X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20914
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Imię i nazwisko: mgr..AnnaBrodowiak
Szkoła: Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Rostarzewie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011– 31.05.2013r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr inż. Teresa Furmaniak
Dyrektor Szkoły: mgr inż. Izabela Cieślewicz

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004 r.

§ 7.1.1. Uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych
lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.
1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca
z gronem pedagogicznym.

2.Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

3.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

§ 7.1.2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych.

1.Ukończenie studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
• Udział w pracach zespołu matematyczno - przyrodniczego
• Uczestniczenie radach szkoleniowych.

3. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.

4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, zbiorów zadań, itp.

§ 7.1.3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1.Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały, publikacje w prasie, Internet).

2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

§ 7.2.1.Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
1.Współpraca z opiekunem stażu.
•Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
•Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
•Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
•Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioskiz obserwacji.
•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, analiza.
•Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
•Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
•Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki i informatyki.
•Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
•Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, prezentacje multimedialne itp.
•Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
3.Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen

§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Promowanie szkoły poprzez stronę internetową.
2.Współpraca z pedagogiem szkolnym.
3.Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych o tematyce matematycznej i informatycznej.
4.Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych.

§ 7.2.3. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły.
1.Uczestnictwo w tworzeniu i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
2.Współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym i pedagogiem szkolnym.
• Współorganizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
•Udział w przygotowaniach uczniów do konkursów.
•Udział w pracach Zespołu Ewaluacyjnego.
•Udział w pracach Zespołów do spraw indywidualizacji nauczania.
•Udział w pracach Zespołu matematyczno-przyrodniczego.
•Opieka nad sztandarem szkoły
3.Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
• Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców,
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych,
4. Rozmowy z rodzicami w ramach „Drzwi otwartych”

•utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne.
5. Współpraca z biblioteką szkolną.
§ 7.2.4. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
1.Współpraca nad szkolną stroną www
• Aktualizacja szkolnej strony www,
2.Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera
3.Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.

§ 7.2.5. Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolneji pedagogicznej
• Korzystanie z internetu

§ 7.2.6. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.
1.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, ( Statut Szkoły, Plan dydaktyczno – wychowawczy i opiekuńczy szkoły), uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
2.Analiza przepisów prawa oświatowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.