X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21364
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt do lekcji wprowadzającej czas przeszły prosty Imperfekt (Prateritum)

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Data: 13.11.2013
Klasa: 2
Temat: Czas przeszły prosty Impefekt (Präteritum)
Cele lekcji: Zapoznanie uczniów z czasem przeszłym Impefekt (Präteritum), samodzielne odkrycie reguł tworzenia tego czasu oraz użycie go w ćwiczeniach (czasowniki regularne).

Przebieg lekcji:
14.30 – 14.32 Przywitanie uczniów Sprawdzenie obecności
14.33 – 14.36 Uczniowie wysłuchują fragmentu bajki Schneewittchen (bajka umieszczona na niemieckim serwisie www.vorleser.net) określając tematykę oraz gatunek literacki wysłuchanego tekstu.
14.36 – 14.39 Uczniowie otrzymują na piśmie fragment wysłuchanego tekstu i mają za zadanie zaznaczyć czasowniki oraz wydedukować, czym one się różnią od czasowników odmienionych w czasie teraźniejszym.
14.39 – 14.40 za pomocą nauczyciela uczniowie formułują temat;
14.40 – 14.45 Nauczyciel wyjaśnia cele lekcji, uzasadnia potrzebę opanowania wybranych umiejętności i wiadomości oraz podaje przebieg lekcji
14.45 – 14.55 Nauczyciel zapisuje czasowniki z tekstu na tablicy w dwóch kolumnach, uczniowie, za pomocą analogii do opanowanego już czasu przeszłego, mają rozpoznać, które czasowniki należą do grupy regularnych (słabych) a które do nieregularnych (mocnych). Podane na dużych kartkach papieru reguły zawieszają za pomocą magnesów pod odpowiednia kolumną. Podsumowując nauczyciel tłumaczy zasadę tworzenia tego czasu. Rozdaje tabelki z czasownikami nieregularnymi.
14.55 – 15.12 Uczniowie rozwiązują zróżnicowane ćwiczenia dotyczące Imperfektu czasowników regularnych (ćwiczenia w załączniku)
15.12 – 15.15 Uczniowie omawiają efekty swojej pracy na lekcji – powtarzają regułkę, mówią czego się nauczyły na lekcji raz do czego im to będzie potrzebne w przyszłości

Załaczniki:

I. Początek bajki Schneewittchen – źródło, strona www.vorleser.net

Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich: Hätt' ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen! Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und ward darum Schneewittchen (Schneeweißchen) genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin.

II. Zadanie do zapisania na tablicy; polecenie: Utwórz czas przeszły Imperfekt od podanych czasowników w odpowiedniej osobie.
melden – er ........................................
brauchen – wir ........................................
kochen – sie (Sing.) - ........................................
aufrämen (Pl) - ........................................
malen – ihr ........................................
zumachen – ich ........................................
telefonieren – es ........................................
reden – er ........................................
hören – ihr ........................................
einkaufen – sie (Pl.) ........................................
probieren – er ........................................
bestellen – wir ........................................

III. Zadania wydrukowane i wręczone uczniom do wspólnego rozwiązywania:
1. Wstaw prawidłową formę czasownika w czasie przeszłym Imperfekt!

1. Katrin .................................... Medizin. ( studieren )
2. Während der Party ........................... unsere Gäste laut. ( lachen )
3. Der Lehrer ................................... die Schüler ( fragen ) und sie ................................ ( antworten )
4. In der Stunde ................................. wir Beispiele. ( bilden )
5. Das Kind ............................... seinen Ball. ( suchen )
6. Ihr ................................... in der Maistraβe. ( wohnen )
7. Die Mutter .................................. das Essen ( kochen ), der Vater ................................... das Auto ( reparieren ) und wir ....................................... Ordnung in der Wohnung. ( machen )
8. Am Sonntag ................................... ich meine Freunde. ( besuchen )
9. Erika .................................. den Freunden über ihren Mann. ( erzählen )
10. Auf dem Bahnsteig .................................. viele Menschen auf den Zug. ( warten )
11. In der letzten Woche ............................... wir sehr viel. ( arbeiten )
12. Die Ausländer ............................... dem Professor für seine Hilfe (danken).


2. Utwórz zdania w czasie Imperfekt!

1. das Essen, die Mutter, ich, und, das Geschirr, kochen, spülen
........................................
2. die Mutter, am Morgen, der Kaffee, der Tisch, und, ich, machen, decken
........................................
3. in der Sonne, wir, liegen, wandern, baden, und
........................................
4. weil, ich, das Auto, es, gut, sein, kaufen
........................................
5. Onkel Michael, angeln, in Schlauchboot, Onkel Heinz, und
........................................
6. Sandburgen, kleine, bauen, Kinder
........................................
7. Ein Burg, eines Tages, besichtigen, wir, und, spazieren, entlang, am Meer
........................................

IV. Tabelka z niektórymi czasownikami nieregularnymi
bezokolicznik Partizip II Znaczenie
beginnen begann begonnen zaczynać
bekommen bekam bekommen otrzymywać
bleiben blieb geblieben zostać
denken dachte gedacht myśleć
essen aß gegessen jeść
fahren fuhr gefahren jechać
geben gab gegeben dawać
gehen ging gegangen iść
haben hatte gehabt mieć
helfen half geholfen pomagać
kennen kannte gekannt znać
kommen kam gekommen przychodzić
laufen lief gelaufen biec
lesen las gelesen czytać
liegen lag gelegen leżeć
nehmen nahm genommen brać
schlafen schlief geschlafen spać
sehen sah gesehen widzieć
singen sang gesungen śpiewać
sein war gewesen być
sitzen saß gesessen siedzieć
stehen stand gestanden stać
treffen traf getroffen spotykać
trinken trank getrunken pić
tun tat getan czynić
verbringen verbrachte verbracht spędzać
verstehen verstand verstanden rozumieć
waschen wusch gewaschen myć, prać
werden wurde geworden stać się
wissen wusste gewusst wiedzieć
ziehen zog gezogen ciągnąć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.