X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21038
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego w przedszkolu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

MGR EWA ZDZIEBLIK – KOWOL

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ZESPÓŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W PANIÓWKACH

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2016
Staż pracy: 9 lat

CELE MOJEGO ROZWOJU:

1. Podniesienie efektywności moich działań dydaktyczno – wychowawczych.
2. Podniesienie jakości pracy przedszkola.
3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Założone działania opracowałam na podstawie wymagań kwalifikacyjnych zgodnych
z zarządzeniem MENIS z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia własnej pracy
i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa
w ar.9e ust.1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie
realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem
lub pełnioną funkcją.

ZADANIA SPOSOBY
I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Poznawanie procedur awansu zawodowego nauczycieli. - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
VII 2013

VII – IX. 2013 Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.

2. Systematyczne podnoszenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej.
- Analiza dokumentów obowiązujących
w przedszkolu: Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola itp.

- Udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

- Samokształcenie
w oparciu o ciekawą literaturę oraz artykuły zamieszczane przez innych nauczycieli
w Internecie.

- Udział w różnego rodzaju szkoleniach wynikających z bieżących potrzeb bądź w celu rozwiązywania bieżących problemów np. natury wychowawczej, dydaktycznej itp.
IX 2013Notatki własne, Listy obecności w Protokólarzu
Wykaz tytułów oraz stron internetowych,Zaświadczenia
3. Stosowanie różnorodnych metod pracy. Wzbogacanie zajęć poprzez stosowanie różnorodnych form
i metod pracy - Zajęcia i zabawy
Okres stażu Scenariusze, potwierdzenie dyrektora.
4.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie dokumentacji
Okres stażu
Teczka „ Awans zawodowy”


§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DODOWY REALIZACJI
1. Tworzenie
i wzbogacanie warsztatu pracy przy pomocy techniki komputerowej. - Wykorzystywanie techniki komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji.

- Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego

- Wykonywanie podziękowań, dyplomów, zaproszeń, kartek okolicznościowych

- Tworzenie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera
Okres stażu,Przykładowe materiały, arkusze obserwacji itp.Wnioski, plan rozwoju zawodowego,Przykłady
np. kartek okolicznościowych

2. Korzystanie z Internetu - Wyszukiwanie ciekawych materiałów w celu udoskonalenia pracy dydaktyczno – wychowawczej

- Zaznajamianie się ze zmianami
w prawie oświatowym

- Publikowanie artykułów, scenariuszy zajęć, planu rozwoju zawodowego na stronach WWW

- Założenie adresu mailowego grupy celem bieżącego
kontaktu z rodzicami
- Okres stażu,Jeden artykuł na rok szkolny,Początek każdego roku szkolnego,Wykaz najczęściej odwiedzanych stron.
Wykaz linków do zamieszczonych treści,
wydruki opublikowanych prac.

Wykaz adresów

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli
stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA SPOSOBY
I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Wymiana doświadczeń
w trakcie zebrań Rady Pedagogicznej
- Aktywne uczestniczenie
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej - Zgodnie
z kalendarzem posiedzeń Zapisy
w protokólarzu, potwierdzenie dyrektora
2. Dzielenie się umiejętnościami
i wiedzą z innymi nauczycielami - Organizowanie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli

- Udostępnianie nauczycielom opublikowanych na stronach www artykułów - Okres stażu, Scenariusze zajęć,Indeks stron www
3. Wspomaganie rozwoju nauczycieli młodszych stażem. - Pełnienie funkcji opiekuna stażu, udzielanie rad, pomoc w trakcie stażu . - Okres stażu Potwierdzenie dyrektora, arkusze obserwacji zajęć.
4. Udoskonalanie,
opracowywanie
i udostępnianie nauczycielom własnych materiałów dydaktycznych. - Opracowywanie scenariuszy, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach
i szkoleniach, wymiana doświadczeń - Okres stażu Potwierdzenie dyrektora,
Przykładowe materiały.
§ 8 ust.2 pkt 4

Realizacja co najmniej trzech z sześciu zadań:

A- Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA SPOSOBY
I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Opracowanie własnego programu „ Zabawy z językiem angielskim dla przedszkolaków” - Opracowanie programu

- Przedstawienie programu na Radzie Pedagogicznej

- Realizacja programu wg ustalonego planu pracy IX. 2013

Okres stażu Program „Zabawy z językiem angielskim dla przedszkolaków”,
Opinia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.Ewaluacja

C - Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych

ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Wzbogacanie zajęć dzieci
o zajęcia dodatkowe
„Zabawy z językiem angielskim”

- Prowadzenie zajęć dla przedszkolaków
„Zabawy z językiem angielskim” w oparciu o własny program.
-Okres stażu,Program zajęć, scenariusze zajęć

2.Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych - Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Okres stażu Zaświadczenia

3. Szeroko rozwinięta pedagogizacja rodziców
w przedszkolu oraz sieci Internet

-Publikowanie i udostępnianie rodzicom tekstów własnych na stronach www

- Udział rodziców
w zajęciach otwartych
w szczególności
w zajęciach „Zabawy z językiem angielskim”.

- Napisanie mini – poradników dla rodziców m.in. „Jak ugryźć przedszkole?” o tym jak wspomóc dziecko rozpoczynające naukę w przedszkolu i innych o tematyce dostosowanej do bieżących potrzeb, publikacja
w Internecie

- Wdrażanie rodziców do czynnego udziału w życiu przedszkola tj. w organizowaniu imprez, pomocy
w różnego typu sytuacjach przedszkolnych.
Okres stażu
Wykaz publikacji,Scenariusze zajęć
Tekst poradnika
Potwierdzenie dyrektora

E – Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi
lub innymi podmiotami.

ZADANIA SPOSOBY
I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

- Nawiązywanie współpracy ze specjalistami
w przypadku problemów dydaktycznych lub wychowawczych.

- Zachęcanie
i pomaganie rodzicom
w samodzielnym zgłoszeniu dziecka do specjalistów
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
2. Współpraca
z logopedą - Bieżące konsultacje logopedyczne
dzieci mających wady wymowy. Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
3. Współpraca z innymi przedszkolami
i szkołą podstawową w gminie. - Przygotowywanie dzieci do konkursów przygotowywanych przez inne przedszkola i szkołę podstawową
Okres stażu Zaświadczenia
od organizatorów konkursów
4. Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania zainteresowań czytelniczych. - Zorganizowanie spotkania
z bibliotekarką
w Bibliotece Publicznej, udział dzieci w lekcji bibliotecznej.
Raz na rok szkolny Kopia podziękowania dla bibliotekarza
5. Współorganizowanie imprez promujących śląskie tradycje.
Współorganizowanie imprezy : Kiszenie Kapusty”
Każdego roku
Scenariusz imprezy
6. Współorganizowanie innych imprez okolicznościowych dla dzieci i ich rodziców.
Współorganizowanie imprez przedszkolnych zgodnie z harmonogramem na każdy rok
Wg harmonogramu
Scenariusz imprezy


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIA SPOSOBY
I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych. - Zdiagnozowanie
i opisanie wybranych problemów edukacyjnych bądź wychowawczych.

- Opracowanie sposobu postępowania
z dzieckiem w celu rozwiązania problemu.

- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

- Opisanie uzyskanych rezultatów
i wniosków końcowych.

- Okres stażu Opis i analiza przypadków

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola oraz własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.