X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21033
Przesłano:

Marketing i jego narzędzia. Scenariusz lekcji podstaw przedsiębiorczości

SCENARIUSZ LEKCJI
do przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TEMAT: MARKETING I JEGO NARZĘDZIA.

Zakres treści:
Pojęcie marketingu, marketing mix, narzędzia promocji, reklama i jej oddziaływanie na konsumenta, media reklamowe i kreowanie marki firmy.

Cel ogólny: Poznanie podstawowych wiadomości z marketingu i reklamy.

Cele szczegółowe:
Wiadomości
A)Uczeń zna:
cele marketingu
elementy marketingu mix
narzędzia promocji
rodzaje mediów reklamowych
B)Uczeń wyjaśnia:
czym jest marketing
czym jest promocja i reklama
jakie są cele działań reklamowych
Umiejętności
C)Uczeń potrafi:
scharakteryzować narzędzia marketingu mix
scharakteryzować narzędzia promocji
wskazać pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na konsumentów
odczytać informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elementów perswazyjnych
D)Uczeń potrafi:
omówić zjawisko kreowania marki firmy, uwzględniając znaczenie barw firmowych
Postawy
Kształcenie umiejętności pracy w zespole. Kształcenie rozumienia działania reklamy na konsumentów.

Metody pracy:
pogadanka
praca w grupach
praca z podręcznikiem
praca z kartą pracy

Środki dydaktyczne:
podręcznik „Krok w przedsiębiorczość”(s.163-167) i zeszyt ćwiczeń
kopie z mapą mentalną
zestaw kart pracy


Przebieg lekcji:

Faza wstępna:
1.Sprawy organizacyjne
sprawdzenie porządku w klasie
sprawdzenie obecności
2.Sprawdzenie zadania domowego i odpytywanie z poprzedniej lekcji
Przedstawienie rozwiązania zadania domowego
Nauczyciel wyznacza ucznia do prezentacji zadania domowego. Wybrany (chętny ) uczeń przedstawia swoje zadanie domowe. W przypadku niepełnej odpowiedzi pozostali uczniowie uzupełniają rozwiązanie zadania.
Nauczyciel ocenia wykonanie pracy domowej.
Odpytywanie
Wystawianie ocen
( 6 minut )

Faza realizacyjna:
1.Zapisanie tematu lekcji.
2.Nauczyciel wprowadza uczniów w problematykę lekcji.
Termin marketing pochodzi od angielskiego słowa market, co znaczy „rynek”. Jest więc działalnością nastawioną na rynek. Marketing powstał w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w.
W gospodarce rynkowej najtrudniej jest nie coś wyprodukować, ale sprzedać. Rzeczywiście, żeby sprzedać nowy produkt, trzeba trafić w potrzeby konsumentów (a więc najpierw je poznać albo samemu wykreować), trzeba go zareklamować, dostarczyć w odpowiednie miejsce i ustalić taką cenę, aby przynosiła zysk, ale równocześnie nie odstraszała potencjalnych nabywców. Wszystkie tego rodzaju działania nazywamy marketingiem.
Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. ( def.)
Głównymi celami marketingu są:
kształtowanie produkcji i polityki cen przez analizę zachowań klientów
poprawa jakości produktów i usług
promocja towarów w celu zwiększenia ich sprzedaży
kreowanie gustów, pobudzanie nowych potrzeb klientów i zaspokajanie już istniejących.
Potocznie marketing utożsamia się tylko z reklamą (promocją), która jest tylko jednym z instrumentów marketingowych stanowiących łącznie tzw. „4P” (ang. promotion, product, price, place), tj.:
promocja, produkt, cena, dystrybucja
( 5 minut )
3.Nauczyciel wprowadza pojęcie promocja.
Promocja to taki sposób komunikowania się firmy z otoczeniem, który w efekcie ma się przyczynić do zwiększenia popytu na towary sprzedawane przez daną firmę. ( 2minuty )
4.Nauczyciel rozdaje uczniom kartki ( załącznik nr 1 ) z zaznaczonym hasłem wywoławczym w centrum – promocja oraz z promieniami odchodzącymi od hasła. Prosi uczniów o dopisanie skojarzeń na promieniach, a następnie stworzenie na każdym głównym promieniu promieni podrzędnych i zapisanie na nich skojarzeń bardziej szczegółowych w stosunku do głównych pojęć.( 8 minut )
5.Chętni uczniowie prezentują swoje mapy na forum klasy.( 2 minuty )
6.Nauczyciel zadaje pytania:
Co to jest reklama?
Jaki są rodzaje reklamy?
Jakie znasz nośniki reklamy?
Co to jest marka?
Uczniowie na podstawie podręcznika (s.165) udzielają odpowiedzi.
Na podstawie odpowiedzi nauczyciel ustala,że
Reklama to bezosobowa, płatna adresowana do masowego odbiorcy forma przekazywania informacji rynkowej.
W zależności od celów wyróżnia się reklamę:
wprowadzającą
informacyjną
przypominającą
konkurencyjną
prestiżową
To, czy reklama osiągnie zakładane cele, przede wszystkim wzrost sprzedaży, w znacznym stopniu jest uzależnione od środka przekazu reklamy. Nośnikami reklamy są mass media - telewizja, internet, czasopisma, gazety, radio itp. oraz reklama zewnętrzna czy reklama upominkowa..
Do każdego produktu można dodać pewną wartość, dodatkową korzyść, mającą symboliczny charakter – markę. Marka, czyli nazwa, często połączona z charakterystycznym znakiem, tzw. logo, która wyróżnia dany produkt lub grupę produktów. Mówi się, że marka to znak firmowy i skojarzone z nim treści.
Jednak, jeśli ta symboliczna wartość znajdzie uznanie wśród klientów, to jest źródłem ( niekiedy bardzo znacznych ) dochodów firmy ( podręcznik s.167 ).
Budując markę, trzeba przede wszystkim mieć dobry produkt, ale także wybrać krótką, ale ciekawą nazwę, odpowiedni symbol graficzny, a nawet....właściwy kolor. ( 8 minut )

7.Nauczyciel dzieli uczniów na 6 grup. Każde 2 grupy uczniów wykonują 1 zadanie:
oddziaływanie reklamy na konsumenta ( załącznik nr 2 )
przypisanie przykładów do technik perswazji stosowanych w reklamie ( załącznik nr3 )
kolory utożsamiane z firmami ( załącznik nr 4 )
Na wykonanie zadania grupy mają 6 minut. Po zakończeniu pracy w grupach reprezentanci odczytują zapiski z kart pracy na forum klasy. Nauczyciel wyjaśnia wątpliwości lub uzupełnia informacje. ( 3 minuty )

Faza podsumowująca:
1.Ewaluacja umiejętności uczniów.
Nauczyciel zadaje pytania:
Czy wszystko zrozumieliście?
Które zagadnienia sprawiły Wam najwięcej problemów?
2.Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji.
3.Następnie nauczyciel zadaje uczniom pracę domową.
( 5 minut )
Zadanie domowe:
1.Jakie korzyści przynosi marka konsumentom?
2.Określ pojęcie TARGET w marketingu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.