X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21590
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013 r.
Planowany termin stażu: 31.05.2013
Opiekun stażu: Alicja Jeleń
Dyrektor Przedszkola: Ewa Jurkowska

§7 UST. 2, PKT 1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIA ICH SKUTECZNOŚĆ I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego,
• zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego (zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się stopień awansu zawodowego: materiały ORE, publikacje w prasie oświatowej, Internet),
• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego na temat awansu zawodowego (RP, szkolenia, konferencje, kursy),

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• ustalenie przebiegu stażu
• sporządzenie kontraktu pomiędzy nauczycielem a opiekunem stażu,
• rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu (ustalenie kryteriów oceny stażu, zakres obowiązków, zasady komunikowania się, ustalenie terminów spotkań),
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
• Spotkania, konsultacje, rozmowy z opiekunem stażu

3. Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej
• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (WDN, konferencje szkoleniowe, kursy, warsztaty metodyczne itp.),
• wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród innych nauczycieli,
• prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i praktykantów,
• stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi,
• tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp.,
• Czytanie literatury pedagogiczno - psychologicznej,

4. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
• Opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań w formie referatów, scenariuszy, konspektów, notatek, protokołów, wytworów dzieci, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć,

5. Uczestnictwo w pracach przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• Zapoznanie z planem rocznym przedszkola,
• Uczestnictwo w posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
• Współpraca z rodzicami,
• Czynne uczestnictwo w realizacji priorytetów edukacyjno - wychowawczych przedszkola,

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
• Systematyczne opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno - wychowawczych,
• Wpisy w dzienniku zajęć,
• Założenie i prowadzenie indywidualnych kart współpracy z rodzicami oraz konsultacji ze specjalistami,
• Prowadzenie diagnozy pedagogicznej,

6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy, podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdania

§7 UST. 2, PKT 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

1. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci
• Stała i wnikliwa obserwacja dzieci,
• Rozmowy z dziećmi i ich rodzicami,

2. Dostosowanie metod i form pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego
• Analiza pracy wychowawczo - dydaktycznego,
• Dostosowanie planu pracy z dziećmi w oparciu o opinię specjalistów tj. psycholog, logopeda,
• Praca z dzieckiem z trudnościami edukacyjnym,
• Praca z dzieckiem zdolnym,

3. Współpraca z rodzicami
• Sporządzenie planu współpracy z rodzicami,

• Przygotowywanie gazetek tematycznych dla rodziców w ramach pedagogizacji rodziców,
• Konsultacje indywidualne,
• Zebrania z rodzicami
• Prowadzenie zajęć otwartych, włączanie rodziców do organizacji i współuczestnictwa w imprezach i uroczystościach,
• Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc ,

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• Udział w lokalnych imprezach środowiskowych (spotkania, festiwale, wystawy, koncerty)
• Nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływanie dydaktyczne i wychowawcze przedszkola: biblioteka, ośrodek zdrowia, komisariat Policji, Straż Pożarna itp.
• Zachęcanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza placówką

§7 UST. 2, PKT 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
• Opracowanie scenariuszy zajęć, konspektów, informacji dla rodziców o przebiegu pracy wychowawczo - dydaktycznej itp.,
• Przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby wychowanków i rodziców,
• Przygotowywanie gazetek tematycznych w ramach pedagogizacji,

2. Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego
• przygotowanie załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego,

§ 7UST 2, PKT 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

1.Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Korzystanie ze zbirów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach,
• Aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami,
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,

2. Umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
• Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie metod aktywizujących dzieci do pracy,
• Rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami,

§ 7UST 2, PKT 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświatowego
• Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach,
•gromadzenie podstawowych aktów prawnych,
• udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat,

2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi z przedszkolu, realizacja zadań wg. zasad funkcjonowania przedszkola
• analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola: Statut Przedszkola, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów,
• Śledzenie zmian w Rozporządzeniu w sprawach ramowych Statutów Przedszkola,
• Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrz przedszkolne,

3. Posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
• Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej,
• Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku zawodowego i przygotowania się do rozmowy z komisją prowadzącą egzamin,

OPRACOWAŁA: mgr Magdalena Mistarz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.