X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21569
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Monika Pytlarczyk
Placówka Oświatowa: Przedszkole nr 5 w Grodzisku Mazowieckim
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (1.09.2013 - 31.05.2016 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ****************
Dyrektor placówki oświatowej: *****************

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zadania do realizacji

Forma realizacji zadań
Termin
Dowody
poświadczające realizację
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.

2. Złożenie podania o rozpoczęcie stażu.

3. Opracowanie i przedłożenie dyrekcji planu rozwoju zawodowego. - wrzesień 2013 r.,
- cały okres stażu (na bieżąco),
- notatki własne,

- wniosek o rozpoczęcie stażu,

- plan rozwoju zawodowego.
2. Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola. 1. Analiza dokumentacji przedszkola: statutu, programu profilaktyki, regulaminu i podstawy programowej.

2. Kontynuacja aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentów przedszkola w oparciu o wymagania reformy oświaty.

3. Prowadzenie dokumentacji wynikające z obowiązków nauczyciela (wychowawcy grupy). - wrzesień
2013 r.,
- cały okres stażu,

- plan rozwoju,

- dokumentacja przedszkolna,

3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

1. Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny dorobku zawodowego.

2. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu.

- wrzesień 2013r.,
- cały okres stażu,

- cały okres stażu, - gromadzone dokumenty, (zaświadczenia, dyplomy, itp.),
- zaświadczenia,
- dokumenty,
- scenariusze,
- inne,
4. Opracowanie tzw. sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. 1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- czerwiec
2016 r.,
- sprawozdanie,

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN

( POWINNOŚCI I WYMAGANIA )

§ 7 ust. 2. pkt. 1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Forma realizacji zadań
Termin
Dowody
poświadczające realizację
Zadania do realizacji

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i wewnętrznym doskonaleniu przedszkolnym.

1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.

2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).

3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

5. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Okres stażu

Zaświadczenia o ukończeniu kursów

Notatki własne

Spis literatury
2. Współpraca z opiekunem stażu. 1.Ustalenie warunków współpracy.
2.Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora. Wrzesień 2013
W razie potrzeby

Okres stażu

Scenariusze zajęć
3. Rozbudowa własnego warsztatu pracy. - Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali.
-Samodzielne przygotowywanie pomocy do prowadzenia zajęć Na bieżąco Materiały, scenariusze uroczystości, przedstawień.
4. Dokumentowanie własnych działań. 1. Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, programów, planów, scenariuszy zajęć. Na bieżąco - zaświadczenia, programy, plany pracy, scenariusze.

§ 7 ust. 2 pkt. 2.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Forma realizacji zadań
Termin Dowody
poświadczające realizację Zadania do
wykonania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. 1. Obserwacja.
2. Zebrania z rodzicami.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
4. Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i ich potrzeb.
5. Przeprowadzenie ankiet. Okres stażu

- Notatki
- Podsumowanie półroczne.
- Protokoły spotkań.
- Listy obecności.
- Ankiety
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. 1.Obserwacja.
2.Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
5. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, apteki, sklepu, na pocztę itp. Na bieżąco

- Notatki

- Adnotacje w dzienniku zajęć.

- Scenariusze uroczystości

- Zdjęcia

3.Udział w realizacji programów profilaktycznych. - Cała Polska czyta dzieciom.

- Sprzątanie Świata.
W ciągu stażu. - Zaświadczenia
- Notatki
- Zdjęcia
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

1. Nawiązanie współpracy z biblioteką miejską w celu wystawy prac przedszkolaków oraz organizowania wspólnych konkursów.

2. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną oraz Policją. Na bieżąco
- Notatki

- Adnotacje w dzienniku zajęć.

- Scenariusze uroczystości

- Zdjęcia
5. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych. 1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.

2. Praca z dziećmi.

Wg harmonogramu - Scenariusze.

- Adnotacje w dzienniku zajęć.

- Zdjęcia
6. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi. 1. Studiowanie literatury i czasopism.
2. Udział w warsztatach i szkoleniach.
3. Wyszukiwani materiałów w Internecie.
4. Wyszukiwanie zdobytych umiejętności w pracy z dziećmi.
Okres stażu

- Spis literatury

- Zaświadczenia

- Notatki

7. Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola.
1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień i festiwali. Na bieżąco - Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania.

- Fotografie

§ 7 ust. 2 pkt. 3.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Forma realizacji zadań

Termin Dowody
poświadczające realizację
Zadania do realizacji
1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.

1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji: plany pracy.
3. Komputerowe opracowywanie:
Scenariuszy i konspektów zajęć.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
Przygotowanie informacji dla rodziców.
4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową. W ciągu stażu - Plany pracy

- Karty obserwacji

- Scenariusze

- Wykaz stron internetowych

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. 1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
2. Korzystanie ze stron MEN, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, i innych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
6. Dokumentowanie przebiegu stażu. Wrzesień 2013

W ciągu stażu - Spis wykorzystanych stron internetowych.
- Dokumentacja stażu - płyta z zapisem.
3. Publikacje w Internecie.

1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju za¬wodo-wego na stronie.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową. Listopad 2013

W ciągu stażu - Plan rozwoju zawodowego

- Scenariusze zajęć.

§ 7 ust. 2 pkt. 4.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

Zadania do
wykonania

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin oraz podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego. 1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. W ciągu stażu - Zaświadczenia

- Wykaz książek i czasopism

- Spis stron internetowych
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
1.Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
2.Bieżące monitorowanie sytuacji przedszkolnej i rodzinnej wychowanków oraz współpraca z zespołem nauczycieli przedszkola w rozwiązywaniu problemów. W ciągu stażu - Wpisy w dzienniku

- Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia.

§ 7 ust. 2 pkt. 5.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

Formy realizacji zadań

Termin

Dowody poświadczające realizację
Zadania do
wykonania
1.A naliza przepisów prawa oświatoego. Zpoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa. Okres stażu - Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.

2. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Okres stażu
Wykaz literatury

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.