X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2169
Przesłano:

Program wychowawczy dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego

PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2007/2008.

Zamierzenia wychowawcze

1. Troska o właściwą frekwencję i wyniki nauczania
2. Analiza postaw uczniowskich, kultura współżycia w klasie, w szkole, kultura słowa.
3. Działania w kierunku mobilizowania uczniów do pełniejszego udziału w życiu klasy, szkoły, przełamania bierności niektórych uczniów i likwidacja postaw konsumpcyjnych, egoistycznych.
4. Prowadzenie profilaktyki niedostosowań społecznych i nałogów.
5. Uwrażliwienie uczniów na osiągnięcia i wartości kultury narodowej, tradycji, zainteresowanie problematyką i zjawiskami życia współczesnego.
6. Zdrowie i higiena psychiczna uczniów.
7. Preorientacja zawodowa.

Plan pracy wychowawczej

1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój emocjonalny, moralny, intelektualny, społeczny i fizyczny.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia (profilaktyka prozdrowotna przeciwdziałanie patologiom.
3. Kształtowanie umiejętności współżycia społecznego - umiejętność współdziałania i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, nabywanie umiejętności pracy w grupie, przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.
4. Budowanie zespołu klasowego i integracja społeczności szkolnej.
5. Kształtowanie aktywnej postawy, przedsiębiorczych zachowań.
6. Indywidualizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego, szczególny nacisk na wspomaganie młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
7. Wdrażanie do konstruktywnego spędzania czasu wolnego (zwracanie szczególnej uwagi na zachowania młodzieży na wycieczkach i wyjściach).
8. Kształtowanie środowiska wychowawczego w społeczności lokalnej poprzez współpracę z rodziną i instytucjami działającymi w tym środowisku.

I - Zagadnienia dydaktyczne, sprawy nauki i uczenia się

1. Systematyczna kontrola bieżących wyników nauczania i frekwencji na zajęciach wychowawczych.
2. Kontakty z rodzicami, pedagogiem szkolnym, zebrania -wywiadówki, korespondencja.
3. Organizowanie pomocy uczniom słabszym.

II - Podniesienie dyscypliny uczniów

1. Dbanie o przestrzeganie zapisów statutu i Regulaminu Szkolnego
2. Organizować według potrzeb narady klasowe z analizą sytuacji wychowawczej klasy, stanu frekwencji i ogólnej dyscypliny uczniów.
3. Nasilać kontakty z rodzicami uczniów wykraczających poza wymogi dyscypliny.

III - Podniesienie poziomu wiedzy obywatelskiej

1. Zapoznać uczniów z tradycją szkoły, aktywny udział uczniów w obchodach Święta Patrona Szkoły.
2. Wdrażać uczniów do systematycznego czytania prasy codziennej, oglądania dzienników telewizyjnych, wiadomości itp.
3. W tematyce wychowawczej uwzględniać najważniejsze aktualne problemy polityczne i społeczne kraju i świata.
4. Zapewnić uczniom udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych z okazji świąt szkolnych i państwowych.
5. Umożliwić zwiedzanie miejsc pamięci narodowej regionu.
IV- Kultura współżycia w klasie i szkole
Praca nad poniesieniem kultury bycia, na co dzień.

1. Przeznaczać część zajęć wychowawczych na analizę zaobserwowanych niewłaściwych zachowań.
2. Zaplanować pogadanki klasowe traktujące o formach kulturalnego zachowania się w domu, szkole, u znajomych, w miejscach publicznych, Kultura słowa.
3. Zachowanie wobec rodziców, przełożonych, kolegów.

V - Zdrowie uczniów

1. Zasięgnąć informacje o stanie zdrowia uczniów (zwolnienie z wf)
2. Uwzględniać tematykę zdrowotną (filmy, artykuły prasowe, literatura)
3. Zorganizować spotkanie z lekarzem.
4. Prowadzić stał prace w zakresie profilaktyki uzależnień i nałogów.
5. Uwzględnić tematykę ekologiczną dotyczącą zdrowego odżywiania.
6. Rozpoznać potrzeby materialne uczniów, pomóc najbiedniejszym (zwolnienie z opłat)

VI -Imprezy klasowe

1. Półmetek (październik 2007)
2. Zabawa – dyskoteka – Andrzejki
3. Zorganizować w klasie Mikołajki, Dzień Chłopca, dzielenie się opłatkiem – Wigilia w klasie
4. Wycieczka dwu, -trzydniowa do Krakowa i okolic lub do Czech.
5. Wyjazd do Opola lub Wrocławia (spektakl teatralny).
6. Obejrzeć wspólnie film, zorganizować dyskusje.
Propozycje tematów i zagadnień godzin do dyspozycji wychowawcy dla klasy II.

1. Wybór samorządu klasowego
2. Zapoznanie z zapisami odnośnie praw i obowiązków zawartych w regulaminie szkoły, podstawowe zasady BHP
3. Opracowanie programu artystycznego dotyczącego Dnia Patrona Szkoły
4. Cele życiowe i droga pozwalająca je osiągnąć.
5. Prawa i obowiązki ucznia w szkole
6. Równouprawnienie kobiet
7. Ja - jako człowiek dorosły podejmujący decyzje
8. Dojrzałość społeczna – co to znaczy ( rozmowa z psychologiem)
9. Alkoholizm wśród młodzieży ( rozmowa z osobą z poradni alkoholowej)
10. Wspólne uzgadnianie ocen z zachowania.
11. Związki między różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi, a wynikami w nauce, pracy, twórczości.
12. Tolerancja wśród ludzi” Każdy inny wszyscy równi”
13. Tradycja Świąteczna – Wigilia w klasie.
14. Anoreksja – skutki i profilaktyka
15. Co to znaczy być dojrzałym. Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i społeczna.
16. Bycie dojrzałym to " wolność OD" czy " wolność DO" czegoś.
17. Jestem kobietą – jestem mężczyzną
18. Hierarchia wartości wśród młodzieży – referat.
19. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.
20. Zagrożenia płynące z Internetu
21. Jak poszukać pracy sezonowej – spotkanie z osobą z Centrum Informacji
22. Rola mężczyzny (ojca) w życiu rodziny
23. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości.
24. Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat
25. Czym kieruję się w dokonywaniu ważnych decyzji życiowych.
26. Narkotyki, przemoc, agresja – czy to nas dotyczy?
27. Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt.
28. Moje plany życiowe – nauka, rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych celów.
29. Ustalenie ocen z zachowania

Plan pracy wychowawczej może ulec zmianie, jeśli wynikną problemy, które będą wymagały natychmiastowych działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.