X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21065
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Elżbieta Nowakowska
nauczyciel mianowany
Szkoła Podstawowa w Racławicach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Elżbieta Nowakowska
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Racławicach
Stanowisko: nauczyciel w oddziale przedszkolnym
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Posiadane kwalifikacje: wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2012r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015r.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.


Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1) Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie wiedzy w pracy zawodowej • aktywny udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
• wzbogacanie wiedzy i umiejętności oraz metod i warsztatu pracy nauczyciela przedszkola 2012-2015 -zaświadczenia, dyplomy, świadectwa

-notatki
2) Podejmowanie i realizacja zadań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
• praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej
• pomoc w przygotowaniu kolejnych edycji Wojewódzkiego konkursu wiedzy o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki
• przygotowanie uroczystości i imprez klasowych oraz szkolnych
• kontynuacja pracy nad wnioskiem o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławicach
• prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu budowy placu zabaw
2012-2013

2012-2015
2012-2015
2012-2013
2013-2015

- plan i harmonogram ewaluacji
- wybór narzędzi badawczych
-raport końcowy
- sprawozdania, artykuły w prasie
- scenariusze
- wniosek, załączniki do wniosku, korespondencja z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie

- sprawozdania, protokoły, wniosek o płatność, zdjęcia, mapa,
3) Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców • zaprezentowanie rodzicom umiejętności dzieci cały okres stażu podczas uroczystości z okazji Dnia Mamy, Jasełek, Dnia Babci i Dziadka oraz „Dnia otwartego’ w przedszkolu
- scenariusze
4) Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii oraz pedagogiki wczesnoszkolnej • praca samokształceniowa poprzez czytanie literatury fachowej cały okres stażu - notatki

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1) Wykorzystanie zasobów internetu • wyszukiwanie informacji na temat awansu zawodowego nauczycieli, ciekawych scenariuszy zajęć, interesujących rozwiązań metodycznych
• praca na edytorach tekstu
• wymiana doświadczeń między nauczycielami z innych szkół za pomocą poczty elektronicznej
• śledzenie nowości wydawniczych na stronach internetowych
• uczestniczenie w szkoleniach typu on-line
cały okres stażu -scenariusze

- ocena gotowości szkolnej ucznia
- zaświadczenia, certyfikaty
2) Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy z uczniem • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera
• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu
cały okres stażu
3) Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia w zakresie technologii informacyjnej • wykonanie strony internetowej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Racławicach 2013-2014 - strona internetowa


§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych; prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami • praca w zespole nauczycieli nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
• wymiana informacji między nauczycielami na temat awansu zawodowego
• współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych, konkursów, wycieczek
• dzielenie się uwagami i spostrzeżeniami na temat metod i form pracy
• przekazywanie informacji i materiałów zdobytych na kursach i szkoleniach
cały okres stażu - plany i sprawozdania z pracy zespołu,

- wymiana doświadczeń

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1) Opracowanie i wdrożenie programu pt. „Techniki plastyczne wykorzystywane na zajęciach w przedszkolu w grupie 5 i 6-latków”. • opracowanie celów programu
• opracowanie metod i form pracy
cały okres stażu - zatwierdzenie programu przez dyrektora szkoły
- wpisy tematów w dziennikach zajęć przedszkola
2) Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu indywidualizacji nauczania pt. „Praca z uczniem zdolnym przejawiającym zainteresowania matematyczno-przyrodnicze”. • opracowanie celów programu
• opracowanie metod i form pracy 2012-2014 - zatwierdzenie programu przez dyrektora szkoły
- wpisy w dziennikach zajęć dodatkowych

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1) Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych • przygotowywanie uczniów zdolnych do konkursów szkolnych (plastycznych, muzycznych, recytatorskich itp.)
• praca indywidualna z dziećmi mającymi deficyty rozwojowe cały okres stażu

cały okres stażu - sprawozdania

- wpisy w dziennikach zajęć przedszkola oraz dziennikach zajęć dodatkowych
2) Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” • opracowanie harmonogramu zajęć czytelniczych dla przedszkola oraz zsynchronizowanie ich z planem lekcji uczniów gimnazjum, którzy będą czytać młodszym kolegom cały okres stażu - potwierdzenie pozycji Lidera na stronie internetowej Fundacji ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom
- sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1) Współpraca z Biblioteką Gminną w Racławicach • organizacja wycieczek o wskazanej tematyce, inscenizacje bajek
• spotkania z autorami książek dla dzieci cały okres stażu - sprawozdania
2) Współpraca z Miechowskim Stowarzyszeniem Gmin „Jaksa” • praca nad wnioskiem o dofinansowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławicach ze środków Unii Europejskiej
• praca nad wnioskiem o płatność końcową
• organizacja monitoringu prowadzonego projektu cały okres stażu -wniosek o dofinansowanie

- wniosek o płatność
- protokół
- sprawozdanie
3) Współpraca z nauczycielami języka polskiego Gimnazjum w Racławicach • propagowanie czytelnictwa w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” cały okres stażu - sprawozdania
4) Współpraca z UKS OLIMPUS w Racławicach • prowadzenie dokumentacji Klubu związanej z budową placu zabaw cały okres stażu - dokumentacja Klubu
5) Udział w pracach komisji • praca w komisji przy sprawdzianie klas szóstych oraz egzaminie gimnazjalnym
• praca w komisjach konkursowych cały okres stażu - potwierdzenie Dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1) Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków rozwiązań problemów edukacyjnych lub wychowawczych • diagnoza wybranych problemów
• założenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia
• ustalenie i zastosowanie właściwej pomocy cały okres stażu - karty KIPU
- opis przypadku


Plan jest otwarty i może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.