X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21178
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Agnieszka Biel-Habieda Mszana Dolna, 20.10.2009
nauczyciel kontraktowy
języka angielskiego i Wiedzy o społeczeństwie
w Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych
w Mszanie Dolnej

Sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju zawodowego
nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Staż na stopień nauczyciela mianowanego odbywałam w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. 1 września 2006 złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego. Ze względu na przerwę w pracy spowodowaną urlopem macierzyńskim, który trwał 20 tygodni, staż zakończyłam 31 października 2009 roku. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem tych jego aspektów, które regulują tryb i zasady awansu zawodowego, aktywnie uczestniczyłam w pracach wszystkich organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze. Podczas całego okresu stażu starałam się realizować zadania założone w planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez ówczesnego dyrektora szkoły mgr inż. Piotra Szerłomskiego. Jednakże życie cały czas stawia nowe wyzwania, dlatego w trakcie trwania stażu niezbędna okazała się weryfikacja pewnych założeń i sprostanie zadaniom, które nie były zaplanowane we wrześniu 2006 roku. Wszystkie podejmowane działania, zarówno te zaplanowane, jak i dodatkowe, odpowiednio dokumentowałam. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań zawartych w planie rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego we wrześniu 2006 roku odbyłam spotkanie z opiekunem mojego stażu mgr Ewą Nawarą, który przez cały ten czas służyła mi fachową pomocą oraz doradzała w sferach: dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej. Wspólnie, w oparciu o obowiązujące przepisy, określiłyśmy cele i zadania do realizacji oraz obowiązujące podczas współpracy zasady. Na tej podstawie powstał plan mojego rozwoju zawodowego. Ustaliłyśmy też częstotliwość obserwacji zajęć. Podczas odbywania stażu obserwowałam lekcje prowadzone przez swojego opiekuna, aby ubogacić swój warsztat pracy. Uczestnicząc w nich szczególną uwagę zwracałam na wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych. Natomiast opiekun stażu obserwował lekcje prowadzone przeze mnie, aby ocenić moje umiejętności dydaktyczne i pomóc niwelować ewentualne niedociągnięcia. Lekcje te były przeprowadzane w oparciu o wcześniej omówione z opiekunem stażu scenariusze i konspekty.

Efektem tej współpracy było doskonalenie przeze mnie własnego warsztatu pracy, a zwłaszcza metod dydaktyczno-wychowawczych. Dzięki pomocy i wskazówkom mojego opiekuna doszłam do wniosku, że stosowane na zajęciach metody nauczania powinny być nie tylko zróżnicowane, ale też dobrze dobrane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów w danej klasie. Szczególnie motywujące uczniów do pracy okazały się metody aktywizujące. Jako nauczyciel z niedługim stażem pracy chętnie korzystałam z cennych wskazówek i pomocy mojego opiekuna stażu. Często konsultowałam też decyzje dotyczące spraw wychowawczych i opiekuńczych.

2. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły

W trakcie stażu prowadziłam także zajęcia (zgodnie z harmonogramem hospitacji) w obecności dyrektora szkoły mgr inż. Piotra Szerłomskiego i mgr inż. Andrzeja Dębskiego. Dyrekcja szkoły hospitowała zarówno lekcje języka angielskiego, jak i Wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia te były przeprowadzane w oparciu o wcześniej przygotowane scenariusze, omówione z hospitującym i ocenione przez niego.

Efektem lekcji prowadzonych pod nadzorem Dyrekcji było doskonalenie mojego warsztatu pracy oraz stosowanych na zajęciach metod dydaktyczno-wychowawczych. Służyły temu otrzymane cenne rady, a te skłoniły mnie do wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Pozwoliło mi to również wychwycić i poprawić błędy i niedoskonałości.

3. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej. Samodzielne studiowanie prasy nauczycielskiej i czasopism metodycznych

Zarówno na zajęciach z języka angielskiego, jak i Wiedzy o społeczeństwie kluczową rolę odgrywa podręcznik. Aby jednak wzbudzić zainteresowanie uczniów i zmotywować ich do bardziej dogłębnego poznania zarówno jednego, jak i drugiego przedmiotu niezbędne okazało się wykorzystywanie informacji pochodzących z innych źródeł – tych tradycyjnych i elektronicznych. W dobie, kiedy świat skurczył się do rozmiarów globalnej wioski, następuje bardzo szybki obieg informacji, które bardzo szybko się dezaktualizują. Za tymi zmianami ze względów technicznych nie są w stanie nadążyć autorzy podręczników, np. do Wiedzy o społeczeństwie. Aby dobrze przygotować ucznia do egzaminu maturalnego trzeba sięgać po inne, szybsze źródła informacji, takie jest codzienna prasa, wiadomości telewizyjne, czy też Internet.
Jak każdy humanista cenię sobie jednak bardzo tradycyjne źródła wiedzy. Dlatego w mojej osobistej biblioteczce nie może zabraknąć literatury fachowej, takiej jak metodyka nauczania języka czy historia powszechna XX wieku. Prywatnie korzystam z oferty Biblioteki Anglisty wydawnictwa Egis. Dzięki tej współpracy moje zbiory wzbogaciły się o ciekawe pozycje o języku, ale też i historii oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Połączenie WOS-u i języka angielskiego może się wydawać na pierwszy rzut oka nieco egzotyczną kombinacją, jednakże staram się, aby moi uczniowie nie segregowali wiedzy w oddzielnych szufladkach, ale mieli szeroki światopogląd i potrafili łączyć wiedzę z różnych przedmiotów, np. omawiając na zajęciach z WOS-u kwestie ustrojowe danego państwa niezbędna okazuje się wiedza z realioznawstwa, którą zdobywają na zajęciach z języka i odwrotnie, tłumacząc zawiłości znaczeniowe słownictwa trzeba czasem odwołać się do wiedzy uczniów, którą zdobyli na zajęciach z WOS-u.
Oprócz gromadzenia prywatnej biblioteki systematycznie zapoznawałam się też z wszelkimi nowościami na temat nauczanych przedmiotów oraz i tymi wspomagającymi moją pracę wychowawczą szkole. Były to następujące tytuły:
• miesięcznik The Teacher – English language teaching (własna prenumerata)
• miesięcznik The World of English (własna prenumerata)
• Let’s Newsweek – program edukacyjny Newsweek Polska, materiały do języka angielskiego
• Newsweek (prenumerata szkolna)
• Wychowawca (prenumerata szkolna)

Lektura tych czasopism umożliwiała mi lepsze przygotowanie się do zajęć, a także wykorzystanie niektórych tytułów bezpośrednio na lekcjach w szkole. Szczególnie cenna okazała się inicjatywa Newsweeka Polska (Let’s Newsweek) oferująca materiały do nauki języka angielskiego, które cieszyły się uznaniem i zainteresowaniem maturzystów ze względu na możliwość powtórzenia, utrwalenia i wzbogacenia słownictwa niezbędnego do zdania na dobrym poziomie egzaminu z języka. Również sam Newsweek, jako jedno z ciekawszych czasopism opiniotwórczych, był przydatny przy prowadzeniu zajęć z Wiedzy o społeczeństwie.

4. Przygotowywanie i wykorzystywanie interesujących scenariuszy i konspektów lekcyjnych: scenariusze uroczystości szkolnych (pożegnanie klas maturalnych w 2007 roku), scenariusze ciekawych zajęć z zespołem klasowym w ramach godzin wychowawczych.

Jako nauczyciel z kilkuletnim już stażem pracy mogę się poszczycić pewnym doświadczeniem zawodowym. W swojej praktyce odkryłam, że szczególną popularnością wśród uczniów cieszą się metody aktywizujące, dlatego prowadząc zajęcia zarówno z Wiedzy o społeczeństwie, jak i języka angielskiego staram się kłaść nacisk właśnie na jak największe zaktywizowanie moich uczniów. Na przełomie lipca i sierpnia 2006 roku odbyła w Maidstone w Anglii dwutygodniowy kurs dla nauczycieli języka angielskiego w szkole średniej prowadzony przez wybitnych metodyków, autorów podręczników do nauki języka angielskiego, propagatorów metod aktywizujących. Zdobyte podczas warsztatów umiejętności pozwalają mi na opracowywanie własnych scenariuszy lekcyjnych. Niewyczerpanym źródłem inspiracji są materiały metodyczne, które otrzymałam bądź też zakupiłam po zakończeniu kursu. Na lekcjach wychowawczych wykorzystywałam gotowe scenariusze, jak również starałam się samodzielnie przygotowywać konspekty niektórych lekcji.
W 2007 roku jako wychowawca klasy przedostatniej programowo czułam się zobligowana do przygotowania uroczystości pożegnania klas maturalnych. Wspólnie z zespołem klasowym udało się nam opracować scenariusz inscenizacji, który w znakomitej większości opierał się na faktach i cytatach zaczerpniętych z życia szkoły.

Jak udało mi się zaobserwować, efektem wdrażania metod aktywizujących jest większa mobilizacja uczniów, którzy chętniej przychodzą na zajęcia lekcyjne i chętniej w nich uczestniczą. Samodzielne odkrywanie, oczywiście pod kierunkiem nauczyciela, pewnych prawd i reguł jest dla nich nie tylko źródłem satysfakcji, ale też umożliwia łatwiejsze zapamiętanie i przyswojenie materiału.
Natomiast rezultatem miesięcznej, wytężonej pracy przed uroczystością zakończenia roku szkolnego w klasach maturalnych, do której udało mi się włączyć prawie cały zespół klasowy, był nie tylko scenariusz przedstawienia, które zyskało duże uznanie publiczności (świadczyły o tym późniejsze komentarze maturzystów), ale także integracja całej klasy i wychowawcy z klasą. Przygotowując uroczystość spędziliśmy wiele czasu po zajęciach lekcyjnych i mieliśmy okazję pracować w mniej formalnej atmosferze niż wymaga tego codzienna szkolna rzeczywistość.

5. Udostępnienie innym nauczycielom języka angielskiego scenariuszy i konspektów lekcji

W roku szkolnym 2007/08 pełniłam obowiązki przewodniczącej komisji przedmiotów humanistycznych. Spotkania w ramach komisji były okazją nie tylko dyskutowania o problemach dydaktycznych, ale także umożliwiały wymiany doświadczeń i konspektów lekcji, co było szczególnie praktykowane w ramach podkomisji języka angielskiego. Udostępniałam własne opracowania pozostały nauczycielom języka angielskiego i korzystałam z opracować innych anglistów pracujących w naszej szkole.

6. Przygotowywanie i gromadzenie stosowanych na lekcjach środków dydaktycznych

Opracowywałam również własne materiały dydaktyczne potrzebne na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych. Były to foliogramy, plakaty, prezentacje multimedialne, układanki. Gromadzenie ich znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, pozwoliło uatrakcyjnić i urozmaicić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał oraz zachęcić ich do wykonywania dodatkowych prac.

Jako nauczyciel języka obcego współpracuję z wydawnictwami podręczników szkolnych, z którymi pracuję na lekcjach oraz z księgarniami językowymi. Efektem tej współpracy było uzyskanie gratisowych materiałów dydaktycznych od wydawnictw anglojęzycznych w postaci składanych plansz ułatwiających przyswajanie nowych konstrukcji gramatycznych i słownictwa. Z tych zasobów uczniowie często korzystali na zajęciach, co czyniło je ciekawszymi i bardziej atrakcyjnymi, a ponadto motywowało ich do nauki języka angielskiego, co sprawiało mi wiele satysfakcji.

7. Opieka na salą języka angielskiego

Przez pierwsze dwa lata stażu pod moją opiekę znajdowała się sala lekcyjna (nr 45) czasowo zaadaptowana na salę języka angielskiego. Mimo dość ascetycznych warunków, jakie panowały w sali z powodu jest pierwotnego przeznaczenia, starałam się w miarę możliwości wyposażyć ją w plakaty językowe, które często wykorzystywałam na zajęciach jako pomoc dydaktyczną, a uczniom pomagały one w zapamiętaniu nowych słówek bądź zwrotów i reguł gramatycznych. Dzięki pomocy i zaangażowaniu uczniów powstała także gazetka ścienna informująca o ciekawostkach krajów anglojęzycznych.

Efektem mojej pracy był dodatkowy wystrój sali służący pomocą zarówno nauczycielom jak i uczniom. Natomiast gazetka ścienna przyciągała uwagę uczniów i pogłębiała ich wiedzę na temat krajów anglojęzycznych.

8. Współpraca ze szkolną biblioteką – zakup książek do nauki języka angielskiego

Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie języka angielskiego FOX. Jednym z wymogów jest przeczytanie zaleconej przez organizatorów lektury. Dzięki temu zbiory biblioteczne wzbogaciły się o dodatkowe tytuły – jest to najczęściej klasyka literatury angielskiej i amerykańskiej w języku angielskim w wersji nieco uproszczonej. Efektem współpracy podkomisji języka angielskiego ze szkolną biblioteką był też zakup słowników tematycznych, które są szczególnie przydatne podczas zajęć z języka angielskiego zawodowego oraz repetytoriów gramatycznych i leksykalnych. Ten ostatni zakup zrobiono z myślą o maturzystach przygotowujących się do egzaminu z języka angielskiego. Do zbiorów bibliotecznych trafiły także filmy oraz pozycje książkowe dotyczące Wiedzy o społeczeństwie, które otrzymałam z wydawnictwo OPERRON. Informuję uczniów o zasobach biblioteki związanych z treściami nauczanych przeze mnie przedmiotów. Ponadto uczniowie mają możliwość czytania prenumerowanych czasopism o tematyce społecznej (Newsweek), aby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

9. Ewaluacja własnych działań: sprawdzanie osiągnięć uczniów poprzez analizę wyników egzaminu maturalnego oraz analizę błędów własnej pracy i przedstawienie zamierzeń, programów naprawczych

Efekty moich działań sprawdzałam między innymi poprzez analizowanie wyników próbnych egzaminów maturalnych oraz właściwego egzaminu pod kątem obydwóch uczonych przeze mnie przedmiotów. Na ich podstawie formułowałam wnioski do dalszej pracy. Z analizy poszczególnych zadań sprawdzających konkretne umiejętności wnioskowałam co uczniom sprawia trudność i nad czym trzeba jeszcze popracować, a które obszary wiedzy w pełni opanowali. Również w obrębie komisji przedmiotów humanistycznych dokonywaliśmy analizy wyników maturalnych i na tej podstawie formułowaliśmy wnioski do dalszej pracy.
Ocena skuteczności własnej pracy to także bieżące i okresowe sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów. W tym celu systematycznie sprawdzałam prace uczniów, ich zeszyty oraz ćwiczenia przedmiotowe, opracowywałam i przeprowadzałam testy sprawdzające oraz dokonywałam analizy ich wyników. Pozwoliło mi to ocenić poziom wiedzy i nabyte umiejętności uczniów, wskazywało braki i niedociągnięcia także moich działań dydaktycznych, ułatwiało naprawę popełnionych błędów.

10. Ułożenie testów kontrolnych z języka angielskiego i WOS-u do badania wyników nauczania

Oprócz testów na bieżąco sprawdzających stan wiedzy uczniów przygotowywałam testy kontrolne zarówno z języka angielskiego, jak i WOS-u, aby przeprowadzić badanie wyników nauczania. Podczas testów uczniowie rozwiązywali podobne zadania, jakie występują na egzaminie maturalnym. W ten sposób nie tylko utrwalali materiał, ale także przyzwyczajali się do typów zadań, które pojawiają się na egzaminie. Ja zaś na podstawie wyników mogłam formułować wnioski do dalszej pracy.

11. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczanych przedmiotów oraz podnoszących kompetencje wychowawcze
i pedagogiczne

Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, a także warsztatach, konferencjach i kursach poza szkołą. Za największe osiągnięcie w dziedzinie doskonalenia zawodowego uważam ukończenie dwuletnich studiów magisterskich na filologii angielskiej specjalizacja nauczanie języka angielskiego w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach i uzyskanie w lipcu 2007 roku drugiego tytułu magistra. Oprócz tego wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• Dwutygodniowy kurs dla nauczycieli języka angielskiego w szkole średniej zorganizowany w Maidstone (Anglia) przez International Study Programmes (lipiec/sierpień 2006),
• „Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej – rozumienie warunkiem pomagania” – warsztaty metodyczne zorganizowane ramach realizacji projektu „Szkolna edukacja w dziedzinie przedsiębiorczości jako priorytet nowej Europejskiej Konstytucji”, program Socrates-Comenius (kwiecień 2007),
• „Interactive Whiteboard – New Technology In the ELT Classroom” – warsztaty metodyczne z wykorzystaniem Tablicy Interaktywnej dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zorganizowane przez Express Publishing (luty 2008)
• „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” – szkolenie przeprowadzone przez przedstawicieli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK w ramach programu Safer Internet w Polsce (kwiecień 2009),
• Narzędzia e-learningu szkolenie komputerowe (październik 2009),
• ABC wychowawcy (październik 2009).

12.Udział w posiedzeniach szkoleniowych i zebraniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN

W trakcie stażu brałam udział we wszystkich posiedzeniach szkoleniowych i zebraniach Rady Pedagogicznej. Na radach tych podejmowałam decyzje wraz z innymi nauczycielami dotyczące pracy szkoły z zakresu edukacji, wychowania i opieki. Wprowadzałam wspólnie z innymi nauczycielami zmiany do Statutu Szkoły. Czynnie uczestniczyłam w podejmowaniu uchwał, formułowaniu wniosków. Uczestniczyłam we wszystkich Szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Aby doskonalić swój warsztat pracy nauczyciela języków obcych obserwowałam zajęcia nie tylko swojego opiekuna stażu mgr Ewy Nawary, ale także uczestniczyłam w lekcji pokazowej poświęconej wykorzystaniu technik multimedialnych na zajęciach z języka angielskiego przygotowanej i poprowadzonej przez mgr Ewę Murzynowską, Wzajemne hospitacje, dzielenie się uwagami, doświadczeniami i umiejętnościami odbywało się także podczas prac podkomisji języka angielskiego działającej w ramach komisji humanistycznej. W ramach pracy tego zespołu zostały omówione m.in. następujące tematy:
- Wykorzystanie nowoczesnych i tradycyjnych źródeł informacji w przygotowaniu do egzaminu maturalnego,
- Ocenianie kształtujące, czyli jak efektywniej oceniać,
- Agresja w szkole,
- Jak wspierać uczniów w ich uczeniu się języków obcych,
- Jak aktywizować uczniów na lekcjach języka obcego,
- Uczeń dyslektyczny na lekcji języka angielskiego.

Efektem mich działań jest odpowiednio przygotowany warsztat pracy, który przynosi korzyści uczniom, gdyż pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące uczniów, którymi prowadzę lekcje pomagają im w przyswajaniu wiadomości i w podniesieniu poziomu zainteresowania szeroko pojętymi kwestiami społecznymi i językowymi.
Uważam, że wdrożone przeze mnie działania mające na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły były bardzo przydatne. Ukończone szkolenia, warsztaty i konferencje, a także zebrania Rady Pedagogicznej w ramach WDN pozytywnie wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy. Efektem jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy merytorycznej i dydaktycznej. Systematyczna analiza nowości wydawniczych pomogła mi w dobrym przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego, jak również do konkursów przedmiotowych.
Efektem tworzenia i przeprowadzania testów kontrolnych z WOS-u i języka angielskiego było lepsze poznanie możliwości uczniów, analiza błędów i na tej podstawie wyciąganie wniosków dotyczących dalszej pracy. Dzięki temu mogłam się dowiedzieć, które części materiału sprawiają uczniom największe trudności oraz które typy zadań wymagają ćwiczeń. Temu służyło również analizowanie wyników egzaminu maturalnego oraz próbnych wewnątrzszkolnych egzaminów maturalnych. Dla uczniów była to również szansa sprawdzenia siebie i określenia swoich postępów w nauce.
Lekcje hospitowane pozwoliły mi udoskonalić swój warsztat pracy. Z rozmów z hospitującymi prowadzonych po takich lekcjach mogłam wyciągnąć wnioski i poprawić ewentualne niedociągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Oglądając lekcje doświadczonych nauczycieli również mogłam podpatrzyć ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze.

§ 7 ust. 2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1.Organizacja konkursów szkolnych

Powszechnie wiadomo, że nic tak nie służy podniesieniu poziomu motywacji uczniów jak zdrowa rywalizacja. Aby zmotywować uczniów do pogłębienia wiedzy na temat kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego wspólnie z mgr Urszulą Kotarbą zorganizowałyśmy szkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii, USA i Australii. Natomiast udział szkoły w programie Socrates Comenius był okazją do zorganizowania szkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej w postaci interaktywnej. Autorką pytań była mgr Małgorzata Stolarczyk, ja zaś byłam autorką wersji angielskiej, aby umożliwić udział wszystkim szkołom partnerskim (maj 2007). Rok później (maj 2008), aby propagować wśród naszych uczniów idee integracji i zachęcić ich do poznania historii integracji europejskiej oraz różnic kulturowych między krajami, które dziś tworzą wspólną Europę, wspólnie z Małgorzatą Stolarczyk przeprowadziłyśmy szkolną edycję tego konkursu.
Co roku szkoła bierze udział w konkursie języka angielskiego FOX. Dwukrotnie pełniłam obowiązki opiekuna konkursu, co było związane z odpowiedzialnością za dopełnienie wszelkich procedur niezbędnych, aby przeprowadzić konkurs, począwszy od rekrutacji uczniów, poprzez odbiór pytań, zamówienie lektur i pomoc merytoryczną uczniom przy opracowywaniu zagadnień konkursowych. W 2007 roku zgłosiłam udział naszej szkoły w konkursie College Challenge zorganizowanym przez Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej. Moja uczennica i zarazem wychowanka Wioleta Grochowska, po etapie szkolnym, została zakwalifikowana do drugiego etapu konkursu, który odbył się w Suchej Beskiedzkiej.

Efektem pracy z uczniami zdolnymi była przede wszystkim własna satysfakcja, że potrafiłam zainteresować, czy wykorzystać zainteresowania i aspiracje oraz możliwości tych uczniów do pracy nad sobą. Wymiernym efektem natomiast jest udział moich uczniów w konkursach oraz zdobywane tam lokaty.
Efektem przeprowadzania licznych konkursów była większa mobilizacja uczniów do nauki, większe zainteresowanie danym tematem oraz rozwój także umiejętność prezentowania swoich wiadomości podczas egzaminów, co w efekcie prowadziło do lepszego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.
Pracując w komisjach konkursowych poznałam od strony formalnej zasady organizacji konkursów przedmiotowych na etapie szkolnym. Jako przewodnicząca komisji konkursowej sporządzałam protokoły i czuwałam nad zgodnością prawną przebiegu rywalizacji.

2.Przeprowadzanie zajęć profilaktycznych w ramach lekcji wychowawczych

Opracowując własny plan pracy wychowawczej uwzględniłam założenia szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki. Zajęcia profilaktyczne przeprowadziłam na lekcjach wychowawczych, a dotyczyły one następujących zagadnień: nałogi i walka z nimi, nałogi a zdrowy styl życia, zagrożenie zdrowia i życia jako rezultat palenia tytoniu, picia alkoholu i stosowania innych używek, sterydy – brać czy nie brać? Klasa miała także możliwość wzięcia udziału w prelekcji na temat profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej z udziałem pedagoga szkolnego.
Przez cały okres stażu starałam się także rozpoznawać i rozwiązywać trudności wychowawcze i dydaktyczne.

3.Nieodpłatne przygotowywanie uczniów do konkursów oraz matury z języka angielskiego i WOS-u

W każdym roku szkolnym prowadzę zajęcia fakultatywne dla maturzystów, zarówno z języka angielskiego, jak i WOS-u. Ponadto zawsze jestem otwarta na współpracę z uczniami i jeśli tylko deklarują chęć udziału w jakimś przedsięwzięciu, chętnie służę swoją pomocą, szczególnie w sytuacji, kiedy przygotowują się do udziału w konkursach. Służę również pomocą przy redagowaniu szkolnej gazetki. Pomoc ma charakter merytoryczny i odbywa się głównie z wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych.

4.Organizacja wycieczek szkolnych oraz przedmiotowych

Organizowałam i uczestniczyłam w różnych wycieczkach szkolnych. Często były to wycieczki edukacyjne, które łączą w sobie naukę i zabawę:
• klasowe wycieczki integracyjne na Lubogoszcz i w Pieniny (jako opiekun),
• 2-dniowa klasowa wycieczka na Maciejową, Stare Wierchy, Tobołów, Koninki połączona z ogniskiem integracyjnym w Koninkach,
• wycieczka (jako opiekun) do elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu z klasą IV TE,
• 2-krotny udział jako opiekun w pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę,
• 8-dniowy wyjazd jako opiekun z uczniami na Maltę w ramach projektu Socrates-Comenius,
• wielokrotne wyjazdy na wycieczki z uczniami i gośćmi w ramach realizowanych projektów wymiany międzynarodowej (Kraków, Oświęcim, Zakopane),

Efektem organizowania przez mnie wycieczek szkolnych i również udziału w nich jako opiekun było zaszczepienie w uczniach chęci podróżowania i poznawania świata oraz uatrakcyjnienie procesu nauczania poprzez wyjazdy edukacyjne związane z nauczanymi przez mnie przedmiotami. Dodatkowo dzięki wycieczkom uczniowie się integrowali nie tylko jako klasy, ale też jako jedna społeczność uczniowska.

5. Udział w szkolnym projektach wymiany międzynarodowej

Pisząc własny plan rozwoju zawodowego, założyłam sobie udział projekcie Socrates-Comenius, w którym szkoła bierze udział od 2005 roku (od 2007 roku pod zmienioną nazwą „Uczenie się Przez Całe Życie”). Od 2007 roku szkoła bierze również udział w innym projekcie międzynarodowym – jest to program YOUTH „Młodzież w Działaniu”. Chociaż nie jestem koordynatorem żadnego z tych projektów, staram się czynnie włączać we wszystkie prace i akcje organizowane w związku z realizacją tych programów. Jak powszechnie wiadomo, są one skierowane zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Udział uczniów w projekcie wymaga jednak pomocy merytorycznej nauczycieli, a w szczególności nauczycieli języka angielskiego, ponieważ ten język jest językiem roboczym wszystkim projektów, w których uczestniczy szkoła.
Przygotowanie do każdej wizyty partnerów w szkole, jak i do wyjazdu do którejś ze szkół partnerskich wymaga rzetelnego przygotowania zgodnie z tematyką projektu. Moim zadaniem jako nauczyciela języka angielskiego było zawsze czuwanie nad poprawnością językową przygotowywanych i prezentowanych potem przez uczniów materiałów. Pomoc nie ograniczała się tylko do sprawdzenia przygotowanego przez uczniów opracowania, które bardzo często wymagało znajomości specjalistycznego słownictwa, np. z dziedziny ekonomii, ale także miała tak prozaiczny wymiar, jak chociażby ćwiczenie czytania opracowanych materiałów. Był to bardzo ważny aspekt przygotowań, bowiem w trakcie wizyty uczniowie zawsze muszą samodzielnie przedstawić własne opracowania. Ćwiczenia wymowy oraz czytania w języku angielskim z reguły dodawały im pewności siebie i pozwalały na uniknięcie stresu związanego z prezentacją materiału w obcym języku przed szerszą publicznością oraz dawały przez to możliwość czerpania maksymalnej przyjemności z udziału w projekcie.
Jeszcze przed rozpoczęciem stażu i już w trakcie jego trwania brałam udział w następujących projektach Socrates-Comenius:
- Socrates Comenius, Akcja 1 – Projekt Językowy Comeniusa (rok szkolny 2005/06 – współpraca ze szkołą na Sardynii),
- Projekt Rozwoju Szkoły zatytułowany „Szkolna Edukacja w Dziedzinie Przedsiębiorczości jako Priorytet Nowej Europejskiej Konstytucji” (2006-09 współpraca ze szkołami z Rumunii, Malty i Włoch), w 2008 roku uczestniczyłam w spotkaniu szkół partnerskich na Malcie,
- program „Uczenie się Przez Całe Życie”, tytuł projektu „European Team Building” -„Budowanie Europejskiej Drużyny” (rok 2008-2010 współpraca ze szkołami z Rumunii, z Bułgarii, Włoch, Hiszpanii, Łotwy, Portugali oraz Turcji).
W marcu 2009r. czynnie włączyłam się w program YOUTH „Młodzież w Działaniu”. Razem z Marcinem Stożkiem, który jest koordynatorem programu, byłam liderem projektu zrealizowanego wspólnie ze szkołą z Litwy, zatytułowanego „Ruch rzeźbi umysł”. Chociaż kolega Marcin był autorem merytorycznej strony projektu, ja odpowiadałam za aspekt językowy tego przedsięwzięcia, a więc tłumaczenie na język angielski wszystkich niezbędnych dokumentów oraz pomoc podczas wizyty partnerów z Litwy, zwłaszcza przy grach integracyjnych i podczas zwiedzania regionu.

Jak powszechnie wiadomo, programy te są skierowane zarówno do uczniów, jak i nauczycieli, a ich główne cele zakładają pogłębianie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie jej wartości, a także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Działania wspierane w ramach obydwóch programów to wymiana uczniów i kadry oraz uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli. Innym wymiernym efektem tego programu była możliwość pracy z uczniami w warunkach pozaszkolnych. Nie zawsze surowe mury szkoły stwarzają odpowiednią atmosferę, aby zintegrować się ze swoimi wychowankami. Praca nad wspólnym projektem, wspólne poszukiwanie rozwiązań, aż wreszcie udział w zajęciach integracyjnych sprzyja lepszemu poznaniu uczniów. Kiedy przemierza się razem na rowerach Dolinę Chochołowską, przepakowuje bagaże na lotnisku w Londynie, aby uniknąć dodatkowej opłaty, czy dzieli się ostatnią kanapką, bo spóźnia się samolot, znika pewna bariera. Uczeń zdaje sobie sprawę, że nauczyciel to też człowiek, który ma prawo być zmęczony, ale i ma poczucie humoru. Co warto podkreślić, te bardziej przyjazne relacje, a przede wszystkich otwartość uczniów, nie znika w momencie, kiedy kończy się udział w projekcie. Po takim doświadczeniu uczniowie mają więcej śmiałości, chętniej i częściej przychodzą ze swoimi sprawami. Co ważnie nie tylko po to, aby opowiadać o swoich problemach, ale też, aby powiedzieć, co ich cieszy. Oprócz względów merytorycznych, możliwości poznania innych kultur - często bardzo egzotycznych, atrakcyjnych wyjazdów, to właśnie sytuacje, które stwarzają możliwość przełamanie pewnej bariery między mną jako nauczycielem-wychowawcą a moimi uczniami, jest najbardziej cennym efektem udziału w projektach.

6.Promocja szkoły

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego potwierdza udział w wielu akcjach promujących szkołę. Wielokrotnie uczestniczyłam w prezentacjach organizowanych w okolicznych gimnazjach mających na celu promocję szkoły i pomoc w rekrutacji uczniów. Przedstawienie ciągu logicznych argumentów mających na celu zachęcenie potencjalnych kandydatów do złożenia dokumentów do naszej szkoły wymagało znajomości specyfiki środowiska lokalnego (kwestie związane z bezrobociem, sytuacją materialną uczniów, lokalną komunikacją).
Innym aspektem promocji szkoły, który także wymaga znajomości problematyki lokalnej, była promocja jej na łamach lokalnych gazet i czasopism. Moje artykuły ukazywały się w „Gazecie Krakowskiej”, „Dzienniku Polskim” i w piśmie samorządowym „Pod Lubogoszczą”. Każda wizyta partnerów związana z projektami wymiany międzynarodowej, wyjazd naszych uczniów na spotkanie w którejś ze szkół partnerskich, czy wreszcie takie wydarzenia na skalę powiatu, jak nadanie szkole imienia i sztandaru czy jubileusz 40-lecia istnienia placówki byłe odnotowane na łamach lokalnej prasy. Duży wkład w promocję szkoły miało również wydanie monografii z okazji jubileuszu, do redagowania której zostałam zaproszono przez Dyrekcję placówki.
Od czerwca ubiegłego roku jestem odpowiedzialna za dział aktualności na internetowej stronie szkoły. Jednakże jeszcze wcześniej na stronie internetowej ówczesnego Zespołu Szkół Zawodowych pojawiały się informacje o projektach międzynarodowych, relacje z poszczególnych wymian i wizyt mojego autorstwa. Teksty publikowane były w języku polskim i angielskim, aby były także dostępne dla europejskich partnerów szkoły.

Efektem udziału w akcji promocji szkoły jest nie tylko możliwość rozszerzenia aspektów swojej pracy wychowawczej i edukacyjnej o problematykę środowiska lokalnego z uwzględnieniem współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, ale także własna satysfakcja, jaką daje możliwość kreowania rzeczywistości. Praca nauczyciela jest pracą twórczą, często jednak na wymierne efekty trzeba poczekać. Promując szkołę na łamach prasy czy Internetu, efekt własnej twórczości jest widoczny natychmiast, wystarczy otworzyć gazetę czy wpisać odpowiedni adres strony. Poza tym promocja szkoły w takiej formie i z taką częstotliwością wyróżnia ją na tle innych placówek oświatowych tego typu w skali powiatu, a nawet całego województwa oraz świadczy o tym, że wzrasta jej znaczenie w środowisku lokalnym, co jest również dla mnie, jako osoby związanej ze szkołą, źródłem satysfakcji.

7. Praca w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (ocenianie części pisemnej i ustnej matury z języka angielskiego)

Od 2005 roku, po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, jest egzaminatorem języka angielskiego. Od maja 2005 roku co roku pracuję w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie przy ocenianiu części pisemnej oraz części ustnej matury z języka angielskiego.

Efektem ukończenia kursu dla egzaminatorów i pracy w OKE jest zdobycie cennego doświadczenia, które wykorzystuję w codziennej pracy z uczniami przygotowującymi się do matury. Dodatkowo każda majowa sesja oceniania prac pisemnych poprzedzona jest szkoleniem mającym na celu zwrócenie uwagi na kwestie budzące wątpliwości podczas oceniania. Przewodniczący komisji wyjaśnia wszelkie wątpliwości oraz podaje wykładnię, jak interpretować niejasności. Te doświadczenia jako egzaminatora ułatwiają mi pomoc uczniom, którzy przygotowują się do matury z języka angielskiego. Również praca w komisji oceniającej część ustną jest inspirująca, a zdobyte tam doświadczenia, którymi dzielę się z uczniami, pomagają im w lepszym przygotowaniu się do egzaminu i opanowaniu stresu związanego z odpowiedzią ustną.

§ 7 ust. 2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1.Wykorzystanie do zajęć urządzeń multimedialnych, programów multimedialnych, słowników, Internetu - w tym portali edukacyjnych

W trakcie mojej pracy często wykorzystuję komputer i programy multimedialne, a także Internet. W nauczaniu zarówno języka angielskiego, jak i WOS-u korzystam z programów multimedialnych. Do podręczników, z których korzystamy na lekcjach są dołączone płyty multimedialne, które uczniowie mogą wykorzystywać również w domu.
Programy multimedialne i filmy edukacyjne wykorzystuję również na lekcjach wychowawczych oraz zajęciach dodatkowych. Korzystałam także z portali edukacyjnych dotyczących zagadnień z nauczanych przeze mnie przedmiotów, awansu zawodowego oraz portali związanych z problemami wychowawczymi w szkole:
www.profesor.pl
www.interklasa.pl
www.literka.pl
www.awans.net
www.cambridgeenglishonline.com
www.oxfordenglishtesting.com
www.examenglish.com
www.englishmeeting.com
www.lsnguages.dk/online/london/index.html
www.selfaccess.com
www.videojug.com

2.Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, redagowania stron internetowych, tworzenia prezentacji multimedialnych

Aby podnieść swoje umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz zastosowaniem przydatnych programów zadaję pytania kolegom - informatykom oraz chętnie uczestniczę w szkoleniach związanych ze zdobywaniem dodatkowych umiejętności komputerowych. W ten sposób usprawniam i polepszam swoją pracę oraz dodatkowo mam osobistą satysfakcję z kolejnej umiejętności. W okresie stażu uczestniczyłam doskonaliłam umiejętności związane z:
- obsługą komputera (pakiet Microsoft Office),
- korzystaniem z usług internetowych (poczta mailowa, fora dyskusyjne, komunikatory),
- tworzeniem multimedialnych materiałów dydaktycznych (Power Point)
- nauczaniem przez Internet (e-learning).
Biegle posługuję się Internetem, edytorem tekstu, jako redaktor współtworzę stronę internetową szkoły, posiadam także konto na platformie e-learningowej.

3.Opracowywanie technikami komputerowymi pomocy dydaktycznych, dokumentacji szkolnej, scenariuszy lekcji, dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

W czasach ekspansji technologii informatycznych nauczycielowi do pracy nie wystarczy kreda i tablica, niezbędny jest też komputer, dlatego od początku mojej pracy w szkole regularnie doskonalę swoje umiejętności w tym zakresie, przygotowując się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, redagując własne ciekawe materiały dydaktyczne i oczywiście wszelkiego rodzaju klasówki, testy, badania wyników nauczania, ankiety, ich ewaluacje, scenariusze zajęć, analizę hospitowanych i obserwowanych lekcji, rozkłady materiału nauczania itp.
W wolnych chwilach odwiedzam strony internetowe dotyczące przede wszystkim języka obcego, ponieważ są one źródłem cennych materiałów, rad i wskazówek, scenariuszy lekcyjnych itp. Wyszukuję bieżące i interesujące informacje na stronach MEN, CODN, dotyczących awansu zawodowego. Czytam i analizuję aktualne przepisy prawa oświatowego.
Otrzymuję również różne informacje drogą internetową na mój e-mail, w ten sposób często kontaktuję się z innymi nauczycielami języków obcych, tą drogą otrzymuję różne materiały, sprawdzam wyniki konkursów, szukam informacji na temat nowych konkursów, projektów, ofert wycieczek, itp.
Internet to nie tylko źródło informacji, ale także medium wywołujące ogromne zainteresowanie wśród młodzieży. Kilkakrotnie korzystałam wraz z uczniami z pracowni komputerowej przeprowadzając tam lekcję języka angielskiego. Uczniowie samodzielnie mogli wyszukać informacji dotyczących tematu lekcji. Przygotowując się do przedmiotowego konkursu z języka angielskiego uczniowie pod moją opieką rozwiązywali testy umieszczone na stronach internetowych.
W okresie stażu zachęcałam uczniów do samodzielnego korzystania z technologii komputerowej i informacyjnej (korzystanie z programów komputerowych, słowników internetowych, szukania informacji w Internecie, przygotowywania materiałów dodatkowych).
Technika komputerowa przydatna mi była podczas realizacji zadań mojego planu, sięgałam często do publikacji nauczycieli zamieszczonych na stronach portali edukacyjnych. Zgromadziłam listę adresów internetowych, które wykorzystałam do swojej pracy, podczas zajęć, by uaktualnić swoją dotychczasową wiedzę. Komputer i dostęp do Internetu jest też niezbędny przy redagowaniu aktualności na stronie internetowej szkoły.
Różnorodne techniki komputerowe były mi również pomocne również przy opracowywania dokumentacji szkolnej. W naszej szkole korzystamy z programu Sekretariat Optivum i w związku z tym jako wychowawca klasy posługiwałam się nim do gromadzenia i przetwarzania informacji o przebiegu i wynikach w nauce naszych uczniów oraz z jego pomocą drukowałam świadectwa szkolne.

Efektem korzystania z technologii komputerowej i informacyjnej w mojej pracy jest przede wszystkim doskonalenie warsztatu pracy. W obecnych czasach ich wykorzystanie to podstawa efektywnego nauczania. Prowadzenie lekcji w nowoczesny sposób pozwala uczniom lepiej zrozumieć przedstawiany materiał, uatrakcyjnia zajęcia, i co za tym idzie, powoduje większe zainteresowanie przedmiotem oraz w efekcie lepsze przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. Dzięki technologii komputerowej mam możliwość uaktualniania i zdobywania informacji z różnych dziedzin. Zarówno dla mnie jak i dla moich uczniów spełnia ona rolę narzędzia w poszukiwaniu potrzebnych wiadomości. Uczniów moich uczę szukać, przetwarzać i selekcjonować uzyskane w ten sposób informacje dla własnych potrzeb, zwracając im równocześnie uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą nieumiejętne korzystanie z Internetu.
Dzięki technologii komputerowej mogę również dzielić się spostrzeżeniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami języków obcych, wychowawcami oraz tymi, którzy podobnie jak ja przystępują do egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Lekcje prowadzone z wykorzystaniem komputerów znacznie zyskały na atrakcyjności. Uczniowie uczyli się wykorzystywać wiedzę przy użyciu nowoczesnych metod zdobywania informacji, uczyli się tak ważnej współcześnie selekcji informacji.

§ 7 ust. 2, pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1.Nieodpłatna organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych

W przypadkach kiedy uczniowie mieli problemy z daną partia materiału i wyrażali chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowałam je głównie dla pojedynczych uczniów. W klasie, której byłam wychowawczynią, dwóch uczniów nie uczyło się w gimnazjum języka angielskiego, dlatego potrzeba była pomoc, aby mogli nadrobić materiał. Oprócz tego zachęcałam uczniów, zwłaszcza klasy, której byłam wychowawczynią, do organizowania pomocy koleżeńskiej dla słabszych kolegów. Uczniowie wiedzą, że zawsze mogą się zwrócić do mnie z pytaniami – nie tylko na lekcjach, ale również poza nimi. Teraz taka wymiana informacji i dodatkowe konsultacje mogą się odbywać z wykorzystaniem platformy e-learningowej, gdzie mam już swoje konto.

2.Współpraca z rodzicami - wspólna organizacja imprez szkolnych, klasowych oraz wycieczek

Starałam się angażować rodziców w życie szkoły – pomagali przy organizacji wycieczek czy studniówki. Na bieżąco informowałam rodziców o wynikach i zachowaniu ich dzieci nie tylko poprzez zebrania klasowych. Udostępniłam numer prywatnego telefonu komórkowego. Rodzice mieli możliwość, z której często korzystali, kontaktowania się ze mną również poza godzinami pracy szkoły. Rodzice uczniów sprawiających problemy wychowawcze byli na bieżąco informowani o ewentualnych trudnościach, sposobach pomocy ze strony wychowawcy czy pedagoga szkolnego.

3.Przygotowanie i realizacja planu pracy wychowawczej

Przygotowując plan pracy wychowawczej korzystałam ze Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego Szkoły. Brałam pod uwagę również specyfikę i problemy w klasie, dla której pisałam plan. Na lekcjach wychowawczych rozmawiałam z uczniami na różne tematy, prowadziłam lekcje o tematyce profilaktycznej, często angażowałam samych uczniów w przygotowanie lekcji np. wykonywali prezentacje lub referaty.

4.Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów (prowadzenie wywiadów środowiskowych, współpraca ze szkolnym pedagogiem)

Podczas stażu pełniłam rolę wychowawcy kl. II, a następnie III LP (ukończyli szkołę w 2008r.). Mimo całej sympatii, jaką darzyłam swoich uczniów, byli oni trudnym zespołem klasowym (problemy z nauką i częstą absencją na zajęciach szkolnych), w związku z czym często zasięgałam porady pedagoga szkolnego. Wspólnie starałyśmy się znajdować rozwiązania trudnych sytuacji. Zachowanie uczniów często wynikało z trudnej sytuacji w domu – staraliśmy się więc pomagać tym uczniom (stypendia, zakup biletów miesięcznych, sfinansowanie przez Komitet Rodzicielski balu studniówkowego jednemu z uczniów).
Wspólnie z pedagogiem nawiązywałam kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, która wydawała opinie i orzeczenia dla uczniów mających problemy z nauką. Współpracowałam również z rodzicami w kwestiach wychowawczych – na bieżąco informowałam rodziców o zaistniałych sytuacjach – rozmawiałam i byłam z nimi w stałym kontakcie. Starałam się integrować klasę poprzez organizowanie ognisk klasowych oraz wspólnych wycieczek. Zorganizowałam w klasie pomoc koleżeńską – słabsi uczniowie uzyskiwali pomoc od kolegów i koleżanek lepszych z danego przedmiotu.

Powyższe działania sprawiły, że uczniowie lepiej poznali się nawzajem, posiadają dużą wiedzę o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywaniu narkotyków, są gotowi do pomocy innym, znają swoje prawa i obowiązki, mogą rozwijać swoje zainteresowania.
Stała współpraca z rodzicami poza tym, że pozwalała bliżej poznać sytuację rodzinną moich uczniów, miała korzystny wpływ na moje kontakty z wychowankami, kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec uzależnień, agresji, przemocy, jak również na kształtowanie właściwego stosunku do obowiązków szkolnych. Miało to pozytywny wpływ na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.
Zachęcałam uczniów do włączania się w życie klasy i szkoły, do jej reprezentowania przy różnych okazjach. Wielu uczniów mojej klasy brało udział w konkursach, a także zawodach sportowych.
Na bieżąco współpracowałam z pielęgniarką oraz pedagogiem szkolnym. Ta współpraca pomogła mi lepiej wywiązywać się z zadań wychowawcy klasowego i wpłynęła na lepszy kontakt z moimi uczniami.
Rozmowy z uczniami podczas organizowanych wycieczek pomogły rozwiązywać bieżące problemy i pomagały równocześnie w integracji zespołu klasowego. Dawało mi to satysfakcję i mobilizowało do dalszego pokonywania trudności wychowawczych. Wszystko to wpływa również na podniesienie jakości pracy. Podobne działania mam zamiar kontynuować wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom uczniów i szkoły.

5.Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki

W okresie stażu uczestniczyłam w kilku kursach o powyższej tematyce, które zostały wymienione powyżej. Praca nauczyciela wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej z zakresu nauczanego przez niego przedmiotu, ale także wiadomości z takich dziedzin jak psychologia czy pedagogika. Wiadomości z tych dziedzin, które zdobyłam na studiach, staram się cały czas odświeżać i pogłębiać, nie tylko uczestnicząc w warsztatach o tematyce psychologicznej, ale też samodzielnie studiując literaturę fachową.
Często korzystam z własnego księgozbioru, jaki posiadam jeszcze z okresu studiów i systematycznie wzbogacam go o nowe pozycje. Pomocą dla mnie są także zbiory szkolnej biblioteki. Swoją wiedzę psychologiczno-pedagogiczną staram się wzbogacać na bieżąco, aby gdy spotkam się w mojej pracy z jakimś problemem móc stawić mu czoła od razu, a nie dopiero po zgłębieniu teoretycznym zagadnienia.
W pogłębianiu mojej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pomagają mi liczne na rynku wydawniczym pozycje z w/w dziedzin. Oto kilka tytułów i autorów, do których sięgałam w mojej pracy:
- Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall: „Nauczyciel wychowawca”
- Bożena Kubiczek: „Metody aktywizujące: jak nauczyć uczniów uczenia się”
- M. Tyszkowa: „Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych”
- Irena Obuchowska: „Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców”
- Mel Silberman: “Uczymy się uczyć”

Efektem studiowania literatury jest doskonalenie własnego warsztatu psychologiczno-pedagogicznego, ułatwienie kontaktu z uczniami i ich rodzicami oraz zyskanie cennych wskazówek do pracy z uczniem. Poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej zdobyłam wiele cennych wskazówek oraz ciekawych rozwiązań metodycznych, które potem mogłam wykorzystać na moich lekcjach.

§ 7 ust. 2, pkt 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli - udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów, opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.

W okresie stażu przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego oraz akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Samodzielnie oraz uczestnicząc w Radach Pedagogicznych zapoznawałam się z podstawowymi przepisami dotyczącymi Systemu Oświaty i awansu zawodowego nauczyciela. Na ich podstawie opracowałam dokumentację niezbędną do uzyskania stopnia awansu zawodowego:
a) Ustawa z dnia 26.I.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 Nr 56, poz. 357 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) ,
b) Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z 2000 r.),
c) Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 z 2000 r.)
d) Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Dz. U. Nr 29, poz. 323 z 06.04.2001 r.
e) Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
f) Rozporządzenie MEN z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
h) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw Nr 157 z 31 sierpnia 2007 Pozycja Nr 1100)
i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz.U. z 2009 r. nr 4; poz. 17/

Analizowałam również szczegółowo dokumentację szkolną, czyli:
- Plan Rozwoju Szkoły,
- Statut Zespołu Szkół Techniczno- Informatycznych,
- Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły,
- Wewnątrzszkolny Systemem Oceniania,
- Regulamin Pracy i Regulamin Rady Pedagogicznej.

2. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne

W trakcie odbywania stażu uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych wynikających ze statutu i potrzeb szkoły. Na radach tych podejmowałam decyzje, wraz z innymi nauczycielami dotyczące pracy szkoły z zakresu edukacji, wychowania i opieki. Czynnie uczestniczyłam w podejmowaniu uchwał, formułowaniu wniosków, wprowadzaniu zmian do Statutu Szkoły i WSO. Pełniłam również rolę protokolanta.

3. Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, wymagań edukacyjnych do obowiązujących uregulowań prawnych.

Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam szczegółowe rozkłady materiału nauczanych przeze mnie przedmiotów. Rozkłady te były elastyczne, co dawało mi możliwość ich modyfikowania zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów. Rozkłady te na początku roku szkolnego każdorazowo były przedstawiane do akceptacji dyrektorowi szkoły. Ich realizacja była odnotowywana w dziennikach lekcyjnych.
Opracowałam również szczegółowe wymagania edukacyjne oraz kryteria ocen z nauczanych przeze mnie przedmiotów dla poszczególnych klas. Zapoznawałam z nimi uczniów na początku każdego roku szkolnego natomiast rodzice zostali z nimi zapoznani podczas pierwszych spotkań w każdym roku szkolnym.

4.Udział w pracach różnorodnych komisji np. egzaminacyjnych, konkursowych

Przez cały okres stażu starałam się aktywnie włączać w życie szkoły, dlatego też brałam udział w pracach różnorodnych komisji m. in. w komisji stypendialnej, gdzie moim zadaniem była pomoc przy wypełnianiu wniosków uczniom starającym się o stypendia socjalne. Oprócz tego pracowała w komisjach konkursowych z języka angielskiego, komisji egzaminacyjnej również z języka angielskiego oraz wielokrotnie byłam członkiem zespołu nadzorującego podczas egzaminów zewnętrznych – maturalnych i zawodowych, zarówno w naszej szkole, jak i szkołach sąsiednich. Przez rok pełniłam także funkcję przewodniczącej komisji przedmiotów humanistycznych działającej w naszej szkole.

Efektem analizowania przeze mnie aktów prawnych i procedur nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli jest opracowany przeze mnie i zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego, wniosek oraz dokumentacja wymagana do rozpoczęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Efektem uczestniczenia w radach pedagogicznych i analizowania na bieżąco przepisów prawa oświatowego są zmodyfikowane dokumenty szkolne oraz rozkłady nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.
Efektem uczestniczenia w komisji przy pisaniu wniosków o dofinansowanie było zdobycie umiejętności wypełniania wniosków unijnych, a ogólnym rezultatem pracy w komisjach jest zdobywanie cennych doświadczeń, które są wykorzystywane podczas pracy pedagogicznej oraz dzięki współpracy z nauczycielami przedmiotów humanistycznych doskonalenie własnego warsztatu pracy.

PODSUMOWANIE

Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji oraz wzbogaciła o nowe, cenne doświadczenia. Po przeanalizowaniu zadań zawartych w moim planie rozwoju uważam, że wszystkie zadania udało mi się zrealizować. Zamierzam dalej rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę dydaktyczno-wychowawczą oraz angażować się w przydzielone mi zadania.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

1. Dalsze wzbogacanie swojego warsztatu pracy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
2. Wzbogacanie swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych,
3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy,
4. Zachęcanie młodzieży do poszukiwania tych obszarów wiedzy i umiejętności, w których osiągają największe sukcesy oraz stałego ich podnoszenia, a także do pracy nad tymi problemami, które sprawiają im jeszcze trudności.


Sprawozdanie sporządziła:
Agnieszka Biel-Habieda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.