X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21441
Przesłano:

Program zajęć rewalidacji indywidualnej o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ O CHARAKTERZE KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYM dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: Klaudia T.
KLASA: IV
SZKOŁA: Podstawowa
CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ: 2 razy w tygodniu po 60 min.

DIAGNOZA:
Mocne strony dziecka:
· rozwój w miarę harmonijny;
· sprawność wykonywania prostych obliczeń rachunkowych w normie wiekowej;
· bezkrytyczna, niezahamowana, zadowolona z siebie;
· prawidłowy słuch fonetyczny;
· poprawnie czyta metodą całościowo-sylabową;
· w miarę poprawnie pisze;
· potrafi dodawać i odejmować w zakresie 100, w tym także metodą pisemną.
Słabe strony dziecka:
· mocno opóźniony rozwój analizatora wzrokowego;
· poza sprawnością wykonywania prostych obliczeń rachunkowych - pozostałe funkcje opóźnione;
· brak pojęcia podobieństwa i różnicy;
· testy wykonawcze wykonuje metodą prób i błędów;
· nie rozumie czytanego tekstu;
· nie zaczyna zdań wielką literą;
· myli głoski podobne fonetycznie;
· nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań z treścią.

ĆWICZENIA WPROWADZAJĄCE:
Krótkie (3 - 5 minutowych) ćwiczenia, które są dla dziecka łatwe do wykonania np.:
- zabawy ruchowe,
- oglądanie i opowiadanie ilustracji,
- kolorowanie ilustracji,
- malowanie różnymi technikami,
- słuchanie bajek,
- lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej itp.
- elementy metody Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona.

ĆWICZENIA KOREKCYJNE:
1. Ćwiczenia na materiale obrazkowym i geometrycznym:
- wykrywanie różnic i podobieństw między obrazkami, przedmiotami;
- klasyfikowanie przedmiotów i figur geometrycznych wg określonych cech;
- układanie obrazków i kompozycji wg wzoru i z pamięci (np. puzzle);
- wskazywanie z pamięci eksponowanych wcześniej przedmiotów, obrazków;
- rysowanie z pamięci uprzednio widzianych figur.
2. Ćwiczenia na materiale literowym:
- rozpoznawanie, porządkowanie, grupowanie liter;
- wyszukiwanie określonych liter w sylabach, wyrazach, zdaniach;
- zakreślanie w tekście.
3. Ćwiczenia na materiale sylabowo – wyrazowo – zdaniowym:
- rozcinanie wyrazów na sylaby, zdań na wyrazy i ponowne ich składanie;
- porządkowanie sylab, wyrazów w rozsypankach;
- grupowanie sylab, wyrazów wg podobieństw graficznych;
- podpisywanie ilustracji wyrazami ułożonymi z sylab, zdaniami ułożonymi z wyrazów;
- tworzenie wyrazów rozpoczynających się i kończących na te same sylaby;
- sztafeta sylabowa.
4. Ćwiczenie analizy, syntezy oraz pamięci słuchowej:
- różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja;
- różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty muzyczne;
- wyodrębnianie i liczenie dźwięków;
- odtwarzanie podanego rytmu, próba tworzenia własnego;
- porównywanie długości wyrazów i zdań;
- rytmiczne wypowiadanie wyrazów, zdań;
- wyróżnianie i nazywanie wyrazów w zdaniu;
- kończenie rozpoczętych zdań;
- budowanie zdań z podanych wyrazów;
- wyszukiwanie wyrazu w wyrazie;
- tworzenie wyrazów poprzez dodanie, odjęcie lub przestawienie liter;
- łańcuchy skojarzeń;
- zapamiętywanie ciągów sylabowych, wyrazowych i ich odtwarzanie;
- synteza sylab podanych ze słuchu;
- uczenie się na pamięć rymowanek, wierszyków, piosenek;
opowiadanie przeczytanego lub wysłuchanego krótkiego tekstu.

ĆWICZENIA KOMPENSACYJNE:
1. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej:
- ćwiczenia koordynacji słuchowo – ruchowej poprzez wykonywanie poleceń (np. zrób krok w lewo, podnieś prawą rękę);
- układanie obrazków np. po lewej i prawej stronie, wyżej, niżej;
- uzupełnianie rysunków zgodnie z poleceniem (np. narysuj nad drzewem...);
- wykonywanie ćwiczeń na określony sygnał wzrokowy lub słuchowy;
- zabawy ruchowe zręcznościowe (np. toczenie, rzucanie i chwytanie różnych przedmiotów);
- skoki, podskoki, przeskoki (ćwiczenia ze skakanką, szarfą, piłką);
- ćwiczenia równoważne (np. chodzenie po linii).
2. Różnicowanie i określanie położenia przedmiotów:
- układanie obrazków: po lewej, po prawej, niżej, wyżej;
uzupełnianie obrazków zgodnie z poleceniem;
- opis obrazków z zaakcentowaniem stosunków przestrzennych;
praca z mapa, globusem, zegarkiem;
- wskazywanie różnic na obrazkach podobnych.
3. Podnoszenie sprawności manualnej i grafomotorycznej:
- ćwiczenia rozmachowe (malowanie na dużych płaszczyznach form kolistych, falistych, rysowanie kredą po tablicy itp.);
- ćwiczenia manualne usprawniające małe ruchy rąk (modelowanie, wydzieranie, ugniatanie, wycinanie, origami);
- ćwiczenia manipulacyjne (chwytanie, przekładanie, przewlekanie, wkładanie, wyjmowanie drobnych elementów);
- ćwiczenia grafomotoryczne (kalkowanie, obwodzenie, wypełnianie konturów, podkreślanie, rysowanie po śladzie);
- poprawne odtwarzanie układów linearnych zgodnie z kierunkiem pisania;
- pisanie ciągów sylabowych i wyrazowych bez odrywania ręki.

ĆWICZENIA W CZYTANIU, PISANIU I LICZENIU:
1. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania:
- budowanie zdań na temat przedmiotu, obrazka;
- czytanie wyrazów, zdań, krótkich tekstów;
- dobieranie podpisów do podanych przedmiotów, ilustracji;
- poprawne pisanie liter, wyrazów i zadań z uwzględnieniem właściwych proporcji liter i odstępów między wyrazami;
- uzupełnianie luk w zdaniach i wyrazach;
układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej, zdań z rozsypanki wyrazowej;
- ćwiczenie czytania z przeciąganiem;
- czytanie samodzielne;
- czytanie głośne;
- czytanie wybiórcze;
- pisanie wyrazów i zdań z pamięci i ze słuchu;
- wyrabianie świadomości ortograficznej;
- utrwalanie zasad pisowni.
2. Rozwijanie umiejętności matematycznych:
- dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie dostosowanym do możliwości dziecka;
- rozwiązywanie zadań tekstowych o treści związanej z sytuacjami napotkanymi w życiu codziennym;
- ćwiczenia związane z obliczeniami praktycznymi np. dotyczącymi pieniędzy.

ĆWICZENIA RELAKSACYJNE:
1. Ćwiczenia oddechowe.
2. Masaże relaksacyjne.
3. Wizualizacje.
4. Technika relaksacji wg Jacobsona.
5. Trening autogenny Schultza.

EWALUACJA:
Ewaluacja zostanie przeprowadzona na podstawie obserwacja poziomu osiągnięć ucznia poprzez zastosowanie kwestionariusza obserwacji rozwoju dziecka prowadzonego w formie opisowej, obejmującego trzy okresy obserwacji:
a) wstępną – w początkowym okresie działań rewalidacyjnych;
b) drugą – przeprowadzony w trakcie rewalidacji, będąca sprawdzianem celowości i trafności dobranych ćwiczeń, a także osiągnięć ucznia;
c) końcową – na zakończenie danego etapu rewalidacji, będąca końcowym sprawdzianem poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka.
Uwagi z dokonanych obserwacji zostaną zweryfikowane i wykorzystane do ustalenia dalszego planu pracy z dzieckiem.

METODY I POMOCE:
1. Metody:
- Metody oglądowe oparte na obserwacji;
- Metody gier dydaktycznych;
- Metoda czytania całościowego Domana;
- Metoda Kepharta.
- Metoda komputerowego wspomagania;
- Metoda 18 struktur wyrazowych;
- Elementy Dobrego startu wg M. Bogdanowicz;
- Elementy metody Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona;
- Elementy metody swobodnej pracy M. Montessori;
- Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
- Metody wspomagające, alternatywne – Klanzy, A. Frostig i D. Horne.
2. Pomoce:
- Karty pracy, zeszyty ćwiczeń, gry dydaktyczne, puzzle, nagrania muzyczne, plansze.
- Krzyżówki, rebusy, eliminatki, wykreślanki, łamigłówki, zgadywanki itp.
- Materiały do zajęć manualnych;
- Komputer i programy edukacyjne.

Pomoc specjalistyczna dostosowana do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.