X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20913
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

mgr Barbara Siodłak
Szkoła Podstawowa
„Szkoły Twórczej Integracji „
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Milinie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
Data zakończenia stażu: 31.05.2013

§ 7 ust.1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły.
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
• Uczestnictwo i praca w szkolnych zespołach przedmiotowych.
• Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym
dotycząca współorganizowania
konkursów, imprez, wycieczek.
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, konkursów.

§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Doskonalenie zawodowe, podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego.
• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły, m.in.: szkoleniach organizowanych przez szkołę, konferencjach metodycznych, prezentacjach nowości wydawniczych organizowanych przez wydawnictwa oświatowe, kursach i warsztatach organizowanych przez ośrodki szkoleniowe
• Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów itp.
• Samodzielne studiowanie literatury metodycznej, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie czasopism i literatury fachowej, korzystanie ze stron internetowych,

§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty.
1. Analiza dokumentacji.
• Karta Nauczyciela.
• Ustawa o systemie oświaty.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego

3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) IX.2010 Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu
• Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli

4. Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy • Opracowanie treści programowych dostosowanych do potrzeb poszczególnych uczniów
• Napisanie planów pracy dydaktycznej z matematyki
• Współtworzenie programu naprawczego szkoły podstawowej
• Uzupełnianie zaplecza środków dydaktycznych
• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Wpisy w dziennikach klasowych i w dziennikach zajęć pozalekcyjnych zgodnie z obowiązkami nauczyciela przedmiotu

6. Ewaluacja własnych działań
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć uczniów poprzez udział w programie edukacyjnym „Lepsza Szkoła” (realizacja projektu „Sesje z Plusem”)
• Analiza wyników sprawdzianu klasy szóstej
Cały okres Stażu

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym

8. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami • Wskazówki do dalszej pracy, analiza dokumentów

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
• Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• Obserwacja i analiza możliwości uczniów
• Rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
• Konsultacje z innymi nauczycielami
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
• Indywidualne rozmowy z uczniem.

2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz do sprawdzianu szóstoklasistów
• Organizowanie dla uczniów słabszych zajęć wyrównawczych
• Organizowanie dla uczniów konkursów matematycznych

3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi
• Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych
• Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
• Organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych
• Udział w akcjach promujących szkołę
• Pełnienie funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej
• Dokumentowanie przebiegu stażu
• Przeprowadzenie lekcji matematyki w pracowni komputerowej. Zastosowanie elementów informatyki na lekcjach matematyki
• Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych na komputerze
• Przygotowywanie dyplomów
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową

2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
• Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
• Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym
• Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/
i innych

3. Wykorzystanie w pracy umiejętności komunikacyjnych
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami i innymi pracownikami oświaty
• Komunikowanie uczniom ocen i opinii w sposób pisemny i ustny
• Spotkania z rodzicami uczniów (zebrania), indywidualne rozmowy z rodzicami

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
• Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem
• Rozmowy wychowawcze z uczniami
• Realizacja Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas przerw oraz imprez i wycieczek szkolnych

2.
Poszerzanie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej z zakresu pracy z uczniem
• Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej
• Analiza orzeczeń i opinii uczniów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
• Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie: organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych
• Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
Statutu Szkoły wraz z WSO
Programu Naprawczego,
Programu wychowawczego szkoły
Szkolnego Programu profilaktyki

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej i zespołów przedmiotowych
• Praca w zespołach i komisjach powoływanych w szkole
• Przeprowadzenie rady szkoleniowej

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.