X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20709
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 01. XII. 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

mgr Anita Kucharska


Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kołobrzegu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Zapotoczny

CEL GŁÓWNY:

- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Kołobrzegu.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej.
5. Doskonalenia warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzszkolnych
- pozaszkolnych
- samokształcenia.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.


PLAN DZIAŁANIA

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
OSOBY WSPIERAJĄCE
(Tabela - dop. red.)

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego
Plan Rozwoju Zawodowego
Wrzesień – 2012
Opiekun stażu. Dyrektor szkoły

2.
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem
Opracowanie zasad współpracy
Wrzesień 2012
Opiekun stażu

3.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć
Harmonogram spotkań z opiekunem stażu.
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
Wrzesień 2012- Maj 2013
Opiekun stażu

4.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
Teczka stażysty.
Wrzesień 2012 –
Maj 2013
Opiekun stażu

5.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji stażu
Maj 2013
Opiekun stażu


I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1).

1.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Udział w Radach Pedagogicznych i zebraniach zespołów wychowawczych
Lista obecności na radach, zespołach, potwierdzenie prowadzących
Wrzesień 2012– Maj 2013
Opiekun stażu Dyrektor Nauczyciele

2.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów wychowawczych, spotkaniach Rady Pedagogicznej
Organizacja zajęć własnych,
udział w spotkaniach
Rady Pedagogicznej
Wrzesień 2012– Maj 2013
Opiekun stażu Dyrektor

3.
Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy, dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dzienniki zajęć wychowawczych rozkłady zajęć itp. Wspieranie wychowawcy świetlicy w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Analiza dokumentacji, Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Opracowanie rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej na rok 2012/2013
Wpisy w dziennikach
Wpisy w dziennikach
Projekt planu pracy świetlicy
Wrzesień – Październik 2012 Opiekun stażu Dyrektor Wychowawcy świetlicy

4.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniach, lektura obowiązujących aktów prawnych
Oświadczenie o znajomości przepisów - świadectwo ukończenia kursu
Wrzesień – Październik 2012 Opiekun stażu Instruktor BHP

5.
Określenie roli nauczyciela świetlicy szkolnej
Bezpośrednia rozmowa
Uwagi w autorefleksji
Wrzesień 2012 –
Maj 2013
Dyrektor Wychowawcy świetlicy


II. Umiejętność obserwowania i prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 6 ust. 2 pkt. 2,).

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Wnioski z obserwacji i hospitacji
Wrzesień 2012–
Maj 2013
(1 raz w miesiącu)
Opiekun stażu Wychowawcy świetlicy

2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja,
analiza
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
Wrzesień 2012 –
Maj 2013
(1 raz w miesiącu
Opiekun stażu Dyrektor

3.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach.
Szkoleniowe Rady Pedagogiczne
Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce
pedagogiczno – psychologicznej
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału
Pisemna prezentacja przeczytanych książek.
Wrzesień 2012-
Maj 2013 Opiekun stażu Dyrektor

4. Doskonalenie warsztatu i metody pracy pedagogicznej. Modyfikowanie i rozbudowywanie własnego warsztatu pracy, poprzez budowanie bazy materiałów o tematyce
pedagogiczno – psychologicznej
Teczka stażysty Wrzesień 2012 –
Maj 2013 Opiekun stażu Nauczyciele

5.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Teczka stażysty, płyta cd z zapisem elektronicznym
Wrzesień 2012 –
Maj 2013
Opiekun stażu Nauczyciele

6.
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Udział wychowanków w konkursach świetlicowych wynikających z planu pracy. Współorganizacja konkursów międzyszkolnych
Potwierdzenia ,
sprawozdania z organizacji konkursów
Wrzesień 2012 –
Maj 2013 Opiekun stażu
Wychowawcy świetlicy


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3).

1.
Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków planu koła plastycznego propozycji tygodniowych cykli tematycznych
Rozmowa, ankieta, arkusze ocen, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy
Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie
Wrzesień 2012 –
Maj 2013
Dyrektor Opiekun stażu Pedagog szkolny Inni nauczyciele Rodzice

2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Udział w szkoleniach Lektura pedagogiczna
i psychologiczna
Zaświadczenia, prezentacja literatury
Wrzesień 2012 –
Maj 2013
Opiekun stażu.

3. Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji Troska o dobry kontakt z rodzicami Notatki z przeprowadzonych rozmów
Wrzesień 2012 –
Maj 2013 Opiekun stażu Pedagog szkolny

4.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena
Teczka stażysty
Maj 2013
Opiekun stażu
Dyrektor


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt. 4).

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Wnioski z obserwacji i hospitacji Wrzesień 2012 –
Maj 2013
(1 raz w miesiącu) Opiekun stażu, Wychowawcy świetlicy

2.
Analiza i samoocena swojej pracy oraz własnych mocnych i słabych stron
Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych
Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Wrzesień 2012–
Maj 2013
Opiekun stażu


Opracowała: mgr Anita KucharskaKołobrzeg, wrzesień 2012


* Plan ma charakter otwarty i może ulegać modyfikacjom. Wszelkie zmiany w planie będę wnoszone w postaci aneksu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.