X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21326
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Dzięgiel
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego


Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1.09. 2013
Termin zakończenia stażu: 31.05.2016


ZADANIA OKREŚLONE WYMAGANIAMI KWALIFIKACYJNYMI

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji zadań Termin
1 Poznanie procedury awansu zawodowego.
analiza przepisów prawa oświatowego; -opracowanie planu rozwoju zawodowego na bieżąco
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy szkoły. - udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły;(kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi.
-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy. okres stażu
3. Udział w tworzeniu dokumentów szkoły. -opracowanie planów wychowawczych grupy/klasy
- opracowanie miesięcznych planów dydaktyczno-wychowawczych
okres stażu
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły. -aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego- przewodniczący
-realizacja zadań wynikających z planu rozwoju szkoły i kalendarza wydarzeń szkolnych. okres stażu
5. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami. - opracowanie planu współpracy z rodzicami; -prowadzenie rozmów indywidualnych;
- organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców okres stażu

§8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1 Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. - opracowanie planów rozwoju zawodowego , konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy
i pomocy dydaktycznych;- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;
- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych okres stażu

2. Korzystanie z Internetu. -wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem;- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie; okres stażu


§ 8 ust 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania Formy realizacji zadań Termin
1 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.  prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości okres stażu
2 Wymiana doświadczeń na posiedzeniach zespołu samokształceniowego  aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu samokształceniowego, przekazywanie uwag
i materiałów z odbytych szkoleń;- prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, opracowanie konspektów i innych materiałów, okres stażu
3 Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.  napisanie i opublikowanie na stronach internetowych
• Planu rozwoju;
• Przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości. okres stażu
4 Współpraca ze wszystkimi pracownikami szkoły w realizacji zadań podyktowanych planem rozwoju szkoły.
 organizowanie i współorganizowanie imprez

okres stażu


§ 8ust 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Formy realizacji zadań Termin
1 Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. - opracowanie i wdrożenie programu autorskiego koła wokalnego
-realizacja programu według ustalonego planu pracy. 2013-
2016


§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania Formy realizacji zadań Termin
1 Czynny udział w życiu
szkoły. - udział w organizacji
„Koncertu Grudniowego” i „Festynu Wiosennego”
 kontynuacja współpracy z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim
 organizowanie konkursu wokalnego
 współorganizowanie konkursów szkolnych „Konkurs Pięknego Czytania” , „ Konkurs ekologiczny dla przedszkolaków” prace związane z poprawą estetyki sali lekcyjnej i budynku szkoły. okres st

na bieżąco
2 Działania związane z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy.  organizacja życia klasy w ciągu roku szkolnego (imprezy klasowe, wycieczki dydaktyczno– krajoznawcze, wyjścia do teatru, biblioteki)
-opracowanie, wdrażanie i ewaluacja Planu Pracy Wychowawczej , miesięcznych planów dydaktyczno-wychowawczych okres stażu

wrzesień
co miesiąc

3. Prowadzenie kółka muzycznego.  ukończenie kursów doskonalących w zakresie edukacji muzycznej i tańca - prowadzenie zajęć z dziećmi;
 przygotowywanie i organizowanie występów artystycznych z okazji różnych uroczystości
szkolnych
okres stażu
4 Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców. - prowadzenie zajęć otwartych

- udzielanie pomocy rodzicom dzieci z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi
- systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty. okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Formy realizacji zadań Termin
1 Aktywna i systematyczna współpraca z organizacjami działającymi na rzecz oświaty.  współpraca ze Szkołą Leśną
na Barbarce,
 współpraca z Książnicą Miejską
w Toruniu,
 współpraca ze Strażą Pożarną
w Toruniu,
-współpraca z teatrem lalkowym
„ Baj Pomorski”
 współpraca z Technikum gastronomiczno- Hotelarskim
 współpraca ze Szkołą Specjalną
 współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. okres stażu

na bieżąco

2 Współpraca ze środowiskiem lokalnym  organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych;
- współorganizowanie festynu
i koncertu charytatywnego okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony.
Lp. Zadania Formy realizacji zadań Termin
1 Rozpoznanie i rozwiązanie problemu dydaktycznego:
 dokonanie opisu i analizy rozwiązania dwóch przypadków dydaktyczno - wychowawczych.
 zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole,
 identyfikacja problemu,
 ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny,
 określenie znaczenia problemu,
 propozycje rozwiązania,
 wdrażania oddziaływań,
 efekty oddziaływań. na
bieżąco


........................................ ........................................
podpis nauczyciela data, pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.