X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21087
Przesłano:
Dział: Analiza

Działania Policji podczas zabezpieczania meczu piłki nożnej – badania własne

Hanna Musik
Działania Policji podczas zabezpieczania meczu piłki nożnej – badania własne
1. Przedmiot badań
Od lat problemem europejskiej czy światowej piłki nożnej jest chuligaństwo występujące na stadionach oraz poza nimi. Coraz liczniejsze zagrożenia wynikające z tego faktu zmuszają rządzących oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo do poszerzania wiedzy, a także działań związanych z zabezpieczaniem takich imprez masowych. Proces ten wymaga kreatywnego i twórczego podejścia, które zapewni znalezienie odpowiednich i wartościowych rozwiązań. Jedną z ważniejszych służb uczestniczących w zabezpieczaniu imprezy masowej jaką jest mecz piłki nożnej jest Policja.
W badaniach swoich chcę skupić się głownie na funkcjonariuszach pracujących w tak zwanych oddziałach prewencji. Chcę poznać odpowiedzi na pytania związane ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa stadionowego, ze sposobami postępowania i działania pododdziałów zwartych oraz ogólnego podejścia funkcjonariuszy Policji do tego tematu. Wiedza ta dostarczy informacji na temat efektywności działania Policji
Przedmiotem badań są zagadnienia dotyczące zachowań policjantów w trakcie zabezpieczania meczu piłki nożnej. Chcę dowiedzieć się w jaki sposób policjanci pionu prewencji postrzegają problematykę tego tematu, jak oceniają swój poziom wyszkolenia oraz jakie zdanie mają na temat sposobów działania Policji, szkolenia policjantów oraz dostępnego sprzętu pomocnego w takich sytuacjach? Pragnę poznać co funkcjonariusze sądzą o zjawisku agresji występującej w relacji policjant – kibic, jakie zdanie mają o relacjach występujących na tej płaszczyźnie? Chcę również dowiedzieć się jakie nieprawidłowości występują w trakcie zabezpieczania imprez masowych oraz jakie są pożądane cechy osobowości wśród policjantów zajmujących się zabezpieczaniem imprez masowych?

2. Metody i techniki badawcze.
Jako główną metodę badawczą wybrałam metodę sondażu diagnostycznego. Jako technikę wybrałam anonimową ankietę, do której dobrałam narzędzie w postaci kwestionariusza ankiety, obserwację, gdzie za narzędzia posłużyły mi własne notatki oraz opisy, a także indywidualny oraz jawny wywiad, w którym wykorzystałam kwestionariusz wywiadu.
Badania przeprowadziłam w sierpniu 2013 roku. Objęłam nimi 50 policjantów pionu prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Każda ankieta została przez badanego wypełniona anonimowo i dobrowolnie.
3. Wyniki badań własnych dotyczących sprawności działania Policji podczas zabezpieczania meczów piłki nożnej
UTRUDNIENIA STANOWIĄCE PRZESZKODĘ
W DZIAŁANIACH POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH TAK / NIE
1. Interwencję podejmuję w każdej sytuacji zagrożenia 48 / 2
96% / 4%
2. Uważam, że funkcjonariusze Policji dobrze wypełniają swoją rolę podczas zabezpieczania imprez masowych 41 / 9
83% / 18%
3. Uważam, że sprzęt posiadający Policja jest odpowiedni do skutecznego zabezpieczania imprez masowych 20 / 30
40% / 60%
4. Uważam, że posiadany przeze mnie sprzęt do działań w pododdziałach zwartych chroni w odpowiednim stopniu moje zdrowie i życie. 21 / 29
42% / 58%
5. Uważam, że kompetencje oraz wyszkolenie funkcjonariuszy znajduje się na wysokim poziomie 19 / 31
38% / 62%
6. Uważam, że komendy dbają o szkolenia policjantów w zakresie zabezpieczania imprez masowych 23 / 27
46% / 54%
7. Uważam, że Policja szybko i skutecznie reaguje na wszelkie próby zakłócenia porządku 50 / 0
100% / 0%
8. Uważam, że Policja skutecznie radzi sobie z próbami zakłócania porządku publicznego 47 / 3
94% / 6%
9. Uważam, że większa odpowiedzialność powinna spoczywać na innych służbach mundurowych oraz służbach porządkowych 9 / 41
18% / 82%
10. Uważam, że do służbach w pionach prewencji powinni być przyjmowani ludzie stanowczy i zdecydowani 49 / 1
90% / 10%
11. Uważam, że ilość policjantów wyznaczonych do zabezpieczania imprez masowych jest odpowiednia do tego aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo 32 / 18
64% / 36%
12. Uważam, że policjanci są niechętnie, a nawet wrogo nastawienia do kibiców 2 / 48
4% / 96%
13. Uważam, ze kibice są wrogo nastawienia do funkcjonariuszy Policji 49 / 1
98% / 2%
14. Uważam, że policjanci boją się reagować i interweniować w przypadkach zakłóceń porządku na stadionach 7 / 43
14%/ 86%
15. Uważam, że działania podjęte przez Policję podczas meczu piłki nożnej grożą negatywną reakcją ze strony chuliganów 47 / 3
94% / 6 %
16. Uważam, że agresję kibiców można skutecznie zwalczyć jedynie poprzez zdecydowane i siłowe rozwiązania 44 / 6
88 %/ 12%

Źródło: opracowanie własne.
Z tabeli przedstawionej powyżej można wyciągnąć następujące wnioski. Prawie wszyscy policjanci jednoznacznie stwierdzili, że podejmują interwencję w każdej sytuacji zagrożenia. Bardzo ważne jest dla nich bezpieczeństwo ludzi i jak sama ustawa o Policji mówi zostali powołani do stania na straży praworządności i porządku. Większość funkcjonariuszy stwierdziła, że należycie wypełniają swoją rolę podczas zabezpieczania imprez masowych. Wiedzą, że spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na imprezie masowej. Niestety niewielka ilość policjantów uważa, że są oni w odpowiedni sposób wyposażenia do działań związanych z takimi interwencjami. Uważają, że Komenda Główna Policji powinna przeznaczyć większe pieniądze na taki sprzęt, gdyż jak wiadomo problem chuligaństwa nie zmniejsza się, a wręcz wzrasta do poważnego problemu. Bardzo podobna ilość funkcjonariuszy uważa, że udostępniany im sprzęt należycie chroni ich zdrowie oraz życie. Twierdzą, że zdarzają się sytuacje, w których wyposażenie umundurowania zawodzi i stwarza obawę o własne bezpieczeństwo. Odnośnie kompetencji oraz szkoleń z zakresu zabezpieczania imprez masowych zdania są podzielone i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Część policjantów jest zdania, że jednostki policji przeprowadzają szkolenia oraz kursy z zakresu tego tematu i ich kompetencje są na dobrym poziomie. Część funkcjonariuszy stwierdziła, że przekazywana im wiedza jest niewystarczająca, a komendy, w których pracują powinny lepiej zadbać o wyszkolenie swoich podległych policjantów. Wszyscy badani jednoznacznie stwierdzili, że natychmiastowo oraz bez zbędnej zwłoki reagują na każdy, nawet najmniejszy, przejaw agresji wśród obywateli i tym samych jest w tych działaniach bardzo skuteczna. Znaczna większość policjantów uważa, że większa odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie powinna spoczywać na innych służbach. Uważają, że Policja jest formacją, która powinna posiadać odpowiednie uprawnienia oraz możliwości ułatwiające pomoc w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach. Prawie wszyscy funkcjonariusze cenią sobie zdecydowane i stanowcze cechy charakteru osób przyjmowanych w szeregi Policji. Jak twierdzą ta praca nie należy do najłatwiejszych więc Policjant musi być silny zarówno psychicznie jak i fizycznie. Przeważająca ilość badanych uważa, że do zabezpieczania imprez masowych wyznaczona jest odpowiednia ilość policjantów, jednak nie zaszkodziłoby gdyby zwiększono pododdziały ponieważ tym samym wzrośnie bezpieczeństwo obywateli. Jak wiadomo w imprezach masowych, jak sama nazwa wskazuje uczestniczy duża ilość osób więc liczba policjantów powinna być do tego adekwatna. Funkcjonariusze określają swoje relacje z kibicami jako dosyć trudne, uważają, że są oni negatywnie, a wręcz wrogo nastawieni do służb mundurowych i każda reakcja Policji wzbudza u nich agresję i nieprzewidywalne zachowania. Jednoznacznie twierdzą, że Policjanci wykonują tylko swoją pracę tak jak im rozkazano i nie wnoszą do pracy prywatnych odczuć, a więc nie są negatywnie nastawienia do kibiców. W przewadze policjanci stwierdzili, że nie boją się interwencji w stosunku do agresywnych kibiców. Przyjmując się do pracy w służbie wiedzieli, że w pracy tej obcuje się z niebezpiecznymi i agresywnymi ludźmi. Wielu funkcjonariuszy wie z własnego doświadczenia, że interwencja podjęta w stosunku do chuliganów grozi niebezpieczeństwem zarówno dla policjantów, kibiców oraz osób postronnych. W takich sytuacjach dochodzi niestety do zamieszek i niejednokrotnie krzywdy doznaje uczestnik, którejś ze stron. Tym samym funkcjonariusze twierdzą, że w sytuacji zagrożenia, gdy wszystko dzieje się bardzo dynamiczne jedynymi skutecznymi działaniami są działania siłowe. Podczas takich zdarzeń żadna rozmowa nie przynosi rezultatów i tylko szybkie ukrócenie agresywnego zachowania człowieka może skutkować opanowaniem trudnej sytuacji.
W ankiecie wzięło udział 50 policjantów w czynnej służbie. Wszyscy to mężczyźni. 27 funkcjonariuszy jest w służbie nie dłużej niż trzy lata. Staż pozostałych waha się między 4 a 10 latami służby. Większość badanych, bo aż 34 osoby znajduje się w przedziale wiekowym od 26 do 35 lat, pozostali w przedziale od 18 do 25 roku życia. Zdecydowana większość badanych, tj. 37 osób w obecnej chwili posiada wykształcenie średnie, jednak część z nich deklaruje, że zamierza podjąć studia wyższe. Pozostali ukończyli przynajmniej studia wyższe pierwszego stopnia.
Jak wiadomo zagrożenia związane z zabezpieczaniem imprez masowych występują już od wielu lat. Niestety nie da się ich zlikwidować całkowicie, jednak nie zwalnia to osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z pracy nad ulepszaniem systemów i odpowiednich działań.. W celu minimalizowania zagrożeń należy przede wszystkim poznać dokładne przyczyny tych zagrożeń. Największym zagrożeniem są niewątpliwie agresywni kibice, którzy niejednokrotnie prowokują niebezpieczne zachowania, a co za tym idzie całe społeczeństwo, świat sportu i widowisko traci swój urok. Dobrym rozwiązaniem byłaby zmiana mentalności ludzi, jednak jak wiadomo nie jest to proste a może wręcz niestety nierealne, dlatego trzeba opracowywać projekty działań, dzięki którym funkcjonariusze Policji w należyty sposób będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Wszelkie szkolenia, kursy, odpowiedni sprzęt istotnie wpływają na jakość działania Policji. Aby wszystko sprawnie funkcjonowało potrzebny jest ogromny nakład pracy zarówno służb mundurowych, osób rządzących a także zwykłych, przeciętnych obywateli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.