X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21310
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Dane o nauczycielu:

Imię i nazwisko: mgr Marzena Bania

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Gumniskach – oddział przedszkolny

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr

Data zatwierdzenia planu:........................................

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393)

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności, dokonywania zmian w tych działaniach.
2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
3. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4. Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Organizacja stażu.
1.Poznanie procedury awansu zawodowego:
a) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Termin realizacji: wrzesień 2013 r. Sposób dokumentowania: notatki własne
b) Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
Termin realizacji:Podczas stażu Sposób dokumentowania:
c) Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.
Termin realizacji:Podczas stażu, Sposób dokumentowania: Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu
d) Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Termin realizacji:Podczas stażu, Sposób dokumentowania:
Wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Współpraca z opiekunem stażu.

a) Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Termin realizacji: Wrzesień 2013 rok,Sposób dokumentowania: Wniosek o rozpoczęcie stażu

b) Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
Termin realizacji: Wrzesień 2013 rok, Sposób dokumentowania: Kontrakt

c) Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: Wrzesień 2013 rok,Sposób dokumentowania:
Plan rozwoju zawodowego

d) Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Termin realizacji: Podczas stażu, Sposób dokumentowania: Harmonogram współpracy

e) Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Termin realizacji: 2 razy w roku,Sposób dokumentowania: Własne notatki (wnioski z obserwacji)

f) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Termin realizacji: 2 razy w roku, Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć

3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
a) Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).Termin realizacji: Podczas stażu Sposób dokumentowania: Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.

b) Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Termin realizacji: Maj 2016 rok, Sposób dokumentowania: Sprawozdanie

c) Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
Termin realizacji: Czerwiec 2016 rok, Sposób dokumentowania:
Wniosek wraz z dokumentacją formalną

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności, dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu:

a) Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.Termin realizacji: Cały okres stażu,Sposób dokumentowania: Zaświadczenia o ukończeniu kursów

b) Uczestniczenie w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Potwierdzenie obecności, notatki własne
c) Samokształcenie w sieci.Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Wykaz przydatnych stron internetowych

d) Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Wykaz książek, artykułów, czasopism

e)Prezentowanie swojej wiedzy na zajęciach koleżeńskich. Termin realizacji: 3 razy w okresie stażu, Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć koleżeńskich

2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy:

a) Stosowanie w pracy dydaktycznej aktywnych metod nauczania (pedagogika zabawy).Termin realizacji: Na bieżąco, Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć przeprowadzonych aktywnymi metodami pracy

b) Opracowywanie pomocy dydaktycznych.Termin realizacji: Na bieżąco, Sposób dokumentowania: Wykonane pomoce dydaktyczne

c) Tworzenie dekoracji sali.Termin realizacji: Na bieżąco, Sposób dokumentowania: Zdjęcia dekoracji

3.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:

a) Wpisy w dzienniku zajęć.Termin realizacji: Na bieżąco, Sposób dokumentowania: Dziennik zajęć

b) Miesięczne plany pracy.Termin realizacji: Na bieżąco, Sposób dokumentowania: Plany pracy
c) Prowadzenie Arkuszy obserwacji dzieci.Termin realizacji: Na bieżąco, Sposób dokumentowania: Arkusze obserwacji cech rozwojowych
d) Prowadzenie Arkuszy gotowości szkolnej.Termin realizacji: Na bieżąco, Sposób dokumentowania: Arkusze gotowości szkolnej

4.Dokonywanie ewaluacji własnych działań, ocenianie ich i dokonywanie zmian:

a) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.Termin realizacji: 2 razy w ciągu roku, Sposób dokumentowania: Arkusze obserwacji zajęć

b) Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora.Termin realizacji: Raz w ciągu roku, Sposób dokumentowania: Potwierdzenie w dzienniku zajęć

c) Tworzenie kwestionariuszy do badania opinii rodziców na temat własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.Termin realizacji: Raz w ciągu roku, Sposób dokumentowania: Wypełnione kwestionariusze

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców:
a) Analiza Kart zapisu dziecka do przedszkola.Termin realizacji: Początek roku szkolnego.Sposób dokumentowania: Potwierdzenie osoby współpracującej

b) Obserwacja i prowadzenie arkuszy diagnostycznych do badania środowiska dziecka.Termin realizacji: Cały okres stażu Sposób dokumentowania: Arkusze diagnostyczne do badania środowiska dziecka

c) Zebrania z rodzicami.Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: Listy obecności na zebraniach

d) Rozmowy indywidualne z rodzicami. Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Notatki własne

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

a) Obserwacja. Termin realizacji: Na bieżąco, Sposób dokumentowania: Notatki

b) Rozmowy z rodzicami i dziećmi.Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Adnotacje w dzienniku zajęć

c) Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć

d) Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Zdjęcia

e) Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, apteki, sklepu, na pocztę itp. Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Zdjęcia

3. Udział w realizacji programów profilaktycznych oraz akcjach charytatywnych.

a) Realizacja programu antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas”. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Zaświadczenia, opis działań, zdjęcia

b) Realizacja programu „Akademia Aquafresh”.Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Zaświadczenia, opis działań, zdjęcia

c) Realizacja programu „Kubusiowi przyjaciele natury”. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Zaświadczenia, opis działań, zdjęcia

d) Przeprowadzenie cyklu zajęć zachęcających dzieci do dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Opis działań, zdjęcia

e) Udział w charytatywnej zbiórce nakrętek. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Zdjęcia

f) Udział w akcji „Ratujmy kasztanowce”. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Zdjęcia

4. Podejmowanie współpracy z rodzicami dzieci.

a) Organizowanie uroczystości przedszkolnych (mikołajek, Dnia Babci, Dnia Dziadka, balu karnawałowego).Termin realizacji: Według harmonogramu planu rocznego, Sposób dokumentowania: Zdjęcia, scenariusze

b) Włączanie rodziców do aktywnego udziału w życiu grupy i przedszkola, aranżacji i wyposażenia kącików zainteresowań.Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Zdjęcia, notatki

c) Prowadzenie gazetki ściennej dla rodziców -informowanie o działaniach dydaktyczno-wychowawczych i tematyce miesiąca.Termin realizacji: Raz w miesiącu, Sposób dokumentowania: Materiały zamieszczane na gazetce

d) Organizowanie wystaw prac dzieci.Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Zdjęcia prac dzieci

e) Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy. Termin realizacji: Raz w roku, Sposób dokumentowania: Zdjęcia

5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

a) Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Policją oraz pielęgniarką.Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia, Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym

b) Podejmowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: Notatki z konsultacji

6. Stosowanie aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych i rozwojowych.
a) Studiowanie literatury i czasopism.Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Spis literatury

b) Udział w warsztatach i szkoleniach.Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Zaświadczenia

c) Przygotowywanie indywidualnych planów dla dzieci wymagających wsparcia.Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Indywidualne plany pracy korekcyjno – kompensacyjnej

7. Promowanie placówki poprzez udział w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje:

Przygotowywanie dzieci do konkursów i wystąpień. Termin realizacji: Na bieżąco, sposób dokumentowania: Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
a) Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnych, leksykonów do przygotowania zajęć.

b) Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: plany współpracy, plany pracy.

c) Komputerowe opracowywanie:
• Scenariuszy i konspektów zajęć.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, ankiety, dyplomy).
• Przygotowanie informacji dla rodziców.

d) Gromadzenie programów komputerowych wspomagających pracę dydaktyczną dzieci w wieku przedszkolnym

e) Korzystanie z Internetu w celu włączenia placówki w realizację różnych programów o charakterze edukacyjnym (rejestracja placówki na stronie, prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną).

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu.

a) Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.awans-zawodowy.org, www.portaloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl i innych. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym

b) Korzystanie z publikacji innych nauczycieli. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym

c) Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym

d) Dokumentowanie przebiegu stażu. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym

3. Publikacje w Internecie.

a) Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie.Termin realizacji: Listopad 2013 r., Sposób dokumentowania: Plan rozwoju zawodowego

b) Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć

c) Redagowanie i przesyłanie drogą internetową informacji na temat bieżącej działalności przedszkola celem zamieszczenia ich na stronie internetowej szkoły.Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Publikacje na stronie szkoły

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Studiowanie aktualnej literatury- poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych, wychowawczych.

a) Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, adaptacji dzieci do przedszkola. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Wykaz książek i czasopism

b) Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Zaświadczenia

c) Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Wykaz książek i czasopism

d) Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Spis stron internetowych

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.

a) Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Wpisy w dzienniku,
wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia

b) Pedagogizacja rodzin podczas zebrań z rodzicami. Termin realizacji: W ciągu stażu, Sposób dokumentowania: Protokoły z zebrań

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.

a) Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów. Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Notatki własne, wykaz dokumentów

2. Analiza przepisów prawa oświatowego. Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w prawie oświatowym. Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Wykaz aktów prawnych

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.

a) Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Adnotacje w dziennikach zajęć, Karty wycieczek

b) Udział w Radach Pedagogicznych szkoleniowych podejmujących te tematy.Termin realizacji: Cały okres stażu, Sposób dokumentowania: Protokoły Rad Pedagogicznych


Powyższy plan może być korygowany w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Plan sporządziła:
mgr Marzena Bania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.