X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21260
Przesłano:
Dział: Języki obce

"My interests", "Is it an orange tree?, "My family" - scenariusze lekcji z języka angielskiego

Scenariusze lekcji z języka angielskiego - Szkoła Podstawowa

Temat: My interests – Moje zainteresowania przy użyciu przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym
Klasa: V-grupa zaawansowana
Czas:45minut

Cele lekcji odnoszą się do poszczególnych wymagań w zakresie szczegółowych treści nauczania w Nowej Podstawie Programowej
1.Uczeń poznaje a także wykazuje się znajomością słownictwa w zakresie poznanych na lekcjach wcześniejszych przymiotników, możliwości kolekcjonowania różnych przedmiotów a także innych sposobach spędzania wolnego czasu, utrwalanie stopniowania przymiotników (punkt 1. podpunkt 5 Nowej Podstawy Programowej)
2. Ćwiczenie sprawności rozumienia ze słuchu – uczeń słucha wypowiedzi osób na temat ich prywatnych kolekcji a także słucha i śpiewa rap pt: The hobby rap”(podstawa punkt 2. podpunkt 2,3,4 i 6 i punkt 8. podpunkt 2)
3.Ćwiczenie sprawności mówienia –uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne wg wzoru – uczniowie wypowiadają w parach na temat swoich upodobań ( podstawa punkt 4. podpunkt 3 )
4.Rozwijanie umiejętności pracy w parach

Metody i techniki pracy:
praca w parach i indywidualna, praca z podręcznikiem,

Środki dydaktyczne:
magnetofon, podręcznik „Sky high 2”-Longman, ćwiczenia
kaseta CD, kserokopie

Przebieg lekcji:

1.Rozgrzewka – dzieci zadają sobie nawzajem pytania poznane na lekcjach wcześniejszych (Good morning, How are you today? What’s the weather like today?)
2. Sprawdzenie pracy domowej z poprzedniej lekcji-uczniowie czytają po jednym przykładzie przymiotnika w stopniu równym, wyższym i najwyższym tłumacząc je na język polski, uczniowie rozróżniają przymiotniki krótkie od długich.
3. Dzieci otwierają książkę na 47 str., używając słówek z poprzedniej lekcji udzielają odpowiedzi, nauczyciel pyta uczniów: What do you like doing in your free time?- Co lubicie robić w wolnym czasie? What can we collect? Co kolekcjonujesz? (stones, stamps, coins, notes, cotters(zawleczki), family photos, capsule(kapsle), shells, ambers, dry leaves, model trains, comics, cars, cards, posters, porcelain figures, postcards, cups, flowers)
4. Dzieci otrzymują kserokopie krzyżówki po przetłumaczeniu zdań przez nauczyciela dzieci pracują samodzielnie w parach, następnie odczytują całe zdania.
5. ćwiczenie 5. / str.47 Uczniowie z pomocą nauczyciela tłumaczą podane wyrażenia, nauczyciel zwraca uwagę na nieregularną odmianę przymiotników : good-dobry, bad-zły
uczniowie porównują i wyrażają swoja opinię na podstawie podanego wzoru,
6. ćwiczenie 6 /str.47 słuchamy wypowiedzi osób na temat ich prywatnych kolekcji i zapisujemy informacje z tekstu słuchanego,
7. praca domowa ćwiczenie 1,2 i 4/ str. 37- zeszyt ćwiczeń nauczyciel przerabia pierwsze dwa przykłady, obiecana kartkówka z przymiotników i rodzajów zainteresowań na następnej lekcji
8.Jeżeli mamy czas słuchamy rapu ze str. 112 – pt.: The hobby rap-uczniowie uzupełniają rap brakującymi słowami –przymiotnikami w stopniu wyższym.


Scenariusz lekcji z języka angielskiego

Temat: Is it an orange tree? –przedimek a/an
Klasa: IV-grupa zaawansowana
Czas:45minut

Cele:
1. Poznanie przedimków a/an i ich zastosowanie 2.Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i indywidualnej 3.Ćwiczenie sprawności rozumienia ze słuchu
4.Ćwiczenie sprawności mówienia i czytania

Metody i techniki pracy:

prezentacja, praca w grupach i indywidualna, praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:
magnetofon,
podręcznik „Sky High 1”- wydawnictwo Longman, rekwizyty przyniesione przez nauczyciela
kaseta CD, karty obrazkowe, kserokopie

Przebieg lekcji:

1.Przywitanie i czynności organizacyjne w języku angielskim (sprawdzenie listy obecności; Who’s missing?; present, absent),
2. rozgrzewka – dzieci zadają sobie nawzajem pytania poznane na lekcjach wcześniejszych,
3.nauczyciel tłumaczy zastosowanie przedimków a/an,
4. nauczyciel mówi: Open your book at 20-dzieci słuchają dialogu i powtarzają po nauczycielu, następnie odczytują tekst z podziałem na role,
5. nauczyciel sprawdza zrozumienie tekstu i w razie potrzeby tłumaczy na język polski,
6.nauczyciel zwraca uwagę na słowa z przedimkiem a/an- dzieci podkreślają je w tekście
7. nauczyciel czyta15 przykładów słów z (ćw. 2/str.20) a uczniowie samodzielnie wpisują w swoich podręcznikach przedimki a/an przed nowo poznanymi słowami, dzieci powtarzają te wyrazy po kasecie a następnie zastosowują je w ćw.3 str.21 –dialogi w parach,
8. nauczyciel podnosi przyniesione rekwizyty a dzieci nazywają przedmioty przy użyciu przedimka a/an,
9.konkurs : dzieci zamykają pomoce naukowe i wypełniają kserokopie z nowo poznanymi słowami, osoba, która pierwsza wypełni tekst – wygrywa,
10. piosenka str.110- podręcznik (uczniowie wpisują a/an)
11.zapisanie w zeszytach tematu lekcji i pracy domowej (ułożyć 14 zdań np.: „It is a DVD” ze słowami z ćw. 2)
12.Zakończenie zajęć, piosenka na pożegnanie w języku angielskim


Scenariusz lekcji z języka angielskiego

Temat:Moja rodzina
Klasa:II
Czas:45minut

Cele:
1.Przypomnienie i rozszerzenie słownictwa związanego z rodziną.
2.Ćwiczenie sprawności rozumienia ze słuchu.
3.Ćwiczenie sprawności mówienia.

Metody i techniki pracy:
piosenka,
prezentacja,
praca z podręcznikiem "Sparks2"-wydawnictwo Oxford

Środki dydaktyczne:
magnetofon,
podręcznik,
kaseta,
karty obrazkowo wyrazowe

Przebieg lekcji:

I Krótkie powtórzenie kolorów i nazw ubrań z lekcji poprzedniej.

1.Nauczyciel pyta o kolory poszczególnych części garderoby, które dzieci mają na sobie.
2.Następnie za pomocą kart pyta o części garderoby i jej kolor.

II Poznawanie słów oznaczających członków rodziny.

1.Prezentacja: Nauczyciel prosi sześciu uczniów na środek klasy daje im karty przedstawiające członków rodziny, sam trzyma kartę Laury i wcielając się w postać dziewczynki, przedstawia rodzinę Laury. ”He's my brother. She's my sister.
2. Następnie prosi inna grupę uczniów aby stanęła pod tablicą z kartami - uczniowie dokańczają zdanie rozpoczęte przez nauczyciela: She's my.....
3.Uczniowie otwierają książkę na str. -omówienie scenki po polsku(co poszczególne osoby mają na sobie?), wysłuchanie, powtarzanie za kasetą linijka po linijce i recytowanie wierszyka w całości .
4.Zabawa utrwalająca słowa oznaczające członków rodziny(cała klasa zamyka oczy, nauczyciel zabiera jedną kartę z tablicy, dzieci odpowiadają kogo brakuje)
5.Powtórzenie nazw : nauczyciel rozdaje karty w klasie a następnie mówi : Stand up mum!,
poszczególne dzieci wstają
6.Rozpoznawanie słówek str.36 ćw.2, dopasowywanie i podpisywanie obrazków
7. Numerowanie ilustracji przedstawiających członków rodziny. Ćw.3str.37

Praca domowa: wpisanie słówek do słowniczka i nauczenie się wierszyka na pamięć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.