X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21685
Przesłano:

Obwody prostokątów i kwadratów. Scenariusz lekcji matematyki do klasy IV

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI

Klasa: czwarta. Czas trwania lekcji: 45 minut.

Temat lekcji: Obwody prostokątów i kwadratów. ( 2 lekcja- utrwalenie, ćwiczenia)
Dział tematyczny: Figury geometryczne
Program: Matematyka z plusem

ZADANIA LEKCJI

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
Przed lekcją uczeń :
(Zapamiętanie wiadomości)
• zna pojęcie prostokąta i kwadratu
• wie, że każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem
Po lekcji uczeń:
• wie, że obliczając obwody wyrażamy długości boków w tych samych jednostkach

Przed lekcją uczeń potrafi:
(Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych)
• narysować prostokąt i kwadrat
• liczyć obwody wielokątów, w szczególności prostokątów i kwadratów

POSTAWY I ZACHOWANIA SPECYFICZNE DLA AKTYWNOŚCI MATEMATYCZNYCH
Po lekcji uczeń rozumie :
( Rozumienie wiadomości)
• zasadę obliczania obwodów wielokątów

Po lekcji uczeń potrafi:
(Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych)
• liczyć zadania z kontekstem realistycznym na temat obwodów prostokątów i kwadratów

POSTAWY I ZACHOWANIA INTELEKTUALNE FUNKCJONUJĄCE POZA SFERĄ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ŚCIŚLE Z MATEMATYKĄ
wykorzystanie poznanej wiedzy do realizacji zadań,
zwiększanie samodzielności wykonywania ćwiczeń,
umiejętność jasnego i poprawnego wypowiadania się.

METODY I FORMY PRACY :
Metody nauczania:
słowna: pogadanka , dyskusja,
praktyczna: ćwiczenia uczniowskie – obliczanie obwodów
poglądowa (z kontekstem realistycznym)
multimedialna: praca z komputerem i projektorem lub tablicą multimedialną 3

Formy pracy: praca indywidualna uczniów, praca z całą klasą

Zasady:
•systematyczności ( uczniowie przypominają sobie znany już materiał)
•trwałości wiedzy (uczniowie utrwalają znany już materiał)
•świadomego udziału uczniów w procesie uczenia się i nauczania ( uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania)
•przystępności w nauczaniu ( dobór zadań od najłatwiejszych do trudniejszych)

POMOCE DYDAKTYCZNE : podręcznik szkolny „Matematyka z plusem”, zeszyt ćwiczeń „Matematyka z plusem”, zeszyt przedmiotowy, dodatkowe karty pracy dla uczniów, przybory kreślarskie, prezentacja multimedialna w programie Power Point, laptop, projektor lub tablica multimedialna

LITERATURA

„Matematyka z plusem 4”- podręcznik -Piotr Zarzycki, Marta Jucewicz, Małgorzata Dobrowolska
„Matematyka z plusem 4”- zeszyt ćwiczeń- Piotr Zarzycki, Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek
„O nauczaniu matematyki – wybrane materiały do studiowania dydaktyki matematyki”- pod redakcją Jerzego Żabowskiego

ETAPY LEKCJI:

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA LEKCJI (5minut)
przywitanie z uczniami
sprawdzenie obecności
sprawdzenie zadania domowego


CZĘŚĆ PRZYPOMINAJĄCA (5 minut)
Pytam uczniów:
Co to jest prostokąt i kwadrat.?
Czy każdy prostokąt jest kwadratem, a następnie czy każdy kwadrat jest prostokątem.?
Jak obliczmy obwód dowolnego wielokąta ?
Jak obliczmy obwód prostokąta, a jak kwadratu ?

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA LEKCJI (30minut)

Na poprzedniej lekcji rozpoczęłam z uczniami ćwiczenie obliczania obwodów prostokątów i kwadratów. Wykonaliśmy większość zadań z podręcznika i połowę zadań z zeszytu ćwiczeń. Na tej lekcji zaktywizuję uczniów dając im dodatkowe karty pracy. Będą też rysować figury w zeszytach. Mówię im również, że przez całą lekcję będzie trwał konkurs. Za poprawnie wykonane zadanie będzie można zdobywać plusy. Kto zdobędzie najwięcej plusów otrzyma „6”. Za drugie i trzecie miejsce można otrzymać „5”. 4

Rozpoczynam zajęcia od wyświetlenia pierwszego slajdu z przygotowanej prezentacji multimedialnej.

SLAJD 1

FIGURY GEOMETRYCZNE

Temat: Obwody prostokątów i kwadratów.

Przedstawiam temat lekcji. Dzieci zapisują temat lekcji w zeszytach. Krótko wymieniam cele jakie na lekcji będziemy realizować.

Na dzisiejszej lekcji będziemy obliczać obwody prostokątów i kwadratów. Przekonacie się również, że umiejętność ta przydaje się w wielu sytuacjach życia codziennego.

SLAJD 2

Wyświetlam slajd. Proszę o narysowanie w zeszycie kwadratu o podanym wymiarze oraz o obliczenie jego obwodu. Zwracam uwagę na estetykę i konieczność użycia ołówka oraz odpowiednich przyborów kreślarskich.

Zad.1.

Narysuj kwadrat o boku 4cm i oblicz jego obwód

Monitoruję poprawność wykonania zadania.
Proszę o podanie rozwiązania jednego z uczniów.

Powinno być: 4x4cm=16cm

SLAJD 3

Wyświetlam na tablicy kolejny slajd i proszę o wykonanie zadania.
5
Zad.2.

Narysuj prostokąt o wymiarach 3cm x 5cm. Oblicz jego obwód.

Gdy orientuję się, że uczniowie wykonali zadanie, proszę o podanie rozwiązania na tablicy. Wybieram jednego z uczniów.
Jeśli wybrany uczeń napisał działanie 2x3cm+2x5cm=, chwalę go i pytam, czy ktoś wyliczył obwód prostokąta inaczej.

Spodziewana odpowiedź:
2x(3cm+5cm)=2x8cm=16cm

SLAJD 4

Wyświetlam na tablicy multimedialnej kolejny slajd.

Zad.3.
Uzupełnij tabelki.
Długość boku
Obwód kwadratu
5cm

7cm

24cm

Długości boków
Obwód prostokąta (według wzoru)
5cm x 2cm
Obwód= 2●5cm+2●2cm=10cm+4cm=
4cm x 6cm

7cm x 3cm

Uczniowie otrzymują identyczne zadanie na dodatkowej karcie pracy, którą wklejają do zeszytów.
Robią zadanie samodzielnie.
Monitoruję pracę i udzielam wskazówek uczniom, którzy mają problemy.
Gdy zauważam, że uczniowie kończą pracę, wyznaczone osoby uzupełniają tabelki na tablicy. Sprawdzamy poprawność wykonania zadania.

SLAJD 5

Wyświetlam uczniom kolejny slajd. Czytam głośno treść zadania: 6

Zad.4

Okno ma wysokość 120cm i szerokość 1m.
Oblicz, ile uszczelki potrzeba do jego uszczelnienia.

Przypominam uczniom o konieczności zapisywania jednostek przy liczbach.
Czekam chwilę i proszę, by ktoś rozwiązał zadanie na tablicy.

Rozwiązanie powinno być następujące:
2x120cm+2x100cm=

Może się zdarzyć:
2x120cm+2x1m=

Pytam uczniów, czy ten zapis jest poprawny.

Spodziewana odpowiedź:
Ten zapis jest niepoprawny.

Pytam, dlaczego zapis jest niepoprawny.

Spodziewana odpowiedź:
Musimy mieć taką samą jednostkę, czyli 1m to 100cm.

Wyświetlam kolejny slajd:

Gdy chcemy obliczyć obwód wielokąta, musimy wyrazić długości jego boków w tych samych jednostkach.

Chwalę uczniów za prawidłową odpowiedź i zwracam uwagę na fakt, że osoba, która nie będzie umiała prawidłowo wyliczyć takiego obwodu, nie będzie wiedziała, ile należy zakupić taśmy uszczelniającej okna, a taka sytuacja może zdarzyć się w życiu.

Zad.5

Zeszyt ćwiczeń- zad.5 str.65 7

Wyznaczony uczeń czyta głośno treść zadania:

Przed szkołą znajdują się prostokątne trawniki i klomby, które należy otoczyć niskimi płotkami. Jaką długość będą miały poszczególne plotki?

Długość płotków wokół trawników:
nr1..........
nr2..........
nr3..........
nr4..........

Długość płotków wokół klombów:
nr1.........
nr2.........

Proszę, by uczniowie dokładnie przyjrzeli się ilustracji i spróbowali obliczyć samodzielnie długości płotków, czyli obwody prostokątów i kwadratów.
Cały czas monitoruję pracę uczniów i pomagam, gdy jest to konieczne.
Po skończonej pracy sprawdzamy poprawność wykonania zadania i wyjaśniam, jeśli coś było niezrozumiałe. Proszę, by uczniowie zgłosili, jeśli czegoś nie rozumieją.

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA (5 minut)
Pytam uczniów, czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji.

Spodziewana odpowiedź:
Obliczaliśmy obwody prostokątów i kwadratów.

Pytam, czy łatwiej obliczało się uczniom obwód kwadratu czy prostokąta. Proszę o uzasadnienie.

Spodziewana odpowiedź:
Kwadratu, ponieważ wystarczy pomnożyć długość boku cztery razy. 8

Pytam, czy umiejętność obliczania obwodów przydaje się w życiu codziennym.

Spodziewane odpowiedzi:
- Tak, przy uszczelnianiu okien.
- Przy zakupie listewek przypodłogowych.
- Przy konstruowaniu ramek.
- Przy stawianiu płotu itp.

Pytam, co zrobić, gdy długości boków są wyrażone w różnych jednostkach.

Spodziewana odpowiedź:

Należy zamienić jednostkę. Gdy chcemy obliczyć obwód wielokąta, musimy wyrazić długości jego boków w tych samych jednostkach.

Chwalę uczniów za pracę na lekcji, wyróżniam najaktywniejszych i nagradzam według ustalonych na początku lekcji zasad konkursu.
Wyjaśniam na czym będzie polegała praca domowa.

Zadanie pracy domowej
Dla wszystkich (obowiązkowe)

Podręcznik – zadanie1 str. 125
a) Narysuj kwadrat o boku 5cm i oblicz jego obwód.
b) Narysuj prostokąt o wymiarach 2cm x 3cm. Oblicz jego obwód.

Dla chętnych

Super zagadka – Podręcznik str. 125
„ Z pięciu jednakowych kwadratów zbudowano prostokąt. Ile razy obwód tego prostokąta jest większy od obwodu każdego z kwadratów?”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.