X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21541
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego

Wstęp

Zajęcia kierowane są do uczniów klasy pierwszych liceum. Szczególnie nakierowane są na uczniów mających znaczące braki w podstawowych aspektach gramatycznych oraz umiejętności mówienia. W zamierzeniu mają stanowić dopełnienie lekcji języka angielskiego, aby przygotować ich do maturalnego egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego na poziomie podstawowym .

Termin realizacji: od września 2010r. do stycznia 2013r.
Czas i forma realizacji: 1 godzina tygodniowo
Obszar wdrożenia : uczniowie klas pierwszych liceum

Autor i realizator programu: Beata Niebrzydowska – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół nr2 im. K.K.Baczyńskiego w Ełku

Cele ogólne:

• podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka angielskiego
• wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych
• wspieranie i motywowanie uczniów wykazujących odpowiednie chęci
pomoc uczniom z problemami

Cele szczegółowe programu:

• przypomnienie podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim
• rozwijanie umiejętności zastosowania czasów gramatycznych
• rozwijanie umiejętności mówienia
• poznanie struktur gramatycznych wymaganych na poziomie podstawowym z języka angielskiego
• umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
• rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności i wytrwałości

Ramowy program pracy

Program zgodny jest z podstawą programową i programem nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego- kurs dla początkujących DKOS-5002-47/03

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE/ ZAGADNIENIA FORMA KOMPETENCJE UCZNIA
Zdania pytające
i oznajmujące
w czasach :
Present Simple
Present Continuous
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Past Simple
Past Continuous
Past Perfect
Future Simple
Future Continuous - uzupełnianie zdań właściwą formą czasownika
- tworzenie własnych zdań w danym czasie - potrafi określić, który czas powinien zastosować
- potrafi zastosować właściwą formę czasownika
- używa właściwego czasu podając podstawowe informacje o sobie, swoich upodobaniach, osobowości
- opisuje obrazek
- określa podstawowe czynności dnia codziennego używając form teraźniejszych, przeszłych i przyszłych
- potrafi zastosować właściwy czas w krótkiej i dłuższej wypowiedzi pisemnej
Umiejętność mówienia - uczestnictwo w prostej rozmowie
- odgrywanie scenek typu udzielanie i uzyskiwanie informacji, relacjonowanie wydarzeń i negocjowanie. - reaguje językowo poprzez odpowiedzi na pytania, podtrzymywanie rozmowy
- potrafi uzyskać lub udzielić prostych informacji
- potrafi zrelacjonować prostą sytuację życia codziennego
- wyrażać stany emocjonalne adekwatne do sytuacji
- tworzenie własnej wypowiedzi metodą prób i błędów
Inne struktury leksykalno -gramatyczne:
It’s.../ There is,are
Rzeczowniki policzalne/ niepoliczalne
L. mnoga regularna i nieregularna
Stopniowanie przymiotników - uzupelnianie zdań właściwą formą - potrafi zastosować poznane struktury w zadaniach

Formy pracy:
- praca nauczyciela z grupą
- praca samodzielna i w parach
- samodzielna praca w domu

Przewidywane osiągnięcia uczniów

Po zrealizowaniu programu uczeń
- zna i potrafi zastosować typy czasów gramatycznych występujące na poziomie podstawowym matury z j. angielskiego
- potrafi nawiązać krótką rozmowę w języku angielskim
- zna formę, potrzebne zwroty, kryteria oceniania form krótkiej wypowiedzi pisemnej oraz ustnej na poziomie podstawowym
-zna i potrafi rozwiązywać rodzaje zadań z poznanych struktur gramatycznych

Ewaluacja uczniów

Ćwiczenia będą omawiane z uczniem zwracając uwagę na popełniane błędy.
Nie przewiduje się sprawdzania ocenowego. Podstawową formą sprawdzania kompetencji uczniów jest bieżąca obserwacja ich postępów podczas zajęć .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.