X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21695
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI przygotowujących się do wojewódzkiego konkursu języka angielskiego

1. Założenia programu:

Program jest ukierunkowany na pracę z uczniem zdolnym. Skierowany jest do uczniów ambitnych, nie obawiających się dodatkowej pracy w szkole, jak i w domu. Przygotowanie do konkursu wymaga ogromnego zapału i motywacji, zarówno ze strony nauczyciela jak i ucznia. Wieloletnia praca i doświadczenie utwierdzają nauczyciela w przekonaniu, iż skrupulatne zaplanowanie pracy sprzyja osiągnięciu sukcesu. Program jest zgodny z podstawą programową 2009 dla szkól podstawowych II etap edukacyjny i wykracza poza nią. II etap edukacyjny nawiązuje w większości wymagań do poziomu A1/A1+, w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych zdefiniowanej przez Radę Europy.
Program koła jest realizowany w grupie tych samych uczniów przez 3 kolejne lata i zawiera sprawności, jakie uczeń nabywa przygotowując się kolejno do etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Program skorelowany jest również z programem nauczania do podręczników STARLAND 1 oraz STARLAND 2, posiadających rekomendacje MEN do Nowej Podstawy Programowej z 2009 roku – nr 231/1/2009. Realizacja programu odbywa się w wymiarze 1 godz. tygodniowo oraz 2-godzinnych warsztatów w dni wolne od zajęć dydaktycznych przez kolejne 3 lata.

2. CEL EDUKACYJNY PROGRAMU:
Rozwój skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie, co będzie się wiązało z przyswojeniem podstawowych środków językowych ( leksyki, gramatyki, wymowy) po to, by osiągać różne cele komunikacyjne: rozumienia, tworzenia, reagowania i przetwarzania wypowiedzi.

3. CELE WYCHOWAWCZE:

rozwijanie poczucia własnej wartości;
kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także ciekawości, otwarcia i poszanowania dla kultur i tradycji innych narodów;
rozumienie znaczenia rodziny w życiu człowieka i swojej w niej roli;
umiejętność dostrzegania potrzeb innych osób oraz kształtowanie postawy koleżeństwa, przyjaźni, tolerancji wobec innych;
umiejętność współpracy z innymi w parach, grupach, zespołach;
umiejętność wyrażania własnych opinii i uczuć oraz uwrażliwienie na opinie i uczucia innych osób; asertywność i empatia;
umiejętność oceny zachowań swoich i innych oraz przewidywanie ich potencjalnych konsekwencji;
zaszczepianie wartości: uczciwości, odpowiedzialności, wytrwałości, szacunku dla innych;
rozwijanie ciekawości poznawczej, gotowości do podejmowania inicjatyw i uczenia się przez całe życie.

4. CELE SZCZEGÓŁOWE:

Słuchanie (rozumienie ze słuchu bardzo prostych, krótkich wypowiedzi artykułowanych powoli i wyraźnie w standardowej odmianie języka):
- rozumienie poleceń nauczyciela;
- rozumienie zwrotów dnia codziennego;
- rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu;
- wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście;
- rozumienie intencji rozmówców (np. informowanie, wyrażanie prośby);
- rozpoznanie rodzaju sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie).
Czytanie (rozumienie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych):
- rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu;
- wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście;
- rozpoznanie różnych rodzajów tekstów (np. list prywatny, opowiadanie, zaproszenie).
Mówienie (tworzenie kilkuzdaniowych, prostych wypowiedzi ustnych według wzoru oraz reagowanie w prostych sytuacjach życia codziennego):
- opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc;
- opowiadanie o czynnościach życia codziennego;
- przedstawianie swoich upodobań i uczuć;
- przestawianie siebie i innych, pytanie o dane rozmówcy i stosowanie zwrotów
grzecznościowych;
- podawanie swojego wieku i miejsca zamieszkania;
- wyrażanie posiadania i mówienie o umiejętnościach;
- prośba o informacje;
- wyrażanie emocji;
- wyrażanie prośby, podziękowania.
Pisanie (tworzenie kilkuzdaniowych, prostych wypowiedzi pisemnych według wzoru oraz reagowanie w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego):
- opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc;
- opisywanie czynności życia codziennego;
- przedstawianie swoich upodobań i uczuć;
- udzielanie prostych informacji na swój temat;
- wyrażanie podziękowania.
Inne umiejętności:
- przekazywanie ustnie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego lub czytanego;
- zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego lub czytanego;
- umiejętność korzystania ze słownika dwu- i stopniowo jednojęzycznego oraz innych materiałów w języku angielskim (np. encyklopedia), jak również z technologii
informacyjno-komunikacyjnych;
- stopniowy rozwój umiejętności samooceny własnego postępu, dostrzeganie błędów swoich i innych oraz dokonywanie autokorekty i oceny wzajemnej;
- rozwój świadomości językowej (np. dostrzeganie podobieństw i różnic między
językami);
- rozwój samodzielności poprzez stosowanie różnorodnych strategii uczenia się języka;
- stosowanie strategii komunikacyjnych.

5. METODY i TECHNIKI PRACY:
- metody aktywizujące: burza mózgów, praca projektowa, drama, inscenizacja, wywiad, praca z wierszem, muzyką i piosenką
- metoda audiowizualna
- 'discovery techniques' – odkrywanie reguł gramatycznych
- metoda gramatyczno - tłumaczeniowa
- praca z grami edukacyjnymi
- praca ze słownikiem dwujęzycznym

6. WYPOSAŻENIE SALI:
- odtwarzacz płyt CD
- komplet płyt
- komputer z dostępem do internetu
- projektor
- tablica interaktywna e-beam

7. MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karty obrazkowe 'flashcards'
- plakaty
- gry planszowe
- filmy DVD
- słowniki ze szkolnej biblioteki
- podręczniki:
1. 'Let's play grammar” - Barbara Ściborowska, PWN
2. ‘Elementary Language Practice 3rd Edition’, Michael Vince, Macmillan.
3. ‘Macmillan English Grammar in Context Essential’, Simon Clark, Michael Vince, Macmillan.
4. ‘Oxford Bookworms Library Stage 3 The USA’ 3rd Edition, Alison Baxter. OUP
5. ‘Seasons and Celebrations’, Jackie Maguire, OUP.
6. Encykopedia 'Guide to British and American Culture' OXFORD

8. TEMATYKA ZAJĘĆ:
Podczas zajęć koła uczniowie sukcesywnie będą przygotowywani do kolejnych etapów konkursu według zakresu pojęć przedstawionego przez organizatorów konkursu.
Kolejno na:

ETAP SZKOLNY
Czytanie tekstów ze zrozumieniem
Znajomość konstrukcji gramatycznych
- wyrażenie there is/there are
- wyrażenie I’d like to
- wyrażenie be going to
- czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple
- konstrukcja Let’s + czasownik
- określniki a, an, the, any, some, many, much, a lot of, (a) little, enough, przypadki braku określnika
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
- liczba mnoga rzeczowników (regularne i wybrane nieregularne)
- rzeczowniki złożone (playground)
- forma dzierżawcza rzeczownika – dopełniacz saksoński
- zaimki wskazujące, osobowe
- przymiotniki dzierżawcze
- przymiotniki określające kolor, rozmiar, kształt i jakość
- przysłówki częstotliwości i ich miejsce w zdaniu
- przysłówki czasu przeszłego (last week, last month, ... ago)
- przysłówki miejsca i kierunku
- przyimki w okolicznikach czasu (on Monday, at 5 o’clock, in summer)
- liczebniki główne i porządkowe
- spójniki (and, but, or, when, next, then, after, before, while)
- szyk wyrazów w zdaniu prostym
- zdania oznajmujące, pytające i przeczące
- polecenia, zakazy i rozkazy
Znajomość słownictwa i zwrotów
- człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania)
- dom (miejsce zamieszkania, opis domu, nazwy pomieszczeń i sprzętów)
- szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne, rozkład zajęć, wyposażenie klasy, reguły i zasady)
- praca (popularne zawody)
- żywienie (artykuły spożywcze, nazwy posiłków)
- sport (popularne dyscypliny i sprzęt sportowy)
- świat przyrody (pogoda, pory roku, rośliny, zwierzęta, krajobraz, kierunki i regiony geograficzne)
- stosunki międzyludzkie (formy grzecznościowe, zachowanie, codzienne kontakty z ludźmi)
- kalendarz: daty, dni tygodnia, miesiące, zegar (godziny), dni szczególne, np. urodziny czy święta, np. Boże Narodzenie
- zakupy, pieniądze, ceny
- miejsca użyteczności publicznej (poczta, kino, itd.)
- kraje i narodowości, języki
- życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele, czynności dnia codziennego)
Ogólna wiedza na temat kultury krajów anglojęzycznych
- stolice krajów anglojęzycznych
- symbole narodowe Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych

ETAP REJONOWY
Czytanie tekstów ze zrozumieniem
Znajomość konstrukcji gramatycznych:
- konstrukcja love/ like +gerund
- czasy Future Simple, Past Continuous
- wyrażanie przyszłości za pomocą Present Simple i Present Continuous
- zaimki dzierżawcze
- zaimki osobowe dopełnieniowe
- wyrażenia przyimkowe (look for)
- konstrukcja too/enough
- przysłówki sposobu (slowly)
- czasowniki modalne can, must, should, have to
Znajomość słownictwa i zwrotów
- cechy charakteru
- części ciała
- części garderoby
- bary, kawiarnie, restauracje
- zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie)
- środki transportu
- topografia terenu
- media: TV, gatunki programów, prasa, komputer/Internet, telefon komórkowy
- rodzaje muzyki
- gatunki książek
- zdrowie (nazwy podstawowych chorób i dolegliwości)
- hobby, upodobania, czas wolny
Ogólna wiedza na temat kultury krajów anglojęzycznych
- krainy geograficzne, słynne miasta, budowle i zabytki Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych
- tradycje żywieniowe w krajach Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych

ETAP WOJEWÓDZKI
Czytanie tekstów ze zrozumieniem
Znajomość konstrukcji gramatycznych:
- czas Present Perfect
- zaimki nieokreślone (someone, something, ... , etc)
- stopniowanie przymiotników jedno i wielosylabowych (regularnych i nieregularnych)
- zdanie warunkowe – typ I
- pytania z przyimkiem na końcu
- strona bierna czasu Present Simple i Past Simple
Znajomość słownictwa i zwrotów
- na lotnisku, w hotelu
- państwo i społeczeństwo; przestępczość
- podróżowanie i turystyka
- zdrowa i niezdrowa dieta
- zagrożenia i ochrona środowiska
Ogólna wiedza na temat kultury krajów anglojęzycznych
- zwyczaje, święta i uroczystości w krajach Zjednoczonego Królestwa i Stanach Zjednoczonych

9. OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH:
Program zakłada zrealizowanie założonych celów edukacyjnych i wychowawczych. Uczniowie systematycznie uczęszczający na zajęcia przez 3 kolejne lata nauki posiądą usystematyzowane wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej II etapu edukacyjnego. Poza tym, znajomość niektórych treści powinna również wykraczać poza tę podstawę. Spodziewam się, że uczniowie osiągną poziom podstawowy A2. To wszystko pozwoli im na pomyślne 'pokonywanie' kolejnych etapów wojewódzkiego konkursu języka angielskiego, który nadal jest prestiżem dla ucznia, nauczyciela jak też i szkoły.

Henryka Sarosiek SP nr 1 w Sokółce

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.