki
Oglądanie filmików w wersji angielskiej.
Gazetka szkolna w języku angielskim poświecona prezentacji Dnia Zakochanych.
2
1

3. Rodzina Królewska .
Stworzenie publikacji multimedialnej w programie Power point.
2

4.
Niezwykłe miejsca Londynu.
Stworzenie publikacji multimedialnej w programie Power point.
2

5. Znani Brytyjczycy.
Prezentacja na gazetce ściennej.
1

6.Legenda o Królu Arturze.
Konkurs czytania.
Stworzenie publikacji multimedialnej
w programie Power point.
3

7. Robert Burns – poznanie twórczości
Wieczorek integracyjny z uczniami ze Szkoły Podstawowej z Czerśli i Świdrów.
3

8. Moi rówieśnicy w Wielkiej Brytanii.
Nawiązanie kontaktu i korespondencja elektroniczna
1

9. Najlepsze brytyjskie zespoły muzyczne.
Nauka piosenki the Beatles „ Yellow submarine”
1

Razem: 20 zajęć edukacyjnych.

Formy pracy:

• Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych - 20 godz.
• Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii - 2 godz.

• Przygotowanie inscenizacji „ Z kulturą brytyjską na Ty” i jej prezentacja na forum szkoły. - 3 godz.

• Wieczorek Roberta Burnsa – spotkanie integracyjne z uczniami Szkoły Podstawowej z Czerśli i Świdrów - 4 godz.
• Obóz językowy w Wielkiej Brytanii dla najaktywniejszych uczniów. – 10 uczniów , 1 opiekun , ok. 1 tyg.
• Wyjazd językowo-krajoznawczy dla zwycięzców konkursu
Wiedzy o Wielkiej Brytanii - 3 uczniów ok. 1 tygodnia

Zjednoczone Królestwo – szkic ogólny , charakterystyka poszczególnych krain - Anglia

Zjednoczone Królestwo – szkic ogólny , charakterystyka poszczególnych krain - Szkocja

Zjednoczone Królestwo – szkic ogólny , charakterystyka poszczególnych krain - Walia

Zjednoczone Królestwo – szkic ogólny , charakterystyka poszczególnych krain - Irlandia Północna

Christmas
Halloween
Walentynki
Rodzina Królewska

Niezwykłe miejsca Londynu.
Znani Brytyjczycy.
Legenda o Królu Arturze.
Robert Burns – poznanie twórczości.
Wieczorek integracyjny.
Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Moi rówieśnicy w Wielkiej Brytanii.
Najlepsze brytyjskie zespoły muzyczne.
Z kulturą brytyjską na Ty.
Obóz językowy w Wielkiej Brytanii dla 10 najaktywniej
działających uczniów.
Ok. tygodnia

Wyjazd językowo-krajoznawczy dla zwycięzców konkursu. Ok.7 dni

SPODZIEWANE EFEKTY :

Po ukończeniu cyklu zajęć uczeń:

- posiada zasób umożliwiający prowadzenie korespondencji
- używa różnorakich metod pozyskiwania informacji
- umie pracować ze słownikiem
- zna najważniejsze fakty dotyczące Wielkiej Brytanii – stolica, geografia, podział na kraje
- zna patronów Szkocji, Anglii, Walii, Irlandii, potrafi podać najważniejsze informacje o tych krajach
- zna najważniejsze fakty dotyczące monarchii, nazwiska sławnych Brytyjczyków
- zna najważniejsze święta tradycje z nimi związane
- widzi różnice w obyczajach polskich i krajów anglojęzycznych
- stosuje nowoczesne technologie :potrafi przygotować prezentacje multimedialną oraz korzystać z Internetu

DOWODY PRACY

- płyty CD ze stworzonymi przez uczniem prezentacjami PowerPoint
- foldery zawierające informacje o poszczególnych królestwach
- gazetka szkolna w języku angielskim poświęcona Świętu Zakochanych
- fotografie
- analiza ankiety ewaluacyjnej
- inscenizacja zaprezentowana na forum szkoły
- protokół przeprowadzenia konkursu

EWALUACJA

W celu dokonania ewaluacji programu zamierzam wykorzystać dwa narzędzia :
• przeprowadzenie konkursu dotyczącego zagadnień kulturowych – pytania będą sformułowane w języku angielskim , a dotyczyć będą wyłącznie zagadnień związanych z kulturą , geografią , ciekawostkami realioznawczymi , omawianymi podczas zajęć edukacyjnych .
W celu obiektywnej oceny prac do jury zostaną powołane nauczycielki języka angielskiego z Publicznego Gimnazjum
w Staninie.
• Narzędziem badawczym będzie ponadto ankieta ewaluacyjna skierowana do ucznia. Wyniki badania będą wykorzystane w celu modyfikacji proponowanego programu.

Przykładowa ankieta ewaluacyjna:

Odpowiedz na poniższe pytania zaznaczając wybraną przez siebie odpowiedź: TAK lub NIE.

1. Czy chętnie uczestniczyłeś/aś w zajęciach?
TAK
NIE
2. Czy odniosłeś/aś korzyści z uczestnictwa w zajęciach?
TAK
NIE
3. Czy treści były według Ciebie przedstawione w sposób zrozumiały i interesujący?
TAK
NIE
4. Czy forma prowadzenia zajęć była dla Ciebie ciekawa?
TAK
NIE
5. Czy stosowane przez nauczyciela metody pracy pozwoliły Ci aktywnie uczestniczyć w zajęciach?
TAK
NIE
6. Czy łączenie teorii z praktyką oraz stosowanie technik komputerowych i Internetu sprawiło, że omawiany materiał był dla Ciebie bardziej zrozumiały?
TAK
NIE
7. Czy w czasie zajęć mogłeś/aś samodzielnie zdobywać wiedzę?
TAK
NIE

Udziel krótkiej odpowiedzi:

Wymień jeden temat, którego realizacja podobała Ci się najbardziej.
……………………………………………………………………………………

Wymień zagadnienia, które sprawiały Ci najwięcej trudności.
……………………………………………………………………………………

Które tematy były Twoim zdaniem zbędne i dlaczego?
……………………………………………………………………………………

Podaj zagadnienia, o które chciałbyś/abyś wzbogacić program?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.